KWALIFIKACJE ABSOLWENTA


Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii niderlandzkiej – nauki o języku i o literaturze. Umiejętność tą wykorzystuje w pracy zawodowej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język niderlandzki na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli), w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014, godz. 23:11 - Kamila Tomaka