PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 1 (1/2007) | październik-listopad-grudzień 2007

 

pobierz pdf

 

 

Artykuły

 


Prawne aspekty transplantacji komórek, tkanek i narządów
Dr Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ, s. 5

Artykuł stanowi próbę analizy polskich przepisów prawa regulujących kwestię transplantacji. Wstęp ukazuje pokrótce rozwój polskiego prawa transplantacyjnego w odniesieniu do prawa międzynarodowego w tym zakresie.

W następnej części mowa jest o warunkach prowadzenia transplantacji ze zwłok, ze szczególnym uwzględnieniem zasady domniemanej zgody dawcy na transplantację. Następnie autorka analizuje przesłanki dokonania transplantacji od dawcy żywego, skupiając się na rodzaju materiału transplantacyjnego, dawcy i biorcy oraz wyraźnej, uświadomionej zgody jednego bądź obu tych podmiotów.

 

 

 

Pojęcie i nauka prawa wyznaniowego w Polsce
dr Anna TUNIA, s. 13

W niniejszym artykule autorka przedstawiła kondycję prawa wyznaniowego jako odrębnej dyscypliny naukowej w Polsce. Omówione w nim zostały główne kierunki badań podejmowane w ostatnich latach przez poszczególnych przedstawicieli doktryny oraz zakres i charakter zajęć dydaktycznych z prawa wyznaniowego na polskich uniwersytetach i innych uczelniach wyższych. Przedstawiła ponadto różnice w pojmowaniu prawa wyznaniowego, przybliżyła i scharakteryzowała podręczniki prawa wyznaniowego obecne na rynku polskim oraz zobrazowała dokonujące się obecnie zjawisko konsolidacji środowiska prawa wykładowców prawa wyznaniowego w Polsce.

 

 

 

Szkoła jako jeden z elementów systemu oświaty. Zagadnienia prawne
dr Magdalena PYTER, s. 28

Celem artykułu jest przedstawienie systemu oświaty funkcjonującego aktualnie w Polsce. Szzczególnie uwzględniono problematykę głównego elementu wspomnianego systemu, jakim są szkoły. Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, iż artykuł odnosi się zasadniczo do art. 2 ust. 2, lit. a-d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Jednocześnie jednak konieczne stało się wykorzystanie także innych zapisów ustawy, bądź innych aktów prawnych. Tym samym jedynie marginalnie poruszono kwestię pozostałych elementów interesującego nas problemu.
Artykuł podzielono na trzy merytoryczne części. W pierwszej przedstawiono "Polski system oświaty", w drugiej "Status prawny szkoły", zaś trzecia część została poświęcona założycielom oraz zakładaniu i prowadzeniu szkół".

 

 

 

Sprawiedliwość karania a prawo łaski
mgr Marek BRZOZOWSKI,
s. 35

Głównym założeniem artykułu jest przybliżenie zależności zachodzących pomiędzy karanie, retrybucją a łaską. Autor dokonuje dogłebnej analizy zależności pomiędzy karą a winą, z racji faktu, że każde przestępswto jest inne, tzn. każde ma jakieś swoje znaki szczególne, motywy, okoliczności, skutki i reakcje społeczne.

 

 

 

Międzynarodowe standardy zamówień publicznych - wybrane aspekty
mgr Dominik TYRAWA,
s. 41

Autor podejmuje próbę charakterystyki standardów zamówień publicznych na świecie. Charakterystyka obejmuje Ustawę Modelową Organizacji Narodów Zjednoczonych, Umowę o zamówieniach publicznych Światowej Organizacji Handlu oraz Instrukcję Banku Światowego dotyczącą udzielania zamówień publicznych.

Główny akcent został położony na tryby zamówień publicznych, sposób, historię i przyczyny powstania oraz na ogólne zasady jakie winny być spełnione aby zastosowanie wyżej wymienionych standardów czyniło zadość przepisom tych aktów.

 

 

 

Status prawny banków hipotecznych w Niemczech
mgr Agnieszka CHUDNICKA,
s. 51

Temat podjęty w artykule jest próbą pokazania zmian w systemie bankowości hipotecznej w Niemczech, który był
pierwowzorem dla polskiej ustawy o lisach zastawnych i bankach hipotecznych. Autorka charakteryzuje ponadto likwidację monopolu banków hipotecznych Niemczech, zezwolenia na przeprowadzenie czynności bankowych, licencje na wykonywanie czynności w przedmiocie listów zastawnych, pozostałe warunki emisji listów zastawnych, zmiany w niemieckim nadzorze bankowym, zadania szczególnych organów w zakresie ogólnego nadzoru  bankowego oraz nadzór szczególny. Publikowany artykuł ma związek z obroną pracy doktorskiej przez autorkę.

 

 

 

Likwidator spółdzielni - część I
mgr Marta STEPNOWSKA-MICHALUK,
s. 64

Postępowanie likwidacyjne to zespół czynności faktycznych i prawnych podejmowany w związku z zaprzestaniem działalności spółdzielni, zmierzający do zakończenia bytu tej osoby prawnej w zakresie wszelkich spraw organizacyjnych i majątkowych. Przepisy dotyczące likwidacji spółdzielni zawarte są w art. 113-129 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848). Szczególne znaczenie w procesie likwidacji spółdzielni ma problematyka prawna funkcjonowania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie likwidacji, czyli likwidatora. Likwidatorem jest osoba, która w sposób przewidziany prawem została ustanowiona w chwili przejścia spółdzielni w stan likwidacji w celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W spółdzielniach likwidatorem może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna. W przypadku osób fizycznych ustawa nie ogranicza kręgu osób, które mogą pełnić tą funkcję. Wyjątkowo likwidatorem może być osoba powołana przez sąd rejestrowy. Nie zrozumiałe jest, iż w prawie spółdzielczym nie ma określonych żadnych kryteriów formalnoprawnych, jakim powinien odpowiadać kandydat na likwidatora. W obecnym stanie prawnym jedynie statut może zawierać postanowienia dotycząc wymagań, co do osoby likwidatora (pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność sądowa, odpowiednia praktyka i kwalifikacje), co należy uważać za niewystarczające ze względu na prawidłowe funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Do najważniejszych kwestii związanych z działalnością likwidatora należą: ustanowienie i odwołanie likwidatora, prawa i obowiązki likwidatora, czynności likwidacyjne przeprowadzane przez likwidatora (wstępne, właściwe i końcowe czynności likwidacyjne), status prawny likwidatora oraz odpowiedzialność likwidatora. W niniejszym artykule omówiłam wybrane zagadnienia dotyczące przedstawionej instytucji likwidatora spółdzielni i zasygnalizowałam potrzebę uzupełnienia i doprecyzowania istniejących przepisów.

 

 

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan w latach 1997-2007
prof. dr hab. Marian KOZACZKA,
s. 75

Artykuł dotyczy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Autor charkteryzuje w nim funckjonowanie tej strefy w latach 1997-2007. Scharakteryzowano odziaływanie tej Strefy na teren byłego województwa tarnobrzeskiego, jego wpływ na życie miejscowej ludności, rynek pracy, odziaływanie na środowisko naturalne. Ponadto poruszono kwestie funckjonowania samej Strefy, perspektywy rozwoju oraz problematykę zarządzania nią. Artykuł może okazać się niezwyklą promocją Strefy, ale też całego regionu wokół miasta Tarnobrzeg.

 

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec w latach 1995-2005
prof. dr hab. Marian KOZACZKA,
s. 92

Artykuł dotyczy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Autor charakteryzuje kulisy powstania wymienionej
Strefy, rozwoju Strefy do końca 2000 r., funcjonowania Strefy w latach 2001-2005. W artykule scharakteryzowano ponadto firmy prowadzące działalność w Euro-Parku Mielec (wskazując największe firmy, profil działalności, rozwój). Autor podjął ponadto próbę przedstawienia wpływu Strefy na cały region, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rynek pracy oraz środowisko. Artykuł może okazać się niezwyklą promocją Strefy, ale też całego regionu mieleckiego.

 

 

 

Rynek ubezpieczeń gospodarczych jako element rynku finansowego
dr Jarosław PRZYBYTNIOWSKI,
s. 108

Celem artykułu jest prezentacja europejskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych jako elementu systemu finansowego. System finansowy w gospodarce rynkowej to mechanizm współtworzenia siły nabywczej oraz jej przepływu między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi. W jego skład wchodzą: instrumenty finansowe, rynki finansowe, instytucje finansowe oraz zasady określające sposób ich funkcjonowania . Autor charakteryzuje poszczególne, wskazane instytucje precyzując ich rolę i znaczenie.

 

 

 

Forma zewnętrzna towarów i produktów jako desygnat ochrony prawnej
dr Grzegorz TYLEC,
s. 123

Celem niniejszego opracowania jest analiza pojęcia formy zewnętrznej produktu używanego zamiennie z pojęciem wyglądu produktu, które to pojęcia stanowią przedmiot ochrony prawnej na podstawie zacytowanych w artykule aktów prawnych. Zakreślenie ram znaczeniowych tego pojęcia uzmysławia jaki jest zakres swobodnego, wolnego z punktu widzenia prawa nieuczciwej konkurencji naśladownictwa znajdującego się na rynku towarów i produktów. Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się szczególnie cenna z punktu widzenia walczących o klientele przedsiębiorców.

 

 

 

Sprawozadania i Recenzje

 

 

Sprawozdanie z obrad III Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, Brzeg 18 kwietnia 2007 r.
dr Andrzej SZYMAŃSKI,
s. 129

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:13 - Filip Ciepły