Prof. dr hab. Liliya Morska – katedra pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania, Instytut Pedagogiki, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

 

Liliya_MorskaUrodziła się 25 grudnia 1974 roku w Tarnopolu (Ukraina) w rodzinie urzędniczo-nauczycielskiej. W 1981 roku rozpoczęła szkołę podstawową/średnią nr 13 w Tarnopolu, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1991 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Tarnopolu, na Wydziale Filologicznym, który ukończyła z wyróżnieniem w 1996 roku i zdobyła kwalifikację nauczyciela języka angielskiego, języka ukraińskiego i literatury ukraińskiej.

Od września 1996 roku do sierpnia 1998 roku pracowała jako asystent w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu. Od 1 września 1998 roku do 21 czerwca 2001 roku była doktorantem Instytutu Edukacji (Kijów) przy Akademii Nauk Pedagogicznych (ANP) Ukrainy, kończąc studia pomyślną obroną pracy doktorskiej oraz zyskując stopień kandydata nauk pedagogicznych (doktora), specjalność 13.00.02 - Teoria i metody szkolenia - w językach germańskich.

Od czerwca 2001 roku pracowała najpierw jako asystent, a od grudnia 2002 roku do 14 listopada 2005 roku jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu.

Od 15 listopada 2005 roku do 31 października 2008 roku odbyła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu, które zakończyły się obroną pracy i zdobyciem stopnia doktora habilitowanego nauk pedagogicznych w dwóch specjalnościach: 13.00.02 - Teoria i metody szkolenia – w językach germańskich, 13.00.04 – Teoria i metody kształcenia zawodowego (w 2014 roku nostryfikowała stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu). Od 1 listopada 2008 roku do 4 maja 2009 roku pracowała jako profesor w Katedrze Języków Obcych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu, a od  5 maja 2009 roku kierownik katedry filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu. Od listopada 2010 posiada naukowy tytuł profesora. Odbyła liczne staże naukowe w USA, Kanadzie i krajach Europy Zachodniej.

Od października 2014 roku profesor w katedrze pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. Od 2013 roku jest redaktorem tematycznym kwartalnika WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina”.

 

Praca dydaktyczna w zakresie:

Pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki społecznej, metodyki nauczania języków obcych, seminarium naukowego z pedagogiki.

 

Publikacje naukowe:

 

Monografie:

Morska L.I., Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowania i stosowania komputerowego testu pedagogicznego, Aston, Tarnopol 2006, ss. 160.

Morska L.I., Teoretyczne i metodologiczne zasady przygotowania nauczyciela języków obcych do użycia technologii informacyjnych, TNPU, Tarnopol 2007, ss. 243.

Morska L.I., Metodyczny system przygotowania nauczyciela języków obcych do użycia technologii informacyjnych w nauczaniu uczniów, TNPU, Tarnopol 2007, ss. 245.

Morska L.I., Strategiczna kompetencja w nauczaniu języków obcych: teoretyczne i metodyczne aspekty, Vektor, Tarnopol 2012, ss. 263.

 

Artykuły naukowe:

 • Morska L.I., Metodyka doboru materiału głosowego w celu podwyższenia specjalizacji obcojęzycznego nauczania studentów niesłyszących wybranych kierunków uczelni, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 1999, № 4, s. 40-44.
 • Morska L. I., Socjologiczno-psychologiczne przesłanki kształtowania umiejętności zawodowego obcowania z językiem angielskim u studentów fakultetu edukacji fizycznej, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2000, №2, s. 80-85.
 • Morska L.I., Teoretyczne aspekty kształtowania ustnych umiejętności fachowego obcowania z językiem angielskim u studentów fakultetu edukacji fizycznej, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2000, № 10, s. 125-129.
 • Morska L.I., Teoretyczne aspekty opracowania efektywnego systemu ćwiczeń dla kształtowania umiejętności fachowego obcowania z językiem angielskim u studentów fakultetu fizycznej edukacji, „International conference proceedings”, Кiev, Dragomanov NPU, 2000, V. 2, s.189-191.
 • Morska L.I., Leksykalne aspekty kształtowania umiejętności fachowego obcowania z językiem angielskim u studentów fakultetu fizycznej edukacji, „International conference proceedings The Youth in the Third Millennium: humanitarian problems and the ways of their decision”, Odessa, 2000, V.1, s. 104-107.
 • Morska L.I., Wyniki eksperymentalnego sprawdzenia efektywności metodyki kształtowania umiejętności fachowego obcowania z językiem angielskim u studentów fakultetu edukacji fizycznej, „International conference proceedings The Young Sports Science of Ukraine”, Lviv: LSIPT, 2001, Issue. 5, V.1, s. 123-130.
 • Morska L.I., Opracowanie systemu ćwiczeń dla kształtowania umiejętności fachowego obcowania z językiem angielskim u studentów fakultetu fizycznej edukacji, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2001, № 9, s. 116-121.
 • Morska L.I., The future for computer aided language learning, Scientific conference proceedings, ,,Modern information and innovative teaching methods in professional education: methodology, theory, experience and problems”, Kiev-Winnica, 2002, V.2, s. 314-319.
 • Morska L.I., Możliwości użycia współczesnych komputerowych technologii w nauczaniu języków obcych w szkołach wyższych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2002, № 4, s. 132-133.
 • Morska L.I., Współczesne tendencje w wykładaniu języków obcych dla specjalnych celów, „Języki Obce”, 2002, № 2, s. 23-25.
 • Morska L.I., Współczesny stan użycia nowych (multimedialnych) informacyjnych technologii w nauczaniu języków obcych w wyższych uczelniach, „Naukowe zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2002, № 10, s. 92-94.
 • Morska L.I., Użycie informacyjnych technologii w kształtowaniu fachowej kompetencji przyszłego nauczyciela języków obcych, „Języki Obce”, 2003, № 4, s. 5-9.
 • Morska L.I., Socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne przesłanki fachowego przygotowania nauczyciela języków obcych do użycia informacyjnych technologii, „Naukowe Zeszyty Czerniowskiego Narodowego Uniwersytetu, Sekcja Pedagogika”, 2003, № 186, s. 116-122.
 • Morska L.I., Pojęcie fachowej kompetencji nauczyciela języków obcych w stosowaniu współczesnych technologii informacyjnych, „Naukowe Zeszyty Słowiańskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego”, 2003, V. 20, s. 293-296.
 • Morska L.I., Od pytania rozwiązania problemu przygotowania nauczyciela języków obcych do użycia współczesnych informacyjnych technologii w profesjonalnej działalności, „Języki Obce”, 2005, № 3, s. 27-31.
 • Morska L.I., Psychologiczne i pedagogiczne aspekty informacyjnych innowacji w profesjonalnym przygotowaniu nauczyciela języków obcych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. Dragomanowa w Kijowie, Sekcja Pedagogika, 2005, № 3, s. 114-120.
 • Morska L.I., Dydaktyczne wymogi do konstruowania elektronicznego podręcznika z języków obcych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Niżynie imienia M. Gogola”, 2006, s. 14-16.
 • Morska L.I., Od problemu zabezpieczenia jakości wyższej edukacji do wymogów kredytowo-modułowego systemu nauczania, „Naukowe Zeszyty Czerniowskiego Narodowego Uniwersytetu, Sekcja Pedagogika”, 2006, V. 287, s. 108-113.
 • Morska L.I., Treść i struktura działalności nauczyciela języków obcych ze stosowaniem technologii informacyjnych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2007, № 2, s. 96-106.
 • Morska L.I., Projektowanie procesu przygotowania przyszłego nauczyciela języków obcych do stosowania technologii informacyjnych w działalności zawodowej, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2007, № 4, s. 60-65.
 • Morska L.I., Automatyzowane systemy edukacyjne jako główny komponent integracji pedagogicznych i technologii informacyjnych, „Naukowe Zeszyty: Pedagogika szkoły wyższej i średniej”, 2007, V.19, s. 372-380.
 • Morska L.I., Nauczanie języków obcych z użyciem technologii informacyjnych jako nowa forma organizacji procesu edukacyjnego, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. Dragomanowa w Kijowie, Sekcja Pedagogika”, 2007, V.16, s. 157-165.
 • Morska L.I., Właściwości studiowania dyscypliny: „Współczesne informacyjne technologie” na fakultecie języków obcych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Tarasa Szewczenki w Ługańsku”, 2007, № 17 (133), s. 41-46.
 • Morska L.I., Pedagogiczne warunki przygotowania przyszłych nauczycieli języków obcych do użycia informacyjnych technologii w działalności zawodowej, „Nowe Technologie w Nauczaniu: Naukowe Zeszyty”, 2007, V. 49, s. 80-85.
 • Morska L.I., Informatyczna kompetencja nauczyciela jako problem pedagogiczny, „The Youth and The Market”, 2007, № 11-12 (34-35), s. 48-51.
 • Morska L.I., Diagnostyka gotowości przyszłych nauczycieli języków obcych do użycia informacyjnych technologii w działalności zawodowej, „Naukowe Zeszyty Południowo-Ukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Odessie”, 2008, № 6-7, s. 131-139.
 • Morska L.I., Dydaktyczne podstawy przygotowania przyszłego nauczyciela języków obcych do użycia informacyjnych technologii w działalności zawodowej, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki w Żytomierzu”, 2008, V.37, s. 70-74.
 • Morska L.I., Dydaktyczne przesłanki użycia współczesnych technologii informacyjnych w fachowej działalności nauczyciela języków obcych, „International conference proceedings: Socio-cultural aspects of foreign language teaching”, Ternopil 2004, s. 168-169.
 • Morska L.I., Teoretyczny model fachowej kompetencji przyszłego nauczyciela języków obcych w stosowaniu współczesnych informacyjnych technologii, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu imienia W. Dala w Ługańsku”, 2004, s. 176-182.
 • Morska L.I., Współczesne ojczyste i zagraniczne tendencje w kształtowaniu zawodowej kompetencji nauczyciela języków obcych w stosowaniu informacyjnych technologii, „Conference proceedings: Methods of teaching foreign languages: what’s new in the 21st century”, Ternopil, 2004, s. 4-5
 • Morska L.I., Zasady stworzenia komputerowego testu z języków obcych, „Conference proceedings «The use of IT in learning»”, Zaporoże, 2004, s. 79-83.
 • Morska L.I., Właściwości budowy treści elektronicznego podręcznika w nauczaniu języków obcych, „International conference proceedings: Topical problems of translation studies and philology”, Chmielnicki, 2005, s. 278-279.
 • Morska L.I., Właściwości budowy treści elektronicznego podręcznika w nauczaniu języków obcych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu imienia W. Dala w Ługańsku”, 2005, s.177-183.
 • Morska L.I., Kształtowanie kultury informacyjnej przyszłego pedagoga w kontekście europejskich wymogów do jakości wyższej edukacji, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2005, s. 78-81.
 • Morska L.I., Wobec problemu wydzielania zasad pracy systemu dystansowej edukacji, „International conference proceedings: «Open Education and IT», Penza, Russia, 2005, s. 423-427.
 • Morska L.I., Metodyka kształtowania informacyjnej kultury osobistej pedagoga, „International conference proceedings: Professional Education of Teachers: history, theory, practice”, Penza, 2005, s. 323-330.
 • Morska L.I., Informacyjne i pedagogiczne technologie w oświatowym procesie uniwersytetu pedagogicznego, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu imienia W. Dala w Ługańsku”, 2006, s. 153-155.
 • Morska L.I., Intelektualne technologie w edukacji: stosowany aspekt, „International conference proceedings”, Voroneż, Russia, 2006, s. 288-289.
 • Morska L.I., Fachowa kultura pedagoga w warunkach informatyzacji społeczeństwa, „Scientific Seminar Proceedings”, Tarnopol, 2007, s. 33-35.
 • Morska L.I., Pedagogiczna diagnostyka w warunkach informatyzacji edukacji, „International conference proceedings”, Voroneż, Russia, 2007, s. 186-189.
 • Morska L.I., Charakterystyka poziomów gotowości nauczyciela języków obcych do użycia technologii informacyjnych, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie”, 2008, V.15, s. 108-110.
 • Morska L.I., Testowanie komunikatywnej kompetencji w ustnej komunikacji, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu w Berdiańsku”, 2009, s. 136-143.
 • Morska L.I., Model fachowego przygotowania przyszłego wykładowcy języków obcych w wyższej szkole o profilu ekonomicznym, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu – Akademii Ostrogskiej, Sekcja Pedagogika i Psychologia”, 2010, s. 334-339.
 • Morska L.I., Rola i miejsce strategii komunikacyjnych w fachowym przygotowaniu profesjonalistów, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki w Łucku”, 2010, № 7, s. 340-345.
 • Morska L.I., Metodologiczne aspekty tworzenia środków programowych dla procesu dydaktycznego, „Scientific Seminar Proceedings”, Tarnopol 2008, s. 12-15.
 • Morska L.I., Translation competence and translation proficiency, ,,All-Ukrainian scientific conference proceedings: Topical problems of translation studies and foreign language teaching”, Charków 2009, s. 91-93.
 • Morska L.I., Stages of test construction in measuring language competence, ,,International scientific conference proceedings «Quality of language education»”, Horlivka 2009, s. 7-9.
 • Morska L.I., Nomenklatura komunikatywnych zamiarów fachowców branży sportowej w typowych sytuacjach profesjonalnego spotkania, „International scientific conference proceedings”, Horlivka 2009, s. 107-115.
 • Morska L.I., Osoba nauczyciela języków obcych wobec problemów metodyki i jej kształtowania, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Kirowogradzie, Sekcja Pedagogika”, 2010, V. 91, s. 155-158.
 • Morska L.I., Challenges Facing Interpreter Education, VI International Conference, ,,Major Issues in Translation Studies and Translators Training”, Charków 2011, s. 62-63.
 • Morska L.I., Intercultural communicative competence: implications for teaching, ,,Proceedings” 49, book 5.1., University of Ruse ,,Angel Kinchev”, Bułgaria, 2010, s. 41-46.
 • Morska L.I., Komunikatywna kompetencja osobowości w międzykulturowym środowisku, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki w Łucku”, 2011, № 5, V.2, s. 191-194.
 • Morska L.I., Wymogi współczesnej oświatowej branży od poziomu przygotowania nauczyciela języków obcych do użycia informacyjnych technologii w fachowej działalności, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Tarasa Szewczenki w Ługańsku”, 2011, № 12 (223), s. 27-35.
 • Morska L.I., Wypalanie zawodowe ukraińskiego pedagoga: mit czy rzeczywistość?, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2011, № 2, s. 53-57.
 • Morska L.I., European Integration of Ukrainian Higher Education, ,,International conference proceedings: Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation: Competencies and Capabilities”, http://www.wu.ac.at/iaccm/2011, University of Ruse ,,Angel Kъnchev” (Bułgaria) 2011.
 • Morska L.I., Wymogi współczesnej branży oświatowej w państwach świata od poziomu przygotowania pedagoga do użycia informacyjnych technologii w fachowej działalności, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim”, 2012, 1, s. 18-26.
 • Morska L.I., Język angielski dla specjalnych celów (ESP): historia powstania, podejścia i jego specyfika, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu w Użhorodzie”, 2012, V.28, s. 54-61.
 • Morska L.I., Teaching English for the IELTS test: fitting the necessary criteria, ,,Language, literature and culture in a changing transatlantic world II // ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS, Jazykovedný zborník” 41 (afph up 385/466), 2012, Presov, Part II, s. 205-216.
 • Morska L.I., Kompetencyjny i organizacyjny rozwój kadry naukowej w Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie: studium porównawcze, „Rozprawy Społeczne”, Biała Podlaska 2012, Tom VI, Numer 2, s. 86-101.
 • Morska L.I., Międzykulturowa komunikatywna kompetencja: edukacyjne aspekty, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu”, 2012, № 5, s. 63-69.
 • Morska L.I., Możliwości użycia metodyki „peer teaching” w nauczaniu języka obcego, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu «Ostrog Academy», Sekcja Filologiczna”, 2013, Vol. 37, s. 47-56.
 • Morska L.I., Współczesny pogląd na pojęcie międzykulturowej komunikatywnej kompetencji, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Kirowogradzie, Sekcja Pedagogika”, 2013, Vol. 119, s. 215-222.
 • Morska L.I., Faculty development in Ukraine: strategic vision for on-going implementation, ,,Journal of Educational Review”, Nigeria, 2013, Volume 6, № 1, s. 63-71.
 • Morska L.I., Filozoficzno-socjologiczne przesłanki przygotowania przyszłych pedagogów do użycia ІТ w działalności zawodowej, „Nauczyciel wobec wyzwań współczesności: Dylematy, poszukiwania i inspiracje”, Bielsko-Biała, ATH, 2013, s. 155-167.
 • Morska L.I., Realizacja systemu przygotowania przyszłych nauczycieli języków obcych do użycia technologii informacyjnych, „Scientific Papers of Border Guard Academy”, Chmielnicki 2013, Vol. 67, s. 25-33.
 • Morska L.I., Analiza współczesnych koncepcji obcojęzycznego przygotowania przyszłych prawników, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim”, 2013, Vol. 643, s. 101-109.
 • Morska L.I., Praca w  małych  grupach  jak  forma  interaktywnego współdziałania  na  zajęciach  języka obcego, „Naukowe Zeszyty Narodowego Uniwersytetu «Ostrog Academy», Sekcja Filologiczna”, 2013, Vol. 38, s.167-176.

 

Podręczniki i przewodniki

 • Morska L.I., Textbook for Physical Training students recommended for use by the Ministry of Education and Science of Ukraine, Aston, Ternopil 2001, pp. 174.
 • Morska L.I., Theory and Practice of English Teaching Methodology, Aston, Ternopil 2003, pp. 248.
 • Morska L.I., English Grammar Exercises, Aston, Ternopil 2002, pp. 162.
 • Morska L.I., Grade 4. English textbook recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine for the use at secondary schools, Irpin – Perun, Кiev 2004, pp. 160.
 • Morska L.I., Methodology of Teaching English as a Foreign Language: the Methodological Guide for Teachers of English, Aston, Ternopil 2004, pp. 200.
 • Morska L.I., English: Grade 5. English textbook recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine for the use at secondary schools, Irpin-Perun, Кiev 2005, pp. 264.
 • Morska L.I., English: Grade 6. English textbook recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine for the use at secondary schools, Irpin-Perun, Кiev 2006, pp. 200.
 • Morska L.I., English: Grade 7. English textbook recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine for the use at secondary schools, Irpin-Perun, Kiev 2007, pp. 240.
 • Morska L.I., English: Grade 8. English textbook recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine for the use at secondary schools, Irpin-Perun, Кiev 2008, pp. 264.
 • Morska L.I., Information technologies in teaching foreign languages. Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine for the use at universities, Aston, Ternopil 2008, pp. 256.
 • Morska L.I. Innovative Technologies in Teaching Foreign Languages, Vektor, Ternopil 201, pp. 240.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych, seminariach, posiedzeniach

 • 28 września 2012, „Duchowa kultura osobowości i  jej  innowacyjne  oświatowe technologie: wezwania ХХІ stulecia”,  Winnica, Ukraina, konferencja międzynarodowa’
 • 29-30 marca 2012, „Językii świat : badanie i wykładanie”, Kirowograd, Ukraina, konferencja międzynarodowa;
 • 26-27 kwietnia 2012, „Międzykulturowakomunikacja: język - kultura – osobowość”, Ostróg, Ukraina, konferencja międzynarodowa;
 • 19-21 czerwca 2012, „Styl i jakość życia współczesnego człowieka”, Stalowa Wola, KUL, WZNoS, konferencja międzynarodowa;
 • 4-5 października 2012, ,,Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World”, Presow, Słowacja, konferencja międzynarodowa;
 • 18-21 października 2012, ,,Second Language Acquisition Forum’’, Pittsburg, USA, konferencja międzynarodowa;
 • 3-5 grudnia 2012, „Europejskie Forum Pedagogiczne”, Hradec Kralowy, Czechy, konferencja międzynarodowa;
 • 22 listopada 2012, „Pedagogika integracyjna z pomocą człowiekowi”, Biała Podlaska, konferencja międzynarodowa;
 • 7-8 grudnia 2012, „Rola rodziny w opiece nad chorym przewlekle”, Bielsko-Biała, konferencja międzynarodowa;
 • 18 października 2013, „Lingwistyczne i socjokulturowe aspektykomunikacji”, Ostróg, Ukraina, konferencja międzynarodowa;
 • 12-17 marca 2013, „Ukraińska edukacja  w  europejskim  obszarze informacyjnym”, Żytomierz, Ukraina, konferencja międzynarodowa;
 • 25 listopad 2014, „Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?”, Sandomierz, konferencja międzynarodowa;
 • 27 maja 2014, ,,Sociotechnic Aspects of Safety at Primary, Middle, and Secondary School”, Stalowa Wola, konferencja międzynarodowa;
 • 28 maja 2014, „The Style & Quality of Life of Modern Man”, Stalowa Wola, konferencja międzynarodowa;
 • 29 maja 2014, ,,Safety and Health under Conditions of Social Changes”, Sandomierz, konferencja międzynarodowa;
 • 29-30 kwietnia 2014, „Dzieciństwo bez  gwałtu:  społeczeństwo,  szkoła  i  rodzina  na obronie praw dzieci”, Tarnopol, Ukraina, konferencja międzynarodowa.

 

Członkostwo w radach naukowych i redakcjach czasopism:

 1. „Naukowe Zeszyty Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Gnatiuka”: Pedagogika (Tarnopol, Ukraina);
 2. „JęzykiObce”. Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny (Kijów, Ukraina);
 3. „Społeczeństwoi Rodzina”, kwartalnik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli (Stalowa Wola, Polska);
 4. „Konspekty Pedagogiczne”, kwartalnik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, Polska);
 5. „Studia Leopolinesia”, rocznik Instytutu Teologicznego im. św. abp. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (Lwów, Ukraina).

 

Recenzje naukowe (prac habilitacyjnych i doktorskich):

 • Oksana Bykonia, Organizacjasamodzielnej pracy poza audytorium z języka angielskiego studentów kierunków ekonomicznych, monografia habilitacyjna, Czernichów 2014, ss. 426.
 • Jewgenia Karpenko, rozprawa doktorska: Pedagogiczne warunki kształtowania umiejętności informacyjno-analitycznych przyszłych nauczycieli języków obcych w trakcie przygotowania zawodowego;
 • Natalia Wasyłyszyna, rozprawa doktorska: Kształtowanie kompetencji zawodowo-komunikatywnej przyszłych specjalistów stosunków międzynarodowych w trakcie studiowania dyscyplin zawodowych;
 • Liudmyła Rusałkina, rozprawa doktorska: Kształtowanie umiejętności anglojęzycznego rzeczowego obcowania u przyszłych lekarzy;
 • Ahmed Hułała Nuri (Irak), rozprawa doktorska: Nauczanie języka angielskiego w zawodowym obcowaniu przyszłych dziennikarzy;
 • Natalia Kuzniecowa, rozprawa doktorska: Metodyka nauczania języka angielskiego w obcowaniu dialogicznym u utalentowanych uczniów starszej profilowej szkoły.

 

Członkostwo w radach naukowych uczelni:

 1. Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Gnatiuka (Ukraina): Pedagogika;
 2. Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Gnatiuka (Ukraina): Dydaktyka;
 3. Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Gnatiuka (Ukraina): Metodykanauczania języków 
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 15:06 - Małgorzata Wolak