Książki autorskie:

 

 • Zagadnienie czasu przedstawionego w obrazie na przykładzie niderlandzkiego malarstwa tablicowego XV wieku, Lublin 1986 (Praca doktorska opublikowana w formie książki; promotor: prof. Władysław Stróżewski, recenzenci: śp. prof. Maria Rzepińska, śp. prof. Jan Białostocki).
 • Motywy inspiracji w średniowiecznych wizerunkach Ewangelistów, Lublin 1992 (Książka  habilitacyjna, recenzenci: śp. s. prof. Urszula Borkowska, śp. prof. Alicja Karłowska-Kamzowa, śp. prof. Aleksander Gieysztor).
 • Obraz Boga Ojca w kulturze, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000.
 • Obraz i kult. Materiały z Konferencji "Obraz i kult", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6-8.10.1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002.
 • Image and Cult. The Procedings of the Conference "Image and Cult", Catholic University of Lublin, 6-8 October 1999, ed. by Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002.
 • Gdy Jezus narodził się w Betlejem. Ewangelia Dzieciństwa z komentarzem teologiczno-biblijnym i ikonograficznym. Część II: Komentarz ikonograficzny, Lublin 2004.
 • Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Zagrodzkiego, „Roczniki Humanistyczne”, 52 (2004), z. 4.
 • Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji "Obraz i przyroda", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6-8.10.2003, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005.
 • Miasto w pejzażu malarskim XV wieku. Niderlandy, Lublin 2005 (ss. 294, il. 210, streszczenie ang.).
 • Image and Nature. The Procedings of the Conference "Image and Nature", Catholic University of Lublin, 6-8 October 2003, ed. by Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005.
 • Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji "Obraz i żywioły", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 11-12.10.2006, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007.
 • Image and Element. The Procedings of the Conference "Image and Element", The John Paul II Catholic University of Lublin, 11-12 October 2006, ed. by Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007.
 • Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii. Tom I. Lublin. Wydawnictwo KUL Lublin. 2012 s. 367. Ilustracje barwne 110.

 

Książki w redakcji autorskiej:

 

 • Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury. pod red. U. M.Mazurczak Lublin 2013. Studia Antropologica. The Borderlands of Art. History and Culture Editor U. M. Mazurczak Lublin 2013.
 • Suffering – Anger – Deformity- Ugliness. Problems of depicting internal states of man in the late Middle Ages on the basis of chosen examples of panel painting in Europe and in Poland ( PartI) w; Studia Antropologica Pogranicza historii sztuki i kultury pod red. U. M Mazurczak Lublin 2013. s. 371-390.

 

Prace opublikowane w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych.

 Wybrane pozycje z lat 1992-2012

(z pominięciem recenzji, haseł encyklopedycznych oraz prac popularyzatorskich)

 

 • Rodzaje i funkcje retoryki w plastyce średniowiecznej, [w:] Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy, kom. red. Z. Zagórski i in., („Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 109 za rok 1991), Poznań 1992, s. 151-159.
 • O patronach muzyki, "Roczniki Humanistyczne", 41 (1993), z. 4, s. 5-20.
 • Wizja przyrody w malarstwie Italii XIV wieku. Z kręgu badań nad przyrodą w średniowiecznym malarstwie, „Zeszyty Naukowe KUL”, 37 (1994), nr 3-4, s. 45-99.
 • Philippus Callimachus Experiens – Vir Doctissimus. W poszukiwaniu genezy portretu z epitafium Filippo Buonacorsi w kościele OO. Dominikanów w Krakowie, „Roczniki Humanistyczne” 42 (1994), z. 4 – Sztuka i Humanizm. Księga pamiątkowa ku czci profesora Antoniego Maślińskiego, s. 34-56.
 • Das Sechstagewerk in der Ikonographie des Mittelalters. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, "Acta Mediaevalia", 8 (1995), s. 139-173.
 • Problem czasu w najnowszych badaniach sztuk plastycznych. Stan i perspektywy badawcze, "Zeszyty Naukowe KUL", 39 (1996) nr 3-4, s. 136-161.
 • Rzeczywistość i symbol bocznych tablic tryptyku "Pokłon Mędrców" Dirka Boutsa. (Monachium, Alte Pinakothek), "Roczniki Humanistyczne", 44 (1996), z. 4.
 • Rozumienie przyrody w malarstwie okresu przełomu średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach północnego i południowego kręgu sztuki, [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, red. Teresa Hrankowska, Warszawa 1996, s. 319-346.
 • Zur Problematik des Motivs des Gelehrten im Atelier. Am Beispiel des Porträts von Filippo Buonaccorsi auf dem Epitaphium in der Krakauer Dominikanerkirche, "Roczniki Humanistyczne", 45 (1997), z. 4, s. 139-166.
 • Przyroda w dekoracjach freskowych pałacu papieskiego w Awinionie na tle nowego stosunku do przyrody w społeczeństwie Italii XIII-XIV wieku, "Roczniki Humanistyczne", 45 (1997), z. 4, s. 63-85.
 • Człowiek wobec Boga w sztuce średniowiecznej, "Ethos", 4 (40) 1997, s. 195-211.
 • Ekstaza świętej Teresy z Avila Gianlorenzo Berniniego na tle tradycji ikonograficznej świętych, [w:] Mistrzynie świętości i prawdy: Katarzyna ze Sieny, Teresa z Avila, red. Jerzy Misiurek, Antoni J. Nowak, Jarosław M. Popławski, Lublin 1997, s. 177-189.
 • Ikonografia Eucharystii w sztuce, [w:] Jezus eucharystyczny, red. Marian Rusecki, Mieczysława Cisło, Lublin 1997, s. 335-365.
 • konografia świętego Ambrożego w sztuce polskiej i europejskiej. Wybór i typologia przedstawień, "Vox Patrum", 18 (1998), s. 257-272.
 • Obraz Matki Boskiej Licheńskiej na tle ikonografii maryjnej w Italii, [w:] Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, red. Kazimierz Pek, Warszawa 1999, s. 162-177.
 • Pomiędzy wzorem a szkicem. Refleksje o sposobach nauki malarstwa w średniowieczu, "Roczniki Humanistyczne", 47 (1999), z. 4.
 • Z kręgu rozważań nad portretami uczonych humanistów w  malarstwie renesansowym na przykładzie portretu Paracelsusa w Luwrze, „Roczniki Humanistyczne”, 47 (1999), z. 4 – Pro Fide, Rege et Grege. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Lileyce, s. 85-108.
 • Erazmiańska koncepcja odrodzenia człowieka w malarstwie niderlandzkim XVI wieku na przykładzie motywu „Świętej Rodziny w drodze do Egiptu”, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek, Lublin 2000, s. 263-277.
 • Aniołowie w obrazie pierwszego dnia stworzenia w Biblii Czerwińskiej. Z kręgu ikonografii Genesis w sztuce średniowiecznej, "Acta Mediaevalia", 13 (2000), s. 53-74.
 • Ikonografia Wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia, "Vox Patrum" 20 (2000), s. 401-411.
 • Las w malarstwie średniowiecznym, [w:] Las w kulturze polskiej, T. I, Poznań 2000 s. 125-137.
 • Obrazy Boga-Stwórcy w średniowiecznej ikonografii siedmiu dni stworzenia. Stwórca jako Architekt, [w:] Obraz Boga Ojca w kulturze, red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Urszula Małgorzata Mazurczak, Lublin 2000, s. 341-363.
 • Miasto w pejzażu malarstwa niderlandzkiego. Topika i obrazowanie, „Roczniki Humanistyczne”, 48-49 (2000-2001), z. 4, s. 27-101.
 • Krajobrazy Ambroggia da Fossano zw. Bergognone. Znaczenie tradycji w obrębie nowych rozwiązań kompozycyjnych, „Roczniki Humanistyczne”, 50 (2002), z. 4 – Prace ofiarowane Jerzemu Paszendzie SJ z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, s. 53-98.
 • City in the table Netherlandish painting of the XVth century. Perception of a city and its understanding, "Acta Mediaevalia”, 15 (2002), s. 187-215.
 • Between Faith and Reason. Pictures of the Virgin Mary at the Late Middle Ages and Early Renaissance, [w:] Obraz i kult. Materiały z Konferencji "Obraz i kult", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6-8.10.1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002, s. 284-317.
 • Widzenie Maryi. Sąd Ostateczny Michała Anioła pod znakiem Jonasza, [w:] Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, red. ks. Alfred Wierzbicki, Lublin 2003, s. 186-196.
 •  Widzenie Maryi. Sąd Ostateczny Michała Anioła pod znakiem Jonasza, "Ethos", 1-2 (61-62) 2003, s. 186-196.
 • Wyobrażenie człowieka i przyrody w rzeźbie portalowej katedry NMP w Chartres w kontekście traktatów teologicznych Teodoryka z Chartres, "Acta Mediaevalia", 17 (2004), s. 97-122.
 • Judasz w sztuce. W kręgu obrazowania zdrady w malarstwie europejskim, "Ethos", 1-2 (65-66) 2004, s. 121-137.
 • Wyobrażenia stworzenia człowieka i przyrody w rzeźbie katedry NMP w Chartres. Związek doktryn filozoficzno-teologicznych szkoły katedralnej w Chartres ze sztuką, "Acta Mediaevalia", 17 (2004), s. 97-122.
 • La nature – la ville dans la peinture  a la charniere  du moyen agę et de la renaissance sur les exemples choisis de Paris representations reclles et symboliques, „Roczniki Humanistyczne”, 52 (2004), z. 4 – Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Zagrodzkiego, s. 111-127.
 • Nature – city in the painting on the turn of the Middle Ages and Renaissance on some examples of Paris, [w:] Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji "Obraz i przyroda", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6-8.10.2003, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005, s. 245-267.
 • Par caritas par meritum. Miłosierny Sędzia na tympanonach gotyckich katedr. Z kręgu wybranych problemów ikonografii Sądu Ostatecznego w kontekście teologii Hugona od św. Wiktora, "Acta Mediaevalia", 18 (2005), s. 337-352.
 • Muzyka aniołów w dziejach malarstwa europejskiego, "Ethos", 1-2 (73-74) 2006, s. 118-135.
 • Rola Kościoła w utrwalaniu i odradzaniu dziedzictwa kultury. Działalność prymasa Jana Łaskiego na wybranych przykładach sztuki. Materiały z Sympozjum Troska o dziedzictwo kulturowe Kościoła. 50-lecie Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła. Wrzesień 25 września 2006, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 86 (2006), s. 40-54.
 • Dwie starożytne tradycje rozumienia ciała w sztuce średniowiecznej. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Remigiusza Popowskiego, „Roczniki Humanistyczne”, 54-55 (2006-2007), z. 3, s. 157-179, il 1-16.
 • Vincenzo Foppas (1442-1515). Mysterious portrait of a Child reading, [w:] Ecclesia Cultura Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. Paweł Kras, Agnieszka Januszek, Agnieszka Nalewajek, Wojciech Polak, Kraków 2007, s. 815-826.
 • Skały i kamienie w niderlandzkich krajobrazach malarskich XV-XVI wieku. Figury symboliczne czy odwzorowania tego co realne?, [w:] Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji "Obraz i żywioły", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 11-12.10.2006, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007, s. 197-214.
 • Literackie i geograficzne źródła obrazowania przyrody w sztuce. Krajobrazy malarstwa niderlandzkiego w świetle ich topograficznych uwarunkowań, [w:] Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 2007, s. 242-267.
 • Ciało i jego cień. Refleksje nad sposobami ukazywania ciała w malarstwie europejskim, „Ethos”,  2-3 (82-83) 2008, s. 1-21.
 • Representations of the human body in Romanesque Italian Painting. Realism or stylistic Ornamentation, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Kobielusa, Warszawa 2010.
 • Metafory ciała. Głowa – twarz na wybranych przykładach malarstwa Duccia i Giotta, „Roczniki Humanistyczne” 58 (2010), z. 4.
 • Spes-Nadzieja pośród personifikacji cnót. Wokół Andrei Pisana drzwi południowych baptysterium we Florencji, „Ethos” 92 (2010).
 • Religijno-kulturowa funkcja relikwiarzy. Z kręgu genezy obrazowania ciała świętych w sztuce religijnej europejskiej i polskiej. Część I Relikwiarze antropomorficzne, ich związek z tradycją. Roczniki Kulturoznawstwa KUL. Lublin. Nr 2. 2011 s. 30-56.
 • Z kręgu zagadnień ciała i cielesności w cyklach obrazowych Genesis na wybranych przykładach sztuki średniowiecznej, Roczniki Humanistyczne KUL. Historia Sztuki. Z. 4. 2011.
 • Czas - Wieczność - Trwanie - Zmiany do Katalogu wystawy pt. „Czas -Wieczność „ Muzeum Narodowe, Kielce 26 październik 2012, s. 10.
 • Ikonografia Świętej Klary w sztuce europejskiej i polskiej. W: Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy. Materiały Konferencji międzynarodowej w zorganizowana w 800 lecie kanonizacji św. Klary w Asyżu Lublin 8-9 listopad 2011. Katedra Duchowości KUL. Wydawnictwo KUL. 2012 s. 134-165.
 • Representations of the human Body in Romanesque Italian Painting . Realism or Stylistic Ornamentation w: Homo Creator et Receptor Artium. Księga Pamiątkowa Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana. Warszawa 2010.

 • Ikonografia Dunsa Szkota w sztuce europejskiej Wizerunek uczonego w studiolo w Urbino. Błogosławiony Jan Duns Szkot 13008-2008.Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jublileuszowego z okazji 700 –lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , 8-10 kwietnia 2008,Lublin,2010,S.801-845.

 • Patrystyczna geneza treści mozaik ‘Genesis” w narteksie kościoła św. Marka w Wenecji w: Fructus est Caritatis. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu. Pod red. Ks. M. Wysocki. Lublin 2011.

 • Wybrane zagadnienia ikonografii św. Klary w świetle przekazów hagiograficznych oraz religijności w Europie i w Polsce   w: Deprecjacja kobieca . radykalizm duchowy. 800 –lecie powołania św. Klary z Asyżu red. T. Paszkowwska, R. Prejs OFMCap. Lublin 2012. S. 71-120.

 • Czas –Wieczność-Trwanie w: Czas- Wieczność- Trwanie Time – Eternity- Duration pod red. J. Mielcarek-Kaczmarek Kielce 2012. 91-99.

 • Geneza i rozumienie Votum w kulturze europejskiej i tradycji chrześcijańskiej. Miasto jako votum dla Maryi i Świętych patronów na wybranych przykładach malarstwa włoskiego w: Studium o Kościele św. Stanisława w Piotrawinie Lublin 2014.

 • Taniec dziewcząt na tle miasta . Symbolika tańca jako prawa i sprawiedliwości. Universitati serviens. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB pod redakcją ks. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin 2014. s. 556-569  

 • Dla H. Kieresia

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 09:50 - Ireneusz Marciszuk