prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał

prof. zw. dr hab. Jerzy Stanisław Migdał

Informacje na temat dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

 

I. Wykaz publikacji

 

Do uzyskania doktoratu:

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

 1. Jerzy Migdał. Alkohol, rodzina, dziecko. Biblioteka Problemów Przeciwalkoholowych. Kraków 1985 r.
 2.  Jerzy Migdał. Problemy przeciwdziałania alkoholizmowi nieletnich. Biblioteka Problemów Przeciwalkoholowych. Kraków 1988 r.
 3. Jerzy Migdał. Profilaktyczne działania przeciwalkoholowe zapobiegające demoralizacji nieletnich. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji p.t. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Prace Pedagogiczne 1989 r.
 4. Jerzy Migdał. Alkoholizm nieletnich – próba oceny profilaktyki i resocjalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. Zeszyt nr 12/1990 r.

 

   Po uzyskaniu doktoratu:

 

   Książki i monografie:

 

 1. Jerzy Migdał. Janusz Raglewski. Kara pozbawienia wolności Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej. Arche s c. Gdańsk 2005.
 2.  Jerzy Migdał. Prawo Kodexu Karzącego dla Królestwa Polskiego z 1818 r. Arche s.c. Gdańsk 2006. (wprowadzenie i opracowanie).
 3. Jerzy Migdał. Polski system penitencjarny lat 1944-1956, Arche s. c., Gdańsk 2007.
 4. Jerzy Migdał. Polski system penitencjarny w latach 1956 – 2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym – kontynuacja czy zmiana. Arche s.c., Gdańsk 2008.      

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

 1. Jerzy Migdał. Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na podstawie badań w szkołach w Bochni w latach 1913, 1967, 1990. Archiwum Kryminologii tom XX /1994 r.
 1. Jerzy Migdał. Stosunek służbowy funkcjonariuszy służby więziennej w świetle nowej ustawy. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 2/2000 r.
 1. Jerzy Migdał. Policja w świetle nowej ustawy. Wybrane zagadnienia. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 2/2004.
 1. Jerzy Migdał. Służba Więzienna – model a rzeczywistość, próba oceny. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1/2005.
 1. Jerzy Migdał. Kodeks Karzący – pierwsza polska nowoczesna kodyfikacja prawa karnego. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 51/2006.
 1. Jerzy Migdał. Perspektywy kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1/2008.
 1. Jerzy Migdał. Szpital więzienny w Trenczynie. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 59/2008.
 1. Jerzy Migdał. Resocjalizacja skazanych – utopia czy perspektywiczne wyzwanie. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 61/2008.
 1. Jerzy Migdał Polityka Karna i Penitencjarna Polski lat 1944-1956 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K Politologia Vol XV, 2/2008

 

Glosy:

 1. Jerzy Migdał Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt II SA / Wa 202/06 Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 2/2008 .

 

     Inne publikacje naukowe:

 

 1. Jerzy Migdał. recenzja. Andrzej Rzepliński. (red) Zachodnie ustawy penitencjarne Teksty ustawy z komentarzami Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 10/1995 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. F.Dünkel.J.Vagg. (red) Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug. Państwo i Prawo. nr 7/1996 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Emil Pływaczewski. Przestępczość cudzoziemców. Nowe wyzwanie dla teorii i praktyki. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 12-13/1996 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Aleksandra Szymanowska, Teodor Szymanowski. Opinia społeczna w Polsce o niektórych patologicznych zachowaniach, kontrowersyjnych, przestępstwach i środkach kontroli prawno-karnej. Państwo i Prawo nr 6/1997 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. A.S.Michelin, P.G.Ponomariew, W.J.Seliwerstow, J.W.Szmarow. Ugołowno – ispołnitielnoje prawo. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 15/1997 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Jarosław Utrat –Milecki. Polityczność przestępstwa. Przegląd Więziennictwa Polskiego. Nr 16-17/1997 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Jacek Czaja. Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym  i rejestrze zastawów. Państwo i Prawo nr 1/1999 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Danuta Gajdus, Bożena Gronowska. Europejskie standardy traktowania więźniów. Palestra. Nr 7-8/1999 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Jerzy Siuta, Józef Wójcikiewicz. Hipnoza kryminalna. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 24 -25/ 2000 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Mieczysław H. Kamiński. Księgi Wieczyste i Hipoteka. Praktyczny poradnik ze wzorami wniosków. Palestra nr 4/2000 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Piotr Kardas. Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw. Prokuratura i Prawo nr 5/2000 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Józef Wójcikiewicz. Dowód naukowy w procesie sądowym. Palestra nr 11-12/2000 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski. Kodeks karny wykonawczy – Komentarz. Palestra nr 5-6/ 2001 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Stefan Lelental. Kodeks karny wykonawczy – Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 31/2001 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Błachut, Marii Szewczyk, Józefa Wójcikiewicza. Nauka wobec przestępczości. Palestra nr 3-4/ 2002.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Motyki. Prawo        do prywatności. Aspekty prawne i psychologiczne. Palestra nr 3-4/ 2003.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Jacek Izydorczyk. Stosowanie tymczasowego aresztowania  w polskim postępowaniu karnym. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 38-39/2003 r.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Praca zbiorowa pod redakcja Elżbiety Hałas. Europa: zbliżenia kontrowersje, perspektywy. Palestra nr 11-12/2003.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Stanisław Pieprzny. Policja Organizacja i funkcjonowanie. Prokuratura i Prawo nr 7-8/2004.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Zbigniew Lasocik . Zabójca zawodowy i na zlecenie. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 42/2004.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Kazimierz Postulski, Marek Siwek Przepadek w polskim prawie karnym. Palestra nr 7-8/2004.
 1. Jerzy Migdał. recenzja. Michał Płachta, Międzynarodowy Trybunał Karny. Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 44-45/2004.

 

   Po uzyskaniu habilitacji

 

   Książki i monografie:

 

 1. Jerzy Migdał. Polski system penitencjarny w latach 1918 – 1928. Arche s.c. Gdańsk 2011.
 1. Jerzy Migdał. Polski system penitencjarny w latach 1928 – 1939. Arche s.c. Gdańsk 2012.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

 1. Jerzy Migdał, Włodzimierz Wróbel. Kara pozbawienia wolności w kodeksowym systemie kar i środków karnych (w) Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1989 - 2009 Warszawa 2009.
 1. Jerzy Migdał Wizytacje na Słowacji Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 1/2009.
 1. Jerzy Migdał Powstanie więziennictwa polskiego i jego organizacja w latach 1918-1928. Studia Prawnicze KUL nr 2-3 (38-39) /2009.
 1. Jerzy Migdał. Resocjalizacja skazanych – utopia czy wyzwanie. Perspektywy   wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia Prawnicze KUL nr 4(44)/ 2010.
 1. Jerzy Migdał. Resocjalizacja czy integracja – wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 roku (w:) Problemy  penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Wolters Kluwer , Warszawa 2011.
 1. Jerzy Migdał. Europejska Karta Więzienna, Studia Prawnicze KUL, Nr 3- 4/47, 48/2011.
 1. Jerzy Migdał. Komentarz do Rekomendacji 1747 (2006) Europejska Karta Więzienna Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 72 – 73 /2011.
 1. Jerzy Migdał. Integracyjny model wykonywania kary pozbawienia wolności – powrót do przeszłości.(w:) Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla (pod red) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel. Wolters Kluwer 2012.

 

Po uzyskaniu tytułu profesorskiego

 

   Książki i monografie:

 

 1. Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał. Prawo Karne Wykonawcze i Polityka Penitencjarna, Wolters Kluwer, 2014.
 2. Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Jerzy Migdał, Beata Żórawska, Prawo Karne Wykonawcze, Wolters Kluwer, 2017.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1.  Jerzy Migdał. Pomoc w społecznej readaptacji skazanych - rozwój idei patronackich (w:) Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Pozbawienie wolności – funkcje i koszty (pod red.) A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełacna, P. Wiktorska, Wolters Kluwer 2013.
 2. Jerzy Migdał. Dlaczego w Polsce mamy tylu więźniów. Forum penitencjarne, nr 1/2014.
 3. Jerzy Migdał. Perspectives on Imprisonment Penalty in the Light of European Prison Rules (2006), Kwartalnik “Wisnyk” Uniwersytet Lwowski, nr 1/2014.
 4. Jerzy Migdał, Grzegorz Skrobotowicz. Możliwości realizacji Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. w zakresie reintegracyjnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności, a przeludnienie polskich jednostek penitencjarnych, „Roczniki Nauk Prawnych” KUL, 25 (2014), nr 1.

 

II. Działalność naukowo – organizacyjna

 1. Praca zawodowa
 • 2015 r. - Kierownik Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2015 r.
  - Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 2014 - profesor zwyczajny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
 • 2014 - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 2013 – nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2010 Kierownik Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • 2009 habilitacja na podstawie rozprawy pt. "Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana” (Gdańsk 2008) w ramach przewodu habilitacyjnego prowadzonego przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (rec. dr hab. Alicja Grześkowiak prof. KUL (KUL), dr hab. Jarosław Majewski prof. UKSW (UKSW), prof. dr hab. Teodor Szymanowski (UW), prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ). Dziedzina nauki prawne, dyscyplina prawo, specjalność prawo karne;
 • 1999 adiunkt w Katedrze Prawa i Polityki Penitencjarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 1992 doktor nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.”Profilaktyka i adaptacja społeczna nieletnich w świetle badań nad alkoholizowaniem się dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w Bochni w latach 1913, 1967, 1990” napisanej pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Hołdy (UJ), (rec.prof.dr hab. Andrzej Gaberle (UJ), prof.dr hab. Teodor Szymanowski (UW);
 • 1987 starszy asystent w Katedrze Prawa i Polityki Penitencjarnej na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 1984 asystent w Katedrze Prawa i Polityki Penitencjarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 1. Obowiązki i działalność organizacyjna

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego powierzały mi wiele ważnych zadań. Pełniłem m.in. funkcje:

 • 2007 r. – opiekun sekcji penitencjarnej TBSP UJ
 • 2005 r. – doradca prawny Prorektora UJ ds. dydaktyki
 • 1999 r. – doradca prawny Prorektora ds. studenckich UJ
 • 1997 r. – rzecznik dyscyplinarny UJ
 • 1996 r. – członek stałej rektorskiej komisji ds. hoteli asystenckich i spraw mieszkaniowych UJ,
 • 1993 r. – członek stałej rektorskiej komisji ds. hoteli asystenckich i spraw mieszkaniowych UJ,
 • 1992 r. – opiekun ZPiT Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1991 r. – pełnomocnik Rektora UJ w SMPN w Krakowie,
 • 1991 r. – członek- ekspert stałej rektorskiej komisji mieszkaniowej UJ

 

 1. Nagrody i odznaczenia
 • Zasłużony Działacz Kultury – odznaczenie Ministra Kultury i Sztuki
 • Srebrna Odznaka za pracę społeczną dla miasta Krakowa
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991 r. za osiągnięcia w pracy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Medal Universitas Iagellonica
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003 r. z tytułu 20-lecia pracy zawodowej
 • Dyplom Prorektora ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005 r. za pracę Organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006 r. z tytułu pracy naukowej
 • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007/2008 r. z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008 r. z tytułu 25-lecia pracy zawodowej

 

 1. Udział w korporacjach i instytucjach:
 • 2013 – Członek Rady Naukowej Przeglądu Więziennictwa Polskiego
 • 2011 – Członek Kapituły Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • 2007 – Członek Rady Nadzorczej PAPC S.A. Kraków
 • 2006 – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Promocji Zdrowia Kraków
 • 2002 – Okręgowa Izba Adwokacka w Krakowie
 • 1996 – Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przedsiębiorstw z Udziałem Kapitału Zagranicznego Warszawa
 • 1988 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 16:09 - Grzegorz Skrobotowicz