PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 18 (1/2012) styczeń-luty-marzec 2012

pobierz pdf 

 

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Dobre imię – wizerunek – prywatność. Aktualne problemy ochrony
dóbr osobistych na tle orzecznictwa sądowego

Good name - image - privacy.  Current problems of protection of personal

interests on the background of case-law

Prof. KUL dr hab. Andrzej HERBET, s. 5

 

Znaczenie ochrony dóbr osobistych takich jak: życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, swoboda sumienia, cześć i dobre imię, nazwisko i pseudonim,  wizerunek, tajemnica  korespondencji, nietykalność mieszkania - obecnie wzrasta, zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Rozwój doktryny i orzecznictwa wykazuje w tym zakresie rzadko spotykaną w innych obszarach prawa cywilnego dynamikę, oraz że wskazana tendencja utrzyma się także w przyszłości.
Co jednak najbardziej charakterystyczne, motorem tych zmian jest w ogromnej części orzecznictwo, które aktywnie wykorzystuje dorobek nauki prawa, dostosowując zakres i standard ochrony do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych.

The significance of protection of personal interests of a human being – such as: health, freedom, dignity, freedom of conscience, name or pseudonym, image, privacy, inviolability of home – is currently increasing, both from a theoretical and practical point of view. The dynamics of doctrine and case law development in this area is not comparable with other institutions of civil law; it also seems indisputable that this trend will continue in the future. What is the most significant, the main “driving  force” of these changes is case law, which  actively uses the achievements of the doctrine, adjusting the range and standard of protection to the changing social and economic conditions. Despite some disturbed, in practice the dominant and accurate trend tends to broaden the sphere of protection of these values, closely related to the human person.

 

 

 
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Limitations on parental authority

mgr Anna KILIAŃSKA, s. 21

 

Władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób, w jaki tego wymaga dobro dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest to zmniejszenie w zakresie ustalonym przez sąd uprawnień i obowiązków, jakie przysługują rodzicom lub jednemu z nich, co do dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy precyzuje  przypadki możliwości ingerencji sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez sąd może nastąpić: w wyroku rozwodowym (art. 58§1a kro); w razie osobnego zamieszkiwania rodziców (art. 107 kro); w związku z dobrem dziecka (art. 109 kro). Sąd ograniczając władzę rodzicielską powinien w orzeczeniu precyzyjnie wskazać, do jakich  obowiązków i uprawnień jest ona ograniczona, ponieważ rodzic, wówczas swoje uprawnienia i obowiązki może realizować tylko w zakresie ustalonym dla niego przez sąd.

Parental authority should be exercised in such a way as is fit and  required for the benefit of the child. Limitation of parental authority means reduction, to the extent prescribed by a court of law, rights and obliga- tions exercised by parents or one of them over the child. The Family and Guardianship Code defines precisely the instances in which a court of law can interfere with the exercise of parental authority. Limitation of parental authority by the court of law  can occur: in a divorce judgement (art. 58§1a, The Family and Guardianship Code), in case parents live apart (art. 107, The Family and Guardianship Code), with regard to the child’s welfare (art. 109, The Family and Guardianship Code). The Court, when deciding on limitation of parental authority  shall define  precisely to what and which obligations and rights is the authority limited, as the parent affected by the limitation can carry out his/her rights and obligations only within the limited scope prescribed by the court of law.

 

 

 

Zapisz co chcesz! - Istota zapisu windykacyjnego
Write what you want! – The essence of a record of dept collection

mgr Janusz LUTY, s. 33

 

Artykuł ma na celu przedstawienie istoty nowej instytucji jaka jest zapis windykacyjny. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę instytucji zapisu windykacyjnego ze wskazaniem podobieństw i różnic względem zapisu zwykłego. Porusza najistotniejsze kwestie dotyczące podmiotu, przedmiotu oraz sposobu przyjęcia i odwołania zapisu.

Article is to present the essence of a new institution which is a record of debt collection. In this article presents the characteristics of institutions indicating a recovery record similarities and differences relative to normal recording. It moves the most important issues concerning the subject, object and method of adoption and the appeal record

 

 

 

Zachowek w prawie polskim
Legitim in the Polish  legal  system
Martyna STRÓJWĄS, s. 41

 

W polskim systemie prawnym istnieje instytucja zachowku, która zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny łamie zasadę swobody testowania. Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej instytucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian przewidzianych przez ustawodawcę oraz wskazanie argumentów za i przeciw istnieniu zachowku w prawie polskim.  Autorka krótko porusza też kwestię  przedawnienia roszczeń o dochodzenie tego prawa.

In the Polish legal system there is an institution of legitim which, according to some representatives of the doctrine, violates the freedom of testing. The aim  of the article is to characterise  this institution, considering the latest changes introduced by the ligislature, and provide arguments for and against the existance of legitim in the Polish law. The author also looks at the limitation period of claims to recover this right.

 

Analiza zagrożeń wynikających ze stanu środowiska w Polsce

- ochrona gleb
The analysis of the risks of the environment in Poland

- the protection of soils
mgr Ilona RESZTAK,
s. 46

 

W niniejszym artykule autor podejmuje rozważania dotyczące analizy zagrożeń wynikających ze stanu środowiska w Polsce oraz ochrony gleb. Wskazuję również iż instrumenty prawne dotyczące ochrony powierzchni ziemi są mało spójne. Jednak najważniejsze znaczenie odgrywa ustawa Prawo ochrony środowiska, która przedstawia ogólne cele ochrony powierzchni ziemi, oraz odsyła do innych aktów prawnych m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu gospodarowania na zdegradowanych gruntach, a także środków reglamentacyjnych ograniczających dostępność korzystania z powierzchni  ziemi jak np. standardy  jakości gleby, decyzje rekultywacyjną, zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów oraz zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji, a także do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych.

In this article the author takes the considerations concerning the analysis of threats from the environment in Poland and soil protection. It also indicates that the legal instruments for the protection of the earth’s surface are not very consistent. But the most important role is played by the Environmental Protection Act, which presentsthe general objectives of soil protection, and refers to other legislation such aszoning plan and management plan for degraded land, and restricting theavailability of regulatory powers to use the earth’s surface such as soil quality standards, reclamation decisions, consent for change of land use and permit the exclusion of land from production, as well as to the Law on the Protection of agricultural and forest land, the Law on spatial planning and management, andothers.

 

 

 Aspekty kolizyjnoprawne transgranicznego łączenia się spółek     
Conflict of laws issues concerning cross-border mergers

mgr Szymon OKOŃ, s. 58

 

Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw spowodowała, że konieczne stało się stworzenie ram prawnych umożliwiających koncentrację gospodarczą. Przełomowym momentem dla funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej było przyjęcie dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2006 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziesiąta Dyrektywa). Wprowadziła ona stosunkowo efektywną metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która stopniowo przyczyniać się ma do wzmocnienia rynku wewnętrznego. Celem niniejszego artykułu jest w analiza aspektów kolizyjno- prawnych związanych z transgranicznym łączeniem się spółek oraz ocena norm kolizyjnych wprowadzonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. W tym przedmiocie powstają wątpliwości czy przepisy te  realizują podstawowe założenia Dziesiątej Dyrektywy, w szczególności wprowadzonej przez nią specyficznej procedury oraz mechanizmów dotyczących transgranicznego łączenia się spółek.

International co-operation of companies caused that it became necessary to create a legal framework for economic concentration. A turning point for the functioning of the EU single market was the adoption of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 2006 on cross-border mergers (Tenth Directive). It has introduced a relatively effective method for companies restructuring, which should gradually contribute to strengthening the internal market. The purpose of this paper is to analyze the conflict of laws  issues of cross- border mergers of companies and assess the regulations introduced in the Act of 4 February 2011 - Private international law. There are doubts whether these provisions implement the basic assumptions of the Tenth Directive, in particular, the specific procedures and mechanisms for cross-border mergers.

 

 

 

Wpływ dokładności sprzętowej implementacji sieci Hopfielda
na jakość rozwiązań dla problemu komiwojażera

Accuracy influence of the hardware implementation of the Hopfield network on the solution quality for the travelling salesman problem
dr inż Zbigniew NAGÓRNY, s. 70

 

Celem pracy było zbadanie wpływu dokładności sprzętowej implementacji sieci Hopfielda na jakość rozwiązań dla problemu komiwojażera. W pracy zbadano wpływ 8-bitowej dokładności sprzętowej realizacji wag, funkcji aktywacji oraz zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów, na jakość otrzymywanych rozwiązań dla 100 losowo wygenerowanych przykładów problemu komiwojażera o liczbie miast równej 10. Otrzymane wyniki wskazują, że sprzętowa realizacja sieci Hopfielda z dokładnością 8-bitową pozwala na otrzymywanie zadowalających rozwiązań dla problemu komiwojażera. Zastosowanie sprzętowej implementacji sieci umożliwiłoby znaczne skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie rozwiązania problemu kombinatorycznego, w porównaniu do metod wykorzystujących komputery oparte na architekturze von Neumanna.

The objective of this work was to study the accuracy influence of the hardware implementation of the Hopfield network on the solution quality for the travelling salesman problem (TSP) because the  advantages of using the Hopfield network in this problem are mainly possible in case of the hardware implementation of the network. In this work the 8-bit accuracy influence of the hardware implementation of weights, activation functions, and external input signals on the quality of achieved  solutions for 100 randomly generated  instances of the 10-city TSP was studied and comparable results in comparison with the simulation in which the network was simulated using double  precision floating point numbers were obtained. The results presented in this work show that the hardware  implementation of the Hopfield network with the 8-bit accuracy allows to obtain satisfactory solutions for the TSP. It should be also noted that the network described in this work utilizes the novel method of auto-tuning of Hopfield  network parameters and thanks to this method, in contrast to other works, none of the network parameters is tuned for a given solved TSP on the basis of preliminary simulations. The Hopfield network presented in this work is destined for the hardware implementation. The application of the hardware implementation of the network could significantly decrease the time required to obtain the combinatorial problem solution in comparison with methods using von Neumann architecture computers.

 

 

 

Kilka uwag na temat roli i znaczenia akcjonariuszy

przy procesach restrukturyzacyjnych spółek
Several notes about role  and  meanings of shareholders

at restructuring processes of companies

mgr Łukasz JUREK, mgr Rafał SOBIELA, s. 82

 

Niniejszy artykuł jest oparty na próbie wyjaśnienia na czym polega rola i jakie znaczenie mają akcjonariusze w procesach restrukturyzacyjnych spółek. Przedstawione będą proces i zdolność spółek do łączenia się, jak również  dzielenia się. Ich rola w warunkach polskiej gospodarki rynkowej jest nie do przecenienia. W szczególności zostaną pokazane miejsce, rola oraz prawa  akcjonariuszy w procesach restrukturyzacji spółek. Warto pamiętać, że procesy restrukturyzacyjne mają coraz większe znaczenie w strukturze gospodarczej państwa.

This article is based on attempt to explain role and meanings of shareholders in restructuring processes of companies. Will be presented process and ability of company for connection, transformation, as well as dividing. In particular, they will be showed place, role and rights of shareholders in processes of restructurings of companies. Worth remembering that restructuring processes have greater meaning in economic structure of state more.

 

 

 

Monitoring i zarządzanie  odpadami azbestowymi w zrównoważonym 
rozwoju miasta Lublina

Monitoring and  asbestos wastes management in Lublin
sustainable development

dr Klaudia GIORDANO, dr inż. Waldemar ZADWORNY, s. 95


Artykuł przedstawia system krajowy (Polska) i lokalny (Lublin) zarządzania oraz monitoringu odpadami azbestowymi. Prezentuje instrumenty prawne i finansowe realizacji systemu. Charakteryzuje skutki zdrowotne ekspozycji na azbest. Wskazuje potencjalne możliwości usprawnienia działań na rzecz tempa wzrostu unieszkodliwiania odpadów azbestowych, które zgodnie z wytycznymi  prawa  musi   zakończyć się w 2032 roku.

The article presents national level (Poland) and local level (Lublin) system of monitoring and asbestos wastes management. Shows legal and financial instruments of system implementation. Describes health effects of asbestos impact. Indicates possibilities of activities rationalization connected with growth rate asbestos wastes disposal, which must be finish in 2032.

 

 

 

Prognozowanie na podstawie praw funkcjonownia systemu.
Analiza funkcjonowania systemu w przypadku strukturalnego procesu dostawy produktu
Projecting based  on  rights to function the system.
Analysis of functioning of the system in case  of the structural
process of the the product delivery

dr Maria BOROWSKA, s. 118

 

Praca zawiera rezultaty badań będące kontynuacją problematyki prezentowanej w artykułach [1], [2]. Dla strukturalnego procesu dostawy produktu wyprowadzono wzory dla prawdopodobieństw warunkowych i funkcji gęstości w przypadku dolnego i nieekstremalnego. Uzyskane relacje zostaną wykorzystane w kolejnej pracy do zbudowania prognoz procesów charakteryzujących działanie badanego systemu.
The work contains results of research being a continuation of presented issues in articles [1], [2]. For the structural process of the delivery of the product models for conditional probabilities and the density function were deduced in the case bottom and nonextreme. Get reports will be used at the next work for building forecasts of processes characterizing the functioning of the studied system.

 

 

 

Glosy

 

 

 Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w L. z dnia 16 listopada 2011 roku,
sygn. akt II Cz 859/11, niepublikowane.
The decision of the Regional Court in L. of 16 November 2011,
file Ref. No. II Cz 859/11, not published.
dr Paweł BUCOŃ, s . 136

 

Zgodnie z art. 4 ustawy prawo o adwokaturze zawód adwokata polega m. in. na udzielaniu porad prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Stosownie do treści art. 16 prawa o adwokaturze – opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. W sprawach, w których adwokat został wyznaczony z urzędu do reprezentowania strony, koszty adwokackie ponosi Skarb Państwa. W takich sytuacjach stawki minimalne określa rozporządzenie. Niestety, nie wszystkie stawki za czynności adwokackie są w sposób precyzyjny wymienione w rozporządzeniu. Takich sytuacji dotyczy § 5 rozporządzenia, który jednak w praktyce budzi kontrowersje i wielokrotnie bywa pomijany. Komentowane orzeczenie dotyczy  sytuacji, w której sąd I instancji błędnie nie zastosował § 5 rozporządzenia. Na skutek zażalenia pełnomocnika sąd II instancji zmienił orzeczenie sądu i przyznał adwokatowi stosowne wynagrodzenie. Autor pozytywnie ocenia rozstrzygnięcie sądu odwoławczego, który przyznaje adwokatowi ustanowionemu z urzędu wynagrodzenie także za tego rodzaju pomoc prawną jaką jest sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia apelacji. Jednocześnie postuluje, aby nowelizacja przepisów rozporządzenia objęła przedmiotową sytuację i w sposób precyzyjny określiła należne adwokatowi wynagrodzenie.

Pursuant to Art. 4 of the Law on the Bar, the attorney’s profession involves, inter alia, the provision of legal advice and acting before courts and other bodies. In accordance with Art. 16 of the Law on the Bar, the fee for attorney’s services is agreed with the client. In cases for which the attorney is appointed ex officio, the fee is charged to the State Treasury. In such  situations, minimum fees are governed by the Regulation. Unfortunately, the Regulation does not specify all the fees precisely. Paragraph 5 thereto pertains to such situations; in practice, however, it arouses considerable controversy and is often omitted. The judgment in question concerns the situation where the Court of First Instance committed an error by not applying Par. 5 of the Regulation.  Following  the proxy’s complaint, the Court of Second Instance reversed the previous judgment and awarded adequate remuneration to the attorney. In the author’s opinion, the Appeal Court was right in adjudging remuneration to the attorney appointed ex officio, also for the provision of a specific type of legal assistance, i.e. the drafting of an opinion on the lack of grounds for lodging an appeal. At the same time, the author postulates that the amendment of the Regulation should include the situation in question and specify precise the remuneration due to the attorney.

 

 

 

Recenzje

 

 

 Recenzja - Biuletyn internetowy „Człowiek - Rodzina - Prawo”  1 (2012) nr 1,
red. Piotr Telusiewicz, Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

mgr Artur LIS, s. 141

 


Recenzja: „Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny”
oraz „Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne” pod redakcją Andrzeja Batora

mgr Artur LIS, s. 144

 


Recenzja książki: Jo Ritzen, 2011, Eine Chance für europäische
Universitäten, Würzburg, Königshausen&Neumann, ss. 216,

mgr Aleksandra SUROWIECKA, s. 147

 

Sprawozdania

 

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rozwój
konstytucyjnej państwowości w Polsce – przeszłość i teraźniejszość”
(Stalowa Wola, 27 kwietnia 2012 r.)

mgr Artur LIS, s. 150

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:52 - Filip Ciepły