Prof. dr hab. Jurij Paczkowski, Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki

Wykształcenie i praca zawodowa

1979-84:  studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Lwowskiego.

1984-87:  inżynier Laboratorium Zawodskiego na WO „Elektron",Lwów.

1987-90:  doktorat na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kijowskego (Katedra Psychologii Ogólnej).

1990: obrona pracy doktorskiej (kandydata nauk), Kijów, Uniwersytet    
im.T.Szewczenki. Praca doktorska dotyczyła problemów teorii   
oraz praktycznej realizacji procedur modelowania spoleczno-        
psychologicznego a technicznego w zakresie stosunków 
pracy w malych grupach.

1991:  asystent Katedry Socjologii Uniwersytetu Lwowskiego.
1994-2004: docent Katedry Socjologii Uniwersytetu Lwowskiego.

2004(maj): obrona pracy doktorskiej (na tytul naukowy doktora    
habilitowanego),Kijów, Instytut Socjologii NAN Ukrainy na temat:
„Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження  
(діяльнісно-поведінковий підхід)" ("Entrepreneurship as a subject
of sociopsychological research (action-behavioural aspect))".

2005:  profesor Katedry Socjologii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego   
im. Iwana Franki (Ukraina).

2005 (01.10):professor nadzwyczajny WZNoS KUL w Stalowej Woli, Instytut 
Socjologii.

2006:tytuł naukowy profesora w dziedzinie socjologii (Ukraina).

2007 (od 01.03):kierownik Katedry Socjologii Pracy i Gospodarki w  Instytucie 
Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli.


Doświadczenie dydaktyczne

Od 1991 r. prowadziłem wykłady, zajęcia laboratoryjne i praktyczne w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Lwowskiego z przedmiotów: podstawy socjologii, historia myśli socjologicznej, socjologia pracy, psychologia biznesu, konfliktologia, psychologia i socjologia ekonomiczna". Od października 2005 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli prowadzę takie wykłady, jak: metody badań socjologicznych, wprowadzenie do socjologii, metodologia badań socjologicznych, socjo-psychologiczne podstawy przedsiębiorczości, metody badań ilościowych oraz projekt badawczy.

Doświadczenie naukowe

Od roku 1987 zajmuję się badaniami naukowymi w dziedzinie modelowania społecznego oraz stosunków międzyosobowych w zakresie pracy, biznesu i gospodarki. Pracuję w ostatnich latach też w dziedzinie socjologii rodziny i socjologii mlodzieży.

Staże naukowe

Rok

Okres

Miejsce

Instytucja

1998

15.11-30.11.

Wrocław

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

2000

15.06-1.07

Durham

University of Durham, Wielka Brytania

2002

26.04 -5.05.

Warszawa

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2001-2002

1.09.01-1.03.02

Kijów

Instytut Socjologii NAN Ukrainy


Znajomość języków: polski i rosyjski - biegle; niemiecki - dostatecznie.


Projekty badawcze

Phare-Tacis - projekt „Biznes i dzieje charytatywne'- NO.57/UKR/96, Fond DFID (Program ‘‘Enterprise Education: Ukraina") - trwałość uczestnictwa 2000-2002 rr. Uczestnictwo w rozwoju programów magisterskich w Uniwersytecie Lwowskim wspólne z CEU (Budapeszt) - fundacja Sorosa w latach 2002-2003.

Projekt "Pozycja konsumenta I zmiany w konsumpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej", grant nr 2 H02C 050 29 realizowany przez IRWik (Warszawa) w latach 2005-2007.


Informacja o pracy organizacyjnej

Organizator sesji krajowych z zakresu socjologii i psychologii. W 2006 r. był jednym z wspólorganizatorów konferencji w Uniwersytecie Lwowskim na temat „WARTOŚCI ŚWIATOPOGLĄDOWE I DUCHOWNE MŁODZIEŻY" (Lwów, 3 maja 2006 r.).

Od 1997 wice-prezes Regionalnej Asocjacji Psychologicznej (Lwów). Od kwietnia 2007 r.- Czlonek Prezudii Asociacji Sociologów Ukrainy (SAU) (член Президії Соціологічної асоціації України (САУ).

Członek komisji (od 2005 r.) do spraw akredytowania w szkolnictwie wyższym Ukrainy takich kierunków jako "Socjologia" i „Praca społeczna"

Od 2007 r. członek komisji do spraw nadawania stopni i tytułów naukowych w dziedzinie „Politologii" i „Filizofii" w Uniwersytecie Lwowskim.


Informacja o recenzjach podręczników

1. Хоронжий А.Г. Соціологія релігії (Socjologia religii). - Львів (Lwów), 2007. - 187 с. 2. Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації (Podstawy stratyfikacji spolecznej). - Львів (Lwów), 2007. - 328 с.


Informacja o kształceniu kadry naukowej

Promotor wielu prac licencjackich i magisterskich. Kierownik 4 prac doktorskich (Karpa I., Skaskiw O., Bezkorowajna M., Loza A.). W 2006 r. pod moim kierownictwem obroniona została jedna praca doktorska z socjologii [Gorodniak I. "Społeczno-ekonomiczna wiedza jako czynnik adaptacji do rynkowych warunków" ("Соціально-економічне знання як чинник адаптації населення до ринкових умов")].


Ogólny dorobek naukowy

 95 prac naukowych i naukowo-dydaktycznych. Wsród prac naukowych 5 monografii (1- jednoosobowa), 3 podręcznika (1 - jednoosobowy). Po habilitacji (maj 2004 r.) opublikowano 24 prace naukowe i naukowo-dydaktyczne.


Wykaz najważniejszych prac za ostatnich 7 lat

Publikacje książkowe

Пачковський Ю. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. -Львів: Світ,  2000, -272 с.

Пачковський Ю. Особистість і підприємницька діяльність: теоретико-методологічні проблеми аналізу [w: ] С. Реверчук (pod red.),  Економіка України в ХХІ столітті: ретроспектива і перспектива. Львів 2002. - С. 359-389. (Monografia)

Пачковський Ю. Соціологія праці, [w: ] В.Піча ( pod red.), Практикум з соціології,  Львів 2004. - С.281-302. (Podręcznik)

Пачковський Ю. Соціологія праці, [w: ] В.Пилипенко ( pod red.), Спеціальні та галузеві соціології,  Київ 2003. - С.257-286 (Podręcznik)

Пачковський Ю.  Підприємництво: інституційна концептуалізація поняття  [w: ] З.Ватаманюк (pod  red.), Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика. Львів 2005, -С.- 360-373. (Monografia)

Пачковський Ю. Психологія підприємництва (Psychologia przedsiębiorczości). Навчальний посібник.  - К.: Каравела, 2006. - 408 с. (Podręcznik)

Пачковський Ю. Городняк І. Соціоекономічне знання у соціологічному вимірі, Львів 2007. - 172 с. (Monografia).

Пачковський Ю., Городняк І. Соціоекономічне знання у соціологічному вимірі, Львів: Лну ім. Ів.Франка,  2007. - 172 с. (Monografia).


Artykuły naukowe


Пачковський Ю. Підприємництво і благочинність (соціолого-психологічний вимір проблеми) //Вісник Харківського національного університету ім. В.Каразіна. - 2000. - № 462. - С. 72-75.

Пачковський Ю. Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наук. пр. -Харків: видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2001. - С. 477-480.

Пачковський Ю. Проблема ризику в підприємництві //Практична психологія і соціальна робота (Київ). - 2001. - №2. - С. 37-39.

Пачковський Ю. Підприємницька організація: визначення, основні функції та ознаки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2001. - №527. - Вип. 13. - С. 75-77.

Пачковський Ю. Мотиваційне поле підприємницької діяльності // Грані (Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах). - Дніпропетровськ, 2001. - №5-6. - С. 167-169.

Пачковський Ю. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг(Київ). - 2001. -№1. - С. 57-63.

Пачковський Ю. Реальна та взірцева моделі підприємця у вимірі масової свідомості // Нова парадигма ( Альманах наукових праць ). - Запоріжжя, 2002. - Вип. 24. - С. 205-209.

Пачковський Ю. Актуальні проблеми економічної безпеки приватного підприємництва //Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2002. - №543. - Вип. 14. - С. 132-135.

Пачковський Ю. Соціальні і поведінкові типи підприємців в умовах ринкової економіки // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного сусупільства: збірник наук. пр. - Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2002. - С. 384-387.

Пачковський Ю. Ділова активність у школі. Час знімати табу // Віче. - 2002. -№2. -С.68-70.

Пачковський Ю. Підприємницька активність з позиції інтеграції соціологічного і психологічного знання // Нова парадигма (Альманах наукових праць). - Запоріжжя, 2003. - Вип. 30. - С. 239-243.

Пачковський Ю. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Київ). - 2003. - №3. - С. 125-131.

 Пачковський Ю.  Підприємництво і менеджмент: у пошуках ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи.  -2003. - №577. - С. 86-89.

Пачковський Ю.  Проблематика підприємництва в українській соціології: реалії та перспективи // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. - Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. -  2003. - С. 389-391.

 Пачковський Ю.  Соціологічні особливості підприємницької діяльності за умов соціально-економічної трансформації //Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету. - Вип.3. - Луганськ: Вид-во СНУ,2003. - С. 140-147.

Пачковський Ю.   Соціопсихологічна модель аналізу підприємництва за умов трансформаційного процесу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг(Київ). - 2003. -  № 3. - С.121-132.

Пачковський Ю.  Соціальне розуміння економічних процесів у контексті соціології знання // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства / Збірник наукових праць: Вид. центр. Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2004. - С.123-125.

 Пачковський Ю.  Соціальні чинники у формуванні особистості суб'єкта підприємницької діяльності // Обліково-аналітичні системи суб'єктів господарської діяльності в Україні. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, Інтереко, 2005. - С. 25- 31.

Пачковський Ю.  Сім‘я у просторі соціально-економічних змін// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства / Збірник наукових праць: Вид. центр. Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2005. - С. 404-406.

Пачковський Ю. , Городняк І.В. Соціально-економічне знання та адаптаційні можливості населення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2007. - №761. - Вип. 20. - С. 148-151.

Pachkovsky Y. Aspekty socjalne i demograficzne przedsiębiorczości ukraińskiej // Badania naukowe. - Vol. 16. - № 2. - 2005. - S.119- 126.

Pachkovskyy Y. Socjologiczna analiza regionalnych problemów ukraińskiej przedsiębiorczości [w: ] Krystyna Bobińska (pod red.) Wspólczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie. Kielce  2006. - S.95-102.

Paczkowski J. Підприємництво в суспільстві, що трансформується: міфи та реальність (Przedsiębiorczośc w społeczeństwe na drodze transformacji: mity i realnośc) [w: ] Ks. dr. hab. Jan Zimnyj (pod red.) Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Ruzomberok- Kijów - Sandomierz, 2006. - S. 347-357.

Paczkowski J. Українська сім‘я в системі соціально-економічних відносин: спроба соціологічного аналізу (Ukraińska rodzina w układzie stosunków społeczno-ekonomicznych:  próba analizy socjologicznej) [w: ] Ks. dr. hab. Jan Zimnyj (pod red.) Cywilizacja i  kultura. Wspólczesne problemy, Stalowa Wola - Sandomierz, 2007. - S. 361-372.


Inne rodzaje publikacji (artykuły prasowe, sprawozdania z konferencji i in.)


Пачковський Ю. Програма вибіркового магістерського курсу "Соціологія малих груп" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Київ). - 2002. -№1. - С.172-179.

Пачковський Ю. Бізнес-клас як складова трансформаційного процесу // Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. Наукові доповіді і повідомлення третьої Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України; Ін-т соціології НАН України; М.О.Шульга (наук. ред.) та ін. - К., 2003. - С.333-335.

Пачковський Ю. Молодь і підприємництво: актуальні проблеми соціологічного аналізу // Матеріали Всеукраїнської наукової студентсько-аспірантської конференції. - Львів: Льв. нац. Ун-т ім. Ів.Франка, 2003. - С.107-108.

Пачковський Ю., Козак Л.Причини та наслідки трудових міграцій населення у соціологічному вимірі (на прикладі львівського регіону) // Наукові доповіді і повідомлення четвертої Всеукраїнської соціологічної конференції. - К.: Ін-т соціологгії НАН України, 2004. - С  292-293 .

Пачковський Ю. Програма вибіркового магістерського курсу „Соціологія праці та професії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Київ). - 2004. - №4. - С.179-188.

 Пачковський Ю.  Економічна психологія. Методичні поради до самостійного вивчення курсу слухачамифінансово-економічного факультету. - Львів: Інститут післядипломної освіти ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. - 27 С.

Пачковський Ю.  Вандалізм у молодіжному середовищі як соціальна проблема // Матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції. - Дрогобич-Львів: Вимір, 2005. - С.294-301.

Пачковський Ю. Соціально-професійні цінності студентської молоді: досвід емпіричного дослідження // Соціальні і духовні цінності молоді: соціолого-психологічний дискурс проблеми / Матеріали круглого столу. Львів, 3 травня 2006 року. - Львів: Вид. центр Львівського ун-ту, 2006. - С.  14-24 .


Kontakt
e-mail: pachk@ukr.net

tel.(dom): +(0380-32)-245-71-02

tel.(praca): +(0380-322)-39-40-27


Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2007, godz. 15:56 - Mirosław Rewera