Prof. dr hab. Roman Pelczar

Konsultacje:

 • Poniedziałek 11.40 - 12.25, Akademik żeński

 

dr_hab._roman_pelczar_400
 
 
 
 
Data i miejsce urodzenia: 1961 r., Krosno 

Adres zamieszkania: Malawa 60, 36-007 Krasne

Tel. kom. 695398211

E-mail: rpelczar@poczta.fm

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE STAŁEGO ZATRUDNIENIA I STANOWISKO:

Instytut Pedagogiki, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli:  profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania

 

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE:

 • profesor nauk humanistycznych - 2011 r.
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, specjalność: historia nowożytna Polski – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów – 2000 r., tytuł książki – „Działalność oświatowo-kulturalna jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI-XVIII w.”
 • doktor nauk humanistycznych – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków – 1992 r., tytuł pracy „Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej XV-XVIII w.”
 • magister historii, specjalność nauczycielska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów – 1984 r., tytuł pracy „Dzieje Krościenka Wyżnego w okresie staropolskim”

 

STAŻE NAUKOWE:

Katedra Historii Oświaty i Wychowania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie: II-VI 1990 r. i X 1994-II 1995 r.

 

OBSZARY BADAWCZE:

historia nowożytna Polski, historia wychowania i oświaty, historia kultury, historia społeczna, historia religii.

 

PROGRAMY BADAWCZE

Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym „Galicja 1772-1918 r.”

 

 

DOROBEK NAUKOWY:

 • około 90 opublikowanych prac naukowych, w tym 6 książek
 • czynny udział w ponad 30 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz popularnonaukowych
 • współorganizacja kilku konferencji naukowych (w Instytucie Historii WSP w Rzeszowie i Instytucie Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli)

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Książki:

 • Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998, ss. 224.
 • Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.), Rzeszów 1998, ss. 304.
 • Działalność oświatowo-kulturalna jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku, Przemyśl 1999, ss. 178.
 • Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869, Lublin 2009, ss. 343.

 Artykuły:

 • Cerkiewne szkolnictwo parafialne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Podstawy ideowe, organizacyjne i materialne, „Rozprawy z dziejów oświaty”, t. 42, 2003, s. 65-83.
 • Szkolnictwo ormiańskie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, (w:) W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu, red. R. Grzybowski, T. Maliszewski, Gdańsk 2006, s. 127-139.
 • Teatyni w Warszawie, „Nasza Przeszłość”, t. 108, 2007, s. 147-182.
 • Szkoła kolegiacka i jej rola w życiu kulturalnym Jarosławia w XVI-XVIII wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. 50, z. 1-2, 2007, s. 524.
 • Teatr Collegium Nobilium teatynów w Warszawie w XVIII w. i jego rola kulturotwórcza, „Pamiętnik Teatralny”, R. 55, 2007, z. 1-2, s. 41-52.
 • Szkolnictwo pijarskie na Rusi Czerwonej w XVII i XVIII w., w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, t. 1, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, Kraków-Lublin 2010, s. 83-96.
 • Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od œśredniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski. Seria: "Szkoła-Państwo-Społeczeństwo" (red. nauk. serii: R. Grzybowski), tom I, Kraków 2010 (wyd. w 2011), s. 195-210.
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:20 - Rafał Podleśny