PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 28 (3/2014) lipiec - sierpień - wrzesień 2014

pobierz pdf

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Artur Lis – The Right to Good Administration – Outline . . . 6

 

European standard is the principle of good administration derived from the idea of the rule of law, the constitutional traditions common to the Member States of the European Union. It includes, inter alia, the obligation to examine carefully and impartially of relevant circumstances of the case, the obligation to hear the case within a reasonable time, the obligation to give reasons for decisions, the right to be heard and access to the file.

 

 

Ilona Resztak – Istota państwa prawa. . . 15

 

Niniejszy artykuł przedstawia charakte­rystykę pojęcia państwa prawnego, a także koncepcję materialnego oraz formalnego państwa prawnego. Normy prawa w general­ny sposób wskazują, jak powinna wyglądać działalność państwa. Stanowią także granice działalności państwa. Prawo pomimo tego, że jest ustalane przez państwo, jest także jego samoograniczeniem, prawo takie rządzi pań­stwem.

 

 

Maciej Miszczyk – Legalność testów penetracyjnych w świetle art. 269b Kodeksu karnego. . . .21

 

Art. 169b Kodeksu karnego kryminali­zuje produkcję, dystrybucję i pozyskiwa­nie złośliwych programów i urządzeń (de­finiowanych jako programy i urządzenia przystosowane do popełniania jednego lub więcej z enumerowanych przestępstw). Nie rozstrzyga on jednak, co do możliwego zgodnego z prawem użycia takich progra­mów i urządzeń. Artykuł jest próbą wy­wnioskowania statusu prawnego jednego z takich zastosowań – metody testowania bezpieczeństwa komputerowego znanej jako test penetracyjny – zarówno przez ba­danie kontratypów, jak i językową i funk­cjonalną wykładnię prawa. Oprócz tego, w artykule znajdują się propozycje de lege ferenda zmierzające do ujednoznacznienia problemu poprzez zmianę art. 169b.

 

 

Filip Ciepły – Geneza nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim prawie karnym. Część 1: Kontekst społeczno-historyczny. . . 28

 

W pierwszej części artykułu autor opisu­je społeczno-historyczne uwarunkowania, w tym tło ideowe, leżące u podstaw wprowa­dzenia instytucji nieleczniczych środków za­bezpieczających do kodeksu karnego z 1932 r. Rozważania koncentrują się na historycznej racjonalizacji trzech środków zabezpieczają­cych: domów pracy przymusowej, zakładów dla niepoprawnych oraz – nie wprowadzo­nej do polskiego systemu, ale funkcjonującej w innych państwach – sterylizacji przestępców.

 

 

Aneta Chajnowska – Piecza zastępcza jako najdalej idący środek ograniczenia władzy rodzicielskiej. . . 38

 

Autorka omawia najbardziej ra­dykalną konsekwencję ograniczenia władzy rodzicielskiej, jaką jest umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Pieczę zastępczą w spo­sób kompleksowy reguluje ustawa o wspie­raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która jest nowym aktem prawnym. Autorka analizuje dwie formy pieczy zastępczej: in­stytucjonalną i rodzinną. Przedstawia formy pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu swoich funkcji. Wskazuje na nowe, dotychczas nieznane instytucje w za­kresie pieczy, jak asystent rodziny czy rodzin­ne domy dziecka jako element rodzinnej pie­czy zastępczej wprowadzone ustawą o wspie­raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

Oksana Girnyk – Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące usług społecznych i drogi jego doskonalenia. . . 46

 

W artykule przeanalizowano prawne pro­blemy ustawodawstwa Ukrainy dotyczącego usług społecznych. Przytoczono przykłady powtórzeń, luk i sprzeczności w tym usta­wodawstwie. Wyjaśniono prawne formy róż­nych sposobów systematyzacji (ewidencji, inkorporacji, konsolidacji, kodyfikacji). Udo­wodniono, że konsolidowanie jest najbardziej efektywnym sposobem uporządkowywania prawnych zaleceń i uproszczenia procedury realizacji prawa do usług społecznych.

 

 

Galyna Chernyavska – Procedural Legal Norms in the Sphere of Social Security. . . 54

 

Legal norms regulating the right to social security realization procedure have been researched. Their legal features have been analyzed. The notion of procedural legal norms and their character as normative-legal guarantee have been grounded. Legal means and ways of the realization of the right to social security have been grounded. The author proves the necessity to establish procedural legal norms on the law level; to pass procedural and material legislative acts together. It is proposed to create the Code of procedures in the sphere of social security.

 

 

Szymon Okoń – Polityka wynagrodzeń a profil ryzyka firmy inwestycyjnej. . . 64

 

Doświadczenia ostatniego kryzysu finan­sowego skłaniają do refleksji nad właściwymi mechanizmami ograniczenia ryzyka działal­ności firm inwestycyjnych. W ramach Unii Europejskiej, Dyrektywą 2010/76/UE (CRD III) wprowadzono nowe zasady dotyczące po­lityki wynagrodzeń dla firm inwestycyjnych. Ich głównym celem jest ograniczenie ryzyka funkcjonowania firm inwestycyjnych. Mają one charakter ostrożnościowy. Autor wyka­zuje, że będą one miały ograniczony wpływ na obniżenie ryzyka działalności tych insty­tucji finansowych, a ich wdrożenie będzie dla nich w praktyce trudne. Celem niniejszego artykułu jest ocena, z punktu widzenia firmy inwestycyjnej, proponowanego przez prawo­dawcę unijnego podejścia do problemu po­lityki wynagrodzeń mającej wpłynąć na ob­niżenie ryzyka funkcjonowania tego rodzaju instytucji finansowej. W ramach niniejszego artykułu w pierwszej kolejności prezentuje się podłoże problemu. Następnie analizuje się pojęcie polityki wynagrodzeń oraz jej wpływ na wymogi adekwatności kapitałowej. W dal­szej części przedstawia się obszary podlega­jące zmianom, stanowiące dla firm inwesty­cyjnych wyzwanie w zakresie ich wdrażania w praktyce.

 

 

Patrycja Prusaczyk – Zarządzanie wiedzą źródłem sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa na podstawie spółek typu spin. . . 76

 

Problematyka związana z funkcjonowa­niem przedsiębiorstw typu „spin” stała się nie­zmiernie ważna, wraz z nasilaniem się skutków kryzysu gospodarczego. Tym samym, celem ni­niejszego opracowania, a jednocześnie elemen­tem badań prowadzonych przez Autorkę jest analiza znaczenia zarządzania wiedzą w two­rzeniu i powiększaniu kapitału intelektualnego organizacji typu spin. Konstrukcja niniejszego opracowania została podporządkowana tezie, że pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce rynkowej jest ściśle związana z zachowaniami polskich menedże­rów umiejętnie zarządzających wiedzą, którzy w odpowiedni sposób dokonują transferu tech­nologii wraz z transferem know-how ukrytego w głowach badaczy.

 

 

Sprawozdania

 

Artur Lis – „Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków” . . . 86

 

 

Recenzje

 

Artur Lis - Recenzja książki: Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Chronistik . . . 88

 

Artur Lis - Recenzja książki: Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty . . . 91

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2015, godz. 19:06 - Filip Ciepły