Program studiów obejmuje:

 

wykłady

 • podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji
 • specjalizacyjne, obowiązkowe dla studentów realizujących program wybranej specjalizacji
 • monograficzne (fakultatywne), wybierane przez studentów określonych specjalności, zgodnie z ich osobistymi zainteresowaniami

 

ćwiczenia

 • obowiązkowe dla studentów w ramach wybranej specjalizacji lub dla wszystkich studentów; zajęcia o charakterze dopełniającym tematykę poruszaną na wykładzie, zwłaszcza w aspekcie aplikacyjnym
 • fakultatywne, wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów

 

konwersatoria

 • obowiązkowe dla studentów w ramach wybranej specjalności

 

warsztaty

 • obowiązkowe dla specjalności


seminaria dyplomowe

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów, zależnie od specjalności

praktyki studenckie
 • czterotygodniowe obowiązkowe dla wszystkich studentów po II roku studiów, realizowane zgodnie z wybraną specjalnością oraz z zainteresowaniem studenta i akceptacją opiekuna praktyki
 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
Studenci w toku studiów uczestniczą w zajęciach praktycznych, na których w zależności od wybranej specjalności  przygotowują m. in. narzędzia pomiarowe stosowane w badaniach rynkowych, poprzez analizę danych i ich interpretację, raporty i prezentacje multimedialne wyników badań. Uczestniczą w warsztatach poświęconych różnym specjalistycznym metodom badań rynkowych i opinii publicznej, m. in. komputerowa jakościowa analiza tekstów, badania typu Mystery Shopping, zogniskowane wywiady grupowe, indywidualny wywiad pogłębiony.
 
Studenci uczestniczą również w treningach i grach symulacyjnych, które nauczą ich zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem społecznym w sieci, transformacją sieciową. Realizują zajęcia praktyczne dotyczące funkcjonowania życia publicznego, administracji publicznej, samorządowej i w organizacji pozarządowych, w gospodarce oraz w instytucjach Unii Europejskiej i międzynarodowych. Realizują projekty z dziedzin szeroko rozumianej polityki społecznej: tworzenie map zasobów i potrzeb, dokonywanie diagnozy społecznej w oparciu o poznane techniki gromadzenia danych i ich analizy, planowania rozwiązywania problemów zdrowotnych własnych, rodziny i podopiecznych, zwłaszcza powiązanych ze stylami życia, w oparciu o wiedzę dotyczącą zdrowia człowieka, a także projektowania i wdrożenia działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Ponadto w ramach prowadzonych specjalności studenci mają organizowane wizyty w instytucjach pomocy społecznej oraz wyjazdy naukowe mające na celu zapoznanie z działalnością fundacji (np. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce).

 

 

Charakterystyka sposobu uzyskiwania zaliczeń:

 

 • Wykłady kończą się egzaminem; ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty są zaliczane na ocenę; seminaria są akceptowane przez osobę prowadzącą na podstawie aktualnego poziomu zaawansowania pracy licencjackiej
 • W ramach ćwiczeń studenta obowiązują prace zaliczeniowe w postaci: recenzji książki lub artykułu, referatu, samodzielnej konstrukcji projektu badań i narzędzia badawczego itp.
 • Podczas studiów student jest zobowiązany do napisania pracy seminaryjnej - licencjackiej (III rok)

 

ZOBACZ PROGRAM ZAJĘĆ !

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2013, godz. 19:43 - Tomasz Peciakowski