PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 29 (4/2014) październik - listopad - grudzień 2014

pobierz pdf 

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Dominika Rydlichowska - Karta z dziejów adwokatury polskiej cz. I - od Bolesława Chrobrego do rozbiorów Polski. . . 6

 

Artykuł stanowi krótką rozprawę o rodowodzie adwokatury polskiej, począwszy od pierwszych wzmianek jej istnienia aż do I rozbioru Polski. Historia palestry sięga czasów Bolesława Chrobrego i kształtowana była na przestrzeni wieków zgodnie z potrzebami ówczesnych wymagań. Przed upadkiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów zaobserwować można powolne kształtowanie się korporacji zawodowej, opartej na odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogi stawiane przyszłym adeptom zawodu, czyli coś na kształt obecnej aplikacji. Dalszy rozwój XVIII wiecznej palestry polskiej został zahamowany przez rozbiory Polski, a kształtowanie się zawodu adwokata na kolejne 123 lata uzależnione zostało od państw zaborczych.

 

Sławomir Zwolak - Ingerencja organów nadzoru budowlanego w zabytki typu ruiny historyczne. . . 15

 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę określenia zakresu możliwej ingerencji orga­nów nadzoru budowlanego w stan obiektów zabytkowych w formie ruin. Ustawodawca nakładając na organy nadzoru budowlanego obowiązek zapewnienia przestrzegania prze­pisów dotyczących właściwego utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych, wypo­sażył te organy w instrumenty pozwalające wpływać na stan techniczny obiektu. Głów­ną i najważniejszą przesłanką, jaką powinny się kierować organy nadzoru budowlanego, odnośnie do wszystkich obiektów zliczonych do zabytków jest kwestia bezpieczeństwa pu­blicznego.

 

Piotr Lewandowski - Przekrój stanowiska Sądu Najwyższego Republiki Włoskiej w zakresieniezgodności orzeczenia nieważności małżeństwa z systemem prawa włoskiego. . .24

 

Orzeczenie nieważności małżeństwa konkor­datowego wydane na podstawie prawomocne­go wyroku Sądu Kościelnego i zatwierdzone dekretem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, na wniosek jednej lub obojga Stron stanowi podstawę do dalszego postę­powania przed włoskim Sądem Apelacyjnym wydającym postanowienie o uznaniu wyroku zagranicznego. W tym sensie, nie wszystkie orzeczenia nieważności małżeństwa zostają automatycznie uznane w Republice Włoskiej przez Sąd Apelacyjny. Powodem takiego sta­nu rzeczy jest zakwestionowanie niektórych orzeczeń nieważności małżeństwa jako nie­zgodnych z włoskim systemem prawa. Bez wchodzenia w przedmiot postępowania ka­nonicznego, niektórym orzeczeniom nieważ­ności małżeństwa zarzuca się m.in. naruszenie norm włoskiego prawa procesowego, kwestio­nuje się wykluczenie istotnego elementu mał­żeństwa przez jedną ze Stron czy też podważa się wydłużony okres pożycia małżeńskiego, co sprawia, że orzecznictwo Sądu Najwyższe­go Republiki Włoskiej stoi na stanowisku nie zatwierdzenia niektórych orzeczeń nieważno­ści małżeństwa w systemie prawa włoskiego. Tym samym, pomimo wspólnej regulacji za­wartej w Porozumieniu z 1984 r., zauważa się kolizję systemów prawnych w rozpatrywanym kontekście prawa małżeńskiego, co świadczy o pewnej niekompatybilności i brakach tego Porozumienia.

 

Filip Ciepły - Geneza nieleczniczych środków zabezpieczających w polskim prawie karnym. Część 2: Kodyfikacja . . .33

 

W drugiej części artykułu autor opisuje pra­ce związane z wprowadzeniem instytucji nie­leczniczych środków zabezpieczających do ko­deksu karnego z 1932 r. Rozważania koncen­trują się na poglądach twórców tego kodeksu, pracach Komisji Kodyfikacyjnej, treści uchwa­lonych przepisów, praktyce funkcjonowania i doktrynalnej krytyce nieleczniczych środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w domu pracy przymusowej i umieszczenia w zakładzie dla niepoprawnych.

 

Karol Kozieł, Maciej Kawecki - Zobowiązywanie się do niewykonywania autorskich praw osobistych, a ochrona znaków towarowych. . . 46

 

Autorzy w swojej pracy podjęli rozważania, dotyczące dopuszczalności umownej regula­cji zobowiązania się do niewykonywania au­torskich praw osobistych przez twórcę, w sto­sunku do tak szczególnego utworu jakim jest znak towarowy. Powyższe zagadnienie jest o tyle szczególne, że wykonywanie autorskich praw osobistych nie powinno ingerować w formę samego znaku, chociażby z uwagi na jego funkcję informacyjną wobec konsumen­tów. Uwzględniając powyższe, autorzy w ni­niejszej artykule starają się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest informowanie o osobie twórcy znaku towarowego za pomo­cą środków przekazu nienaruszających znaku towarowego oznaczającego konkretny pro­dukt - np. strona internetowa przedsiębiorcy lub portfolio twórcy.

 

Grzegorz Wolak - O kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku - cz. 1. . .58

 

W niniejszym artykule (cz. 1 i 2) zostaną omówione zagadnienia związane z zakresem kognicji sądu w postępowaniu o stwierdze­nie nabycia spadku. Kognicja (łac. cognitio) to ogólnie rzecz ujmując „poszukiwanie, roz­poznawanie, zwłaszcza sądowe”, „rozpatry­wanie sprawy sądowej, dochodzenie, śledz­two”56. Ujmując to inaczej zostanie omówione w nim to jakimi kwestiami natury faktycznej i prawnej winien zajmować się sąd w takim postępowaniu, i co winno znaleźć swoje od­zwierciedlenie w treści postanowienia spad­kowego, bądź w jego pisemnych motywach (uzasadnieniu), a które kwestie powinny po­zostać poza zakresem zainteresowania sądu.

 

Artur Lis - Family law of the Piast Poland - analysis of the sources. . . 74

 

Źródłem poznania dawnego prawa Polski piastowskiej są przede wszystkim Księga henrykowska i Księga elbląska. Pierwsza nie jest spisem prawa, lecz daje opis jego funkcjonowania, prócz dokładnegoprzedstawienia rozwoju majątku klasztornego, przekazuje informacje o ówczesnym prawie do ziemi poszczególnych grup jej dzierżycieli. Z kolei Najstarszy Zwód Prawa Polskiego tzw. Księga elbląska - jest spisem prywatnym dokonanym przez nieznanego pisarza. Księga elbląska rejestruje zespół norm, którego nie stworzył autor zwodu, lecz spisał prawo zwyczajowe istniejące w ziemi chełmińskiej przed przybyciem Krzyżaków. W obydwu analizowanych źródłach występuje określenie „ius Polonicum”. Prawo to w obu źródłach odróżnia się wyraźnie od prawa niemieckiego. Kronika polska Galla Anonima oraz Kronika polska Wincentego Kadłubka (przełom XII i XIII wieku) to z kolei źródła narracyjne ukazujące między innymi średniowieczny schemat życia rodzinnego. Dzieła te posiadają cechy moralizatorskie i odnoszą się głównie do płaszczyzny życia rodziny monarszej. Źródła narracyjne dotyczą prawnych uwarunkowań funkcjonowania elit władzy, z kolei źródła jurydyczne dotyczą już spraw szerszych społecznie.

 

Maria Borowska - Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemu. Prognozowanie procesów opisujących działanie systemu w przypadku strukturalnego procesu dostawy produktu. . .82

 

Praca jest kontynuacją badań, których wyniki przedstawiono we wskazanych artykułach. Wykorzystując wyprowadzone relacje dla prawdopodobieństw warunkowych stanu górnego oraz zaprezentowany opis probabilistyczny działania badanego systemu podano konstrukcje predykatorów procesów charakteryzujących funkcjonowanie tego systemu. Konstrukcje te dają możliwość badania zmian wartości prognoz w zależności od zmian wartości parametrów systemu.

 

Łukasz Furman - Analiza ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2010 -2013. . .97

 

Artykuł omawia zakres ulg, jakie obowiązy­wały w polskim systemie podatkowym w la­tach 2010 - 2013. W ramach artykułu zawar­to również dane o wysokości ulg, z których skorzystali podatnicy. Autor artykułu w spo­sób szczegółowy przedstawił analizę ulg w podziale na podatników, których dochody opodatkowane są według skali progresyw­nej. W końcowej treści artykułu zawarto zaś wnioski z przeprowadzonej analizy.

 

Sprawozdania

 

Artur Lis - Sprawozdanie z V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Jeden świat - wiele kultur” . . .107

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 11:03 - Filip Ciepły