PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 3 (2/2008) | kwiecień-maj-czerwiec 2008

 pobierz pdf

 


Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Nauka prawa (pięć światów prawa)

Law as a research (five worlds of law)

prof. dr hab. A. MEREŻKO, s. 6

Artykuł traktuje o lokalizacji "prawa". Lokalizacja prawa jako przedmiotu badań tej dziedziny jest konieczna, aby potwierdzić, że nauka to prawo. Według Poppera wszechświat można podzielić na trzy "światy" i w każdym z nich znaleść prawo. ZAproponowana naukowa definicja prawa dotyczy zaś pięciu "światów". Do trzech "światów" Poppera (fizyka prawa, semiotyka prawa, psychologia prawa) można dodać jeszcze dwa "światy": socjologia prawa oraz metafizyka prawa (dążenie do ideału prawa - sprawiedliwości).

The article is about "law" localization. Lokalizing the law and the subject of this field of science is necessary to confirm thah law is a research. According to Popper the universe can be divided into three "worlds" and law can be found in every of these "worlds". Whereas a scientific definition of law presented in the article concerns five "worlds". To three Popper's "worlds" (physics of law, semiotic of law, psychology of law) two order "worlds" can be added: sociology of law and metaphysics of law (aspiring to ideal of law - justice).

 

 

 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej po przystąpieniu Polski do UE

Working as a nurse and midwife after Polish accesion to the European Union

dr Krzysztof CHOCHOWSKI, s. 10

Zawód pielęgniarki i położnej w porównaniu do zawodu lekarza jest przedmiotem o wiele mniejszej dyskusji nad systemem opieki zdrowotnej. Według autora nie należy marganalizować tego zawodu. Przystąpienie Polski do UE wymusiło dostosowanie rodzimych regulacji do wymogów dyrektyw unijnych. W artykule przedstawiono ustawowe wymogi i zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Autor uważa, że konieczna jest dokładniejsza analiza rozwiązań dotyczących zawodów pielęgnraki i położnej.

The job of nurse and of a midwife in comparison to the job of doctor is the subject which as a part of health care system is less discussed. According to the author the job of a nurse not be marginalised. The accession of Poland to the EU caused adaptation Polish regulations to the Union requirements. In the article there are presented statutory rules and requirements of working as a nurse or as a midwife. The author claims that there is necessity of more detailed analysis of the solutions concerning jobs of a nurse and midwife.

 

 

 

Zasady funkcjonowania wydziałów prawa na uniwersystetach w latach 1918-1939

Principles of functioning of law studies at universities in 1918-1939 years

dr Magdalena PYTER, s. 19

Tytuł artykułu brzmi: „Zasady funkcjonowania wydziałów prawa na uniwersytetach w latach 1918-1939". Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie problematyki unifikacji programów nauczania na wydziałach prawa polskich uniwersytetów po odzyskaniu niepodległości. Dla dydaktyki prawa istotne były ustawy z 1920 i 1933 oraz rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych. Rozporządzenie wydane w 1920 r. przetrwało aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

The title of the article reads as follows "Principles of functioning of law studies at universities in 1918-1939 years". In order to work out describing changes happening in the educational system of the law is advanced in years 1918-1939. In particular expressed issues of principles will stay, according to which in the II Republic of Poland university legal departments functioned with. The problem seems as interesting after numerous discussions in academic members came off to work out one shared, novel project to teach law. In the process imposed by force possessive programs were rejected. For teaching law acts were essential from 1920 and 1933 and legal document in the matter of the organization of the legal college at state universities. The recalled legal document given in 1920 to the yr survived all the way to the outbreak of the Second World War.

 

 

 

Kierunki zmian polskiego prawa spadkowego

Die Reform des polnisches Erbrechts

dr Piotr ZAKRZEWSKI, s. 29

Trafnymi propozycjami zmian są poszerzenie katalogu osób uprawnionych do dziedziczenia z mocy ustawy, zmiana kolejności dziedziczenia, utrzymanie aktualnej pozycji współmałżonka dziedziczącego w zbiegu ze zstępnymi oraz wydłużenie terminu, w którym może on pozostawać w mieszkaniu. Wątpliwości wzbudza umowa darowizny mortis causa. Przeciwko wprowadzeniu testamentu wspólnego przemawiają liczne argumenty. Pożądaną instytucją jest natomiast tzw. testament działowy. Przyczyną uzasadniającą wprowadzenie rejestru testamentów jest zjawisko przemieszczania się ludności. Instytucja poświadczenia dziedziczenia wydawana przez notariuszy jest pożądana.
Postulat utrzymania modelu współwłasności spadku jest dyskusyjny. Podzielić natomiast należy propozycję utrzymanie zachowku, a nie zastępowania jej systemem rezerwy.

Die Vorschläge für Gesamtreform des Erbrechts wurde in Zielona księga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2006, pod redakcją Z. Radwańskiego gegeben. In der Diskussion wurde bestimmt, dass die Grundprinzipien: gesetzliche Erbfolge, Pflichtteilrecht, Testierfreiheit etc. erhalten bleiben soll. Die Überlegungen konzentrieren sich vielmehr darauf, wie die Institute des Erbrechts im einzelnem ausgestaltet und in ihrem Verhältnis zueinander bestimmt werden sollen. Dazu gehörte etwa, die gesetzliche Erbfolge der Verwandten, das gesetzliche Erbrecht Ehegatten, die Erbunwürdigkeit, das gemeinschaftliche Testament, der Erbvertrag, der Erbschein, die Miterbgemeinschaft und das Pflichtteilrecht. Nach Meinung des Autors sollen nicht alle Vorschläge akzeptiert werden, zum Beispiel das gemeinschaftliche Testament. Der Autor weist auf die Probleme, die mit der Einführung dieses Testament verbunden sein könnten. Es handelt sich zum Beispiel um die Widerrufsmöglichkeit. Trotzdem wurde es angemerkt, dass die Modernisierung des polnisches Erbrechts nötig ist. Viele Vorschläge sind sehr interessant.

 

 

 

Umowa za rekompensatę za uciążliwości składowiska odpadów w

kontekście art. 585 Kodeksu spółek handlowych

An agreement of recompensation for side effects of dumps

in connection to the section 585 of commercial code

dr Katarzyna MAĆKOWSKA, s. 40

Problem wysypisk śmieci ma charakter nie tylko ekologiczny, ale również społeczny. Współcześnie funkcjonujące siedliska ludzkie nie są w stanie poradzić sobie z nadmierną produkcją odpadów. Społeczne kampanie na rzecz segregacji śmieci, recyklingu czy ograniczania tejże produkcji z pewnością mają olbrzymi walor edukacyjny i w przyszłości przyniosą oczekiwane rezultaty. Niemniej, władza lokalna już zawsze będzie musiała mierzyć się z problemem wyznaczenia odpowiedniego miejsca na składowanie ubocznych skutków rozwijającej się cywilizacji. Znalezienie takiej lokalizacji bardzo często budzi sprzeciwy mieszkańców. Nawet największe osiągnięcia techniki nie zmienią faktu, iż w otoczeniu znajdującym się wokół wysypiska może panować dokuczliwy fetor czy hałas. Długo panującą formą zadośćuczynienia mieszkańcom była wypłata przez podmiot prowadzący składowisko rekompensaty na rzecz gminy, na której terenie znajduje się składowisko. Wraz z wprowadzeniem nowych opłat środowiskowych, ważność tych umów okazała się sporna. Prawidłowość ich zawierania pod kątem odpowiedzialności karnej należy oceniać w aspekcie dochowania należytej staranności, zadań gospodarki komunalnej, znaczenia opłat środowiskowych i zaistnienia ewentualnej szkody w majątku spółki prawa handlowego prowadzącej składowisko odpadów.

Wprowadzenie nowych opłat środowiskowych ponoszonych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód czy też właśnie za składowanie odpadów podważyło sens zawierania umów o rekompensatę. Z uwagi na administracyjno-prawny charakter tego pieniężnego obowiązku, wydaje się, iż uprawnienia do wejścia w analizowany stosunek obligacyjny nie da się wyprowadzić z panującej na gruncie norm prawa prywatnego zasady swobody umów. Nie zmienia to wszakże faktu, iż ustawodawca nigdzie nie sformułował wyraźnego zakazu zawierania umów o rekompensatę. Samo zaś jej zawarcie nie może być podstawą do ponoszenia odpowiedzialności karnej w związku z działaniem na szkodę spółki prowadzącej składowisko i będącej jedną ze stron spornego stosunku zobowiązaniowego. Spółka może natomiast odpowiadać w ten sposób, jeśli jej zarząd nie dochowa należytej staranności podczas zawierania umowy, w rezultacie czego zaistnieje uszczerbek w majątku spółki.

This article involves the question of validity and legality of recompensation for side effects of dumps. To recognize the above problem in a proper manner, the following aspects should be considered: environmental contracts, communal economy and economic factors in order to decide whether the damage in a corporate's asset has appeared. Then one can decide if there are any grounds to introduce a criminal proceeding in connection to the section 585 of commercial code.

 

 

 

Alkoholizm jako przyczyna rozwodu

Alcoholism as a reason of divorce

mgr Agnieszka OGRODNIK, s. 49

Artykuł stanowi próbę ukazania cech szczególnych jednej z najczęstszych przyczyn rozwodu, jaką jest alkoholizm. Został on podzielony na pięć części, z których każda porusza odrębne zagadnienia związane z tematem. We wstępie autorka, podając podstawowe dane dotyczące tej przyczyny rozwodu, sygnalizuje problemy, których analiza zostanie podjęta w dalszych częściach. Następnie zajmuje się dzisiejszym rozumieniem alkoholizmu i niebezpieczeństwami związanymi z tą chorobą. Charakterystyka wpływu uzależnienia na relacje pomiędzy małżonkami, na wypełnianie przez nich obowiązku wspólnego pożycia a także na relacje rodziców z dziećmi została dokonana w kolejnych punktach. W uwagach końcowych autorka przedstawia wnioski płynące z przeprowadzonych rozważań.

One of the main reasons of divorces in Poland is alcoholism. Aproximately 23 % of divorces are caused by an alcoholic husband or an alcoholic wife. Alcoholism as a reason of divorce has many specific features. First of all an alcoholic husband or an alkoholic wife is to blame for a divorce, although alcoholism is disease. It is caused by many very negative consequences of alcoholism like aggression, neglecting a family or unfaithfulness. Secondly alcoholism has really bad influence on marriage, especially destroyes relations between a husband and a wife. It also has very bad influencce on child, who groves up in such a family. An alcoholic mother or an alcoholic father destroyes not only childhood of their children but also their future life. Aproximately 1/3 of them divorce.

 

 

 

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych w województwie dolnośląskim do 2008 r.

Development of Special Economic Zones in Lower Silesia Province until 2008

prof. dr hab. Marian KOZACZKA, s. 61

Celem tworzenia SSE w krajach rozwijających się jest zwiększenie zatrudnienia, przyciągnięcie inwestorów i kapitałów zagranicznych, nowych metod zarządzania i nowych technologii. Strefy przyczyniają sie do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia eksportu. W krajach rozwijających się SSE tworzone są na wydzielonych obszarach o powierzchni 200-1000 ha.

Ustawa o tworzeniu SSE została uchwalona przez Sejm w 1994 roku. Pierwsza SSE w Polsce utworzona została w Mielcu w 1995 roku. Celem jej powstania było głównie rozwiązanie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych związanych z dużym bezrobociem. SSE w województwie dolnośląskim w ciągu kilku lat przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji finansowej gmin i powiatów. Autor uważa, że w kolejnych latach będą nadal wpływały korzystnie na rozwój regionu.

The purposes of creating Special Economic Zones (SEZ) in developing countires are increasing employment, attracting foreign investors and capital, implementing new managing methods and new technologies. The Zones cause development of local enterprise and increasing export. In developing countries SEZs are located on the areas of 200-1000 hectares.

The act about creating SEZ was passed by Parliament in 1994. The first SEZ was created in Mielec in 1995. The purpose of its craetion was mainly solving regional problems with high unemployment. SEZs in Lower Silesia Province caused great improvement of economic situation in the province in the period of lat few years. The author claims that SEZs will cause further improvement in the province in the naxt few years.

 

 

 

Bezpieczeństwo po integracji z Unią Europejską

The economic security after Polish accession to the EU

dr Leszek BULLER, s. 79

W Polsce "bezpieczeństwo" rozumiane jest głównie jako bezpieczeństwo osobiste lub narodowe. Bezpieczeństwo gospodarcze zaś sprowadza się głównie do ochrony mienia oraz zabezpieczenia sieci komputerowych. Pozostałe elementy zapewnienie bezpieczeństwa są lekceważone jako przesdane lub ze względu na koszty. Jest to podejście bardzo nieodpowiedzialne, gdyż obecnie sukces rynkowy przedsiębiorstwa zależy w bardzo dużym stopniu od szybkiego dostępu do informacji. Czyli zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego jest równie ważne jako profesjonalna kadra menadżerska, stabilna sytuacja finansowa i silna pozycja rynkowa.

Bezpieczeństwo gospodarcze wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów dotyczących działania przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo osobowe - weryfikacja pracowników pod katęm odpowiedzialności, cech charakteru, przeszłości. Bezpieczeństwo dokumantów papierwoych podczas ścieżki decyzyjnenj. Bezpieczeństwo sieci komputerowych, a tym samym dokumantów w postaci elektronicznej. Świadomość ewentualnego podsłuchu rozmów telefonicznych, zwłaszcza tych prowadzonych przez telefony komórkowe, powinna skutkować umiejętnym korzystaniem z nich oraz ewentualnym wyłączaniem lub wręcz zostawianiem poza pomieszczeniem, w którym prowadzone są kluczowe rozmowy dotyczące poufnych danych.

Zapewnienie bezpieczeńśtwa gospodarczego jest więc trudne, kosztowne, ale niezwykle ważne i niewątpliwie będzie odgrywało coraz istotniejszą rolę w działalności przedsiębiorstw.

In Poland, "security" is mainly understoad as personal an national security. Economic security is ensured just by protecting the network. Other elements of ensuring security are ignored as exaggerated or too expensive. It is very irresponsible because economic success depends a lt on quick access to information. That is why ensuring economic security is as important as professional managers, stable financial condition and strong market position.

Economic security is connected with fulfilling concerning enterprise's activity. Security of the personal - employees' verification due to their responsibility, character nad their past. The security od paper documents is also very impotant. The network security nad electronic documents is significant as well. Awareness of possible phone tapping, especially during phone calls by mobile phones should cause careful phones using, turning them off and even putting them ouside the room in which there are essential secret conversations made.

Ensuring economic security is very difficult, expensive, but extremaly important and will be of great importance in enterprise's activity.

 

 

 

Zasady wdrażania koncepcji społęcznej odpowiedzialności w biznesie

The rules of Corporate Social Responsibility's implementation in business

dr Barbara LUBAS, s. 87

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność społeczna  bieznesu - koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z róznymi grupami akcjonariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowlne zaangażowanie. Spoełeczna odpowiedzialność nie jest procesem, w ramach których przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z róznorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na ich powodzenie w działalności gospodarczej.

Celem artykułu jest zapoznanie z zasadami wdrażania społecznej odpowiedzialności w polskim biznesie. Autorka posłużyła się wybranymi przykładami kilku znaczących polsich przedsiębiorstw, które potraktowały i nadal traktują poważnie tą ważną dziedzinę zarządzania.

Corporate social responsibility (CSR, also called corporate responsobility, corporate citizenship, and responsible business) is a concept whereby organizations consider the interest of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers, suppliers, employees, shareholders, communities and other stakeholders, as well as the environment. The obligation is seento extend beyond the statutory obligation to comply with legislation and sees organizations voluntarily taking further steps to improve the quality of life for emploees and their families as well as for local community and society at large.

The study presents the rules of Corporate Social Responsibility's implementation in polish business and give some more spectacular examples of polish firms which take seios this important.

 

 

 

Transport lotniczy w turystyce - aspekt lokalny

Der Lufttransport im Reiseverkehr - in lokaler Hinsicht

dr Marcin MOLENDA, s. 103

Streszczenie: w opracowaniu przedstawiono znaczenie transportu lotniczego w turystyce na przykładzie Portu Lotniczego Łódź Lublinek im. Władysława Reymonta. Omówiono rolę jaką odgrywa transport w zaspakajaniu potrzeb związanych z uprawianiem turystyki. Następnie przedstawiono historię powstania portu lotniczego, infrastrukturę, ruch pasażerski oraz oferowane połączenia lotnicze. Zaprezentowano też wpływ portu lotniczego na rozwój turystyki w Łodzi na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, którymi zostali objęci turyści przybywający do Łodzi transportem lotniczym, mieszkańcy miasta oraz władze samorządowe.

Zusammenfassung: Im Beitrag wurde die Bedeutung des Luftverkehrs für den Tourismus am Beispiel des Władysław-Reymont-Flughafens Łódź Lublinek erörtert. Der Autor bespricht die Rolle des Lufttransports bei der Befriedigung der Bedürfnisse, die aus dem Tourismus hervorgehen. Er stellt weiterhin die Entstehungsgeschichte des Flughafens in Łódź, sowie die Infrastruktur, den Passagierverkehr und die angebotenen Flugverbindungen dar. Demnächst wird der Einfluss des Flughafens auf die Entwicklung des Reiseverkehrs in Łódź in Anlehnung an die Umfragen besprochen, die den in Łódź angekommenen Reisenden, den Stadteinwohnern, als auch den Selbstverwaltungsbehörden galten.

 

 

 

Społeczeństwo wiedzy internetu

Society of the Internet knowledge

mgr Dominik DOLIŃSKI, dr Robert PARUZEL, s. 113

Artykuł przedstawia wyniki technologicznej i komunikacyjnen rewolucji w dziedzinie e-businessu, bankowości, Handlu. Autorzy zwracają uwagę na zwiększające się wymagania rynku pracy i potrzebę zdobywania wysoko wykwalifikowanych specjalistów - głównie menadżerów i specjalistów komputerowych, którzy są nieodzwoni w prowadzeniu e-ekonomii. Autorzy wskazują także, że zwrost wydajności pracy jest częściej powiązany z oczywistym skróceniem czasu pracy do 4 dni w tygodniu. Zaoszczędzony czas nie będzie przeznaczony na odprężenie, ale powinien być przeznaczony równie intensywnie na zdobywanie wiedzy przy pomocy komputerów i internetu. Autorzy opisują metody zdobywania wiedzy poprzez korzystanie z nowoczesnych metod transformacji informacji.

The article describes the outcomes of the technological and communicative revolution in a realm of conducting e-business, banking, commerce, government etc. The authors point at the increasing requirements of the job market, and at the need of getting high-qualified specialists, mainly managers and computer scientists who are indispensible in the running of e-economy. They also indicate that the increase of the work efficiency is more often connected with the apparent contraction of the working time to four days a week. The time gained will not be devoted to relaxation but it should be devoted, equally intensively, on acquiring knowledge by means of computers and internet. The authors describe the methods of acquiring knowledge using the most modern systems of transmitting information.

 

 

 

Transgraniczne usługi ubezpieczeniowe jako kierunki rozwoju jednolitego rynku europejskiego

Transfrontier insurance services as homogenous European market development direction

Jarosław W. PRZYBYTNIOWSKI, s. 122

Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych funkcjonuje na zasadzie harmonizacji przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie: jednolitej licencji ubezpieczeniowej („single passport"), nadzoru sprawowanego przez kraj siedziby zakładu ubezpieczeń, swobody zakładania przedsiębiorstw w obu działach ubezpieczeń, wymogu rezerw technicznych w odniesieniu do całości aktywów instytucji, wymogu rocznych i skonsolidowanych sprawozdań oraz specjalnego nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi (nadzór „solo plus").
Liczba zagranicznych ubezpieczycieli, którzy zgłosili zamiar prowadzenia działalności na terenie Polski po wstąpieniu do UE wzrosła niemal trzykrotnie. W 2007 liczba notyfikacji wzrosła do 425. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce w coraz większym stopniu angażują się w działalność transgraniczną. Najwięcej ubezpieczycieli posiada notyfikacje na działalność zagraniczną na zasadzie swobody świadczenia usług (17 zakładów prowadzi działalność w 27 krajach).

The uniform market of insurance services functions on principle of harmonization of regulations relating minimum requirements in range: the uniform insurance license ("single passport"), the supervision provided by the country of seat of insurance company, liberty of founding the companies in both insurance sectors, requirement of technical reserves in reference to the whole of active bodies of institution, the requirement of year-old and consolidated reports as well as special supervision over insurance groups (the supervision "solo plus ").

 

 

 

Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w samorządzie terytorialnym

Financial control and internal audit at territorial council

mgr Piotr SOŁTYK, s. 133

Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi istotny element ochrony środków publicznych, jest gwarantem racjonalnego dysponowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Pełni też funkcję doradczą i zapewniającą wobec kierownika jednostki. Zatem współczesny audytor wewnętrzny powinien podejmować działania w celu kształtowania właściwych relacji pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla, w tym szczególnie poprzez informowanie i podnoszenie świadomości wśród kierowników jednostek w odniesieniu do praktycznego wykorzystania audytu wewnętrznego, mające na celu wykorzystywanie możliwości zlecania zadań doradczych.

W przyszłości audyt wewnętrzny w administracji samorządowej, powinien przyjmować rolę animatora, pokazując kierunki nowych rozwiązań organizacyjnych w systemach zarządzania, biorąc również pod uwagę koszty projektowania i wdrażania proponowanych zmian. W jednostkach samorządu terytorialnego audytor wewnętrzny powinien w coraz większym stopniu przybierać formę audytu praktywnego, poprzez czynny udział we wszystkich obszarach działalności jednostki. Audyt proaktywny swoimi celami zbliżony jest do kompleksowego zarządzania jakością (ang. Total Quality Management- TQM).

For several years in Polish public administration the new notion of internal audit has existed. He is the result of adaptation of to undertaken in the face European Union obligations the Polish side. The internal Audit at territorial council is the element of protection of social business in range the dysponowaia the public centres. The activity of audytu differs from traditional financial control with schedule of workings, the system approach in received to investigation area as well as the advisory testified in the face management of individual actions.

 

 

 

Recenzja

 

Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćiczenia. Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik,
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, ss. 192

ks. dr Marek KOZERA, s. 143

 

 

 

Sprawozdania

 

Sprawozdanie naukowe z konferencji "Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa"

mgr Dominik TYRAWA, s. 148

 

 

 

Sprawozdanie z drugiej konferencji naukowej z cyklu "Rodzina w prawie", Stalowa Wola,
13 grudnia 2007 roku

dr Piotr TELUSIEWICZ, s. 153

 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Prawo rzymskie a kultura prawna Europy"

mgr Dorota STOLAREK, s. 157

 

 

 

Sprawozdanie z wykładu prof. Marka A. Cohena pt. "An Economic Approach to Crime and Justice",
Warszawa 2007, 12 grudnia 2007 roku

dr Filip CIEPŁY, s. 162

 

 

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:15 - Filip Ciepły