Aktualne projekty i konkursy:

 

 

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów

w module „Fundamenty”

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty. Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 kwietnia 2018 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

 • przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości;
 • podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania  wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych;
 • upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.

W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:

 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu;
 • historia społeczna, gospodarki, kultury;
 • historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej;
 • historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej;
 • organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze;
 • Kościoły, ich rola i działalność;
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej;
 • problematyka gospodarcza i społeczna;
 • problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa;
 • problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa  ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich;
 • piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk;
 • losy ludzi, biografie oraz historia instytucji;
 • nauka - jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

 

 


Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

 

Dla kogo?

Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki techniczne, Nauki medyczne, Nauki przyrodnicze, Nauki rolnicze i Nauki o sztuce.

O programie

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Podstawą jest art. 28a ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249, poz. 1268 oraz z 2016 poz. 1020 i 1311) oraz rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców:

http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-26-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-stypendiow-naukowych-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

Od 2006 roku takie stypendia otrzymało ponad 1300 młodych wybitnych naukowców. W pierwszych latach (2006-2009) było ich 10- 21 rocznie, potem ich liczba wzrosła tak, że w 2015 r. stypendia otrzymało 255 osób. 

Maksymalna wysokość grantu

Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna. W roku 2016 stypendium wynosi 5390 zł.

Terminy

Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

Autor: Dział Obsługi Badań i Projektów Naukowych
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018, godz. 08:07 - Barbara Lendzion-Tokarska