PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 20 (3/2012) lipiec - sierpień - wrzesień 2012

pobierz pdf

 

 

SPIS TREŚCI

 

Tomasz Rakoczy - Wybór imienia dla dziecka w prawie polskim i kanonicznym 

Wybór imienia dla dziecka należy do władzy rodzicielskiej. Rodzice, nadając imię swojemu dziecku winni kierować się wymaganiami prawa polskiego, jak i kanonicznego. Ustawodawca polski skonstruował normy, skutkujące odmową rejestracji imienia. Z jednej strony gwarantują one szeroką władzę rodzicielską, a z drugiej wykluczają nadmierną ingerencję państwa. W powyższych unormowaniach pomocą mogą służyć Zalecenia zredagowane przez Radę Języka Polskiego. Kościół w prawie kodeksowym domaga się troski, aby rodzice nie nadawali dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Na gruncie polskim, instrukcja Konferencji Episkopatu Polski, domaga się nadawania imion katolickich. Nasuwa się pytanie o zgodność obu systemów prawnych, a zwłaszcza czy obowiązujący w Polsce stan prawny gwarantuje katolickim rodzicom uszanowanie wyboru imienia dla ich dziecka? Nasuwa się także pytanie o to, jakie imiona faktycznie nadawane są dzieciom w obecnych czasach?

 

 

Benedykt Puczkowski, Marta Bylińska - Economic effciency of law in criminal cases  (wersja angielska)

Economic analysis of law is the subject increasingly brought up by both the legal community and economic environment. Effect of simple economic models on the formation of the law can have a significant impact on its effectiveness. The subject of this paper is to analyze the effectiveness of the criminal law as an example of criminal cases. The paper discussed general issues of economic efficiency, the definition of efficiency and its impact on the action taken. An important issue rose at the beginning of labor resource management and regulation in making decisions about resource use. The third chapter is dealing with the issue of the concept of economic analysis of law and the impact of economization of law on its effectiveness. Such issues as social justice and the principles of criminal responsibility have also been discussed. The last chapter is an analysis of criminal cases and the costs incurred in criminal proceedings. Three criminal cases selected from the research material collected in the form of court records have been analyzed. Based on the analysis conclusions have been drawn about the effectiveness of the criminal law and a brief summary of the tests.

 

 

Łukasz Jurek, Justyna Jurek - Prawo do zasiłku macierzyńskiego a inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.  Wybrane zagadnienia  

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi zasad na jakich udzielany jest urlop macierzyński, przedstawić zasady wypłacania i rozliczania zasiłku macierzyńskiego, omówić kwestię zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych. Ważną częścią niniejszej pracy jest odniesienie się do planowanych zmian legislacyjnych.

 

Michalina Duda - Kontrowersje wokół projektowanych zmian w zakresie opodatkowania  dotacji podatkiem od towarów i usług

Problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji oraz innych świadczeń o podobnym charakterze od lat budzi wiele kontrowersji w praktyce. Zasady opodatkowania dotacji szeroko omawiane były w doktrynie, stanowiły również przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych. Obecnie w Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad obszernym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zaś jednym z zagadnień, które wywołuje wiele obaw i kontrowersji są projektowane zmiany w zakresie opodatkowania dotacji, w tym w szczególności dotacji przyznawanych w ramach programów unijnych, które stanowią formę ogólnej pomocy dla beneficjenta. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących zasad opodatkowania datacji wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz projektowanych zmian w tym zakresie. Z uwagi na rozmiar opracowania analizie poddano jedynie te regulacje, które statuują kryterium pozwalające uznać dotację za kwotę zwiększającą obrót podatnika oraz przesądzają o momencie powstania obowiązku podatkowego.

 

 

Dominik Tyrawa - Prawo organizacji międzynarodowych - specyfika, pojęcie, zakres

Opracowanie dotyczy problematyki prawa międzynarodowego publicznego. Głównym problemem, który został przybliżony jest problematyka, pojęcie, zakres i specyfika prawa organizacji międzynarodowych. Opracowanie ma za zadanie wyznaczyć zakres pojęcia, ale też uporządkować poglądy polskiej doktryny prawa międzynarodowego w tym zakresie. Za cenne należy uznać porównanie prawa organizacji międzynarodowych do prawa krajowego.

 

 

Mykoła I. Karlin - Фінансова спроможність регіону: сутність та шляхи її забезпечення  (wersja rosyjska)

In the article the essence of economic category  “financial possibility of region”  is found out, exposed ways of its providing, found out problems of interbudgetary relations in Ukraine and offered ways of their decision.

 

 

Barbara Lubas - Czynniki konkurencyjności nowoczesnej firmy szansą na przetrwanie  na rynku na przykładzie turystyki incentywnej

Celem niniejszego artykułu jest skupienie uwagi na wybranym aspekcie branży eventowej, a mianowicie na samym incentive, stawiając hipotezę, że globalny popyt na programy motywacyjne będzie stale się wzmacniał. Zleceniodawcy mają świadomość, jak duże zyski jest w stanie przynieść to narzędzie marketingu. Ukazując rynek travel incentive, warto zwrócić uwagę w jaki sposób przedsiębiorstwa na nim działające walczą o klienta, czyli jakie czynniki konkurencyjności dają szansę na zysk i dobrą pozycję rynkową.

 

Paweł Dziekański, Michał Adam Leśniewski - Elementy teorii rozwoju gospodarczego w Nowej Ekonomii Instytucjonalnej 

Ekonomia instytucjonalna jest nowym spojrzeniem na rozwój społeczno-gospodarczy. Ekonomia ta aktywnie wpływa na kształtowanie zrównoważonego rozwoju, będącego nowym wyzwaniem dla gospodarek globalnych. Ekonomia instytucjonalna i zrównoważony rozwój wpisują się w warunki współczesnego świata, gdzie mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Rozwój ekonomii instytucjonalnej ma tworzyć dogodne warunki do równowagi między: społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem naturalnym. Gdyby spróbować w jednym zdaniu ująć sens nowej ekonomii instytucjonalnej, to można by je sformułować w następujący sposób: instytucje mają istotne znaczenie dla gospodarki określając reguły transakcji gospodarczych, rozumianych jako wymiana uprawnień właścicielskich, dokonywana w zależności od wysokości kosztów transakcyjnych na rynku bądź w ramach struktury hierarchicznej.

 

 

 

 

Monika Jaroszyńska - Czynniki rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie miasta i powiatu 

piaseczyńskiego

Referat będzie poświęcony omówieniu działalności przedsiębiorstw w mieście i rejonie Piaseczna. Zdiagnozuję obecną sytuację na rynku przedsiębiorstw w Piasecznie. Następnie omówię wszystkie czynniki wpływające na działalność firm. W referacie określono rolę samorządu gminnego w rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto przedstawiono, w jaki sposób gmina oddziałuje na lokalne zjawiska gospodarcze. W referacie przedstawiam wyniki ankiet skierowanej do przedsiębiorców. W badaniu poddano ocenie znaczenie poszczególnych czynników rozwoju przedsiębiorstw. Przedstawię również wyniki ankiet, które przeprowadzę wśród swoich uczniów szkoły średniej, którzy wypowiedzą się na temat obecnej sytuacji funkcjonowania firm w rejonie piaseczyńskim. Na zakończenie dokonam podsumowania.

 

 

Anna Krzysztofek - Społeczna odpowiedzialność biznesu – ujęcie teoretyczne

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna. W związku z tym jest lepiej rozpoznawalna, a w pewnym sensie coraz bardziej modna. Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - ang. Corporate Social Responsibility) jest więc coraz szerzej dyskutowana na różnych forach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Współczesne kierunki, trendy oraz zachodzące zmiany w otoczeniu wskazują, na to, iż społeczna odpowiedzialność będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu gospodarczej rzeczywistości. W związku z tym w ostatnich latach społeczna odpowiedzialność stała się już niemal standardem obowiązującym w firmach na całym świecie jak również w większych firmach w Polsce. Wśród konsumentów stopniowo wzrasta społeczna świadomość, co powoduje coraz większe zainteresowanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością. CSR staje się zatem przedmiotem celowego, a także racjonalnego działania zarówno w teorii jak i praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

 

Dominik Tyrawa - „Administracja publiczna wobec procesu globalizacji”, Recenzja monografii, red. M. Rudnicki, M. Jabłoński

 

Diana Łasocha - „Prawne granice wolności sumienia i wyznania”. Recenzja publikacji,  red. Roman Wieruszewski, Mirosław Wyrzykowski, Lena Kondratiewa 

 

Agnieszka Ogrodnik – Kalita - Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13.07.2011 r., III CZP 39/11.  „Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.) wygasa

Autor: Szymon Psonka
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 22:00 - Filip Ciepły