Kierownikiem Katedry Filozofii Wychowania od momentu jej założenia w 1996r. był prof. dr hab. Wojciech Chudy.

 

 

 

img_2009k_400

Wojciech Chudy urodził się 8 grudnia 1947 roku w Dąbrowie koło Wielunia. Studia wyższe odbył w latach 1972 - 1977 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, kształcąc się między innymi pod kierunkiem prof. M.A. Krąpca OP, prof. A.B. Stępnia, prof. T. Stycznia SDS, ks. prof. S. Kamińskiego. Tytuł doktorski uzyskał 13 października 1980 r. na podstawie obrony rozprawy: Refleksja „in actu exercito" i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym (promotor prof. M.A. Krąpiec OP). Tytuł doktora habilitowanego uzyskał 13 kwietnia 1993 r. na Wydziale Filozofii KUL, na podstawie pracy Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji". Filozofia refleksji i prób jej przezwyciężania.

W roku 1980 został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: najpierw na stanowisku dokumentalisty w Encyklopedii Katolickiej, a następnie (od 1983 r.) w Instytucie Jana Pawła II, gdzie w 1988 r. objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos". W latach 1993-1990 prowadził zajęcia z etyki ogólnej i szczegółowej na Wydziale Filozofii oraz Wydziale Nauk Społecznych KUL. Ponadto w latach 1979-1994 prowadził (społecznie) w ramach Koła Filozoficznego Studentów KUL zajęcia z filozofii Hegla (później wykład monograficzny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Od 1996 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Dr hab. Wojciech Chudy był członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. W roku 2000 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w roku 2005 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do roku 2006 wypromował sześciu doktorów.

Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra Wojciech Chudy wystąpił z propozycją utworzenia w KUL Instytutu Jana Pawła II jako ośrodka badań nad myślą filozoficzno-teologiczną i dziełem Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Przez wiele lat (do roku 2000) pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Jana Pawła II.

Głównymi obszarami zainteresowań badawczych prof. Wojciecha Chudego były: filozofia człowieka, filozofia poznania, myśl filozoficzna G.W.F. Hegla, nauczanie Jana Pawła II oraz filozofia wychowania. Prof. Wojciech Chudy opublikował łącznie 11 książek autorskich, 2 (+1 w druku) książki pod redakcją i we współautorstwie, 148 artykułów naukowych, 31 recenzji, 42 sprawozdania i 13 haseł. Należy podkreślić zaangażowanie Profesora w problematykę społeczną i popularyzację filozofii. W ramach tego ostatniego wygłosił wiele wykładów i odczytów w różnych miastach Polski, w trakcie których popularyzował problematykę filozoficzną i teologiczną, temu również służyło regularne publikowanie przez Profesora felietonów filozoficznych na łamach prasy nienaukowej.

Osobną kartę życia prof. Wojciecha Chudego stanowiło zaangażowanie w demokratyczną, niepodległościową opozycję wobec władz PRL. Jedna z jego najwcześniejszych publikacji ukazała się w drugim obiegu, w połowie lat osiemdziesiątych, w serii „Biblioteka Spotkań" (kwartalnik „Spotkania" był nielegalnie wydawany od 1977 r. przez środowisko związane z KUL) przy współpracy toruńskiego wydawnictwa Kwadrat: Filozofia wieczysta w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981, Lublin - Warszawa - Kraków 1986.

Działalność naukowa i społeczna Profesora została nagrodzona między innymi: II Nagrodą w Konkursie im. Reinholda Schneidera (Polska-RFN 1981), Nagrodą POL-CUL (Australia 1987) oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw.

 

* * *

 

W ramach pracy naukowo-dydaktycznej w Katedrze Filozofii Wychowania prof. Wojciech Chudy prowadził proseminarium, seminarium magisterskie i doktorskie (do 2007r. powstało siedem doktoratów) oraz wykłady z Etyki ogólnej, Etyki pedagogicznej oraz Filozofii kłamstwa.

Dla studentów i współpracowników był nie tylko wykładowcą i nauczycielem, ale przede wszystkim nieocenionym mistrzem, wychowawcą i przyjacielem.

 

zob. także

http://www.chudy.hg.pl/

 
Autor: Anna Szudra-Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 23:30 - Agnieszka Linca-Ćwikła