Profil absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska

 

 

 

Absolwent studiów I stopnia

 

 • jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych
  i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształceniem zasobów środowiskowych

 • absolwent jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska, we wszystkich dziedzinach gospodarki.

 • posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

 • absolwent zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące ochrony wody, gleby, powietrza, odpadów ciekłych i stałych, ścieków, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, podstawowych procesów zachodzących w środowisku.

 • absolwent zna systemy zarządzania środowiskiem w procesie inwestycyjnym.

 • jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska.

 • posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji.

 • opanował umiejętność korzystania z technik komputerowych, w tym także do projektowania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

 

Absolwent studiów II stopnia

 

 

 • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii środowiska.

 • posiada umiejętności: rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego
  i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.

 • umie porozumiewać się w sprawach inżynierii środowiska zarówno ze specjalistami jak
  i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów

 

 

 

    Absolwent może znaleźć zatrudnienie

 

 • w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych,

 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,

 • w organach administracji państwowej i samorządowej,

 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska oraz w

 • branżowych firmach handlowych.

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 12:53 - Rafał Kuzioła