ŻYCIORYS:

        Urodzona 19 kwietnia 1919 roku w Warszawie. W 1936 r. wstąpiła na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze ukończyła w lipcu 1945 r. i już niespełna rok później, 29 marca 1946 r. również w UW, na podstawie rozprawy pt. "Poglądy filozoficzno-prawne Stanisława Staszica" uzyskała stopień naukowy doktora prawa. W latach 1945-1949 była młodszym asystentem, a następnie starszym, przy Katedrze Encyklopedii i Filozofii Prawa UW. W październiku 1949 r., gdy na niemarksistowską myśl naukową nie było już miejsca na uczelniach państwowych, odeszła z UW i rok później związała się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

      Początkowo prowadziła wykłady zlecone, od 1965 r. była zastępcą profesora, od 1958 r.-docentem, a od 1974 r. – prof. nadzwyczajnym ( Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Techniki zatwierdziło Jej profesurę dopiero w 1978 r.). Od 1958 r. Profesor Hanna Waśkiewicz aż do końca swego życia była Kierownikiem Katedry Filozofii Prawa. Pełniła również funkcję Kierownika Specjalizacji Filozofii Praktycznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej oraz – przez dwie kadencje (1985-1990)- Kierownika Sekcji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych KUL. Działalność naukowa i dydaktyczna Hanny Waśkiewicz koncentrowała się na problematyce filozofii prawa, zwłaszcza na zagadnieniach prawa naturalnego, a następnie- już w latach siedemdziesiątych- na problematyce praw człowieka, czego wyrazem jest wprowadzona ostatnio na jej wniosek (niestety już po jej śmierci) zmiana nazwy kierowanej przez nią katedry na: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka. W obu tych obszarach badawczych była wybitną specjalistką i dzięki niej KUL był w minionym okresie w zasadzie jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym nie tylko badania, ale i dydaktykę w tym zakresie.

          Była członkiem: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ( Sekcja Socjologii Prawa), Towarzystwa Naukowego KUL, Komitetu Praw Człowieka ( od 1989 r.), Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, zespołu red. „ Human Rights Documents". Brała udział w konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych, prowadząc wykłady na temat praw człowieka. Od 1968 r. opublikowała 50 prac naukowych ( także w językach obcych). Była nie tylko wybitnym uczonym, ale też wspaniałym nauczycielem akademickim i wychowawcą młodzieży. Zmarła 22 sierpnia 1993 roku. 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2010, godz. 22:09 - Alina Betlej