PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

 Nr 15 (2/2011) | kwiecień-maj-czerwiec 2011

pobierz pdf 

 

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o umowie przedwstępnej w stosunkach pracy
Applying regulations of the civil code of the preliminary contract in relationships of the work

dr Jacek Chaciński, s. 5

 

W  artykule autor podejmuje problematykę stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w  prawie pracy. Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego odniesione zostało do umowy przedwstępnej. Autorski pogląd autora na te relacje oparty został na bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego i poglądach doktryny.

In the article the author is taking issues of applying provisions of the civil code in the labour law. Applying regulations of the civil code was related to the preliminary contract. The author’s view of the author on these relations was based on the rich Supreme Court judicature and views of doctrine.

 

 

Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny
Pecuniary Compensation for the Death of the Closest Relative

dr Paweł Bucoń, s. 12

 

Wprowadzenie § 4 do przepisu art. 446 k.c. w  praktyce umożliwia dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego z  tytułu śmierci najbliższego członka rodziny. Pomimo istniejących wcześniej przepisów art. 448 k.c. oraz art. 446 § 3 k.c., z przyczyn dowodowych, możliwość taka była raczej teoretyczna. Dobrze, że ustawodawca znowelizował art. 446 k.c.,

gdyż przepis ten znacznie wzmocni ochronę niemajątkową interesów osób fizycznych.

After a brief analysis of the issue of claiming financial compensation for the injury suffered due to the death of the closest family member, it can be concluded that when the Code of Obligations was in force, damages could be awarded to the closest relatives of the deceased under article 166 of the Code of Obligations. Since 1996, courts have had the option of granting such compensation under article 448 of the Civil Code. However, due to rigorous evidentiary procedure and the necessity of proving the violation of personal interest, this possibility was rather theoretical and rarely considered by courts. Only when article 446 § 4 of the Civil Code came into force was the possibility of asserting damages claims extended to resemble that stipulated in article 166 of the Code of Obligations.

 

 
Waga, istota i charakter umowy sprzedaży wraz z uwzględnieniem pojęcia sprzedaży konsumenckiej
The Significance, Gist and Characteristic of the Contract of Sale,including the Concept

of Consumer Sale

dr Maciej Koszowski, s. 22

 

Artykuł podejmuje problematykę umowy sprzedaży występującej w polskim porządku prawnym. Wskazuje na wagę tego typu umowy, w tym jej funkcje ekonomiczną oraz stosunek do w pewnym sensie alternatywnej dla niej umowy zamiany; podając przy tej okazji treść zobowiązania sprzedawcy i kupującego, jakie łącznie definiują w Polsce kontrakt sprzedaży.
W artykule przedstawiona została również ogólna charakterystyka „polskiej” umowy sprzedaży, przy czym uwypuklono odpłatny, dwustronnie zobowiązujący, wzajemny, konsensualny, przysparzający i kauzalny charakter tejże umowy, a także jej z reguły podwójny: zobowiązująco-rozporządzający skutek.
Ponadto uwagi doczekał się sposób, za pomocą jakiego wprowadzono do polskiego języka prawnego pojęcie „sprzedaży konsumenckiej”, które to pojęcie do końca 2002 r. było w Polsce terminem jedynie doktrynalnym (wchodziło tylko w zakres języka prawniczego).

The article describes the significance, gist and main features of the contract of sale in Poland. Additionally, the concept of ‘consumer sale’ is highlighted against the background of the Polish legal order.
Thus, the Polish contract of sale boils down to the obligation of the purchaser to pay the price for the object of sale and take delivery of it, and the obligation of the seller to deliver the object of sale and transfer the property therein. The object of sale may be both things: real estate or chattels and transferable rights. However, the price must be always expressed in an amount of money, which may be paid in cash or in other forms.
Moreover, in Poland, the contract of sale means a mutual, equivalent obligation of each party, which the contract come into force by virtue of being solely concluded, i.e. without the necessity to hand acquired goods over to the buyer. Similarly, as a rule, in Poland there is no need to enter into another contract in order to convey the property in goods to the purchaser. The contract of sale “automatically” leads to such an effect.
In Poland, “consumer sale” had been mere a term of legal doctrine for a long time, not appearing in any statute or regulation. The act of the 27th July 2002 pertaining to the specific conditions of consumer sale served as a landmark in this respect. Namely, together with that act the phrase: ‘consumer sale’ became the term which belongs to the Polish legal language, i.e. the language officially used by legislator.

 

 


Wysokość alimentów
Amount of Maintenance

mgr Anna Kiliańska, s. 28

 

Zagadnienia podstawowe, które są związane z  obowiązkiem alimentacyjnym są uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Obowiązek alimentacyjny to nie tylko obowiązek dotyczący osób małoletnich, ale dotyczy także innym osób bliskich (krewnych), które nie mogą się utrzymać samodzielnie. Wysokość  alimentów  zależy  od  dwóch czynników tj. z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a  z  drugiej od zarobkowych i  majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 k.r.o.) i  ma charakter zawsze indywidualny. Alimenty nie muszą być ustalone tylko raz. Potrzeby uprawnionego oraz możliwości osoby zobowiązanej ulegają zmianie i  tym samym może również ulegać zmianie wysokość alimentów (art. 138 k.r.o.).

Basic issues related to the obligation to provide maintenance are regulated by the Family - related Responsibilities and Protection Code. The term “responsibility to provide maintenance” means an obligation to provide means of support not only for juveniles but also for other immediate family members (relatives) who are not able to support themselves. Amount of maintenance is set down individually and depends mainly on the two following factors: reasonable needs of the eligible party and earnings and material capabilities of the obliged party (see Art. 135 of the aforesaid Code). It is worthy to emphasize that both needs of the eligible person and capabilities of the obliged one may change in the course of time and the amount of maintenance may also be adjusted accordingly ( see Art. 138 of the Code).

 


Analiza i ocena charakteru prawnego Wieloletniej Prognozy Finansowej

jednostek samorządu terytorialnego
Legal analysis and evaluation of the local government ‘s multiyear financial prognosis

mgr Michał Jędrzejczyk, s. 35

 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego to jeden z najważniejszych elementów składających się na cały system finansów publicznych w Polsce. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzanie finansami publicznymi przez samorządy było jak najbardziej efektywne i spełniało oczekiwania szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Zapowiedzią nowoczesnego programowania  budżetowego,  jest  wprowadzony − począwszy od 2011 roku -  obowiązek tworzenia przez gminy, powiaty i województwa wieloletniej prognozy finansowej. Autor w  artykule  poddaje  analizie  prawnej  wieloletnią prognozę finansową jednostek samorządy terytorialnego jako nowego narzędzia w zakresie zarządzania finansami samorządowymi wraz z zaprezentowaniem oceny jej stosowania.

Local government’s financial system is one of the principal elements of public finances in Poland. In order to secure transparency of public finances, a  new method of modern budgetary  planning  has  been  introduced to polish legislation, i.e. multiyear financial prognosis, which has to be constructed by every unit of local government in Poland since 2011. The Author puts a special attention on a legal character as well as he describes and summarizes main advantages and faults of this plan.

 

 

Analiza wymiarów - podstawą weryfikacji formalnej modeli ekonometrycznych
The analysis of dimensions - the basis for the formal verification of econometric modelss

dr hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska, s. 47

 

W artykule przedstawiono, czym jest analiza wymiarów w budowie wszelkiego rodzaju modeli matematycznych i stan jej zastosowania w budowie modeli ekonometrycznych. Podano definicję wymiaru i  zakres dopuszczalnych działań na wymiarach, w  świetle logiki  modelowanych  procesów  realnych. Omówiono na wybranych przykładach (z dostępnych podręczników akademickich w  zakresie  ekonometrii)  postępowanie  zwane analizą wymiarową.

The article presents what the analysis of dimensions is, applied as a  tool for the construction of mathematical models of all kinds and whether it is applied in the practice of the construction of econometric models. The definition of a dimension was given together with the scope of admissible mathematical operations on dimensions, taking under consideration the logic of modelled real processes. They discuss on chosen examples (taken from accessible academic textbooks in econometrics) proceeding called the analysis of dimensions.

 

 

Model strategii zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
w ujęciu zarządzania wiedzą w sieciach, komunikacji i informatyzacji gminy
Model management strategies of local government units in terms of knowledge management

in networks, communications and information technology community

mgr Anna Sabat, s. 55

 

Badania poziomu partycypacji i  komunikacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego w perspektywie poziomu jakości wykonywania  usług  publicznych  dowiodły konieczność  opracowania  modelu  strategii rozwoju i zarządzania w JST. Właściwe kształtowanie rozwoju gmin sprzyja   rozwojowi   przedsiębiorczości w środowisku lokalnym i podnosi konkurencyjność. Opracowany model strategii przedstawia szereg czynników i  procesów, niezbędnych do uwzględnienia podczas jej formułowania. Kształtowanie kapitału społecznego i budowa systemu kreującego rozwój społeczeństwa obywatelskiego, partycypującego w poszczególnych decyzjach rad gmin determinuje rozwój regionu.

Research level of participation and communication in local government units in the perspective of the quality of public service has shown the need to develop a model strategy for the development and management in local government. Shaping the development of competent communities promotes the development of entrepreneurship in the local environment and enhances competitiveness. The model strategy presents a number of factors and processes necessary to take into account during its formulation. Shaping and building social capital development as it creates a system of civil society which contribute to the individual decisions of municipal councils determines the development of the region.

 

 

Znaczenie ubezpieczeń ekologicznych, jako instrumentu ekonomiczno-finansowego
The importance of environmental insurance as an instrument economic and financial

dr Jarosław W. Przybytniowski, s. 67

 

Artykuł  poświęcony  jest  analizie  ryzyka spowodowania szkód w środowisku ekologicznym, potencjalnych zagrożeń środowiskowych, kosztów przywracania zanieczyszczonego środowiska do pierwotnej postaci, jak też, spojrzenia na znaczeniu ubezpieczeń ekologicznych przez pryzmat ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami. Tym samym w opracowaniu podjęto próbę odpowiedzenie na pytania: Co powoduje zagrożenie szkodą w  środowisku”? „Jakie jest spojrzenie na ubezpieczenia ekologiczne oraz jakie jest znaczenie ubezpieczenia gospodarczego jako instrumentu ekonomiczno - finansowego w ochronie środowiska.

Article is devoted to analysis of the risk of causing damage to the ecological environment, potential environmental risks, the costs of restoring polluted environment to its original form, as well, look at the importance of environmental insurance through the prism of environmental protection against pollution. Thus, the study attempts to answer the questions: What causes a  threat of injury to the environment “? “What is to look at insurance and what is the ecological importance of economic security as an instrument of economic - financial environment.

 

 

Ramy instytucjonalne i regulacyjne dotyczące gazu ziemnego w Rosji
Institutional frameworks and control concerning the natural gas in Russia

mgr Lucyna Olejarz, s. 76

 

Artykuł obejmuje krytyczna i  kompleksowa analizie systemu regulującego rynek gazu ziemnego w Federacji Rosyjskiej. W  pierwszej części artykułu znajduje się analiza głównych źródeł prawa dotyczących gazu, instytucji państwowych zajmujących się

problematyka gazowa. Następnie zostały opisane procedury przyznawania licencji uprawniających do wydobycia i  eksploatacji gazu, upoważnienia   rządowe   uprawniające   do gospodarowania gazem ziemnym. Kolejnym omówionym   zagadnieniem   jest   transport i eksport gazu, w tym upoważnienia rządowe wymagające do budowy i obsługi rurociągów, współpraca  pomiędzy  rożnymi  systemami transportu.

Article includes a  critical analysis of regulation of production, distribution and sale of natural gas, environmental protection, the system of the continental shelf and exclusive economic zone, taxation, competition in natural gas in Russia. In the first part of the article is the analysis of the main sources of law relating to natural gas, state institutions dealing with natural gas. Then licensing procedures for the extraction and exploitation of gas has been described, the eligibility of the mandate   for   governmental   management   of natural  gas.  Another  issue  discussed  was export and transport of gas, including governmental mandate requiring for the construction and operation of pipelines, cooperation between different transport systems.

 

 

 Zarządzanie zespołem w sektorze bankowym
Team management in the banking sector
mgr
Roman Dec, s. 92

 

Autor przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem, w  kontekście sektora bankowego. W opracowaniu zawarto szereg zmian zachodzących w sektorze min. postępująca informatyzacja, która rodzi potrzebę szczególnej uwagi i  zrewidowania poglądów na temat roli menedżerów i zarządzania  zespołem.  Wymieniono  najczęściej występujące problemy i  przedstawiono propozycję rozwiązań min. autor zauważył, że w  przypadku bankowości roku jako okres weryfikacji efektywności działania, i  nagradzania jest zbyt długi. Ponadto mimo, dostępności do wiedzy na temat skutecznego zarządzania zespołem i  realizowanych szkoleń w tym zakresie samo wprowadzanie nowych rozwiązań jest mało skuteczne.

The author presents the key issues concerning the team management, in the context of the banking sector. The paper contains a series of changes in the sector e.g. developing of new information technology, which creates the need for special attention and revision of views on the role of managers and management team. The most common problems and proposes of solutions were presented e.g. author noted that in the year as the period of banking activity efficiency activities verification is too long. Moreover, despite the availability of knowledge about effective team management and ongoing training in this area, the implementing of new solutions is not very effective.

 

 

 

 Glosy

 

 

Glosa do wyroku SN z dnia 14 stycznia 2010 r., V KK 235/091

Krzysztof Czopek, s 102

 

 

Recenzje

 

 

Prawo administracyjne, redakcja Beata Orlik, Aleksandra Puczko,

wyd. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, ss. 188 [Seria akademicka. Repetytorium].

mgr Artur Lis, s. 110

 

 

Sprawozdania

 

 

Sesja naukowa „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej"
 mgr Artur Lis
, s. 114

 

 

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:46 - Filip Ciepły