Absolwent socjologii będzie posiadał następujące umiejętności:


- rozpoznania, definiowania i interpretacji problemów społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
- sformułowania diagnozy społecznej w oparciu o poznane techniki i metody badawcze
- prognozowania konkretnych zjawisk społecznych i przewidywania zagrożeń dla porządku społecznego
- aktywnego kształtowania sfery publicznej poprzez organizowanie i prowadzenie debat, dyskusji, pracę z zespołach problemowych, itd.
- uczestniczenia w tworzeniu programów z dziedziny polityki społecznej, polityki prawa, polityki ekonomicznej oraz ich ewaluacji (specjalność socjologia życia publicznego).
- krytycznej interpretacji i wyciągania wniosków z informacji zaczerpniętych z różnych źródeł: piśmiennictwa naukowego, danych statystycznych, wyników badań społecznych, przekazów medialnych.
- używania informacji i wiedzy sprzyjającej rozwojowi społecznemu i gospodarczemu
- zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem społecznym w sieci, transformacją sieciową,
- zaplanowania i przeprowadzenia zadania badawczego (gwarantują to zajęcia warsztatowe i terenowe).
- udzielania porad w zakresie promocji zdrowia, nakierowanej na zwiększenie świadomości zdrowotnej, uwzględniającej kwestie prozdrowotnych stylów życia i zachowań zagrażających zdrowiu, a także medycznych działań profilaktycznych,
- zastosowania praktycznych umiejętności przydatnych na każdym etapie procesu rozwiązywania problemów społecznych – od przygotowania narzędzi pomiarowych, poprzez analizę danych i ich interpretację, do przygotowania raportu i wskazania kierunków działań
- wyjaśniania zjawisk społecznych, w tym zwłaszcza zachowania konsumentów
- pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

 


Studia przygotowują do następujących zawodów:


- badacz rynku i opinii publicznej
- specjalista działów marketingu i reklamy korzystający z technologii informatycznych
- trener, szkoleniowiec
- urzędnik administracji publicznej: państwowej i samorządowej
- pracownik PR
- pracownik instytucji Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych
- koordynator organizacji pozarządowych
- konsultant ds. zarządzania i organizowania usług społecznych, funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, promocji zdrowia.

 

 

Absolwent socjologii może znaleźć pracę w następujących instytucjach:


- instytucje i agencje badawcze, ośrodki badań opinii publicznej;
- firmy branży IT (e-marketing, e-reklama, e-rozrywka, Social Web Economy);
- firmy szkoleniowe; firmy consultingowe, agencje reklamowe, działy marketingowe działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi;
- instytucje administracji państwowej i samorządowej: szczególnie jednostki organizacyjne właściwe w sprawach promocji, zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej;
- instytucje pozarządowe działające w sektorze usług społecznych m.in. na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa
- krajowe i europejskie instytucje o charakterze pomocowym i opiekuńczym, w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej: Regionalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Urzędach Wojewodów, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych;
- duże i średnie przedsiębiorstwa w działach public relations, będące odpowiedzialnymi za kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem społecznym; na stanowiskach związanych ze świadczeniami usług społecznych, w tym pracy socjalnej dla produkcyjnej kadry pracowniczej;
prowadzenie własnej działalności gospodarczej;


Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 01:38 - Tomasz Peciakowski