PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 25 (4/2013) październik - listopad - grudzień 2013

 pobierz pdf

 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

Paweł Rogowski - Tworzenie, prowadzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w świetle ustawy z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Część I. . . 6

 

Autor artykułu przedstawia zagadnienia dotyczące zakładania prowadzenia i funk­cjonowania placówek wsparcia dziennego. Jest to nowy typ placówek wprowadzonych przez ustawodawcę ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp­czej. Wskazać należy, że od samego początku zauważalny jest negatywny odbiór nowych przepisów przez podmioty dotychczas pro­wadzące świetlice środowiskowe, ze względu na niejasne przepisy, niewystarczający okres vacatio legis, a przede wszystkim konieczność przystosowania lokali, w których mają być prowadzone placówki wsparcia dziennego. Niniejszy artykuł stanowi syntezę naj­ważniejszych regulacji prawnych dotyczą­cych placówek wsparcia dziennego, co może być szczególnie pomocne dla podmiotów, które dopiero przymierzają się do założenia i prowadzenia placówki wsparcia dzienne­go. Szczególny nacisk położony jest tu na przepisy dotyczące wymogów lokalowych, albowiem to te normy przysparzają obecnie największych trudności ze względu na ich za­wiłość, a także konieczność znacznych nakła­dów finansowych by im sprostać. Pierwsza część artykułu przedstawia prawne wymogi odnoszące się do lokali w których mają być prowadzone placówki wsparcia dziennego, a także wymogi, które musi spełniać kadra zatrudniona w tychże placówkach.

 

 

Aleksandra Surowiecka - Tożsamość konstytucyjna państwa – analiza wybranego orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kontekście procesów integracji europejskiej (cz. I). . . 23

 

W niniejszym artykule analizie poddane zostały wybrane orzeczenia niemieckiego Fe­deralnego Trybunału Konstytucyjnego w celu odpowiedzi na pytanie, jak definiowana jest w nich „państwowa tożsamość konstytucyjna”. Co do zasady, sędziowie pozytywnie wypo­wiadają się odnośnie uczestnictwa ich kraju w procesie integracji europejskiej; respekto­wana jest zasada bezpośredniego stosowania prawa UE i przychylności wykładni krajowego prawa w stosunku do prawa unijnego; akcep­towana jest również autonomia europejskiego porządku prawnego. Można zatem, z tej per­spektywy, mówić o swoistym dialogu między Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym a Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; wydaje się, że krajowi sędziowie tworzą z sę­dziami ETS pewną wspólnotę wartości.  Z drugiej strony, należy stwierdzić, że powinność przestrzegania zasad demokra­cji, państwa prawnego, socjalnego i federa­cyjnego oraz zasady subsydiarności, a także zapewnienie porównywalnej z przewidzianą w Ustawie Zasadniczej ochrony praw pod­stawowych, stanowi próbę określenia „tożsa­mości konstytucyjnej” państwa niemieckiego. Tożsamość ta nie może ulec naruszeniu w wy­niku przynależności Niemiec do Unii Europej­skiej. Niemcy są wprawdzie państwem, które w konstytucji zapisaną ma zasadę otwartości krajowego porządku prawnego zarówno na prawo międzynarodowe („Völkerrechtsfreun­dlichkeit”), jak i na prawo europejskie („Eu­roparechtsfreundlichkeit”), jednakże wszelkie zmiany, które wiążą się z członkostwem RFN w UE, a które miałyby naruszyć „normy nie­zmienne konstytucji”, są niedopuszczalne.

 

 

Aneta Chajnowska - Modyfikacja władzy rodzicielskiej w postaci jej sądowego ograniczenia. . . 35

 

Artykuł omawia problematykę ogranicze­nia władzy rodzicielskiej. Ograniczenie wła­dzy rodzicielskiej jest jednym ze sposobów kontroli prowadzonej przez sąd, w aspekcie jej wykonywania przez rodziców. Ingerencja sądu w formie ograniczenia przyjmuje po­stać odjęcia rodzicom czy jednemu rodzicowi któregoś z atrybutów władzy rodzicielskiej. W artykule analizie poddane zostały środki ograniczenia władzy rodzicielskiej, przewi­dziane w obecnie obowiązującym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przedstawienie zarządzeń sądu odnośnie ograniczenia wła­dzy rodzicielskiej ma na celu wskazania pod­staw prawnych i okoliczności ich wydania, jak również konsekwencji w oparciu o regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

 

Paweł Bucoń - Perspektywy rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym. . . 44

 

Przez alternatywne rozwiązywanie spo­rów rozumiemy pozasądowe rozwiązywa­nie spraw spornych, pojednawczy sposób rozwiązywania konfliktów oparty na idei dążenia do porozumienia oraz znalezieniu kompromisowego wyjścia z sytuacji spornej. Jedną z pozasądowych form rozwiązywania konfliktów jest mediacja. Choć w Polsce roz­wój mediacji następuje powoli to należy za­uważyć jej rosnącą popularność i podkreślić, że dla rozwiązania sporów cywilnych stanowi ona cenne uzupełnienie tradycyjnego postę­powania sądowego.

 

 

Artur Aleksander Dąbrowski - Kryminologiczne aspekty subkultur stadionowych. . . 56

 

Problem chuligaństwa stadionowego na­kazuje postawienie pytań o sprawców czy­nów zabronionych popełnianych na stadionie i w jego obrębie, o sposób ich działania oraz metody przeciwdziałania tego typu patolo­giom. Niniejsza praca służy unaocznieniu pro­blematyki działań przestępnych subkultur ki­bicowskich. Autor wyjaśnia pojęcie subkultury stadionowej, przedstawia kryminologiczny portret pseudokibica oraz sposoby jego dzia­łania. Uwagę swą skupia również na etiologii chuligaństwa stadionowego, a także działa­niach mających na celu jego zapobieganie.

 

 

Dorota Kaczorkiewicz - Zarządzanie drogami wewnętrznymi. . . 65

 

Drogi osiedlowe należą zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg wewnętrz­nych. Powstaje ich coraz więcej, szczególnie na nowobudowanych osiedlach. Drogi takie wymagają zagospodarowania, jak też utrzymywania w sposób zapewniający na nich bezpieczny ruch. Związane jest to z ponoszeniem kosztów i podejmowaniem różnorodnych decyzji. Współwłasność terenów, na których usy­tuowane są takie drogi nastręczać może wiele trudności w ich zarządzaniu. Właściciele terenu, na którym urządzona jest droga wewnętrzna, mogą sami wykony­wać zarząd, mogą powierzyć go innemu pod­miotowi, czy też ubiegać się o wyznaczenie zarządcy przez sąd. Zwracać przy tym powinni uwagę na to czy działania te należą do czynności zwykłe­go zarządu, czy też nie, bowiem od tego zale­ży ich skuteczność. Ustawa nie przesądza o tym, które działa­nia kwalifikuje się do czynności zwykłego za­rządu, a które do czynności przekraczających zwykły zarząd. Pomocne są w tym zakresie wypowiedzi doktryny jak i orzecznictwo.

 

 

Janusz Luty - Odpowiedzialność członka zarządu za niewypłacalność spółki. . . 76

 

 

 

Joanna Główka - Statutu banku spółdzielczego – regulacje prawne, cz. II. . . 95

 

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części autorka przedstawia re­guły interpretacyjne dotyczące sposobów wykładni postanowień statutu oraz wykład­ni wzorców umownych w statucie. W dru­giej części autorka wskaże regulacje prawne w przypadku zmiany statutu oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę sta­tutu w związku ze zmianą obszaru działalno­ści banku spółdzielczego.

 

 

RECENZJE

 

Artur Lis - Recenzja: Lech Krzyżanowski, Repetytorium. Historia ustroju i prawa w Polsce . . .104

 

 

MATERIAŁYŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Artur Lis - Bulla papieża Aleksandra III z 28 III 1181 roku. . . 107

 

 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

 

Bibliografia zawartości „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” - numery od 1 do 24. . . 110

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015, godz. 20:05 - Filip Ciepły