­PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ROK 2017/2018

 

I.                    CELE KOŁA NAUKOWEGO FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ             

1.Celem działalności Koła jest:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
b) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
c) pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia;
d) popularyzacja wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych;
e) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami
polskich i europejskich ośrodków akademickich;
f) integracja środowiska studenckiego i akademickiego na poziomie Katedry Literatury i Języka
Niderlandzkiego ;
g) promowanie języka i kultury niderlandzkiej; wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez:
a) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach
naukowych;
b) prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych, a także przygotowywanie referatów i dyskusji;
c) organizowanie cyklicznych spotkań i dyskusji;
d) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
e) prowadzenie serwisu informacyjnego Koła (w postaci drukowanej i/lub elektronicznej);
f) współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi;
g) inne formy działalności zgodne ze Statutem.

II.                  HARMONOGRAM PRACY

Działania skierowane do wewnątrz Koła:

- spotkania i prelekcje mające na celu rozwijanie zdolności językowych prowadzone w języku niderlandzkim

- wieczory filmowe i inne wspólne spotkania nieformalne

- wycieczka Koła Naukowego (?)

 

Działania skierowane na zewnątrz:

-udział w Dniu Otwartym

- pomoc w organizacji Jasełek/Wigilii

- pomoc w organizacji Targów Kwiatowych

- inne inicjatywy skierowane do studentów

 

Stała aktywność:

- prowadzenie strony fanpage na Facebooku oraz aktualizowanie strony internetowej Koła

 

Planowane wydarzenia na semestr letni roku akademickiego 2017/18:
24.04 - prelekcja nt. surinamskich baśni
08.05 - film "Twój Vincent"
22.05 - prelekcja nt. tłumaczeń literatury
05.06 - podsumowanie działalności i wybór nowego zarządu

Wszystkie zaplanowane wydarzenia odbywają się o godz.19:10 w sali CN-102 (chyba, że podano inaczej)

 

 

 

 

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2018, godz. 21:53 - Filip Dolecki