PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 31 (2/2015) kwiecień - maj - czerwiec 2015

pobierz pdf 

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Tomasz Hoffmann – Wybrane aspekty prawne ratownictwa medycznego w Polsce. . . 6

 

Artykuł podejmuje problematykę statusu prawnego ratownictwa medycznego w Polsce. Rozważania koncentrują się na zmianach jakie miały miejsce oraz jakie są postulowane przez środowisko ratowników medycznych

 

Damian Gil – Opozycja wobec postępowania mandatowego . . .25

 

Autor prezentuje problematykę opozycji (quasi-sprzeciwu) wobec postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Artykuł porusza problematykę sytuacji procesowej uczestników postępowania w sprawach o wykroczenia, modelu tego postępowania oraz różne aspekty „korzystania” z uprawnień mandatowych. Rozważania obejmują ocenę dotychczasowych rozwiązań i zawierają wnioski de lege ferenda

 

Artur Lis – Prawo kanonizacyjne w rozwoju historycznym. . .37

 

W prawie kanonizacyjnym od wieków sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne były prowadzone drogą kultu (via cultus) utożsamiane ze sprawami dawnymi i drogą braku kultu zwane zwyczajnymi (via non cultus). Pojęcie spraw dawnych od Piusa XI zwanych historycznymi, a od Jana Pawła II na nowo dawnymi, od momentu pojawienia się ich w postępowaniu kanonizacyjnym, podlegało pewnym ewolucjom. Nomenklatura sprawy dawne i historyczne w swej istocie stanowi to samo i będą one używane zamiennie. W niniejszym artykule analizie historyczno-prawnej w szczególności zostanie poddana procedura spraw dawnych (historycznych).

 

Aleksandra Nieczepa – Dochody osób małoletnich w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. . . 52

 

Opodatkowanie dochodów osób małoletnich budzi pewne problemy praktyczne. Wątpliwości wiążą się z kwalifikacją stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu. Szczególnie wyraźnie dotyczy to skutków zdarzeń podatkowych, które na gruncie prawa cywilnego nie są (w pełni) skuteczne. Na uwagę zasługują też uregulowania dotyczące przeznaczania „czystego dochodu” z majątku dziecka. Przedmiot opracowania został ograniczony do osoby małoletniej osiągającej dochód w obszarze obrotu majątkowego.

 

Katarzyna Południak – Civil liability of public administration for unlawful conduct or omission or causing personal injury in Polish law. . . 65

 

Niniejsze opracowanie ma na celu zaprezentowanie podstawowych kwestii związanych z odpowiedzialnością administracji publicznej w ujęciu cywilnoprawnym – odpowiedzialność władzy publicznej za działania lub zaniechania powodujące szkodę. Wskazane zostały podstawy prawne odpowiedzialności władzy publicznej, a także zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania przedmiotowych norm. Podjęta została także szkicowa analiza współczesnych tendencji orzeczniczych i dorobku doktryny na gruncie polskim. Powyższe stanowiło podstawę do oceny, czy obecny kształt regulacji pozwala na skuteczne dochodzenie naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania organu niezgodnego z prawem lub/i prowadzącego do powstania szkody oraz na dokonanie wstępnej weryfikacji zgodności polskich tendencji orzeczniczych ze standardami europejskimi.

 

Iryna Plukar – Правова природа права довірчої власності за законодавством України. . . . 72

 

Artykuł zawiera krótki opis historii oraz procesu formowania prawa funduszu powierniczego w anglosaskim systemie prawnym. Autorka określa miejsce prawa funduszu powierniczego w systemie ukraińskiego prawa cywilnego. W artykule przedstawiono teoretyczne propozycje ukraińskich naukowców dotyczce rozwiązania problemu wyjaśnienia charakteru prawnego instytucji funduszu powierniczego. Badania miały na celu ustalenie charakteru prawnego prawa funduszu powierniczego w prawie cywilnym Ukrainy przez porównanie kryteriów występujących w prawie rzeczowym i prawie zobowiązań.

 

Paulina Jabłońska – Kontrola zewnętrzna działalności organów samorządu terytorialnego
w Polsce. . . 81

 

Celem artykułu jest przedstawienie informacji dotyczących kontroli zewnętrznej prowadzonej nad działalnością organów samorządu terytorialnego w Polsce. W pierwszej części przybliżono pojęcie, cel i cechy oraz kryterium zakresu kontroli. Kolejno zaprezentowano organy uprawnione do kontroli działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawiono jakie uprawnienia kontrolne posiadają względem samorządu terytorialnego oraz jakie działania samorządu terytorialnego podlegają kontroli.

 

Sprawozdania

 

Magdalena Materniak – Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich. . . 95

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2016, godz. 19:34 - Filip Ciepły