PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

 Nr 14 (1/2011) | styczeń-luty-marzec 2011

 pobierz pdf

 

 

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Święty Iwo Hélory - patron prawników
Saint Yves Hélory (Ivo of Kermartin) - The Patron of Lawyerse

dr Paweł Bucoń, s. 5

 

 Święty Iwo Hélory był sędzią, adwokatem i kapłanem. Choć wielu o tym nie pamięta, jest też patronem prawników. Dlatego, zwłaszcza w środowisku prawniczym, warto wracać myślą do takiej postaci i przypominać ją. Bez wąrpienia ów Święty łączy w sobie piękne cechy oraz prezentuje wartości uniwersalne i ponadczasowe. Niech życie świętego Iwona, pełne cnót i miłości do Boga, stanowi wzór i zachętę dla wszystkich poszukujących prawdy, dobra i piękna.

May 19 is the annual commemoration day of Saint Yves Hélory, the patron of lawyers and particularly of barristers. Nowadays, one can think a saint patron is an archaic institution. Nothing could be further from the truth. St Ivo of Kermartin embodies finest qualities and represents universal and timeless values. He was a judge unrivalled in uniting earthly justice with Christian love of neighbour. He was also an excellent and noble lawyer, open-minded, clever and skilled in reconciling warring factions. Ultimately, he was a priest full of apostolic enthusiasm, actively engaged in charity work. Mostly, however, he was a man with godly heart who prioritised Christ, the love of whom drove St Ivo to care for the poorest and disadvantaged.

 

 

Informacja publiczna w świetle prawa
Public information in light of law

dr Dariusz Żak, s. 11

 

 Dzisiejszy świat oparty jest na informacji. To dzięki niej możemy świadomie funkcjonować na wielu płaszczyznach życia. Dlatego też autor artykułu probuje pokazać jak ważny jest dostęp do informacji, zwłaszcza do informacji publicznej w świetle prawa. Porusza on m.in. takie zagadnienia jak prawo do informacji publicznej, funkcjonariusz publiczny oraz ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Autor wyraża pogląd, iż każdy obywatel Polski powinien korzystać z danego mu prawa do informacji.

The present world is based on information. We can consciously function due to information on many areas of our life. That's why the author of this article tries to show us how important is access to information, especially to public information under the law. He moves among other issues such as: right to public information, public official and restrictions on access to public information. The author of article expresses the view that every citizen of Poland should enjoy it the right to information.

 

 

Obowiązek meldunkowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
Obligation of Polish citizens to report their place of residence

mgr Michał Bochenek, s. 21

 

 Problematyka przedmiotowego artykułu pod tytułem "Obowiązek meldunkowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" koncentruje się wokół zagadnień zawartych w obowiązującej ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 993 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. Zważywszy na długi okres obowiązywania wskazanego wyżej aktu prawnego oraz doniosłość instytucji miejsca pobytu - zamieszkania (zameldowania) osób fizycznych, niezbędne jest podjęcie rozważań nad koniecznym dopasowaniem ustawowych rozwiązań do zmieniających się realiów społecznych. Niezbędna jest bowiem zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, co przy istnieniu bardzo szerokich powiązań tegoż aktu prawnego z innymi przepisami ustaw, szczególnie w zakresie ustalania właściwości poszczególnych organów administracji publicznej, sądowniczej, rodzi konieczność szczególnie wyważonego i przemyślanego dokonywania zmian. Opracowanie stanowi nie tylko analizę obecnie obowiązujących przepisów ustawy, dotyczących obowiązku meldunkowego. Jest ponadto próbą sformułowania rozwiązań nowych, związanych z codzienną praktyką funkcjonowania organu meldunkowego (za organ meldunkowy przyjmuję organ wykonawczy gminy, a to zgodnie z art. 45 ust 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych). Nowych w tym znaczeniu, że nie eliminuje wszystkich uregulowań dotychczasowych, co byłoby w przekonaniu autora niepożądane z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania państwa, a dostosowuje je do zmieniających się z jednej strony realiów społecznych, z drugiej natomiast do licznych przepisów prawa materialnego, na przykład z zakresu prawa finansowego i podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

The article "Obligation of Polish citizens to report their place of residence" concentrates on issues included in the Act on Census Records and Identity Cards from 10 April 1974 (Journal of Laws No. 136, item 993 from 2006 as amended), referred to as the Act. Due to a long period of time in which the above - mendioned Act has been binding and the importance the institution of a place of stay - place of permanent residence of  physical persons it is essential to consider adjusting statutory solutions to changing social facts. It is necessary to change the Act of Census Records and Identity Cards, which makes balanced and measured changes necessary due to very broad connections of this legal Act with other legal provisions, especially within determination of properties of administration institutions.

The publication is not only an analysis of binding legal provisions concerning an obligation to report one's place of residence. It is also an attempt to present new solutions connected with an everyday functioning of a registering authority. What is meant by new solutions is the fact that they do not eliminate current provisions, which would be unwelcome from the point of view of an efficient functioning of the state, but it adjusts the provisions to numerous regulations of substantive law, for example financial and tax law, labour law and social insurance.

 

 

Przekraczanie granic zewnętrznych państw Układu z Schengen
Crossing of external borders within of States belonging to Schengen Zone

mgr Iwona Butryn, s. 36

 

 W artykule została przedstawiona tematyka związana z przekraczaniem granic w Strefie Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem granic zewnętrznych. Taką granicą zewnętrzną jest m.in. wschodnia granica Rzeczpospolitej Polski. Autorka zwróciła uwagę na przepisy, które regulują materię dotyczącą przemieszczania się w Strefie Schengen.

This article is devoted to the topic related to crossing of state borders in Schengen Zone, with particular emphasis on external borders. Eastern border of Poland belongs to such an external border. The author of the article paid attention to the rules regulating issues of movement within Schengen Zone.

 

 

Alimenty na rzecz rodziców
Maintenance for Parents

mgr Anna Kiliańska, s. 43

 

 Prezentowany artykuł dotyczy obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców. Obowiązek ten nie jest jeszcze obowiązkiem powszechnym znanum w porównaniu z obowiązkiem alimantacyjnym rodziców w stosunku do dzieci. Podstawą żądania alimentów rodziców od dzieci jest przepis 128 i 129 k.r.o. Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten kto znajduje się w niedostatku. Dziecko (dzieci) zaś musi mieć możliwość zarobkowo-finansowe, które mu pozwalają na spełnienie wyżej wymienionego obowiązku. Jednak działanie uprawnionego, które by było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przenaczeniem jego prawa lub z zasadmi współżycia społecznego z ochrony nie korzysta.

In his publication a children's responsibility to provide maintenance for their parents is discussed. This liability still hasn't dawned upon the public consciousness to the same extent as parents' responsibility to provide maintenance for the children. The legal basis for parents to demand maintenance from their children are Art. 128 and 129 of the Family - related Responsibilities and protection Code. Pursuant to these regulations only a person suffering privation is eligible for the maintenance. A child (or children) in turn must be on high enough earnings enabling them to meet the said obligation. However, should an entitled person institute any proceedings contrary to social and economical nature of the regulations under discussion, such actions shall not be protected by law.

 

 

Efekty gospodarcze i społeczne specjalnych stref ekonomicznych na przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej.
Social and economic effects of special economic zones shown by examples of katowicka, tarnobrzeska and suwalska zones

dr Ryszard Sęczyk, s.49

 

Specjalne strefy ekonomiczne zostały utworzone w Polska jako wsparcie dla gospodarki regionów zagrożonych w wyniku transformacji ustrojowej. Zamiarem ustawodawcy było zapewnienie zachęt finansowych w tych obszarach, w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów do inwestowania w przedsiębiorstwa w tych regionach. Głównym celem było stworzenie nowych miejsc pracy, przywrócenie gospodarczej w regionie i  transfer nowych technologii i innowacji. Analizowane trzy strefy znajdują się geograficznie w  róż- nych gospodarczych i społecznych  regionach Polski, obszary doświadczyły również różnych gospodarczych i społecznych skutków. Ten artykuł jest  wprowadzeniem do głębszej analizy i odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie specjalne strefy ekonomiczne wypełniły plany i  nadzieje  na  wspieranie  rozwoju  gospodarczego regionów oraz poprawy  warunków życia społeczności lokalnych.
Social and economic effects of special economic zones shown by examples of katowicka, tarnobrzeska and suwalska zones. Special  economic  zones  were  created  in Poland as a support for the economies of the regions endangered due to political  transformation. The intention of the legislator was to provide financial incentives in those areas in order to encourage potential investors to invest in enterprises in those regions. The main aim was the creation of new jobs, economic restoration of the region and transfer of new technologies and innovations. The analysed three zones are located geographically in different economic and social regions of Poland, the areas also experienced different economic and social effects. This article is an introduction to provide deeper analysis and answer to the question, to what extent special economic zones fulfilled the plans and hopes for supporting economic development of the regions and  improvement of living conditions of the local communities.

 

Wpływ sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na środowisko naturalne
The influence of withdrawn car recycling chains on the natural environment

dr inż. Waldemar Zadworny, s.60

 

W artykule dokonano oceny wpływu sieci recyklingu samochodów wycofanych z użytku na środowisko naturalne. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że im więcej samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE) zostanie zagospodarowanych w oficjalnej sieci recyklingu, tym mniejszy wpływ SWE wywierają na degradację środowiska naturalnego w ramach analizowanych kategorii oddziaływań (wpływ na zdrowie ludzkie, wpływ na stan ekosystemu, wpływ na wyczerpywanie zasobów). Dlatego też bardzo ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci jest wyeliminowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących poza oficjalnym systemem (eliminacja demontażu w „szarej strefie”), a których działalność odbija się negatywnie na rentowności podmiotów właściwej sieci oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

The article evaluates the influence of withdrawn car recycling chains on the neutral environment. The results of the research show that the more withdrawn cars are recycled in an official chain, the less influence they have on the natural environment degradation In respect of analysed effect categories (the influence on human health, the influence on the ecosystem and on the decrease of natural resources). That is why a major aspect of proper functioning and development of the chains is to eliminate all business activities outsider the official system (elimination of dismantling in the „grey zone”). They have a negative impact on the profitability of regular chains and they result in the degradation of the natural environment.

 

 

Trzeci Pakiet Energetyczny - szansa na uniknięcie kolejnego kryzysu gazowego?
Third Energy Package - chance to avoid next energy crisis?

mgr Lucyna Olejarz, s.75

 

Gaz ziemny jest jednym z kluczowych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej. Mieszkańcy Unii są zależni w około 70 % od gazu importowanego z krajów trzecich. Dlatego tak ważna jest wspólna polityka bezpieczeństwa gazowego w Europie. Wnioski wyciągnięte z kryzysu gazowego na początku 2009 roku przyspieszyły prace nad wprowadzeniem Trzeciego Pakietu Liberalizacyjnego. W tej pracy autor skupia się na krytycznej analizie Rozporządzenia 713/2009 ustanawiającego Agencję ds. Spraw Współpracy Regulacji Energetyki, Rozdporządzenia 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego a także Dyrektywy 2009/73 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego na tle nowych regulacji Traktatu Lisbonskiego wprowadzających europejską solidarność energetyczną. Autorka oceniła w jakiej mierze nowe regulacje wzmocnią bezpieczeństwo gazowe w Europie.

Natural gas is one of the key sources of energy in the European Union. The citizens of the EU are depended on about 70% of natural gas imported from third countries. Therefore, the common security of gas in Europe is very important. Lessons learned from gas crisis in early 2009, accelerated the work on the introduction of the Third Liberalisation Package. In this paper, the author focuses on the critical analysis of the Regulation 713/2009 establishing the Agency for Cooperation of Energy Regulators, Regulation 715/2009 on conditions for access to natural gas trancmission networks as well as Directive 2009/73 concerning common rules for the internal market in natural gas. The author assesses, in what extent the new regulations enhance the security of gas in Europe.

 

Naruszenie dóbr osobistych w reklamie
Violating personal rights in the advertisemnet

Tomasz Sudoł, s.84

 

 Artykuł dotyczy problematyki związanej z naruszeniem dóbr osobistych w reklamie. We wstępie zawarte są definicje pojęć, mających zasadnicze znaczenie dla omawianego tematu. Następnie w oparciu o ustawodawstwo, poglądy doktryny i dorobek judykatury, przedstawiona jest charakterystyka najczęstszych naruszeń. W zakończeniu artykułu, omówione są zasady odpowiedzialności cywilnej.
The article concerns issues associated with violating personal rights in the advertisement. In the introduction definitions of notions, having the primary importance for the elaborated topic are included. Next based on the legislation, views of doctrine and achievements of the judicature, characteristics of the most frequent infringements are described In the end of the article, principles of the civil liability are discussed.

 

 

Recenzje

 

 

Rec: Na marginesie książeczki Teoria i filozofia prawa. Repetytorium, opracowanej przez: Adama Dyrdala, Nicholasa Ghanza, Remigiusza Nowaka, Oskara Pogorzelskiego, Aleksandra Samonka, wydanej przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2011.

mgr Artur Lis, s. 94

 

 

Rec: Recenzja: Magdalena Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

mgr Artur Lis, s. 96

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

IV Ogólnopolski kurs dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych

mgr Artur Lis, s. 99

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:44 - Filip Ciepły