W ramach programu, ze środków PFRON, udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki.


Program realizowany jest pod nazwą „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".

O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu mogą ubiegać się osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

 • studentami jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez szkoły wyższe,

 • studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,

 • słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,

 • uczniami szkół policealnych,

 • studentami uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,

uczącymi się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w tym również za pośrednictwem Internetu, bez względu na wiek.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,

W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto

przekraczaj ących:

 • 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. aktualnie 1.078,92 zł.

 • 150% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących (1.348,65 zł.)

Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty:

 • opłaty za naukę, z tym że w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie może obejmować sumę opłat za naukę na poszczególnych kierunkach,

 • zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania),

 • dojazdów,

 • uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,

 • zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych programów edukacyjnych,

 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku osób będących beneficjentami programów Unii Europejskiej, studiujących w Polsce lub zagranicą lub odbywających staż za granicą może być dofinansowany w ramach programu również wkład własny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.

Dofinansowanie w ramach programu STUDENT nie przysługuje w trakcie trwania przerwy w nauce. Dopuszcza się jednak możliwość wypłaty dofinansowania w sytuacji powtarzania roku akademickiego czy semestru z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić tylko jeden raz w trakcie trwania nauki objętej dofinansowaniem.


- Druki wniosków oraz bliższe informacje dla osób studiujących na terenie województwa lubelskiego można uzyskać :
- w siedzibie Oddziału PFRON ul. Tetmajera 21, na stronie http://www.pfron.org.pl/ , tel. 744-16-47
- w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych pok. C-206 tel. 445-32-03WAŻNE:
Wnioski należy złożyć do 28 lutego 2007 roku w Lubelskim Oddziale PFRON.

 

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2010, godz. 19:50 - Sylwia Bogusz