Studia I stopnia

 

Kierunek kulturoznawstwa KUL oferuje przygotowanie w obszarze nauk humanistycznych, zintegrowane z obszarem nauk społecznych oraz w zakresie sztuk. Studia przygotowują do pracy w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, bibliotekach, domach kultury, redakcjach i wydawnictwach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach, ale także w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations, a także do nauczania przedmiotu „wiedza o kulturze”, w pewnej mierze, historia sztuki, historia muzyki, zajęcia plastyczne i techniczne.

 

Celem realizowanych zajęć jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy (muzea i inne instytucje zajmujące się popularyzacją dziedzictwa kulturowego i upamiętnianiem przeszłości, ale także ośrodki kultury) pod kątem kwalifikacji wynikających z poszerzanej działalności instytucji kultury (w związku z realizacją nowych zadań) i postulatów zgłaszanych przez samych pracowników, jak i uczestników życia społeczno-kulturowego. Ich istotą ma być znalezienie równowagi między teorią i praktyką w taki sposób, aby absolwenci mieli podstawową wiedzę dotyczącą statutowych zadań instytucji kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej, form przekazu kulturowego, reklamowego oraz marketingowego, a także działalności edukacyjnej i popularyzacyjnej.

 

Kompetencje do zawodu (wg KRK lub PRK dla szkolnictwa wyższego)

 • Kulturoznawca
 • Animatorzy kultury i kuratorzy projektów interdyscyplinarnych
 • Pracownicy publicznych instytucji kultury (muzeów, teatrów, galerii, domów kultury i centrów kulturalnych) oraz niepublicznych i komercyjnych placówek kultury
 • Przedsiębiorcy kultury
 • Kadry publicznego sektora kultury – instytucji publicznych i władz samorządowych
 • Dziennikarze i krytycy działań artystycznych
 • Pracownicy sektorów kreatywnych: mediów, reklamy, public relations, usług czasu wolnego

 

Uprawnienia (przygotowanie pedagogiczne)

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)
 • Absolwent przygotowany jest w merytorycznym zakresie do nauczania (wraz z dodatkowym kursem „emisji głosu” oraz kursem pedagogicznym) przedmiotów z właściwej ścieżki dydaktycznej w szkole podstawowej oraz przedmiotu „wiedza o kulturze” oraz przedmiotów pokrewnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Kompetencje o charakterze specjalistycznym

Absolwent:

 • potrafi redagować krótkie formy wypowiedzi literackiej, jak np. felieton, esej, reportaż, recenzja, sprawozdanie, artykuł wstępny, reportaż problemowy, komentarz
 • posiada niektóre sprawności wymagane w pracy recenzenta i krytyka literackiego
 • posiada podstawową wiedzę na temat analizy i interpretacji tekstów literackich jak też innych dzieł o charakterze artystycznym
 • umie prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z oceną zjawisk kulturowych
 • potrafi dostrzegać zróżnicowanie kulturowe społeczeństw w aspekcie synchronicznym i diachronicznym
 • potrafi opisać najważniejsze zagrożenia współczesnej kultury, ich przyczyny i możliwe konsekwencje
 • zna warsztat badań nauk o mediach, warsztat badań humanistycznych i społecznych
 • zna normatywne doktryny określające rynek medialny w Polsce: historia, instytucje, praktyka
 • zna współczesny rynek mediów periodycznych: struktura, funkcje, formy własności oraz podstawowe pojęcia natury mediów
 • posiada współczesną wiedzę o potencjale różnych form ruchomego obrazu oraz jego percepcji i oddziaływaniu
 • potrafi świadomie czytać obraz filmowy, telewizyjny, świata wirtualnego i obraz w ogóle
 • potrafi pracować zespołowo i odnaleźć się w pracy zespołowej w opracowywaniu konkretnych zagadnień, korzystając z różnych mediów i jego form, możliwości samego obrazu, dramaturgii i innych poszczególnych składników narzędzi medialnych
 • zna podstawowe pojęcia plastyczne
 • rozumie specyfikę i unikalne własności poszczególnych technik artystycznych
 • zna, rozumie i poprawnie rozróżnia dzieła różnych epok stylistycznych a także najważniejsze przemiany artystyczne w dziejach sztuki
 • ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu wiedzy o sztuce
 • potrafi analizować zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu współczesnym i historycznym
 • posiada podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu artystycznym
 • odznacza się uporządkowaną wiedzą z zakresu kultury polskiej, kultury powszechnej, dziejów sztuki powszechnej i polskiej (zarówno w ujęciu chronologicznym, jak i tematycznym)
 • zna różne kierunki badań z zakresu historii sztuki (historia kultury materialnej, ikonografia wraz i pokrewnymi jej badaniami nad treścią dzieła sztuki, socjologia i psychologia historii sztuki, antropologia historii sztuki)
 • potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki dawnej i współczesnej, poprawnie je opisywać, analizować i interpretować pod względem stylistycznym i ikonograficznym z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym
 • zna tradycyjne i najnowsze stanowiska w obszarach teorii i filozofii sztuki, estetyki, konfrontuje ich założeniach i wnioski
 • potrafi podjąć dyskusję w kwestiach kwalifikacji artystycznych, wartości estetycznych oraz aksjologii sztuki i wartości kulturowych
 • pogłębia znajomość tradycji teatralnych i najnowszych form teatru, identyfikuje fenomeny życia kulturalnego jako sferę różnego rodzaju widowisk, przeprowadza konstatacje na temat form performansów w społecznej rzeczywistości kulturowej
 • identyfikuje podstawowe formy organizacyjne kultury (biblioteki, muzea, zabytki, opery, teatry, domy kultury, ogniska muzyczne, filharmonie).

 

Kompetencje w zakresie autoprezentacji

Absolwent:

 • identyfikuje formy komunikacji niewerbalnej oraz werbalnej
 • zna elementy i etapy kreowania wizerunku medialnego
 • zna praktyczne formuły oddziaływania pozawerbalnego oraz werbalnego
 • zna metody teatralne, jak ekspresja czy „odbicie”, jak i performans ujawniające praktykującemu jego celowość i stopień skuteczności działań
 • zna zasady funkcjonalności komunikacji społecznej w sytuacjach codziennych, jak i niecodziennych (np. wystąpień publicznych czy przedstawień artystycznych).

 

Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, prowadzenia negocjacji oraz wystąpień publicznych

Absolwent

 • rozpoznaje sposoby i typy komunikacji, elementy procesu komunikacji, systemy komunikowania społecznego oraz poziomy komunikacji
 • ma szczegółową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
 • zna różne typy narracji, pozwalające podejmować dyskusję na różnych poziomach intelektualnych i w zróżnicowanych grupach społecznych
 • potrafi porozumiewać się, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie kultury oraz z twórcami i specjalistami różnych jej dziedzin
 • zdobywa i wzbogaca aparat pojęciowy niezbędny w dyskursie publicznym
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować krytyczne sądy
 • zna podstawy negocjacji i mediacji
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • potrafi redagować różne formy dziennikarskie oraz przygotowywać różne przekazy medialne
 • potrafi zastosować oraz identyfikuje systemy, techniki i środki perswazji, propagandy i manipulacji
 • samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje i opracowuje zgromadzony materiał faktograficzny na wybrany temat, opracowuje stosowną formę jego publicznej prezentacji
 • potrafi gromadzić i opracowywać dokumentację wizualną w celu wykorzystania jej jako materiału dowodowego, poglądowego oraz porównawczego w badaniach nad kulturą
 • jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy o sztuce i kulturze poprzez uczestnictwo w dyskusjach naukowych (sympozja), pracę w organizacjach wspierających i propagujących kulturę zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim oraz publikacje fachowe i popularyzatorskie
 • posiada doświadczenie w różnorodnym typie prezentacji prac plastycznych i artystycznych

 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

Absolwent:

 • ma wiedzę na temat odmian turystyki kulturowej oraz posiada orientację w zakresie rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej
 • potrafi koordynować projekty poświęcone wydarzeniom kulturalnym
 • posiada umiejętność opracowywania tematycznych, regionalnych i transgranicznych szlaków kulturowych
 • potrafi organizować eventy kulturowo-turystyczne
 • zna prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz źródła i możliwości pozyskiwania dotacji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • zna rynek promocji i handlu dziełami sztuki i kultury
 • samodzielnie przygotowuje projekty krajowe i europejskie
 • zna podstawy zarządzania i marketingu.

 

Kompetencje językowe

 • znajomość języków obcych w zakresie ogólnym na poziom B2 - zgodne z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
 • podstawy języka łacińskiego

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, godz. 08:00 - Andrzej Zykubek