PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

Nr 4 (3/2008) | lipiec-sierpień-wrzesień 2008

pobierz pdf 

 

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Teoria Leona Petrażyckiego i jej krytycy w rosyjskiej teorii i filozofii prawa
Leon Petrażycki's theory and its critics in Russian theory philosophy of law
prof. dr hab. Aleksander MEREŻKO, s. 5

Nie ulega wątpliwości, że teoria Petrażyckiego stała się mocnym bodźcem dla rozwoju rosyjskiej filozofii prawa. Jej oryginalność i twórczy potencjał wzbudziły olbrzymie zainteresowanie wśród wielu wybitnych filozofów rosyjskich, którzy poddali ją wnikliwej analizie. Jako inspiracja dla filozofów i teoretyków , teoria Petrażyckiego stała się nieodzownym bodźcem dla rozwoju prawa, zarówno w Rosji, jak i w innych krajach na całym świecie, co udowodnił autor w przedstawionym artykule.
There is no doubt that Petrażycki's theory bacame a strong spur to develop Russian philosophy of law. Its originality and creative potential caused huge interest among many eminent Russian philosophers, which put the theory to detailed analysis. Petrażycki's theory as an inspiration for philosophers and theorists, became a necessary spur to develop law not only in Russia but also in other countries all over the world - which the author has proved in the article.

 

 

 

Instytucja sprzeciwu obywatelskiego w demokratycznym państwie prawnym
The civil resistance institution in demokratic country of law
dr Leszek BULLER, s. 23

W artykule ukazano czym jest sprzeciw i nieposłuszeństwo obywatelskie i co wyznacza granice przekraczania pewnych norm prawnych, stanowiących zagrożenie porządku publicznego. Autor tłumaczy to zjawisko jako celowe działanie łamiące konkretne przepisy prawne w imię przekonania, że owe przepisy rażąco naruszają wartości istotne dla stosującego nieposłuszeństwo obywatelskie. Efektywność obywatelskiego nieposłuszeństwa polega na tym, że moralnie prowokuje nawet biernych obserwatorów. Przez kontrast z tym, co jest uznane za niewłaściwe, obywatelskie nieposłuszeństwo jawi się społeczeństwu jako moralnie właściwy sposób walki.
In the article it is presented what civil resistance and civil disobedience is and what the border of crossing legal norms, which are threat to legal order, designates. The author explains this situation as a intentional activity which breaks certain legal rules because of to be convinced that the rules breaks the values important to a person who practices civil disobedience. The efficiency of civil disobedience is that it morally provokes even passive bystanders. By the contrast with things which are found wrong, civil disobedience appear as a morally proper way of struggle.

 

 

 

Sprawiedliwość karania a prawo łaski - uwagi krytyczne
Retributive Punishment and Prerogative of Mercy (Pardon) - Critical Remarks
dr Filip CIEPŁY, s. 31

W niniejszym artykule autor wskazuje, że instytucja prawa łaski opiera się na dwóch zasadniczych wartościach: sprawiedliwości retrybutywnej i miłosierdziu. Miłosierdzie nie sprzeciwia się zasadzie sprawiedliwości, ale pozostaje ze sprawiedliwością w relacji koordynacji. Retrybucja będąc fundamentem wymiaru sprawiedliwości karnej nie tylko nie pozostaje w sprzeczności z ideałem miłosierdzia, ale należy stwierdzić, iż nie ma uzasadnionego, „usprawiedliwionego" aktu łaski bez zakorzenienia go w zasadzie retrybucji. Artykuł składa się z siedmiu części: I. Wstęp, II. Miłosierdzie sprzeczne ze sprawiedliwością?, III. Koordynacja wartości, IV. Łaska jako sposób zadośćuczynienia sprawiedliwości, V. Niebezpieczeństwo wypaczeń miłosierdzia, VI. Zagubienie istoty prawa łaski, VII. Podsumowanie.
In the article author points that an institution of pardon (ius agratiandi) is based on two values: retributive justice and mercy. Mercy does not contradict justice but it stands in coordination with that value. Retribution as a foundation of criminal justice not only does not stand in opposition with mercy, but there is not truly a justified act of mercy (pardon) without principle of retribution. The article consists seven parts: I. Introduction; II. Does Mercy Contradict Justice?; III. Co-ordination of Values; IV. Mercy as a Form of Satisfaction and Gratification of Justice; V. A Danger of Distortions of Mercy; VI. A Loss of an Essence of the Prerogative of Mercy; VII. Summary.

 

 

 

Warunki podjęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług
turystycznych przez biura podróży w Polsce

Terms of taking up business activity in the field of rendering tourist services by
travel agencies in Poland
dr Anna TUNIA
, s. 43

Prowadzenie biur podróży jest jedną z form działalności gospodarczej, która - zgodnie z obowiązującym prawem - podlega zasadom działalności regulowanej. Stąd - oprócz ogólnych wymogów stawianych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - wymaga się od podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność spełnienie pewnych warunków dodatkowych, które określone zostały w ustawie o usługach turystycznych. Przede wszystkim działalność tego rodzaju może być prowadzona dopiero po uzyskaniu wpisu do odrębnego rejestru prowadzonego przez marszałka województwa (rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). Uzyskanie wpisu do w/w rejestru uzależnione jest od spełnienia wymogów o charakterze personalno-organizacyjnym (odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagania w zakresie moralności) oraz gwarancyjno-finansowym (zawarcie odpowiedniej umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia).
Taking up business activity consisting in rendering tourist services by travel agencies in Poland demands fulfilling a number of conditions. These conditions have been determined in the Act on Freedom of Conducting Business Activity(general requirements) and in the Tourism Services Act(special requirements). The most crucial is obtaining registration in the records of ‘regulated activity' i.e. in the register of Tourism Organizers & Agents, conducted by the province marshal. These requirements are in accordance with the UE law and oriented mainly at protection of tourist services' customers.

 

 

 

O formie czynności prawnych w ogólności
Über die Form des Rechtsgeschäftes im allgemeinen
mgr Grzegorz WOLAK
, s. 58

W artykule zajmuję się od strony formy czynnościami prawnymi będącymi instrumentami prawnymi, które pozwalają w szeroki zakresie podmiotom prawa na kształtowanie ich sytuacji prawnej. Podkreślam, że znaczenia problematyki formy czynności prawnej nie sposób przecenić a umiejętność właściwego rozumienia sensu przepisów prawa regulujących tę materię ma doniosłe znaczenie także a może przede wszystkim praktyczne, wszak ignorantia iuris w tej materii (która jak wiemy nie może tłumaczyć podmiotów prawa) powodować może dla uczestników stosunków cywilnoprawnych poważne skutki prawne w postaci np. nieważności dokonanych czynności prawnych, nie wywołania przez nie pewnych skutków prawnych czy utrudnień dowodowych w procesie sądowym. Podnoszę dalej, że na gruncie przepisów prawnych regulujących te materię istnieje niemało trudności interpretacyjnych związanych chociażby z wielością form, niejednolitą nomenklaturą, różnorodnością sankcji niezachowania tychże form szczególnych wreszcie pojawiającą się niekiedy wieloznacznością użytych przez ustawodawcę sformułowań. Celem tejże pracy jest ich usunięcie i wyjaśnienie. Wskazuję, że w pracy niniejszej zamierzam „niejako z lotu ptaka" przyjrzeć się problematyce formy czynności prawnych; z oczywistych względów - z uwagi na jej ramy - nie stanowi ona całościowego i pogłębionego omówienia tej materii. Na początku wyjaśniam ogólnie pojęcie formy oraz formy czynności prawnej. Zaznaczam, że problematyka formy czynności prawnej uregulowana jest w sposób ogólny w kodeksie cywilnym w art. 73 - 81, jednakże punkt wyjścia do rozważań w tej materii stanowi przepis art. 60 kc statuujący zasadę swobody formy (określaną też w doktrynie jako zasada swobody wyboru formy czy tez zasada dowolności formy) oświadczenia woli; dalej w przypadku umów wskazuję zasadę swobody formy jako jeden z elementów swobody umów sensu largo ( w szerokim znaczeniu ) konstruowanej w doktrynie w oparciu o art. 353 1 kc w powiązaniu z innymi przepisami kodeksu cywilnego. W takim rozumieniu swoboda umów oznacza m.in. daleko posunięte uwolnienie stron od formalizmu prawnego; co do zasady bowiem prawnie skuteczny jest już sam consensus stron wyrażony w dowolny sposób. Wskazuję, że na swobodę tę sensu largo składa się nie tylko swoboda ukształtowania treści umowy (expressis verbis wyrażona w art. 353 1 kc - tzw. swoboda umów sensu stricto), ale także swoboda zawarcia bądź nie zawarcia umowy, swoboda doboru kontrahenta, swoboda modyfikacji i rozwiązania umowy oraz właśnie swoboda formy jej zawarcia. Następnie rozważam cele czy też przesłanki dla których nowoczesne systemy prawne dla pewnych czynności obrotu cywilnoprawnego rezygnują z zasady swobody formy i zastrzegają formę szczególną. Truizmem jest wszak mówić, że przepisy o formie czynności prawnej nie są celem samym w sobie, lecz służą realizacji przez ustawodawcę określonych celów (nihil fit sine causa, ex nihilo nihil fit). W artykule podkreślam też dla poprawności wywodu prawnego, że kodeks cywilny w dziale III tytułu IV księgi I posługuje się wprawdzie określeniem „ forma czynności prawnej" (termin ten zadomowił się już też na dobre w świadomości prawnej oraz w języku prawnym i prawniczym) jednakże w rzeczywistości tylko istotny i nieodzowny element każdej czynności prawnej (bez którego ona nie istnieje) jakim jest oświadczenie woli może być ujęty w określonej formie (tzn. może przybierać określoną szatę zewnętrzną). Wskazuję dlatego, że poprawniejszy w tym względzie był dlatego kodeks zobowiązań z 1933r. który w art. 104-114 mówił o formie oświadczenia woli. W ramach teoretycznych podziałów form czynności prawnych za doktryną dokonuję następnie ich podziału : I. ze względu na zewnętrzną postać ( kształt ) oświadczenia woli ( w jej ramach wyróżnia się w doktrynie zwykłą formę pisemną czyli pismo - art. 78 kc i kwalifikowaną formę pisemną (określenie „kwalifikowana" wiąże się z tym iż odpowiada ona surowszym wymogom niż zwykła forma pisemna. Ta ostatnia forma dzieli się zaś na: formę pisemną z urzędowym poświadczeniem daty (inaczej pismo z urzędowym poświadczeniem daty, data pewna) - art. 81 kc; formę pisemną z urzędowym poświadczeniem podpisu ( inaczej pismo z urzędowym poświadczeniem podpisu oraz formę aktu notarialnego). II. ze względu na kryterium sankcji niezachowania wymogu formy (jest to podział na formę czynności prawnej ad solemnitatem czyli zastrzeżoną pod rygorem nieważności; formę ad probationem czyli zastrzeżoną pod rygorem ograniczeń dowodowych co do faktu dokonania czynności prawnej oraz formę ad eventum tzn. zastrzeżoną dla wywołania określonych skutków prawnych). III. ze względu na kryterium źródła obowiązku jej zachowania - jest to z kolei podział na formę szczególną zastrzeżoną przez ustawę oraz formę szczególną zastrzeżoną wolą stron. IV. ze względu na zakres wymogu formy szczególnej. W ramach tego podziału wyróżnić można formę szczególną zastrzeżoną dla całej czynności prawnej oraz formę szczególną zastrzeżoną dla części czynności prawnej. W artykule omawiam poszczególne rodzaje form szczególnych z uwzględnieniem także orzecznictwa Sądu Najwyższego. Na koniec spoglądam na to co zostało napisane praktycznie - odkodowując z przykładowo wskazanych przepisów prawa jaki rodzaj formy szczególnej zastrzeżony został w nich przez ustawodawcę.
In dem Artikel beschäftige ich mich von der Seite der Form mit den Rechtsgeschäften, die die rechtlichen Instrumente sind, die der rechtlichen Personen die Gestaltung ihres Rechtlage in dem breiten Bereich gestatten. Ich betone, dass man die Bedeutung der Problematik der Form des Rechtsgeschäftes nicht überschätzen kann und die Fähigkeit des richtigen Verstehens des Sinnes der Rechtsvorschriften, die diese Sache regeln, nich nur die theoretische Bedeutung (obwohl diese Vorschriften den Jurastudenten viele Schwierigkeiten machen), aber auch und vielleicht vor allem es eine erhebliche praktische Bedeutung hat. Am Anfang erkläre ich den Allgemeinbegriff der Form als auch der Form des Rechtsgeschäftes. Ich betone, dass die Problematik der Form des Rechtsgeschäftes allgemein im Zivilgesetzbuch in Artikeln 73-81 geregelt ist, dennoch bestimmt die Vorschrift des Artikels 60 des Zivilgesetzbuches einen Ausgangspunkt zur Überlegung in dieser Sache, die den Grundsatz der Formfreiheit (diese Formfreiheit wird auch in der Lehre als der Grundsatz der Wahlfreiheit der Form bezeichnet) der Willenserklärung statuiert, weiter weise ich auf den Grundsatz der Formfreiheit hin, als eines der Elemente der Freiheit der Vertrage sensu largo ( im weiten Sinne), der in der Lehre in Anlehnung an Artikel 3531 im Zivilgesetzbuch in Verbindung mit anderen Vorschriften im Zivilgesetzbuch konstruiert wird. In solch einem Verstehen bedeutet die Vertragsfreiheit unter anderem weit gehende Befreiung der Parteien vom Rechtsformalismus; grundsätzlich rechtswirksam ist schon allein ein Einverständnis der Seiten, das auf beliebige Weise ausgesprochen ist. Anschliessend erwäge ich Ziele oder auch Voraussetzungen, für die moderne Rechtssysteme für gewisse Geschäfte des Zivilrechtlichen Verkehrs auf den Grundsatz der Formfreiheit verzichten und sich eine Sonderform vorbehalten. Im weiteren Teil der Arbeit führe ich eine Aufteilung der Formen der Rechtsgeschäfte durch: I. In Hinsicht auf die äussere Gestalt der Willenserklärung., II. In Hinsicht auf das Kriterium der Sanktion der Nichteinhaltung des Formerfordernisses., III. In Hinsicht auf das Kriterium der Quelle der Pflicht der Formeinhaltung. IV. In Hinsicht auf den Bereich des Sonderformerfordernisses. In dem Artikel bespreche ich einzelne Arten der besonderen Formen, auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Obersten Gerichtes. Am Ende schaue ich praktisch darauf, was ich ergriffen habe und gleichzeitig entschlüssle ich aus den beispielsweise dargestellten Rechtsvorschriften, was für eine Art der besonderen Form in diesen Rechtsvorschriften vom Gesetzgeber vorbehalten wurde.

 

 

 

Stalowa Wola na przełomie XX i XXI wieku. Zmiany społeczno-ekonomiczne, perspektywy rozwoju
Stalowa Wola at the turn of the 20th and 21st centuriues. Social and economic changes, development perpective
prof. dr hab. Marian KOZACZKA, s. 74

W artykule zaprezentowano przemiany własnościowe, społeczne, techniczne, organizacyjne i oświatowe w Stalowej Woli na przełomie XX i XXI wieku. Miasto oparte na jednym dużym przedsiębiorstwie - Hucie Stalowa Wola - stało się obecnie miastem z wieloma przedsiębiorstwami. Rozwojowi sprzyja położenie, struktura wiekowa i struktura wykształcenia mieszkańców. W najbliższych latach ważne dla miasta będzie pozyskiwanie środków unijnych oraz inwestorów do podstrefy ekonomicznej, a także dalszy rozwój infrastruktury miasta
In the article there is presented privatization, social, technological, organisational and educational changes in Stalowa Wola at the turn of the 20th and 21st centuries. The city based on one large company - Huta Stalowa Wola - became a city with many various enterprises and companies. The location, age structure and educational structure of the residents make development easy. In next few years very important will be to gain funds from the EU and to gain investors to Special Economic Zone, and also further development of the city infrastructure.

 

 

 

Gwarancja jako dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności banków
Guarantee as an additional protection of the receivables of banks
dr Antoni MAGDOŃ, s. 90

W celu dodatkowego zabezpieczenia kredytowego bank może przyjąć gwarancję bankową lub może udzielić takiej gwarancji innym podmiotom. Umowa gwarancji ma zobowiązujący charakter i spełnia funkcję ochronną. Gwarancja bankowa jest gwarancją udzielaną przez bank w imieniu klienta (zwykle klienta korporacyjnego) w przypadku, gdyby on nie mógł dokonać spłaty. Gwarancja jest więc pisemną umową stwierdzającą, że w przypadku gdy kredytobiorca nie jest w stanie lub nie chce spłacić kredytu, bank staje się gwarantem i spłaca zobowiązanie.
Gwarancja bankowa jest podobna do pewnego rodzaju kredytu więc procedura udzielenia jej jest podobna do procedury udzielania kredytu. Efektywność gwarancji bankowej zależy od wielu czynników, także od kondycji finansowej banku, który jest gwarantem.
In order to get additional loan protection bank can take bank guarantee or guarantee some other subjects' rights. A guarantee agreement has obliging character and performs protective function. A bank guarantee is a guarantee made by a bank on behalf of a customer (usually an established corporate customer) in case it fails to deliver the payment, essentially making the bank a co-signer for one of its customer's purchases. A guarantee is a written contract stating that in the case that the borrower is unable or unwilling to pay its debt to a merchant, the bank will act as a guarantor and step in to pay that debt. Having a bank guarantee, a client can default and the bank assumes the liability. The bank guarantee is like a potential credit and that's way the procedure of granting the guarantee is similar to the credit one. A bank guarantee enables the customer (debtor) to acquire goods, buy equipment, or draw down loans, and thereby expand business activity. Effectiveness of bank guarantee depends on many different factors, among others on financial conditions of bank - guarantor, conditions of guarantee contract and obligation date.

 

 


Transport morski i lotniczy w turystyce regionów wyspiarskich
Der See- Und Lufttransport In Der Touristik Der Inselregionen
dr Marcin MOLENDA, s. 103

Transport morski i lotniczy odgrywa nie tylko znaczącą rolę w obsłudze ruchu turystycznego, ale poprawia też dostępność transportową regionu recepcji turystycznej. Znaczenie tych gałęzi transportu jest szczególnie widoczne w turystycznych regionach wyspiarskich, takich jak Majorka. Wyspa posiada bardzo dobrą dostępność transportową lotniczą, zarówno w ruchu krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki rozwiniętej siatce połączeń, głównie przewoźników niskokosztowych większość turystów przybywa samolotem. Transport morski ma mniejsze znaczenie w obsłudze turystów ze względu na lokalny zasięg połączeń, co powoduje, że stanowi środek transportu głównie dla turystów krajowych.
Inhaltsangabe: Der Aufsatz schildert am Beispiel von Mallorca, dem Tourismuszentrum der Balearenregion, die Bedeutung des See- und Lufttransports in der Touristik der Inselregionen. Er beschreibt den Zusammenhang zwischen Transport und Touristik. Zu diesem Zweck stellt er Direktflüge vom Flughafen Palma de Mallorca, die Anzahl der beförderten Fluggäste sowie der durchgeführten Flugoperationen im inländischen und internationalen Luftverkehr dar. Ebenfalls präsentiert er Fährenverbindungen und den Passagierverkehr in Seehäfen Mallorcas. Der Schlussteil des Aufsatzes enthält eine Charakteristik des Touristenverkehrs sowie der Touristenankünfte nach benutzten Transportmitteln.

 

 


Spółdzielnia europejska - analiza założeń nowej ustawy
European Cooperative Society - analysis of assumption of new law
dr Antoni MAGDOŃ, s. 113

W dniu 22 lipca 2006 r. Sejm RP uchwalił ustawę o spółdzielni europejskiej, określającą zasady powstania, organizacji i działalności spółdzielni europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Rady nr 143 5/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej oraz zasady zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej, która podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyjnych. Podstawowym celem ustawy, która weszła w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r. jest wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków wynikających z dyrektywy Rady 2003/72/WE uzupełniającej przywołane rozporządzenie w odniesieniu do zaangażowania pracowników oraz z rozporządzenia Rady nr 1435/2003/WE w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (weszło w życie w dniu 18 sierpnia 2006 r.), stanowiącego przykład jednolitego prawa unijnego, które nie wymaga ratyfikacji ani opublikowania w Dzienniku Ustaw, a jego przepisy znajdują bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

On the 22nd of July 2006 polish Parliament passed a new European Cooperative Society Law which determines rules of setting up, organisation and activity of European Cooperative Society. European Cooperative Society is a legislative structure created to achieve aims typical for cooperative and has many characteristic features of trading partnerships - joint stock companies in particular. An appearing of the new form of running business activity - European Cooperative Society may have a positive influence on the situation on the labor market by reducing the unemployment rate because cooperatives create favourable conditions for social integration. They can create work places and create favourable conditions for economic growth without aspiring to generate profit in order to divide it among members. Running activity in the form of European Cooperative Society enables local societies to intensive co-operation with each other in EU and will permit to effective allocation on the labor market taking into consideration social factor.

 

 


Wybrane uwarunkowania procesu zarządzania bankami spółdzielczymi
na tle przekształceń polskiego systemu bankowego

Chosen conditioning of cooperative banks management process against
to the transformation of polish bank system

dr Antoni MAGDOŃ, s. 120

Autor podejmuje w charakteryzowanym opracowaniu problematykę skomplikowanego procesu zarządzania bankami spółdzielczymi, a jako tło problemowe przyjmuje cały polski system bankowy. Opracowanie daje odpowiedź na wiele nurtujących pytań, zarówno praktykom jak i teoretykom i na pewno będzie bardzo pomocny, zarówno studentom, jak i innym, w szczególności osobom zarządzającym bankami spółdzielczymi.
Transformation of the polish cooperative banks system is connected with reconstruction of bank system in our country. It is related to some kind of risks but their identification allows to avoid some mistakes, which especially concerns credit policy and irregular loans. On the base of analysis of credit activity there were separated some essential formal faults which caused the existing bad situation in the credit portfolio in many cooperative banks. The process of cooperative banks recovery is strongly connected with bank's consolidations. There is two ways of consolidations, first there is connection of existing banks and second one bank takes over assets of bank which is liquidated. In the process of the reform of system we must to remember about the role and importance of the
local bank and their members, who always decided about strength and condition of local bank.

 

 


Ryzyko bankowe a kredyty hipoteczne w Polsce
Bank's risk and mortgage credits in Poland
mgr Marta KOROL, s. 124

Celem artykułu jest przedstawienie systemu finansowego w kontekście szeroko rozumianego pojęcia ryzyk a bankowego. Kryzys subprime na amerykańskim rynku nieruchomości wpłynął bowiem tak bardzo na rynek finansowy znacznej części Europy zachodniej i nawet rynków azjatyckich czy arabskich, ze warto zastanowić się nad jego potencjalnymi skutkami destabilizacji systemu finansowego także w naszym kraju. Po wręcz traumatycznych przeżyciach z początku lat 90., z widowiskowymi upadkami pierwszych komercyjnych banków w polskiej gospodarce wolnorynkowej, wczesne wykrycie potencjalnego źródła zachwiania stabilności sektora bankowego jest szczególnie ważne ze społecznego punktu widzenia. Do Polski dotarły dotychczas zaledwie lekkie fale globalnego kryzysu rynku kredytów hipotecznych, ale widoczne spowolnienie wzrostu cen nieruchomości przy równoczesnym zmniejszeniu tempa udzielania kredytów hipotecznych bardzo niebezpiecznie zaczyna przypominać amerykański scenariusz.
The author in the article describes situations, which provoked establishment institutions, with control of Polish banking system. In accordance to accepted general outline, author was stated that bank acts in circumstances of premament risk. Seeing that the bank is the public thrust institution, noticed the necessity of undertaking measurements aimed to minimalized menaces in its activity. In the article the author introduced the ways of bank's risk reduction. Especially its identification, quantification, stages of managing of risk and other control. In the article was carry out review of different types of bank's risk existing in Polish bank system. Also the instruments of its recognizing alnd estimating ware defined. In monograpf we can find a review of differentbankk's risk, existing in evry bank system, together with specification of instruments of its recognizing and estimating. Based on this theoretical considerations and empirical data it is stated that system‘s approach enables minimalized od risk , witch constitute a attribute of activity of every firm on the market, especcialy including the commercial bank.

 

 

 

Opór pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie
Employee's resistance in case of changes in company
mgr Dorota TOKARSKA, s. 135

Artykuł ma za zadanie przedstawić formy niwelowania oporu pracowników w momencie wdrażania innowacji. Współpraca a szczególnie właściwa komunikacja w przedsiębiorstwie może przeciwdziałać powstawaniu oporu a nawet przyspieszyć wdrożenie zmiany. Jak zauważają analitycy jedną z głównych przyczyn niezadowolenia pracowników z wprowadzania zmian jest nieinformowanie ich o konieczność modyfikacji, metodzie wprowadzania i o zamierzonym rezultacie, nie wspominając o postępie prac ewolucyjnych. Jest to główne spostrzeżenie artykułu. Jednak we współpracy z pracownikami zauważa się wiele błędów. Ich rozwiązanie jest często prozaiczne i dotyczy postępowania przełożonego.
W polskich firmach pokutuje przestarzały schemat komunikacji oraz traktowanie pracownika jako narzędzie a nie jako współtwórcę sukcesu. Aby zmiany były udane należy zacząć od podstawowej - zmiany podejścia do pracownika i zmiany kultury organizacyjnej ( o ile taka w przedsiębiorstwie istnieje).
The article is about causes of employees' resistance and methods of preventing this situation. Cooperation and right communication can be a rescue. Employees are not informed about necessary, method or result of implementing a change. Cooperation between management and employees is often made in a wrong way. In many situation solution is simple and we can find it in manager behaviour.
In Poland all the time we have old communication scheme. On second hand managers treat employees like a tool not a partner on the way to success . To make changes successful it is needed to change treatment of employees and change corporate culture or even create a new one.

 

 

 

 

Sprawozdania

 

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II"
dr Filip CIEPŁY
, s. 145

 

 

 

Sprawozdanie z drugiej konferencji naukowej pt. "Polska Wschodnia - perspektywy rozwoju",
Białystok - Goniądz, 8-9 maja 2008 r.

dr Beata PIASNY, s. 149

 

 

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:18 - Filip Ciepły