Dzieła

 

 

Książki

 1. Wprowadzenie do metafizyki, Znak, Kraków 1964, ss. 251.
 2. O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, TN KUL, Lublin 1966, ss. 150 (rozprawa habilitacyjna).
 3. Teoria poznania. Zarys kursu uniwersyteckiego, KUL, Lublin 1971, ss. 111 (skrypt).
 4. Propedeutyka estetyki, ATK, Warszawa 1975, ss. 159 (wyd. II poszerzone, TN KUL, Lublin 1986, ss. 179).
 5. Wstęp do filozofii, TN KUL, Lublin, 1976, ss. 302 (wznowienie, jw., 1978; wyd. II rozszerzone, jw., 1989, ss. 343; wyd. III rozszerzone, jw., ss. 477; wyd. IV, jw. 2001, ss. 507).
 6. Elementy filozofii, RW KUL, Lublin 1980, ss. 168 (wyd. II, jw., 1982; wyd. III poprawione, jw., 1986).
 7. Studia i szkice filozoficzne, przyg. do wyd. A. Gut, RW KUL, Lublin, t. I, ss. 340 - 1999, t. II, ss. 462 - 2001 („wybór zawiera mniej niż połowę wydrukowanych tekstów" Autora).

Współautorstwo i redakcja prac zbiorowych

 1. Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1987, ss. 240 (wznowienie, TN KUL, Lublin 1990, ss. 243).
 2. Oblicza dialogu. Z dziejów i teorii dialogu: chrześcijanie - marksiści w Polsce, red. wraz z T. Szubką, RW KUL, Lublin 1992, ss. 229.
 3. Studia metafilozoficzne, t. I: Dyscypliny i metody filozoficzne, red. wraz z T. Szubką, TN KUL, Lublin 1993, ss. 365.
 4. Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, red. wraz z J. Wojtysiakiem, RW KUL, Lublin 2000, ss. 544.
 5. Studia metafilozoficzne, t. II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, red. wraz z J. Wojtysiakiem, TN KUL, Lublin 2002, ss. 501.

Artykuły, polemiki, sprawozdania, autoreferaty, recenzje

 • A. B. Stępień napisał blisko 300 tego typu tekstów. Najważniejsze z nich przedrukowano w pozycji A 7, dzieląc je na następujące działy: Filozofia - nauka - światopogląd, Z teorii poznania, Z teorii bytu, Z filozofii człowieka i jego działania, Z dziejów filozofii. Tomizm. Marksizm, Dyskusje z fenomenologią, Z polemik i recenzji, Autoprezentacje i wywiady. Autor publikował m.in. w „Rocznikach Filozoficznych KUL", „Zeszytach Naukowych KUL", „Sprawozdaniach [...] TN KUL", „Studies in Logic and Theory of Knowledge", „Ethosie", „Sudia Philosophiae Christinae ATK", „Rivista di Filosofia Neoscolastica", „Ruchu Filozoficznym", „Studiach Filozoficznych", "Edukacji Filozoficznej", „Znaku", „Więzi".

Hasła encyklopedyczne

 • A. B. Stępień opracował kilkadziesiąt haseł w Encyklopedii katolickiej (TN KUL, Lublin 1973-) i w Leksykonie filozofii klasycznej (red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997), a także 2 hasła w: Routledge Encyclopedia of Philosophy (red. E. Craig, Routledge, London and New York 1999): Ingarden Roman (vol. 4, s. 789-793) i Philosophy in Poland (wraz z J. Czerkawskim i S. Wielgusem, vol. 7, s. 483-489).

 

 

Autor: Stanisław Judycki, Jacek Wojtysiak
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2010, godz. 15:45 - Andrzej Zykubek