PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

 Nr 13 (4/2010) | październik-listopad-grudzień 2010

pobierz pdf 

 

 

Przedmowa

dr Filip CIEPŁY (Zastępca Redaktora Naczelnego), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Macierzyństwo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Maternity in the Family and Guardianship Code

ks. dr Szymon PIKUS, s. 5

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera obecnie przepis regulujący pochodzenie dziecka od matki. Wcześniej milcząco przyjmowano zasadę: mater semper certa est, a przecież od macierzyństwa zależy ojcostwo i stan cywilny dziecka. By uregulować sytuację prawną każdej osoby wprowadzono art. 619 k.r.o: „Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła”. Publikacja przybliża tę problematyką analizując, czy regulacja wystarcza biorąc pod uwagę normy prawa polskiego, sztuczną prokreację i umowy o macierzyństwo zastępcze. Wyraża przekonanie, że rozwiązuje problem macierzyństwa prawnego i zastępczego, wyłączając możliwość drugiego z nich. Literatura przedmiotu uznaje, że takie umowy są nieważne, a pytania o szczegółowe uregulowanie zagadnienia wymagają spojrzenia od strony prawnej, religijnej, etycznej i filozoficznej.

Family and guardianship code includes a regulation regarding descent of child from his mother. Before this legal act, it was accepted a rule “mater semper certa est”, but from the motherhood depends also fatherhood and civil status of child. To settle up the legal situation of each child it has been introduced the regulation nr 619, that “the mother of the child is that woman who gave birth to the child”. The publication brings closer this problem analising if this regulation is sufficient taking into account the norms of the Polish law, artificial procreation and subsitute maternity. Is going to resolve the problem of legal and substitute maternity excluding the last one. Literature of the subject grants this kind of contracts null and valid. Detailed adjustment of the problem needs reflection from legal, religious, ethic and philosophical point of view.

 

 

 

Przesłanki istnienia współautorstwa utworu oraz sposób ich identyfikacji

– uwagi na tle orzecznictwa
Co-creation in copyright and the method of its identification

– analysis of courts’ decisions

dr Grzegorz TYLEC, s. 16

 

W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy dotyczące interpretacji przepisów prawa autorskiego dotyczących współautorstwa utworu. Autor przedstawia odpowiednie regulacje prawne i odmienne opinie interpretacyjne. W artykule wskazano także przykłady judykatów podejmujących zagadnienie współautorstwa. Analiza przeprowadzona przez autora stanowi dowód, że kwestia współautorstwa utworu jest wielce problematyczna i warta pogłębionych badań.

The article focuses on some legal problems concerning the interpretation of provisions on creation in the copy right law. The author presents relevant legal regulations and different opinions in the area of interpretation of this issue. The analysis of legal regulations is based on courts’ rulings which lend meaning to the term “co-creation”. The article discusses a number of chosen courts’ rulings which form the method of determining prerequisite elements of co-operation. The analysis carried out by author provides evidence that this issue is very problematic and worth further research.

 

 

 

Status prawny nasciturusa w systemie praw człowieka ONZ
The legal status of the unborn at UN human rights system

mgr Tomasz KALITA, s. 26

 

Analiza przestawionych w artykule dokumentów systemu praw człowieka ONZ ma na celu określenie statusu prawnego nasciturusa i wskazanie problemów związanych z ochroną nienarodzonego. Dotyczy to przede wszystkim problematyki aborcyjnej, której legalizacja skutkuje pytaniem o zakres ochrony płodu przed bezprawnymi zamachami na jego prawidłowy rozwój, a absolutny jej zakaz rodzi dylemat dotyczący stanu zagrożenia życia kobiety.

This article concerns the legal status of the unborn in the documents of the UN human rights. Analysis of the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child allows you to specify the scope of protection of the unborn in those documents. An important issue in this article is an attempt to establish an initial limit of human life and to draw attention to the problem of legalizing abortion.

 

 

 

Prawo handlowe – odrębna od prawa cywilnego gałąź prawa czy tylko jego
wyspecjalizowany dział?
Das Handelsrecht – der vom Zivilrecht abgesonderte
Rechtszweig oder nur sein spezialisierter Teil?

mgr Grzegorz WOLAK, s. 35

 

W artykule autor rozważa czy prawo handlowe stanowi odrębną od prawa cywilnego gałąź prawa, czy też jest jedynie jego wyspecjalizowanym działem. Ujmując to inaczej, artykuł ten poświęcony jest omówieniu miejsca prawa handlowego w systemie polskiego prawa.

In dem Artikel stellt der Autor Erwägungen zum Thema an, ob das Handelsrecht der vom Zivilrecht abgesonderte Rechtszweig oder nur sein spezialisierter Teil ist. Daraus ergibt sich, dass diser Artikel der Besprechung des Platzes des Handelsrechts im polnischen Rechtssystem gewidmet ist.

 

 

Nowelizacja ustawy kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym dokumentu elektronicznego – na tle ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Amendments to Administrative Procedure Code in relation to electronic document on the background of Amending Act of the Computerization of the Activities of Public Service Act and Some Other Laws of 12 February 2010

mgr Paweł ROGOWSKI, s. 49

 

W artykule autor analizuje nowe uregulowania prawne Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie dokumentu elektronicznego, które weszły w życie 17 czerwca 2010 r. ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Wskazano tu m.in. na rozbieżności w pojęciu samego dokumentu, a także dokumentu elektronicznego na gruncie prawa polskiego. Poza zmianami w zakresie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, autor przedstawił również zasady funkcjonowania platformy ePUAP.

In this article the author examines the new regulations of the Code of Administrative Procedure in the field of electronic document, which came into force on 17 June 2010 by Amending Act of the Computerization of the Activities of Public Service Act and Some Other Laws of 12 February 2010. The Author focuses on inconsistencies in the concept of the document itself, as well as an electronic document in the Polish law. Apart from changes in the amendment of the Code of Administrative Procedure, the author presents the principles of operation of the platform ePUAP.

 

 

 

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Crime of infringement of carnal invidability

Katarzyna NOWAK, s. 57

 

Jak sam tytuł artykułu wskazuje, jego treścią jest przestępstwo z art. 217 kodeksu karnego, a mianowicie przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej. Podczas omawianego zagadnienia w dużej mierze wykorzystano ciekawe orzecznictwo. Przytaczane twierdzenia i stanowiska licznych sylwetek w tym Juliusza Makarewicza urozmaicają całą pracę. Artykuł napisany jest w kontekście ochrony dóbr osobistych w systemie prawa polskiego, gdzie w zakończeniu następuje próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego ustawodawca w ogóle stypizował takie przestępstwo jak naruszenie nietykalności cielesnej? Czy ochrona cywilnoprawna dóbr osobistych nie jest wystarczająca?
How the only title of article shows, crime is with article his content 217 penal code, and namely the crime of infringement of carnal inviolability. Interesting jurisdiction in large measure was used in this article. Quoted the statements and the position of numerous figures in this Juliusz Makarewicz diversify the whole work. The article be written in context of protection of personal goods in system of Polish right. In end the author of article answers on question: Why do legislator at all single out such crime how infringement carnal inviolability? Is the protection of personal goods on background of civil code does not is sufficient?

 

 

 

Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej w rozwoju sektora

małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Austrii

Tax systems of European Union countries in development
of small and medium enterprises for example of Austria

Dr Jarosław W. PRZYBYTNIOWSKI, mgr Katarzyna KOWALCZYK, s. 67

 

W artykule przeanalizowano znaczenie systemu podatkowego w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Austrii. Następnie scharakteryzowano najważniejsze bariery w rozwoju rozpatrywanej grupy przedsiębiorstw. Wnioski końcowe stanowią próbę wskazania kierunku racjonalizacji systemu podatkowego Austrii, mającego przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

This article is about the role of tax system in development of small and medium enterprises in Austria. Furthermore it shows the most important barriers in analysed sector of enterprises. In conclusion the author tried to indicate directions of rationalization of Austrian tax system.

 

 

 

Zastosowanie zmodyfikowanej sieci Hopfielda w problemie komiwojażera

Application of a Modified Hopfield Network to the Travelling Salesman Problem

dr inż. Zbigniew NAGÓRNY, s. 73

 

Problem komiwojażera jest klasycznym problemem kombinatorycznym. Celem niniejszej pracy jest znalezienie modyfikacji sieci Hopfielda, które umożliwiłyby poprawę skuteczności sieci w przypadku zastosowania sieci do rozwiązania problemu komiwojażera. W pracy przedstawiono oryginalną metodę automatycznego doboru parametrów sieci Hopfielda. Powyższa metoda umożliwia otrzymanie rozwiązań o bardzo dobrej jakości dla losowo wygenerowanych problemów o liczbie miast równej 10, otrzymane rozwiązania są bliskie optymalnemu rozwiązaniu. Sieć Hopfielda przedstawiona w niniejszej pracy jest przeznaczona do sprzętowej realizacji. Zastosowanie sprzętowej realizacji sieci umożliwiłoby znaczne skrócenie czasu obliczeń, w porównaniu do metod wykorzystujących komputery oparte na architekturze von Neumanna.

The travelling salesman problem (TSP) is a classical example of a combinatorial optimization problem. The aim of this work is to find Hopfield network modifications, which could be efficiency used for solving the TSP. A novel method of auto-tuning of the network parameters is presented. This method ensures near optimal results for randomly generated instances of the 10-city TSP. The presented network is destined for hardware implementation, which could significantly decrease computation time in comparison with programs executed on sequential computers.

 


 

Zastosowanie wybranych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych

 w analizie ceny oraz liczby sprzedanych mieszkań w latach 1999-2009

The use of selected statistical and econometric tools in analysis
of price and the number of flats sold in the period 1999-2009

mgr Mariusz ISKRA, s. 81

 

W artykule zaprezentowano kilka metod analizy dynamiki i prognozowania zjawisk ekonomicznych na przykładzie ceny oraz liczby oddanych mieszkań w Polsce w latach 1999 – 2009. W szczególności dokładną analizę szeregów czasowych oparto na analizie indeksów oraz metodach ekonometrycznych. Efektem analizy jest kilka wniosków i prawidłowości. Cena wzrastała z wyjątkiem lat 2002 i 2003, a że liczba oddanych mieszkań wzrastała średniorocznie o 6,9%. Udowodniono między innymi, że nie występują wahania sezonowe ceny metra kwadratowego mieszkań, występują zaś wahania sezonowe liczby oddanych mieszkań – znaczny wzrost liczby oddanych mieszkań w IV kwartale roku. 

The article presents several methods of dynamic analysis and forecasting of economic phenomena on the example of the price and the number of completed flats in Poland in the years 1999 - 2009. In particular, a thorough analysis of time series based on the analysis of indexes and econometric methods. The results of the analysis are the several conclusions and regularities. Price was increasing with the exception of the years 2002 and 2003, and that the number of properties was increasing on average by 6.9%. It has been proven that there are no seasonal fluctuations of price per square meter of housing, there are seasonal fluctuations of the total number of completed flats - a great increase in the number of completed flats in the fourth quarter.

 

 

 

 Recenzja

 

 

Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, oprac. Irena Lipowicz,

Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 240.

mgr Artur LIS, s. 96

 

 

Sprawozdania

 

 

VII Lubelski Festiwal Nauki w WZPiNoG KUL w Stalowej Woli

mgr Artur LIS, s. 99

 

 

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa”

mgr Dominik TYRAWA, s. 101

 

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:42 - Filip Ciepły