Wykaz ważniejszych publikacji

Prawo naturalne w ujęciu Jana Dunsa Szkota, Roczniki Filozoficzne KUL XV/1967/, z. 2 s. 91-101 [Lublin 1968]

Uwagi o koncepcji prawa naturalnego Jana Dunsa Szkota, Roczniki Filozoficzne KUL XVIII/1970/, z. 2, s. 119-126

Z historii pojęcia wolności - Duns Szkot, Kant, Sartre, Roczniki Filozoficzne KUL XIX/1971/ z. 2, s. 59-101

Le développement de la liberté: Duns Scot, Kant, Sartre, [w:] Deus et Homo ad mentem J. Duns Scoti, Studia Scholastico-scotistica, Roma 1972, t. 5, s. 389-400

Spór o powinność moralną, Roczniki Filozoficzne KUL XX/1972/, z. 2, s. 5-39 [Lublin 1973]

Problem Boga u J. P. Sartre'a, Roczniki Filozoficzne KUL XX/1972/,  z. 1, s. 49-65 [Lublin 1973]

Wolność moralna w ujęciu Sokratesa i Arystotelesa, Roczniki Filozoficzne KUL XXI/1973/, z. 2, s. 13-30 [Lublin 1974

Z zagadnień antropologii Dunsa Szkota, Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 21/1972/, s. 188-191, [Lublin 1974]

Działanie moralne w etyce Jana Dunsa Szkota, Roczniki Filozoficzne KUL XXII/1974/, z. 2, s. 83-110 [Lublin 1975]

Problémes choisis de ľ antropologie de Duns Scot, Bulletin de Recherches de ľ Institut de Culture Médiévale, 1969-1973, Lublin 1975, s. 33-38

Essai de definition du travail, Incontri Culturali 41-42/1978/, s. 341-347

Człowiek - urzeczywistnienie przez pracę? Z zagadnień filozofii pracy, [w]: J. Wołkowski /red./, Człowiek i praca, Warszawa 1979, s. 134-170

Besoins et action humains, Atti del Congresso Internationale, nr 8, t.II, Napoli 1979, s. 109-119

Praca i człowiek. Próba filozoficznej analizy pracy, Warszawa 1980

Osoba i wspólnota. Szkic o antropologii kardynała Karola Wojtyły, Roczniki Nauk Społecznych KUL VIII/1980/, s. 49-74

Jean - Paul II et les droits de ľ homme, [w]: The Common Christian Roots of the European Nations, t. II, Florence 1982, s. 1130-1138

Wartości moralne w ujęciu Jana Dunsa Szkota, Acta Medievalia, t. 4, Lublin 1983, s. 115-129

Podstawowe pytanie filozofii, Znak 37/1985/, s.370-371, 174-183

Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II, Roczniki Nauk Społecznych KUL XIII/1985/, z. 2-3, s. 5-16

Wprowadzenie, [w]: Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst encykliki i komentarz. Pod redakcją J. Gałkowskiego, Lublin 1986, s. 57-59

Encyklika o pracy ludzkiej, [w]: Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst encykliki i komentarz. Pod redakcją J. Gałkowskiego, Lublin 1986, s.61-84

Tworzenie się człowieka przez pracę?, [w]: A. Stępień /red./, Wobec filozofii marksistowskiej, Rzym 1987, s. 105-119

Problem pracy w dialogu chrześcijańsko - marksistowskim (w Polsce po II wojnie światowej), [w]: A. Stępień /red./, Wobec filozofii marksistowskiej, Rzym 1987, s. 143-168

Podstawowy wymiar bytowania, Warszawa 1992

Wolność i wartość. Z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota, Lublin 1993

Walka czy dialog (o doświadczeniu polityki i jego filozoficznych implikacjach), Filozofia 1/23/1993/, s. 47-63

Jan Paweł II o godności człowieka, [w]: J. Czerkawski /red./, Zagadnienie godności człowieka, Lublin 1994, s. 103-112

Karol Wojtyła a fenomenologia, [w]: Między logiką a etyką, Lublin 1995, s. 421-426

Prawo naturalne w ujęciu Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Roczniki Filozoficzne KUL XXXIX-XXXX/1991-1992/, z. 2, s. 85-110 [Lublin 1993]

Człowiek jako obywatel - aspekt przedmiotowy i podmiotowy, [w]: M. Szyszkowska, Człowiek jako obywatel, Warszawa 1995, s. 37-46

Ewangelia i prawa człowieka, [w]: T. Styczeń, Z. Zdybicka /red./, Czytając Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, s. 190-199

Karol Wojtyła on Phenomenology, [w]: J. Bloss, W. Stróżewski, J. Zumr, Intentionalitat. Work. Kunst, Praha 1995, s. 145-151

O pojęciu polityki, [w]: Considerationes philosophicales, Lublin 1999, s. 421-429

Myśl filozoficzno - społeczna Karola Wojtyły, [w]: E. Hałas /red./, Pomiędzy etyką a polityką, Lublin 1999, s. 343-362

Indywidualizm czy wspólnotowość? Uwagi na marginesie F. Hayeka [w:] J. Miklaszewska /red./, Liberalizm u schyłku XX wieku, Kraków 1999, s. 349-371

Etyka w polityce, J. Gałkowski, G. Schreiber (red.), Warszawa 2000

Etyka i polityka [w:] j.w., s. 35-57

J. Gałkowski, A. Szutta, Etyka zawodowa - zasady tworzenia, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 3, Łódż 2000, s. 269-274

J. Gałkowski, M. L. Niedziela OP (red.), Człowiek - moralność - wychowanie, Lublin 2000

Filozofia i człowiek w Katolickiej etyce wychowawczej Jacka Woronieckiego OP, [w:] j. w., s. 81-100

Personalizm w myśli społecznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II, [w] A.Szostek, A.M.Wierzbicki (red.), Codzienne pytania Antygony, Lublin 2001, s.207-218

Człowiek i kultura w ujęciu papieża Jana Pawła II, [w] L. Dyczewski (red.), Kultura w kręgu wartości, Lublin 2001, s.87-97

Prawda wolności. Uwagi na marginesie encykliki Veritatis splendor Jana Pawła II, Roczniki Filozoficzne, L (2002), z.1, s.105-113

Czy Platon wykluczyłby Vincenza z Państwa?, Zeszyty Naukowe KUL, 44:2001 [wyd. 2002], nr 3-4, s.81-92

Polish Traditions on Work, [w] Values in the Polish Cultural Tradition. Polish Philosophical Studies, III, ed. by L.Dyczewski, Washington, D.C., 2002, s.267-282

Etyka w biznesie, M. Borkowska i J.W. Gałkowski (red.), Lublin 2002, TN KUL

Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu, [w] M. Borkowska, J. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, Lublin 2002, TN KUL

Zrozumieć siebie i prawo, [w] B. Szlachta (red.), Zrozumieć człowieka, Oświęcim 2001 (2002), s. 52-64

Fundamentalizm a filozofia, Roczniki Filozoficzne, 2003, t. LI, z.2, s. 127-137

Jacques'a  Maritaina koncepcja federacyjna Europy, Roczniki Filozoficzne, LII:2004, nr 2, s. 123-131

Ziemski los człowieka. Jana Pawła II myśl o pracy, Lublin 2004

Praca polska, Ethos, 17: 2004, nr 67-68, s. 122-143

Autor: Jerzy Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2009, godz. 10:57 - Andrzej Zykubek