Działalność organizacyjna i recenzyjna

Poza KUL byłem lub jestem:

 • przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (od 2012 r.), wcześniej (w kadencji: 2003-2006) byłem członkiem Komitetu, a w kadencji  2007-2011  zasiadałem w jego  czteroosobowym prezydium.
 • członkiem Rady Naukowej Akademii Artes Liberales (od 2003);
 • rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zakresie merytorycznej oceny podręczników edukacji filozoficznej i programów nauczania filozofii (od 2004 do 2010);
 • członkiem grupy ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Byłem też bądź jestem członkiem redakcji bądź rad naukowych kilku czasopism filozoficznych: "Roczników Filozoficznych" (KUL), "Analizy i egzystencji" (Uniwersytet Szczeciński), "Diametrosa" (UJ), "Przeglądu Filozoficznego" (UW), "European Journal for Philosophy of Religion", "Polish Journal of Philosophy", "Ethosu" (KUL), "Studia Philosophica Wratislaviensia" (UWr), "Studia Whiteheadiana". Należę tez do kilku filozoficznych towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL, Society for the Advancement of American Philosophy, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada.

 W KUL pełniłem lub pełnię następujące funkcje:

 • od r. 2007 kierownika Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
 • od 2008 do 2012 r. dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL (wcześniej: od 2003 do 2008 - zastępcy dyrektora MISH);
 • od r. 2003 do 2012 członka Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 • od r. 2006 do 2008 r. pełnomocnika rektora ds. Międzynarodowych Programów Badawczych (zwłaszcza 7 Programu Ramowego).

Recenzowałem 5 prac habilitacyjnych (2 w UMK, 1 w UW, 1 w UWr i 1 w UŚ) oraz 6 doktoratów (4 w KUL, 1 w UMK i 1 w UŁ). Ponadto, jak wiele innych osób pracujących na uczelniach, przygotowuję recenzje wydawnicze różnych książek, recenzuję artykuły do różnych pism filozoficznych i granty w zakresie filozofii. Na zlecenie MENiS recenzowałem program nauczania filozofii w szkołach średnich i kilka podręczników do filozofii w szkołach średnich; recenzuję prace i projekty studentów w Akademii Artes Liberales i uczestniczę jako egzaminator w przesłuchaniach kandydatów do programów magisterskich i doktorskich Akademii.

 Moje badania były wspierane przez międzynarodowe i polskie instytucje, które przyznały mi różne stypendia i granty:

 • Kościuszko Foundation Fellowship – na badania nad amerykańską filozofią procesu w Center for Process Studies w Cleremont, Kalifornia (od października 1988 do marca 1989),
 • British Council Fellowship oraz Cambridge Hospitality Scheme Award – na pobyt w Cambridge, Clare College, w celu pracy nad książką Brytyjska filozofia u schyłku XX wieku (od czerwca do sierpnia 1995),
 • Fulbright Senior Research Grant – dziesięciomiesięczne stypendium rządowe USA – na realizację projektu Dewey, Neopragmatism, and Society (1996-1997),
 • grant KBN 1H01A 013-18 (wraz z Tadeuszem Szubką), w rezultacie którego powstała m.in. moja książka Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya,
 • grant MNiSW NN101201734, którego efektem jest monografia Nauka. Filozofia. Życie. U podstaw myśli Williama Jamesa,
 • grant promotorski (dla Maksymilia Roszyka), który w przewidzianym terminie zakończył się napisaniem i obroną doktoratu.

Ponadto brałem udział w kilku grantach KBN jako wykonawca. W 2007 i 2010 r. byłem na prośbę Fundację Fulbrighta ekspertem w zakresie filozofii przeprowadzającym rozmowy kwalifikacyjne z polskimi kandydatami na stypendia.

 

Uzyskałem kilka nagród i wyróżnień, w tym m.in. r. 2004 nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego za książkę habilitacyjną Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i poglądów Johna Deweya, w r. 2006 indywidualną nagrodę rektora KUL za zorganizowanie konferencji "Chrześcijańskie korzenie jedności Europy" i zredagowanie angielskiej i polskiej książki pod tym samym tytułem; W r. 2007 r. zostałem odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w r. 2012 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013, godz. 05:41 - Andrzej Zykubek