PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 17 (4/2011) | październik-listopad-grudzień 2011 

 pobierz pdf

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Okazanie jako czynność procesowo - kryminalistyczna

Identification parade as procedural act in criminal proceedings

dr Paweł Bucoń, mgr Marta Starobrat s. 5

 

Niniejszy artykuł porusza problematykę okazania jako jedną z najstarszych metod identyfikacji stosowanych na podstawie śladów pamięciowych w procesie karnym. Okazanie jest przykładem silnego powiązania procesu karnego i kryminalistyki, gdyż jest to czynność o dualnym charakterze, łącząca w sobie  elementy kryminalistyczne i procesowe. Okazanie  zaliczane jest do szczególnych form przesłuchania i jako czynność niepowtarzalna, wykorzystywane jest przez sąd w warunkach pośredniości.

Autorzy  artykułu zauważają, że uregulowania dotyczące okazania w polskiej procedurze karnej są niewystarczające pod względem zakresu, jak i precyzji unormowań. W tym stanie rzeczy upatrują przyczyny uchybień w praktyce stosowania okazania w prowadzonych postępowaniach karnych, które wpływają na pomniejszenie wartości tego dowodu w toku późniejszego rozpoznawania sprawy przez sąd.

 

This article approaches the issue of identification parade as one of the oldest methods of identification based on memory-traces, in use during criminal action. Identification parade is an example of the strong connection between criminal action and criminalistics as it is a dualcharacter process, combining elements of criminalistics and criminal action. Identification parade is classified as a special form of crossexamination and as an unrepeatable process it is used by the court in cases of indirectness.

Authors of the article point out that regulations concerning the identification parade during criminal action in Poland are insufficient not only in terms of scope, but also in terms of accuracy. It is in those facts that he seeks reasons behind the lapses in the practice of employing identification parade during criminal proceedings, which negatively influences the value of such testimony later during the cognizance of the case.

 

 

 
Realizacja funkcji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych

w kontekście reformy systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia
Implementation of the tax function in Personal Income Tax

in the context of tax reform. Selected issues

dr Beata Kucia - Guściora s. 16

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym ze stałych elementów polityki fiskalnej państwa. Ocena tej polityki, z perspektywy 20 - letniego funkcjonowania tego podatku obnaża jednak liczne jej wady. Ujawniają się one w szczególności wówczas gdy podejmuje się próbę oceny stopnia realizacji funkcji podatkowych. Wyraźnie bowiem uwidacznia się tu brak spójnej i jednolitej koncepcji celów stawianych przed ww. podatkiem. Niezaprzeczalna funkcja fiskalna podatku jest osłabiona poprzez realizację funkcji pozafiskalnych: stymulacyjnej i redystrybucyjnej. Te ostanie z kolei choć rozbudowane poprzez system licznych m.in. zwolnień i ulg podatkowych, nie przynoszą oczekiwanych efektów z powodu często błędnych, niejasnych i skomplikowanych regulacji prawnych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny czy z prawnego punku widzenia można zrezygnować z realizacji funkcji podatkowych. Odpowiedź negatywna uzasadniona jest odniesieniem się do obowiązków państwa  względem  obywateli wynikających z Konstytucji RP, jak i potrzeb budżetowych. Względy te wymagają aby w ramach polityki fiskalnej  zapewnić  kompromis  w  realizacji funkcji tak fiskalnych jak i pozafiskalnych. Istotnym ich aspektem jest ustalenie prawnych i ekonomicznych granic opodatkowania. Sprzyjającą okolicznością do zastosowania przemyślanych, właściwych  (poprzedzonych rzetelną diagnozą prawną, ekonomiczną czy społeczną) konstrukcji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zapowiadana przez ekipę rządzącą reforma podatkowa. Dotychczasowe doświadczenia przemawiają jednocześnie za odstąpieniem od wyrywkowego poprawiania   obowiązujących przepisów na rzecz uchwalenia nowych aktów prawnych.


Income tax on individuals is one of the fixed elements of state fiscal policy. However, evaluation of this policy from the perspective of 20 years of this tax reveals a number of its disadvantages.  They manifest themselves especially when attempts are made to assess the extent to which the tax functions. The lack of a coherent and consistent concept of the aims of the above tax becomes clearly evident. The fundamental fiscal tax function is impaired through tax implementation non-fiscal (socioeconomic) complex taxation system, with many allowances, exemptions and preference arrangements, does not bring the expected results because of the often erroneous, vague and complicated regulations. The present  study aims to evaluate whether,  from the legal point of view, you can renounce implementation of the tax functions. A negative answer is justified by the  obligations of the state towards the citizen  under the Constitution and budgetary needs. These considerations rationalize the need of a compromise between fiscal and non-fiscal (socioeconomic) functions in taxation policy. An important issue is also to determine the legal and economic limits of taxation. Under the favorable circumstances of announced tax reform, which is to be carried out by the current government, there arises a possibility to apply a well-considered, adequate (proceeded by a reliable legal, economic or social diagnosis) structure of personal income tax. Also past experience argues for withdrawal from the random amendments of existing legislation in favour of passing a new law.

 

 

 

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie ochrony dóbr osobistych
The role of Ombudsman in the process of protection of personal rights

mgr Agata Jakieła s. 29

 

Dobra osobiste są głównie chronione przez przepisy prawa cywilnego materialnego zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego. Wymienione tam zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, to tylko przykładowe dobra, które są chronione przez prawo. Ochroną dóbr osobistych zajmuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest to konstytucyjny Organ, którego szczegółowe zadania zostały uregulowane w Ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik zajmuje się ochroną praw i wolności obywateli polskich, a także osób niebędących obywatelami polskimi, a znajdujących się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym jego zadaniem w procesie ochrony dóbr osobistych  jest badanie czy w skutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Wiadomość wskazująca na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, stanowi dla Rzecznika siłę napędową oraz rozpoczyna procedurę ochrony praw i wolności. Do uprawnień Rzecznika należy w szczególności możliwość badania każdej sprawy na  miejscu, możliwość  zlecenia stosownym podmiotom sporządzenie ekspertyz i opinii. Rzecznik może żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych.

Personal  interests  are  mainly  protected by the rule of substantive civil law in accordance to Article 23 in the  Civil Code. Listed there health, freedom,  dignity,  freedom  of conscience, name or anonym, image, secrecy of correspondence, are just examples of interests that are protected by law.  Protection of personal rights is also  Ombudsman’s responsibility. It is a constitutional body whose specific functions are regulated in the Ombudsman’s Act. The Ombudsman deals  with the protection of rights and liberties of Polish citizens, as well as non-Polish citizens, which are under the authority of the Polish Republic. Its main task in the process of protection of personal rights is to examine  whether an act or omission by the authorities, organizations and institutions  obligated to respect and  implement these rights and freedoms, has occurred and violated the law and the principles of coexistence and social justice. A message indicating the violation of rights and freedoms of man and citizen is a driving force for the Ombudsman to begin the procedure to protect the rights and freedoms. One of the powers that belong to the Ombudsman is the ability to examine each case on the spot and also the possibility of having the appropriate bodies to draw up expertise reports and opinions. The Ombudsman may demand a hearing, to  present the acts of each case, carried out by the supreme and central state administration bodies, government bodies and cooperative organizations bodies.

 

 

 

Obowiązki Policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie

w ramach procedury „Niebieska Karta”
Police  duties in case  of confirming violence in a family

within the „Blue Card” procedure

mgr Dariusz Tkaczyk s. 37

 

W artykule przedstawiono obowiązki jakie spoczywają na funkcjonariuszach Policji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w przypadku uzyskania  przez  nich informacji o zaistnieniu przemocy w rodzinie. Przedstawiono co to jest procedura „Niebieska Karta” oraz na podstawie jakiego aktu prawnego jest stosowana. Wyszczególniono w jakich przypadkach policjanci mają obowiązek ją wszcząć, jaką w związku z tym sporządzają dokumentację, jaka jest kolejność wykonywanych czynności. Opisano działania, które muszą zostać  przeprowadzone po rozpoczęciu procedury, aż do jej formalnego zakończenia.

In the article, there were presented  duties which lie on the police officers based on the binding law regulations in case of obtaining the information of the occurence of violence in a family. It was explained what the “Blue Card” procedure is about and it was pointed to the law regulation on the basis of which it is applied. It was specified in what cases police officers are obliged to apply the „Blue Card” procedure, what documentation connected with it needs to be done and what is the order of the performed actions. Actions, which need to be conducted after starting the procedure till its formal end, were described.

 

 

 

Pobożne fundacje w prawie kanonicznym
Religious  foundations in the Canon  Law
mgr Ilona Resztak
s. 44

 

Zagadnienie pobożnych fundacji nabiera w dzisiejszym świecie ogromnego znaczenia. Zarówno  przepisy prawa cywilnego jak i prawa kanonicznego podają konkretne ustalenia dotyczące tworzenia, zabezpieczenia majątku, określania statutu oraz wypełnianie zobowiązań wynikające z pobożnych fundacji. Opracowanie dotyczy przepisów prawa kanonicznego i świeckiego na temat pobożnych fundacji i zapisów. W artykule zostały przedstawione następujące problemy: pojęcie pobożnej fundacji; podmioty zdolne do utworzenia fundacji kościelnej;  akt  fundacyjny; statut fundacji; nadzór nad fundacją kościelną; ustanie fundacji.

 

The issue of pious foundations in the world today takes on great importance. Both civil law and canon law, give specific arrangements for the creation, protection of property, determining the statute and the fulfillment of the obligations arising from the pious foundations. The development relates to the provisions of canon law and secular on the pious foundations and bequests. In the article the presented following problems remained: comprehending a religious foundation; entities able to establish a church foundation; foundation act; articles of association of the foundation; supervision of the church foundation; standing still of the foundation.

 

 

 

Zapis windykacyjny - sposób na krótsze postępowanie spadkowe
Collection clause  - method for shorten inheritance proceeding

Karolina Sidorska s. 59

 

W artykule przedstawiono ogólną problematykę zapisu windykacyjnego, jego przedmiot, istotę, ale także pochylono się nad znaczeniem tejże instytucji dla polskiego prawa spadkowego. Zapis ten rozszerzył swobodę testowania, bowiem spadkodawca może rozrządzić w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego poszczególnymi składnikami spadku na rzecz konkretnych osób. Zapisobierca windykacyjny dziedziczy już w chwili otwarcia spadku, przez co unika długiego postępowania sądowego.

This article concerns general problems, the subject as well as the essence of the collection clause. Moreover, the author considers signification of this institution for Polish law of inheritance. This provision extends the possibility of testing since person who write the testament is able to preordain in the testament. Remaining in the form of  notarial deed, the testament is composed of parts of inheritance for particular persons. To conclude,  provision receiver inherits only after the opening of the testament and due to this fact he is able to avoid long legal proceedings.

 

 

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe - charakterystyka oraz zmiany

wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2011 r.
Liability for debts – characteristics and changes

to the amendment of 18 March 2011

Karolina Milka s. 64

 

Artykuł omawia kwestie związane z odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkodawcy. W jego treści przybliżono zakres odpowiedzialności w przypadku przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Autorka przybliża również zagadnienia związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny.

The article discusses the issues related to the liability of a heir for inherited debts of the decedent. Its content analyses the scope of liability in case the inheritance is accepted directly or in full. The author also introduces the problems connected with liability for inherited debts of a person on whose behalf a specific bequest was made.

 

 

 

Skuteczność reklamy zewnętrznej na przykładzie Warszawskich Przejść Podziemnych
Efficiency of outside advertisement on the example of the Warsaw  Underpasses

dr Barbara Lubas s. 72

 

Artykuł stanowi analizę przykładu wykorzystania reklamy zewnętrznej w przejściach podziemnych Warszawy. Ogromny projekt realizowany przez firmę Media Spot stanowi doskonały przykład na wykorzystany z sukcesem pomysł zadbania o innowacyjność w urozmaiceniu krajobrazu miejskiego stolicy. Reklama zewnętrzna siedmiu firm umieszczona na dwunastu ekranach LCD zachwycała nowoczesnością, przykuwała uwagę i co najważniejsze okazała się strzałem w dziesiątkę w miejscu gdzie zagospodarowano przestrzeń do tej pory szarą i kojarzącą się z brudem i miejscem, które trzeba szybko opuścić.


The article constitutes analysis of the example of using the outside advertisement in underpasses of Warsaw. Huge project fulfilled by the Media Spot Company constitutes perfect example to the idea used with the success of taking care of the innovation in adding variety to the municipal landscape of the capital city. The outside advertisement of seven companies put on twelve LCD screens enraptured with the modernity, riveted the attention and most importantly was turn out to be a great success in the place where the space was developed so far grey and forming a relationship with dirt and the place which it is necessary quickly to leave.

 

 


Ekonomiczne bezpieczeństwo państwa w sytuacji kryzysu światowego
Economic state security in the situation of crisis world
dr Leszek Buller s. 84


Artykuł poświęcony został zagadnieniom związanym z ekonomicznym bezpieczeństwem państwa w dobie kryzysu światowego. Przedstawione zostały zagrożenia i ryzyka wynikające ze skutków światowego kryzysu gospodarczego oraz zaprezentowane zostały różne stanowiska wskazujące na sposoby przezwyciężenia skutków kryzysu w sferze ekonomicznej (ale także politycznej).

The article was devoted to the issues associated with the economic state security in the duration of the world crisis. There have been presented threats and risks resulting from effects of the world  economic crisis. Different positions have also been taken in this paper, pointing on overcoming effects of the crisis in the economic sphere (but also political).

 

 

 

Funkcjonowanie funduszu poręczeniowego
The functioning of guarantee fund

mgr Rafał Maciąg s. 92

 

Niniejszy artykuł jest oparty na założeniu wyjaśnienia na czym polega funkcjonowanie na rynku niebankowych instytucji finansowych, którymi są fundusze poręczeniowe. Przedstawiona będzie wewnętrzna struktura organizacyjna oraz zasady działania ,,typowego” polskiego funduszu poręczeniowego. Ich rola w warunkach polskiej gospodarki rynkowej jest nie do przecenienia. Fundusze poręczeniowe są bowiem prawnym instrumentem wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stwarzanie możliwości skorzystania  z kredytu bankowego. Warto pamiętać, że to właśnie sektor wymienionych grup przedsiębiorców jest ,,motorem napędowym” gospodarki całego państwa.

This article is based on explaining how does functioning non-bank financial institutions in the market, which are the guarantee funds. Will be presented the internal organizational structure and operating principles of a “typical” Polish guarantee fund. Their role in a Polish market economy can not be overestimated. Guarantee funds are in fact a legal instrument to support micro-, small and medium-sized enterprises by giving them the benefit of bank credit. Worth remembering that the sector of listed groups of entrepreneurs is the “powerhouse” of the economy throughout the country.

 

 

 

Problematyka zawarcia umowy w świetle szkockiego prawa kontraktów
The problem of a contract formation process in the Scottish contract law

mgr Szymon Okoń s. 102

 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano zagadnienia dotyczące zawierania umowy w świetle szkockiego prawa kontraktów. Poruszona została tematyka consensus in idem oraz zagadnienie prawnego zobowiązania. Dokonano szczegółowej analizy procesu składania i akceptacji oferty. W zakresie akceptacji oferty zostały zaprezentowane sposoby jej dokonywania. Ponadto, opisana została problematyka odrzucenia akceptacji oferty. Podjęto tematykę tzw. „bitwy wzorców”. Poruszono temat komunikacji natychmiastowej i opóźnionej. W ostatniej części podkreślona została doniosłość reguły  pocztowej i przeanalizowana jej problematyka.

The following paper presents the subject matter of a contract formation process in the Scottish contract law. The problem of consensus in idem and the nature of legal obligation were pointed out. The analysis of the offer and acceptance process was explained. In the scope of an offer acceptance, different ways of making an offer were presented. Moreover, the problem of an acceptance withdrawal was pointed out. The issue of the battle of forms was explained. The subject matter of instantaneous and delayed communication was presented. In the last part of the paper the importance of the postal rule was pointed out and the problem of that was analysed.

 

 

Kompetencje w zarządzaniu ludźmi we współczesnych organizacjach
Competences in managing people in the contemporary organizations

mgr inż. Bożena Włodarska s. 116

 

Celem artykułu jest przedstawienie ważności wdrożenia systemu kompetencyjnego we współczesnych organizacjach, pokazanie jak ważne jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji niezbędnych do pracy w każdej organizacji, oraz  stworzenie konfigurowalnego i otwartego systemu zarządzania kompetencjami. W przedstawionej publikacji dominuje podejście metodologiczne i organizacyjne, szczególną uwagę zwrócono m.in. na strategiczny kontekst zasobów ludzkich, kompetencje firmy oraz doskonalenie kompetencji menedżerskich jako droga do osiągania przewagi konkurencyjnej organizacji. W obszarze przedstawionego tematu znajdują się współczesne organizacje, diagnoza sytuacji menedżer średniego i wyższego szczebla we współczesnej organizacji, badania pod kątem konkretnych kompetencji w zarządzaniu ludźmi oraz analiza zagadnień związanych z łączeniem kompetencji z zarządzaniem ludźmi. Zastosowana została analiza porównawcza modeli kompetencyjnych w różnych krajach a modeli kompetencyjnych we współczesnych organizacjach.

Purpose of this article is to show how important is to implement a system of competence in the contemporary organizations, to show how weighty is development and improvement of the competencies necessary to work in any  organization,  also to create configurable and open a competence management system. In the presented publication dominates publishing and organizational approach, special attention was paid to the strategic context of human resources, business skills and managerial competence improvement as a way to achieve competitive advantage the  organization. In the presented topic are included contemporary organizations, the diagnosis of the situation manager, middle and higher-rank in contemporary organization, testing for specific expertise in managing people and analyzing issues related to join the  competence with people management. Comparative analysis of competency models was used in different countries and competency models  in  contemporary organizations.

 

 

 

Sprawozdania

 

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów
i Doktorantów  „Instytucja rodziny wczoraj i dziś”
Warszawa, 9 grudnia 2011r.

mgr Iwona Butryn, mgr Agata Jakieła, s. 125

 

 

 

Konferencja naukowa: „Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)
Profesor lwowski i lubelski” (Stalowa Wola, 24 luty 2012 rok)

mgr Artur LIS, s. 128

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017, godz. 19:41 - Filip Ciepły