1. Projekt Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne.
  2. Projekt Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne.
  3. Projekt Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii realizowany jest w ramach Działania I.1 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
  4. Projekt Termomodernizacja budynków naukowo-dydaktycznych KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie w ramach III konkursu Programu Priorytowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Inwestment Scheme), współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. Projekt Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL realizowany jest w ramach Działania I.3 Wspieranie Innowacji Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
  6. Projekt Centrum Transferu Wiedzy KUL realizowany jest w ramach Działania 8.1: Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych, OS priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  7. Projekt Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli realizowany jest w ramach Działania 13.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet: XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2007-2013.

Autor: Jerzy Kostecki
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 14:21 - Andrzej Lendzion