PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 30 (1/2015) styczeń - luty - marzec 2015

pobierz pdf

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Jerzy Nikołajew – The principles of electoral law in Ukraine. . . 6

 

This article is dedicated to the principles of the right to vote applied in the Ukrainian legal system. First, as an introduction the author makes an attempt to define the issue of electoral law principles. Then, various principles of electoral law in Ukraine are described. The first analysed principle is the principle of universality analysed indicating the absence of discrimination on grounds of education, wealth, occupation, gender, or religion. Nevertheless, limitations of age, citizenship or residence qualification are used, that in fact are not inconsistent with the constitutional order of Ukraine and generally accepted international standards. Another described principle is the principle of equality of elections in formal and material terms. Then, the following issues are raised such as: preparation of electoral registers, certificates of the right to vote and equality in the electoral campaign. Another rule of election law in Ukraine concerns directness of elections and is understood in terms of how to choose representatives and the personal participation of voters in the act of voting. From this point of view, the author draws attention to the impact of the voting system on the process of voting on the party lists. Moreover, in this part of the discussion, there are references to the possibilities of personal voting and postal voting. In the next part of the article the issues of confidentiality of elections are analysed as a counterweight of transparency of elections. Author cites the cases of violation of this rule during the parliamentary elections in 2006. It is important to observe this principle of elections equipment is also suitable polling stations and voluntary participation in the act of voting. Another issue are the possibilities to vote outside the polling station. The paper is closed with the summarizing deliberations, which prove that the established principles of electoral law in Ukraine generally correspond to solutions adopted in other countries.

 

Tomasz Rakoczy – Obieg prawny zaświadczenia stwierdzającego złożenie oświadczeń. . . 21

 

W procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie małżeństwa kościelne­go, duchowny ma za zadanie zredagowania Zaświadczenia stwierdzającego, że oświadcze­nia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego i przekaza­nia go właściwemu USC, względem miejsca zawarcia małżeństwa, celem sporządzenia przez kierownika USC aktu małżeństwa. Spo­rządzenie tego aktu jest ostatnim krokiem w zawarciu małżeństwa cywilnego, w formie wyznaniowej, w prawie polskim. Ścieżka administracyjna, jaką pokonu­je wskazany dokument jest skomplikowa­na i budzi wiele niejasności. Zaświadczenie musi zostać przede wszystkim przekazane duchownemu, przed którym małżeństwo zostanie zawarte. U podstaw zredagowania dokumentu stoi oświadczenie stron o za­warciu małżeństwa cywilnego. Niestety, akty normatywne nie wskazują ani dokładnego momentu w czasie, ani sposobu, w jaki takie oświadczenie należy odebrać. Jak pokazuje praktyka, oświadczenie woli o zawarciu mał­żeństwa cywilnego jest zwykle odbierane per facta concludentia, co nie jest sposobem właściwym. Dokument musi następnie zostać podpisany przez duchownego wskazanego w Obwieszczeniu MSW. Po zredagowaniu Za­świadczenia, duchowny ma za zadanie w za­witym terminie przekazać je właściwemu miejscowo kierownikowi USC. Ten krok sta­nowi o ostatniej przesłance konstytutywnej. Jeśli kierownik USC nie otrzyma wskazanego Zaświadczenia, albo otrzyma je po terminie, nie sporządzi aktu małżeństwa. W krytyce tej przesłanki podnosi się, że nie może mieć ona charakteru konstytucyjnego, lecz jedynie deklaratywny. Po wtóre nie można uzależniać skutków czynności prawnych (zawarcia mał­żeństwa nupturientów) od braku działania osoby trzeciej (niedostarczenia Zaświadcze­nia w sposób zawiniony bądź niezawiniony przez duchownego).

 

Grzegorz Wolak – O kognicji sądu w postępowaniu o nabycie spadku. Część 2. . . 36

 

W niniejszym artykule (cz. 1 i 2) są omówione zagadnienia związane z zakresem kognicji sądu w postępowaniu o stwierdze­nie nabycia spadku. Kognicja (łac. cognitio) to ogólnie rzecz ujmując „poszukiwanie, roz­poznawanie, zwłaszcza sądowe”, „rozpatry­wanie sprawy sądowej, dochodzenie, śledz­two”57. Ujmując to inaczej zostanie omówio­ne w nim to jakimi kwestiami natury fak­tycznej i prawnej winien zajmować się sąd w takim postępowaniu, i co winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści postano­wienia spadkowego, bądź w jego pisemnych motywach (uzasadnieniu), a które kwestie powinny pozostać poza zakresem zaintere­sowania sądu.

 

Sławomir Zwolak – Nadzór budowlany w okresie przekształceń ustrojowych. . . 54

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie instytucji nadzoru budowlanego z perspektywy dokonanych zmian ustrojowych w Polsce. Na przestrzeni całego okresu prze­kształceń ustrojowych, nadzór budowlany pod­legał różnym przeobrażeniom organizacyjnym w zależności od przeprowadzanych reform w sferze administracji publicznej. Model nad­zoru budowlanego wypracowany na podsta­wie ustawy Prawo budowlane z 1994 r. nie był w pełni ostateczny. Dopiero późniejsze zmiany normatywne, związane z uchwalaniem nowych ustaw, a przede wszystkim z wprowadzeniem reformy samorządowej, miały charakter ewo­lucyjny i doprowadziły do ukształtowania się współczesnego nadzoru budowlanego.

 

Paulina Rusak-Romanowska – Sytuacja prawna osób transseksualnych a gwarancja wartości wynikających z Konstytucji. . . 66

 

Niniejsze opracowanie przedstawia nie­które zagadnienia związane z problemem transseksualizmu i nie pretenduje do wy­czerpującego omówienia wszystkich zagad­nień, jakie problematyka ta nasuwa. Arty­kuł ten ma na celu wskazanie, że w obec­nym stanie prawnym w Polsce nie istnieją szczególne regulacje dotyczące kwestii zmiany płci, a stosowanie obowiązujących przepisów prowadzi do rezultatów niedo­skonałych i często krzywdzących osoby za­interesowane.

 

Robert Pakla – Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie jako alternatywa dla spółek
prawa handlowego. . . 81

 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, jako al­ternatywnych dla spółek form przedsiębior­czości na współczesnym rynku w Polsce. Przedstawione w artykule formy prowadze­nia działalności gospodarczej mimo pozor­nych ograniczeń dla przedsiębiorców mogą być narzędziami,, które doskonale spraw­dzają się na współczesnym rynku. Oczywi­ście ani stowarzyszenie ani też fundacje nie mogą być uznane za substytut jakiejkolwiek spółki czy to kapitałowej, czy też osobowej. Można jednak dostrzec miejsce ich na współ­czesnym, niezwykle wymagającym rynku gospodarczym.

 

Sandra Rybak – Spółka komandytowa – czy nadal korzystna dla przedsiębiorców?. . . 94

 

W ubiegłym roku bardzo głośno było o planach objęcia spółki komandytowe i ko­mandytowo – akcyjnej podatkiem docho­dowych od osób prawnych. Finalnie jednak nowelizacja ustawy podatkowej oszczędziła spółkę komandytową od opodatkowanie jej podatkiem dochodowym. Dużym zaskocze­niem jest, że pomimo planów Ministerstwa Finansów, spółki komandytowe nie straciły na popularności. Według danych Głównego Urzędu Statycznego w dniu 31 grudnia 2013 roku było w Polsce zarejestrowanych 12.658 spółek komandytowych, co oznacza, że przy­rost wyniósł 20,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik jest mniejszy niż w la­tach poprzednich, jednak nadal zaskakująco wysoki biorąc pod uwagę niekorzystne dla nich projekty Ministerstwa Finansów, które były w tle w tym czasie. Śmiało można zatem stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy docenili również inne (poza jednokrotnym opodatko­wanie) zalety spółki komandytowej. Spróbu­ję zatem odpowiedzieć na pytanie na czym polega indywidualność spółki komandyto­wej? Zastanowię się również nad kwestią czy można przekształcać istniejące formy praw­ne prowadzenia działalności gospodarczej w spółkę komandytową i jakie przemawiają za tym korzyści.

 

Sprawozdania

 

Artur Lis – Jubileusz 10-lecia Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie. . .102

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2016, godz. 16:40 - Filip Ciepły