Student po Politologii w KUL

 

będzie posiadał wiedzę pozwalającą na:

  • zrozumienie zjawisk i procesów polityczno-administracyjnych zachodzących w skali globalnej, europejskiej, państwowej, regionalnej i lokalnej,
  • analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich,
  • analizę historycznych uwarunkowań oraz współczesnych mechanizmów działania systemów politycznych,
  • wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • rozwiązywanie podstawowych problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem, zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji.

 

 

Nasz absolwent

zyska certyfikat znajomości języka obcego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym,

będzie przygotowany do pracy w:

  • administracji samorządowej i rządowej,
  • w partiach politycznych,
  • organizacjach i instytucjach gospodarczych, społecznych i międzynarodowych,
  • w mediach i w szkolnictwie - po uzyskaniu specjalności nauczycielskiej,

będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich).

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2009, godz. 05:07 - Magdalena Waniewska-Bobin