Projekt interdyscyplinarny "Trudne tematy w edukacji"

 

Czas realizacji: od listopada 2017 roku.

 

Założenia:

Nowy model kształcenia przyszłych nauczycieli, ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2018 roku, zakłada, że nauczyciel polonista ma być nie tylko profesjonalistą w zakresie nauczanego przedmiotu, ale również ekspertem od rozwoju ucznia. Oznacza to, że podczas realizacji programu specjalizacji nauczycielskiej student powinien zostać wyposażony w taką wiedzę psychopedagogiczną, która umożliwi mu całościowe ujęcie funkcjonowania podopiecznych w szkole, z uwzględnieniem ich predyspozycji przedmiotowych, możliwości, zdolności oraz deficytów. Wskazany dokument akcentuje ponadto wzajemną użyteczność i służebność takich dyscyplin naukowych, jak: dydaktyka, pedagogika i psychologia. Jego twórcy podkreślają fakt doświadczenia przez przyszłych nauczycieli naturalnych oraz koniecznych związków programowych i zagadnieniowych między tymi obszarami wiedzy. Takie podejście umożliwi jednoczesny rozwój kompetencji nie tylko przedmiotowych, merytorycznych, ale też psychologiczno-pedagogicznych absolwentów specjalizacji.

Projekt, wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych nauczycieli, prezentuje formy współdziałania (naukowego i dydaktycznego) polonisty-dydaktyka, psychologa oraz badaczy literatury, uwidaczniające istotne związki tematyczne między literaturoznawstwem, dydaktyką oraz psychologią.

 

Cel ogólny: Podnoszenie dydaktyczno-psychologicznych kompetencji przyszłych nauczycieli humanistów.

 

Cele szczegółowe: 

  1. Refleksja nad tematami trudnymi (np. agresja, manipulacja, dorosłość, uzależnienia, śmierć, asertywność, nauczanie zindywidualizowane, kłamstwo, strach, przemoc, stres, seksualność, dorosłość).
  2. Uzupełnienie programu specjalizacji nauczycielskiej o aktualne problemy dydaktyczno-psychologiczne (np. uzależnienia od komputera i Internetu).
  3. Ukazanie wspólnych płaszczyzn tematycznych literaturoznawstwa, pedagogiki, dydaktyki oraz psychologii.
  4. Aktywizowanie przyszłych nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach dokształcania się (np. warsztaty, seminaria, pokazy filmowe, spotkania naukowo-dydaktyczne, wykłady, konferencje).
  5. Zapewnienie przyszłym pedagogom kontaktu z pracownikami naukowymi, badaczami, psychologami, praktykującymi nauczycielami, dzielącymi się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  6. Przekazywanie przyszłym nauczycielom dodatkowej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych w kontaktach z różnymi uczniami (np. agresywnymi, manipulantami, uzależnionymi).
  7. Poznanie warunków pracy nauczycieli (w tym polonistów) szkoły dla osadzonych (Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim) oraz szkoły stosującej zindywidualizowany system kształcenia (Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
    im. bł. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie).

 

Kalendarium wydarzeń:

 

Lp.

Zagadnienie

Wydarzenie

Termin

Realizacja

1.

Agresja

Warsztaty
dla nauczycieli szkolnych
i akademickich
oraz metodyków

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja artykułów
w czasopiśmie oświatowym
„Uczyć lepiej”

24.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 3 – 2017/2018

Zastosowanie metod i technik wymagających zaangażowania uczestników (analiza przypadków szkolnych i klasowych, dyskusja, debata). Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z antywartościami przy okazji realizacji przez nauczycieli różnych zadań dydaktycznych i wychowawczych.

 

M. Marzec-Jóźwicka, Agresja w refleksji polonistycznej, s. 10-11.

T. Korczyński, Agresja. Jak reagować i skutecznie bronić się?, s. 12-13.

 

 

 

2.

Manipulacja

Warsztaty
dla studentów specjalizacji nauczycielskiej
na kierunku Filologia Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kpt. Korczyński: powody ulegania manipulacji (odwołanie do doświadczeń prowadzonych przez etologa, M. W. Foxa) oraz tzw. utrwalonych wzorców reakcji; szczegółowe przedstawienie mechanizmów wpływu społecznego oraz wskazanie sposobów skutecznej obrony przed manipulacją; uświadomienie znaczenia problemu manipulacji we współczesnym świecie.

Dr Marzec-Jóźwicka: przedstawienie problematyki manipulacji w codziennej pracy nauczyciela, zwrócenie uwagi na jego relacje z uczniami, rodzicami, współpracownikami oraz przełożonymi.

 

 

 

3.

Uzależnienie
od alkoholu
i środków
odurzających

I Interdyscyplinarne seminarium naukowe „Młodzież i uzależnienia”
dla studentów specjalizacji nauczycielskiej WNH KUL oraz pracowników naukowych

24.05.2018

Poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką uzależnień (m.in. profilaktyką, przyczynami powstawania, funkcjonowaniem tematu uzależnień w literaturze młodzieżowej i dziecięcej, szeroko pojętą edukacją antyuzależnieniową).

Prelegenci: dr Daria Jekiel, absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie, freelancerka, badaczka literatury dziecięcej i młodzieżowej (Polska literatura dla dzieci i młodzieży wobec problemu uzależnień); kpt. Tomasz Korczyński (Uzależnienia: problem człowieka, problem społeczeństwa); dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty).

 

 

 

4.

Manipulacja w literaturze, języku, mediach i codziennym życiu

Warsztaty
dla uczniów szkół średnich w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

20.09.2018

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu „Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu” w ramach LFN.

 

 

5.

Współpraca dydaktyka
i psychologa

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole.

Między schematem a kreatywnością”

 

 

 

8-9 listopada 2018

Warszawa, UW

dr Marzec-Jóźwicka, kpt. Korczyński: Przygotowanie i wygłoszenie referatu „Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli.  Wybrane przykłady inicjatyw”.

 

 

6.

Warunki pracy dydaktyczno-wychowawczej
w szkole dla osadzonych

Wyjazd chętnych
studentów specjalizacji nauczycielskiej
do szkoły dla osadzonych przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

21 listopada 2018,

Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Rozmowa z dyrektorką szkoły. Poznanie specyfiki szkoły, koncepcji kształcenia, metod i technik uczenia wykorzystywanych w pracy z osadzonymi.

Udział w debacie z osadzonymi.

 

 

7.

Co to znaczy dziś być dorosłym?

Spotkanie dydaktyczne

28 listopada 2018, KUL

Pokaz filmu „Mały Książę”.

Wykład na temat dorosłości (mgr J. Majewska-Zarychta).

Dyskusja.

 

 

 

8.

Uzależnienie
od komputera
i Internetu

II Interdyscyplinarne seminarium naukowe „Młodzież i uzależnienia” dla studentów specjalizacji nauczycielskiej WNH oraz studentów Humanistyki Cyfrowej

 

5 grudnia 2018,

KUL

Poruszanie zagadnień literaturoznawczych, psychologicznych oraz dydaktycznych, związanych z problematyką uzależnienia od komputera i Internetu (np. powody i objawy uzależnienia się, wpływ tego rodzaju uzależnienia na funkcjonowanie szkolne i pozaszkolne młodych ludzi, kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami generacji always on, wykorzystanie Internetu i komputera w pracy z uczniami).

Prelegenci: mgr W. Gigilewicz (KUL), dr hab. L. Giemza (IFP KUL), dr I. Ulfik-Jaworska (IP KUL), dr M. Marzec-Jóźwicka (IFP KUL)

 

 

 

9.

       
Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, godz. 18:30 - Magdalena Marzec-Jóźwicka