20 lutego odbyła się uroczysta prezentacja 11. tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera pt. „Teologia liturgii” w przekładzie o. dr. Wiesława Szymony OP. Redaktorami wydania polskiego są ks. prof. Krzysztof Góźdź, Kierownik Katedry Historii Dogmatów i prof. Marzena Górecka, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej (tytuł oryginału: Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, hg. von Gerhard Ludwig Müller, Freiburg in Br.: Herder 2008). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem 16 tomów tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia. Na uroczystą prezentację pierwszego tomu Opera Omnia przybyło liczne grono zainteresowanych nowym wydawnictwem. Goście mieli okazję obejrzeć film Waldemara Malugi o pobycie Josepha Ratzingera na KUL w 1988 r. oraz wysłuchać koncertu Orkiestry Barokowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Teresy Krasowskiej.

Promocja Opera Omnia Josepha Ratzingera

Słowo wstępne wygłosił ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL. Przywitał gości i podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły realizację tego zaszczytnego przedsięwzięcia.

„Uniwersytecie! Służ prawdzie!” – tymi słowami bł. Jan Paweł II, 25 lat temu, zobowiązał naszą społeczność akademicką do takiego prowadzenia badań naukowych, do takiego kształcenia i wychowywania młodzieży, aby poprzez tę różnoraką uniwersytecką działalność prowadzić do wyzwalania człowieka i służyć życiu. Dziś jesteśmy świadkami licznych medialnych insynuacji i kłamstw wysuwanych pod adresem Kościoła. W wielu krajach chrześcijanie są prześladowani, podobnie jak to miało miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Ojciec Święty Benedykt XVI, który poprzez przyjęcie godności doktora honoris causa naszej Alma Mater, pozwala nie tylko zaliczać się do grona naszej społeczności akademickiej, lecz daje nam także wspaniały przykład służenia prawdzie. Jego odpowiedzią na ataki skierowane wobec Kościoła, na jego nauczanie, na ludzi Kościoła i na sam Urząd Piotrowy, jest m.in. propozycja, aby rozpoczynający się 11 października 2012 roku Rok Wiary przebiegał pod hasłem: „Żyć prawdą w miłości”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II solidaryzuje się z Ojcem Świętym. Jednym z wyrazów tej solidarności jest to dzieło, które pragniemy Państwu dziś zaprezentować. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do odrodzenia wiary i wyjścia z kryzysu duchowego Polski i Europy.
Tom zatytułowany: Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego – jest pierwszym z zaplanowanych w systematycznym układzie 16 tomów Opera Omnia Josepha Ratzingera, stanowiącym przekład oryginalnej niemieckiej edycji Gesammelte Schriften Wydawnictwa Herder. Rozpoczęcie edycji od tej księgi jest wyraźnym życzeniem Benedykta XVI, który poprzez liturgię pragnie nam dać jak gdyby klucz do rozumienia wszystkich jego pism.
Prezentowana dziś Teologia liturgii nakreśla podstawową drogę relacji między rzeczywistością czasową i ponadczasową, widzialną i niewidzialną, boską i ziemską, wypływającą z inicjatywy samego Trójjedynego Boga, który  z miłości do człowieka oddał w ofierze krzyżowej własnego Syna, by zbliżyć się w możliwie najbardziej realny sposób do człowieka i pokazać mu pewne miejsce i środek, który pomoże mu w swojej ziemskiej wędrówce zbliżać się do Niego. Rozpoczynając wydawanie swoich Dzieł Zebranych od tematu liturgii, Papież – jak sam pisze w „Przedmowie do wprowadzającego tomu moich pism” – pragnie podkreślić „prymat Boga, priorytet tematu Boga”. „Najpierw Bóg – to mówi nam rozpoczynanie od liturgii. Gdzie czynnikiem decydującym nie jest wzgląd na Boga, tam wszystko pozostałe traci swe ukierunkowanie” (s. 2). Papież przytacza tutaj znamiennie słowa Reguły św. Benedykta: „Nie może być nic ważniejsze od Służby Bożej” i przypomina, że drugi człon słowa „ortodoksja” – doksa nie znaczy „opinia”, lecz „chwała”, i że tym samym „nie chodzi tu o poprawne myślenie o Bogu, lecz o właściwy sposób oddawania Mu chwały i odpowiadania Mu. (…) Dlatego uczenie się poprawnego sposobu wielbienia Boga – ortodoksji właśnie – jest najważniejszym darem, który otrzymujemy od wiary” (s. 2).
Teologia liturgii zaprasza nas do podjęcia życiowej wędrówki po niezwykłej drodze rozpoznawania ducha komunikacji między światem ludzkim i boskim, angażowania się w służbę i kult Boga, aż po moment całkowitego oddania się na wzór jedynej w swoim rodzaju Ofiary Syna Bożego na krzyżu. „Drogę tę cechuje prymat Boga, a w Jego perspektywie ukazuje się niepowtarzalne piękno każdego człowieka, a przez to i świata. Podstawowa hierarchia: Bóg – człowiek – świat wyznacza pewne ukierunkowanie na określony przez Stwórcę cel, jakim jest ostateczne zjednoczenie człowieka z Bogiem. Zachwianie tej hierarchii, wyrażające się w budowaniu świata bez Boga albo przeciw Bogu, wiedzie nieuchronnie do dramatu samego człowieka, do czego, niestety, doprowadzały już różne ideologie” (s. VIII). Joseph Ratzinger od początku swego nauczania jako profesor dogmatyki, a dziś szczególnie jako Świadek wiary na Urzędzie Piotrowym,  stoi na straży tego istotnego aksjomatu cywilizacji chrześcijańskiej, że relacja człowieka do Boga nie może być rozumiana w sensie wyłącznie teoretycznym, lecz musi przybrać znamiona ontologiczne, czyli duchowego i sakramentalnego włączenia się konkretnej osoby ludzkiej w życie Boże. Na tym polega podobieństwo Boże osoby ludzkiej, a przez to i ziemskie piękno człowieka. To nasze przeznaczenie odsłania w pełni dopiero liturgia chrześcijańska, realizująca się przez Chrystusa w Kościele. Nie bójmy się kroczyć tą drogą ku Bogu i ku pełni swego człowieczeństwa.

ks. Stanisław Wilk

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3