PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 32 (3/2015) lipiec - sierpień - wrzesień 2015

pobierz pdf

 

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

 

Łukasz Pikuła, Hubert Kaczmarczyk - Presidency Model in the Constitution of the Republic of Poland. . . 6

 

The article presents a discussion of the political position of the President in the Constitution of the Republic of Poland. The basic issues related to the rights of the President were described. The purpose of this article was to point at the problems resulting from the inconsistent model of the presidency and political disputes resulting from this inconsistency. The authors think that, in order to strengthen the executive power, one needs to decide either to strengthen the role of the Prime Minister or the President, since the current model is not conducive to the stabilisation of the executive power. The authors are of the opinion that the presidential power needs to be strengthened.

 

Łukasz Pikuła - Matter and Form of Social Life. The Importance of the Idea of Social Monism in the Philosophy of Law by Rudolf Stammler. . . 15

 

Article above is modified fragment of one of the subsections of the doctoral dissertation entitled “The idea of the legitimate rights and its importance in mind Rudolf Stammler”, defended at the Catholic University of Lublin John Paul II on 13.04. 2010. The aim of the publication is to present famous in the late nineteenth century, the idea of social monism in the context of scientific creativity outstanding representative of the so-called. Marburger Schule, Professor Rudolf Stammler.

 

Yaroslav Bereskyj, Oksana Kaluzhnа, Ivanna Luchakivska - Criminalistics in law enforcement: possibilities, nowaday realities and problems. . . 24

 

In the article it has been analyzed modern possibilities, conditions, tendencies and problems of the use of forensic knowledge in the other spheres of law enforcement, except criminological justice. It has been shown that in spite of some lawyers’ attempts to underestimate the role of criminalistics in the legal education and practice, it is necessary to react quickly and change didactic approaches to teaching of forensic science in order to reveal, demonstrate, and promote its possibilities in any legal sphere.

 

Kinga Karaś - Odpowiedzialność osobista pracownika administracji publicznej za błędy w Polsce i we Francji. . . 34

 

Przedmiotem rozważań jest odpowiedzialność osobista pracownika administracji publicznej za popełnione błędy zarówno w systemie prawa polskiego jak i francuskiego. Omówiona została odpowiedzialność materialna, dyscyplinarna i karna. Wskazane zostały rodzaje kar oraz ich wymiar.

 

Robert Pakla - Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie jako alternatywa dla spółek prawa handlowego. . . 43

 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, jako alternatywnych dla spółek form przedsiębiorczości na współczesnym rynku w Polsce. Przedstawione w artykule formy prowadzenia działalności gospodarczej mimo pozornych ograniczeń dla przedsiębiorców mogą być narzędziami,, które doskonale sprawdzają się na współczesnym rynku. Oczywiście ani stowarzyszenie ani też fundacje nie mogą być uznane za substytut jakiejkolwiek spółki czy to kapitałowej, czy też osobowej. Można jednak dostrzec miejsce ich na współczesnym, niezwykle wymagającym rynku gospodarczym.

 

Sandra Rybak - Spółka komandytowa, czy nadal korzystna dla przedsiębiorców? . . . 56

 

W ubiegłym roku bardzo głośno było o planach objęcia spółki komandytowe i komandytowo – akcyjnej podatkiem dochodowych od osób prawnych. Finalnie jednak nowelizacja ustawy podatkowej oszczędziła spółkę komandytową od opodatkowanie jej podatkiem dochodowym. Dużym zaskoczeniem jest, że pomimo planów Ministerstwa Finansów, spółki komandytowe nie straciły na popularności. Według danych Głównego Urzędu Statycznego w dniu 31 grudnia 2013 roku było w Polsce zarejestrowanych 12.658 spółek komandytowych, co oznacza, że przyrost wyniósł 20,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik jest mniejszy niż w latach poprzednich, jednak nadal zaskakująco wysoki biorąc pod uwagę niekorzystne dla nich projekty Ministerstwa Finansów, które były w tle w tym czasie. Śmiało można zatem stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy docenili również inne (poza jednokrotnym opodatkowanie) zalety spółki komandytowej. Spróbuję zatem odpowiedzieć na pytanie na czym polega indywidualność spółki komandytowej? Zastanowię się również nad kwestią czy można przekształcać istniejące formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w spółkę komandytową i jakie przemawiają za tym korzyści.

 

Paulina Ledwoń - Regulacja prawa holdingowego jako wyzwanie dla polskiego
i unijnego ustawodawcy. . . 63

 

Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu prawnego dotyczącego prawa koncernowego w Polsce, porównanie tego stanu z sytuacją prawną w wybranych krajach ze szczególnym uwzględnieniem doktryny francuskiej Rozenbluma oraz niemieckiego Koncernrechtu. Zaprezentowane zostały wnioski płynące z wieloletniego, międzynarodowego dyskursu prawniczego odnośnie problematyki spółek powiązanych. Ponadto zostało wykazane, że zarówno polski jak i europejski ustawodawca stoi przed ogromnym wyzwaniem opracowania regulacji grup kapitałowych odpowiedniej do rzeczywistego procesu działalności przedsiębiorczej.

 

Beata Piasny - Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu. . . 72

 

Procesy globalizacyjne wraz z kryzysem wprowadziły nowe uwarunkowania i wymagania wobec zarządzania, wymuszając konieczność ustawicznego dostosowywania się do coraz bardziej zmieniającego się i coraz bardziej złożonego otoczenia. Kryzys gospodarczy zawsze oznacza to samo: gwałtowne załamanie gospodarcze. Kryzys generuje poważne zagrożenia, ale równocześnie, wymuszając zmiany w otoczeniu i przekształcenia wewnątrz przedsiębiorstwa, stwarza nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu, w szczególności wskazanie działań wspierających przedsiębiorstwo w trudnych czasach oraz umożliwiających wykorzystanie sytuacji kryzysowej jako elementu rozwoju i budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Anna Jaros - Rola i pozycja menedżera w przedsiębiorstwie. . . 82

 

W pracy przedstawiono podstawę funkcjonowania menedżera w firmie, jego pozycję w hierarchii społecznej oraz portret polskiego menedżera, który powstał na podstawie badań . Ponad to omówiono jego wysoką pensję, która wprowadza znaczące nierówności społeczne. Następnie przedstawiono kompetencje dobrego menedżera, które weszły w życie aby przyspieszyć realizację celów firmy. Ich szczegółowa analiza określa rolę kierownika i wskazówki do efektywnej pracy. Sukces firmy w dużej mierze zależy od kierownika, który musi dysponować firmą w taki sposób, aby zapewnić byt sobie i samej firmie. Jednak nie można zapominać o pracownikach, którzy są wykonawcami jego pomysłów i to od nich wiele zależy. Kierownik powinien pamiętać, że firma opiera się na wiedzy, kapitale ludzkim a co za tym idzie ma większe szanse rozwoju i przetrwaW pracy przedstawiono podstawę funkcjonowania menedżera w firmie, jego pozycję w hierarchii społecznej oraz portret polskiego menedżera, który powstał na podstawie badań . Ponad to omówiono jego wysoką pensję, która wprowadza znaczące nierówności społeczne. Następnie przedstawiono kompetencje dobrego menedżera, które weszły w życie aby przyspieszyć realizację celów firmy. Ich szczegółowa analiza określa rolę kierownika i wskazówki do efektywnej pracy. Sukces firmy w dużej mierze zależy od kierownika, który musi dysponować firmą w taki sposób, aby zapewnić byt sobie i samej firmie. Jednak nie można zapominać o pracownikach, którzy są wykonawcami jego pomysłów i to od nich wiele zależy. Kierownik powinien pamiętać, że firma opiera się na wiedzy, kapitale ludzkim a co za tym idzie ma większe szanse rozwoju i przetrwania, ponieważ wiedzę i umiejętności pracowników nie jest w stanie zniszczyć nawet kryzys gospodarczy. Dlatego też inwestowanie w kapitał ludzki jest inwestycją bezpieczną i długoterminową.

 

Sprawozdania

 

Artur Lis - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Wartości - sankcje - procedury”. . . 90

 

Materiały źródłowe


„Europejska Karta Naukowca”. . . 93

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2016, godz. 17:03 - Filip Ciepły