PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 19 (2/2012) kwiecień-maj-czerwiec 2012

pobierz pdf 

 

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Problematyka dozoru w badaniach efektywności warunkowego

umorzenia postępowania karnego
The research problems of effectiveness with the supervision

in the institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings

 mgr Karol JUSZKA, s. 5

 

Celem artykułu jest przedstawienie badawcze dozoru nakładanego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego w badaniach własnych 405 spraw sądowych. Omawiane zagadnienie obejmuje dozór kuratora sądowego nałożony przedmiotowym wyrokiem oraz dozór Policji. Miejsce dozoru w badaniach prezentowanej instytucji będzie ujęte także za pomocą propozycji zmian w jego stosowaniu. Prezentacja i analiza omawianej problematyki zostanie przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego.

The aim of this article is to present research problems of the supervision of the conditional discontinuation of criminal proceedings institution. This research consists in the analysis of court records 405 cases concerning the effectiveness of this institution. These issue include supervision of a probation officer applied the present judgment and supervision of Police. The place of supervision presented in the study of institutions will also be included with the proposed amendments to its application. Presentation and analysis of these problems will be provided through successive stages of criminal proceedings.

 

 

 
Tożsamość konstytucyjna państwa
- analiza wybranego orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kontekście procesów integracji europejskiej (cz. I)
Constitutional identity of the state -

analysis of selected case law of the German Federal Constitutional Court and the Polish Constitutional Court in the context of European integration processes (part I)
mgr Aleksandra SUROWIECKA,
s. 14

 

W niniejszym artykule analizie poddane zostały wybrane orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w celu odpowiedzi na pytanie, jak definiowana jest w nich „państwowa tożsamość konstytucyjna”. Co do zasady, sędziowie pozytywnie wypowiadają się odnośnie uczestnictwa ich kraju w procesie integracji europejskiej; respektowana jest zasada bezpośredniego stosowania prawa UE i przychylności wykładni krajowego prawa w stosunku do prawa unijnego; akceptowana jest również autonomia europejskiego porządku prawnego. Można zatem, z tej perspektywy, mówić o swoistym dialogu między Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym a Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; wydaje się, że krajowi sędziowie tworzą z sędziami ETS pewną wspólnotę wartości. Z drugiej strony, należy stwierdzić, że powinność przestrzegania zasad demokracji, państwa prawnego, socjalnego i federacyjnego oraz zasady subsydiarności, a także zapewnienie porównywalnej z przewidzianą w Ustawie Zasadniczej ochrony praw podstawowych, stanowi próbę określenia „tożsamości konstytucyjnej” państwa niemieckiego. Tożsamość ta nie może ulec naruszeniu w wyniku przynależności Niemiec do Unii Europejskiej. Niemcy są wprawdzie państwem, które w konstytucji zapisaną ma zasadę otwartości krajowego porządku prawnego zarówno na prawo międzynarodowe („Völkerrechtsfreundlichkeit”), jak i na prawo europejskie („Europarechtsfreundlichkeit”), jednakże wszelkie zmiany, które wiążą się z członkostwem RFN w UE, a które miałyby naruszyć „normy niezmienne konstytucji”, są niedopuszczalne.

In this article, the subjects of analysis have been selected judgments of the German Federal Constitutional Court. The goal was to answer the question of how the ‘constitutional identity of the state’ is defined. In most cases, the judges speak positively about their country’s participation in the process of European integration; the principle of direct applicability of EU law is being respected; furthermore, the autonomy of European law is accepted. As the judgments show, the EU treaties are compatible with the national constitution. From this point of view, we can talk about some kind of dialogue between the national constitutional court and the European Court of Justice; there is something like a community of values between them. On the other hand, one should state, that the judges try to determine the definition of ‘constutional identity’ of Germany; there is a duty of observing democratic principles, the principles of the legal, social and federal state and the subsidiarity principle, as well as the assurance of fundamental rights protection similar to the one stated in the constitution. This identity cannot be changed as a result of German’s membership in the European Union. Although Germany is a country, where there is the principle of openness of the domestic legal order both to the international law (‘Völkerrechtsfreundlichkeit’), as well as to the European law (‘Europarechtsfreundlichkeit’), but changes which would violate some fundamental norms of the constitution, are inadmissible.

 

 

 

Duża klauzula „rebus sic stantibus” - w świetle

polskich propozycji legislacyjnych
“Rebus sic stantibus” large clause in the light

of polish legal proposals
mgr Rafał MACIĄG, Jakub GŁOWACZ, s. 26

 

Tzw. „duża” klauzula rebus sic stantibus została wprowadzona  do polskiego kodeksu cywilnego w wyniku jego nowelizacji z dnia 28 lipca 1990 roku. Jest ona jedną z najistotniejszych instytucji przewidzianych w części ogólnej prawa zobowiązań. Klauzula ta pozwala sądowi zadecydować o losach konkretnej umowy w wypadku zaistnienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia. Umożliwia ona ponadto łagodzenie rygoryzmu zasady pacta sunt servanda, której restrykcyjne stosowanie może w pewnych przypadkach zostać uznane za nieuzasadnione. Niniejszy artykuł stanowi próbę merytorycznej analizy oraz porównania klauzuli rebus sic stantibus w kontekście  aktualnych i proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Zasygnalizowano również praktyczne skutki wynikające z zastosowania omówionej klauzuli w obrocie gospodarczym.    

The so called ‘large’ clause rebus sic stantibus was introduced in the Polish Civil Code in the amendment as of 28 July 1990. It is one of the most prominent legal institutions described in principles and provisions of contractual law. This clause enables the court to make decisions about contracts and agreements in the case of occurrence of unforeseeable circumstances that could not have been predicted as the contract had been being entered into. Moreover, it enables mitigation of rigor of pacta sunt servanda principle, whose strict application may be considered unreasonable in certain cases. Currently, the Civil Law Codification Commission works on the shape of the new Civil Code. In order to rationalize these works, the Ministry of Justice has ordered the panel of experts under the supervision of J. Pisuliński and F. Zoll to formulate e.g. new legal solutions concerning the large clause rebus sic stantibus. The starting point for this dissertation is the last version of the project Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań by the aforementioned authors (published in 2010), namely, the part referring to the discussed subject. The attempt of this article is to analyze and compare the rebus sic stantibus clause in the context of binding and proposed legal solutions. Moreover, it shall indicate practical results ensuing the application of the discussed clause in the economic circulation.

 

 

 

The mechanism of diagnostics of knowledge

- based economy development
V. LUKIANOVA, О. NOVODON, s. 38


The mechanism of diagnostics of knowledge based economy progress is developed, stages of diagnostics of knowledge based economy development at the macro-, mezzo- and micro levels are defined with practical concretization of the last one on the basis of information of 5 machine-building enterprises, the necessity for elaboration and approbation of the methodology of the diagnostics of knowledge based economy development at the micro level is substantiated.

 

 

 

 Kultura organizacyjna w kreowaniu i rozwoju systemów

zarządzania wiedzą - zarys koncepcji badań
Organisational culture in creating and developing knowledge

management systems – research outline
dr Beata PIASNY, s. 56

 

W artykule zaprezentowano zarys koncepcji badań nad wpływem kultury organizacyjnej na tworzenie i rozwój systemów zarządzania wiedzą. Autorka przedstawia uzasadnienia wyboru problematyki badawczej, problem naukowy, cel procesu naukowego, hipotezy robocze oraz dokonuje charakterystyki procesu badawczego. Wskazuje również na znaczenie podjętych badań dla teorii i praktyki zarządzania.

In this article the author presents the outline of research into the influence of organisational culture on creating and developing knowledge management systems. The author justifies the choice of research problems, the scientific problem, the aim of the scientific process, the working hypotheses and the characteristics of the research process. The author also indicates the significance of the reaearch for the theory and practice of management.

 

 

 

 Ryzyko powodzi w Polsce. Wybrane zagadnienia
The risk of floods in Poland. Selected issues Summary

dr Jarosław PRZYBYTNIOWSKI, s. 68

 

Poszukiwania i dyskusje nad właściwym, dostosowanym do warunków polskich, systemem rozwiązań prewencyjnych ochrony przeciwpowodziowej i systemem ubezpieczeń od ryzyk katastroficznych, w tym powodzi trwają praktycznie odkąd Polska przeszła okres transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej. Celem opracowania jest analiza i próba  oceny działań prewencyjnych ochrony przeciwpowodziowej podmiotów i osób zainteresowanych, wystąpieniem powodzi z punktu widzenia zmian legislacyjnych, jak też - systemu ubezpieczeń gospodarczych od ryzyk naturalnych, w tym ryzyka powodzi.

Exploration and discussion of appropriate, adapted to Polish conditions of preventive flood protection solutions and insurance system from catastrophic risks, including floods, being practically since Poland has undergone a period of socio-politico-economic transformation. The destination study was to analyze and attempt to assess the awareness of flood prevention activities of entities and individuals interested and not interested in the occurrence of floods in terms of legislative changes as well - the system of property insurance (compulsory and voluntary) of catastrophic risks, including the risk of flooding.

 

 

 Industry investment stimulating by state regulation tools
Olena ZVARYCH, s. 79

 

In order to stimulate the investment activities in the region propound to create on the base of regional administrative structures of public authorities the guarantee institution – the Regional Loan Fund, activities of which assumes the interaction of public authorities of the region and the competent authority of the regional monetary policy. The RLF undertakes to stimulate the satisfaction of the region’s investment requirements in the part of financing of priority socially-significant projects of the investment industry’s growth.

 

 

 

Peculiarities of state regulation of retail trade in Ukraine

Shpyliova Yulia BORYSIVNA, s. 86

 

Problem formulation. Economic reforms of the transformational period in Ukraine contributed to a significant structural reorganization of retail trade, its demonopolization and denationalization. In addition to that, in the country is realized the state policy regarding coordination of work of all the elements of retail trade based on usage of market mechanisms of economy, development and implementation of trade rules and reinforcement of compliance control.
Conclusions. Thus, we analyzed the peculiarities of functioning of retail trade in Ukraine in the context of application of legal and economic methods of state regulation and on respective basis there was proposed a theoretical game model of interaction between the state and subjects of retail trade.

 

 

 

Determinanty jakości w kształtowaniu bezpieczeństwa

ekonomicznego w państwie
Determinants of the quality in the forming

of the economic security in the state
mgr Krzysztof ROŻUK, s. 93


W artykule przybliżono wybrane aspekty teoretyczne determinant kształtowania jakości polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Opisano istotę bezpieczeństwa gospodarczego. Przedstawiono pojecie i rodzaje determinant tego bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym, w tym zaproponowano klasyfikację determinant jakości bezpieczeństwa ekonomicznego.

In this paper, theoretical selected aspects of determinants of the forming the quality of the Polish economic security were introduced. Nature of the economic security was described. Some kinds of determinants of the safety in the theoretical presentation were presented and the own classification of determinants of the quality of the economic security were presented by the Author.

 

 

 

 Sprawozdania

 

 

Sprawozdanie z publicznej debaty poświęconej mediacjom.
dr Anna WITKOWSKA-PALEŃ, s. 100

„Wyzwania współczesnego państwa prawa - ochrona praworządności”
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z dnia 23 maja 2012 roku
dr Paweł BUCOŃ, s. 104

„Człowiek - historia - prawo”.  
Sprawozdanie z konferencji naukowej z dnia 25 maja 2012 roku.
dr Paweł BUCOŃ, s. 106

 

Autor: Iwona Butryn
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:55 - Filip Ciepły