Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej

„Złoty bezgotówkowy jest lepszy”

logo1

zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Umowa nr DEW/1472/2013 z dnia 17.07.2013 r.

Okres realizacji: 17.07.2013 r. – 30.12.2013 r.

Wartość projektu: 25.024 PLN

Kwota dofinansowania przez NBP: 18.384 PLN

 

Cel Projektu:

Podniesienie poziomu, aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród:

 • słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (przyszłych kapłanów w parafiach) w ramach cyklu planowanych spotkań szkoleniowych „Obrót bezgotówkowy w parafiach”,
 • przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji, studentów kierunków ekonomicznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego, dzięki wydaniu i bezpłatnej dystrybucji monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce”,
 • przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich w ramach planowanej konferencji „Obrót bezgotówkowy w Polsce – dylematy i wyzwania.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie wiedzy kleryków (przyszłych kapłanów w parafiach) na temat zasad funkcjonowania, możliwości i korzyści płynących z bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rachunków bankowych oraz kart płatniczych,
 • zwiększenie możliwości samokształcenia studentów kierunków ekonomicznych, przedstawicieli instytucji otrzymujących regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotów sektora finansów publicznych organów administracji oraz innych osób zainteresowanych problematyką obrotu bezgotówkowego w zakresie rozwiązań systemowych i instrumentów płatniczych służących rozliczeniom bezgotówkowym,
 • usystematyzowanie wiedzy, zdiagnozowanie aktualnego stanu oraz tendencji rozwojowych obrotu bezgotówkowego w Polsce dla potrzeb dalszych badań oraz pracy dydaktycznej pracowników naukowych z dziedzin bankowości i finansów,
 • popularyzacja obrotu bezgotówkowego i sposobów wykorzystania narzędzi oferowanych przez polski system płatniczy,
 • aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań systemowych oraz przewidywanych kierunków rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce wśród przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i wiodących polskich ośrodków akademickich.

 

Działania w zrealizowane w ramach Projektu:

 • szkolenieObrót bezgotówkowy w parafiach” dla słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (październik 2013 r.) - w szkoleniu wzięło udział 52 alumnów,
 • konferencja krajowa „Obrót bezgotówkowy w Polsce” (18.11.2013 r.) z udziałem pracowników naukowych 9 uniwersytetów z 6 miast Polski, przedstawicieli najważniejszych instytucji polskiego systemu płatniczego: Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Związku Banków Polskich, Visa Europe i Master Card, a także jednego z krajowych banków komercyjnych - Banku Ochrony Środowiska SA – na konferencji oficjalnie zarejestrowało się 65 uczestników

 

 • wystawa banknotówPieniądz papierowy w Europie” (18-20.11.2013 r.). - eksponaty prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów dostarczonych przez Narodowy Bank Polski, Bank Grecji oraz prywatnej kolekcji Pana prof. dr. hab. Mariana Żukowskiego - Wystawa zorganizowana została w hallu budynku Collegium Norwidianum KUL,
 • opublikowanie i dystrybucja krajowa 450 egzemplarzy monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce” pod red. H. Żukowskiej i M. Żukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

 

 

 

 

 

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej

„Złoty bezgotówkowy jest lepszy II: nowe perspektywy”

zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim

Umowa nr DEW/2270/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Okres realizacji: 18.12.2015 r. – 15.04.2016 r.

Wartość projektu: 26.123 PLN

Kwota dofinansowania przez NBP: 18.293 PLN

 

Cel Projektu:

Usystematyzowanie wiedzy społeczeństwa dotyczącej zasad funkcjonowania i korzyści płynących z upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce, jak również podniesienie jej poziomu i aktualizacja.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy studentów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie na temat zasad funkcjonowania, możliwości, bezpieczeństwa i korzyści płynących z bezgotówkowych form rozliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rachunków bankowych oraz kart płatniczych,
 • umożliwienie samokształcenia w zakresie rozwiązań systemowych i instrumentów płatniczych służących rozliczeniom bezgotówkowym studentom kierunków ekonomicznych, przedstawicielom instytucji, które otrzymują regularne masowe wpłaty gotówkowe, podmiotom sektora finansów publicznych, organom administracji oraz wszystkim zainteresowanym problematyką obrotu bezgotówkowego,
 • zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki obrotu bezgotówkowego, zdiagnozowanie aktualnego stanu, zmian uwarunkowań prawnych i technicznych oraz nowych kierunków i tendencji rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce dla potrzeb pracy dydaktycznej pracowników naukowych z dziedzin bankowości i finansów, przedstawicieli środowisk praktyki gospodarczej i ośrodków akademickich
 • ukierunkowanie dalszych badań nad zagadnieniem obrotu bezgotówkowego w Polsce,

 

Działania w zrealizowane w ramach Projektu:

 • szkolenieRozliczenia bezgotówkowe w finansach parafii” dla słuchaczy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie - w szkoleniu wzięło udział 53 alumnów,
 • konferencja krajowa „Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce” (07.12.2015 r.) z udziałem pracowników 6 uniwersytetów z 4 miast Polski, przedstawicieli instytucji polskiego systemu płatniczego: Narodowego Banku Polskiego, Visa Europe, Master Card, Polskiego Standardu Płatności sp. z o. o., a także jednego z krajowych banków komercyjnych - Banku Polska Kasa Opieka S. A.,

 

 

 • opublikowanie i dystrybucja krajowa 300 egzemplarzy monografii „Obrót bezgotówkowy w Polsce – stan obecny i perspektywy” pod red. P. Boliboka i M. Żukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2016, godz. 13:00 - Grzegorz Zasuwa