PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY

 Nr 9 (4/2009) | październik-listopad-grudzień 2009

pobierz pdf 

 

 

Przedmowa

dr Barbara LUBAS (Redaktor Naczelna), s. 3

 

 

Artykuły

 

 

Udzielanie pomocy organom postępowania karnego
Giving help to institutions of criminal proceedings

dr Dorota KACZORKIEWICZ, s. 5

 

Artykuł omawia uprawnienie organów postępowania karnego do żądania udzielenia im pomocy, które normowane jest art. 15 § 2 i 3 k.p.k. Na jego podstawie wymienione w nim podmioty mają obowiązek udzielenia organom pomocy. Pomoc ta umożliwia organom postępowania karnego przeprowadzenie czynności procesowych. Jest zróżnicowana w zależności od tego jaką formę prawną ma podmiot, do którego organ zwrócił się z żądaniem.

The author of the article enlists various institutions of criminal proceedings. These institutions may aks natural and legal persons for help after commencing criminal proceedings. Each person is obliged to provide with assistance when they are summoned to. Demanded help enables institutions mentioned above to carry out their duties.

 

 

 

Zasady eksploatacji wizerunku sportowca członka kadry narodowej
Principles of a sportsman – a member of the national team image exploitation

dr Grzegorz TYLEC, s. 13

 

Autor koncentruje się na kwestii ochrony prawnej wizerunku sportowca. Przedstawia definicję i zasady prawne ochrony wizerunku oraz problemy związane z wykorzystaniem wizerunku sportowca, w szczególności wynikające z umowy sponsoringu.

The article focuses on issues of the legal protection of a sportsman’s image. The author presented definitions and legal principles of protection of a person’s image and problems arising within the area of sportsmen image. The article presents methods of interpretation of regulations connected with sportsman image publishing especially under a sponsorship contract.

 

 

 

Wszczęcie postępowania przygotowawczego jako forma ingerencji prokuratora

na podstawie art. 60 § 1 k.p.k.
The beginning of preparatory conduct as form of the procurator’s interference

on basis the Art. 60 § 1 Code of Criminal Procedure

mgr Damian GIL, s. 25

 

Ingerencja prokuratora stanowi wyjątek od inicjacji postępowania przez pokrzywdzonego. Problematyka wszczęcia postępowania została opracowana przez W. Daszkiewicza i K. Marszała jeszcze w czasie obowiązywania kodeksu postępowania karnego z 1969 r. Obecnie ta problematyka wydaje się zapomniana w procesie karnym. Autor przybliżając szereg rozwiązań prawnych i problemów orzeczniczych, chciał ponownie zwrócić uwagę na węzłowy charakter interesującego zagadnienia procesowego. Zwrócono także uwagę na poglądy doktryny i judykatury i dokonano analizy porównawczej.

 

It procurator’s interference state except from initiation of conduct by wronged. The problems of beginning of became conduct worked out by W. Daszkiewicz and K. Marszał of in time being in force the Code of Criminal Procedure of 1969 yet. This problems seems forgotten in penal process at present. The author bringing closer the row of legal solutions and the problems the judicial he wanted again to turn on nodal character of interesting the law the suit question the attention. It falls out to remember also, it that attention was turned was on opinions of tenet and judiciary and comparative analysis was executed.

 

 

 

Interpretacja art. 28 k.r.o. w przypadku uzależnienia od alkoholu
Order to pay salary to the spounse’s hands in case of alcoholism

mgr Agnieszka OGRODNIK-KALITA, s. 40

 

W artykule zostaje omówiona instytucja nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności, w całości lub w części do rąk drugiego małżonka, jeżeli jego współmałżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli. Nie przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny będzie zachodziło w szczególności w sytuacji uzależnienia od alkoholu po stronie jednego z małżonków. Wydanie nakazu również w tych przypadkach jest uzależnione od przesłanki pozostawania przez małżonków we wspólnym pożyciu. Ze względu na dalece destrukcyjny wpływ uzależnienia od alkoholu na wspólne pożycie, wydaje się, że przesłanka ta będzie spełniona, gdy małżonków łączy jedynie wspólnota gospodarcza, a nie będą tutaj wymagane więzi duchowa i fizyczna, które to płaszczyzny składają się na wspólne pożycie małżeńskie. W opracowaniu, oprócz przesłanek wydania nakazu. Autorka omawia również kwestie procesowe, a także skutki jego wydania.

Spounses are under an obligation to take part in satisfying their family’s material needs. If a husband or wife doesn’t do it, one of them can initiate proceeings in subject of giving order to pay their salary to the other spounse’s hand. It is possible, only if spounses still have married life. It is important that they don’t have to love each other or have sex any more. It is just enough when they live together. Alcoholism has a really bad influence not only on the marriage but also on the joint property of spounses, so it can be the reason of order to pay the salary. It can protect not only the alcoholic’s family material needs but also himself or herself.

 

 

Ochrona dóbr osobistych pracownika
The protection of employee interests

Olga NOGA, s. 50

 

Autorka poddaje analizie niektóre naruszenia dóbr osobistych pracownika: mobbing, molestowanie (seksualne), naruszenie prawa do ochrony danych osobowych, ujawnianie tajemnicy wynagrodzenia, prowadzenie monitoringu w miejscu pracy oraz kontrola osobista pracownika. Wprowadzenie nowych
przepisów do kodeksu pracy wzmocniło pozycję pracownika w zakresie ochrony dóbr osobistych. Pracownik zostaje wyposażony w wiele środków prawnych, którymi może się posłużyć w razie zamachu na jego dobra. Dobra osobiste pracownika chroni zarówno kodeks pracy jak i kodeks cywilny. Pomimo tego wydaje się, że pewne zagadnienia (np. monitoring w miejscu pracy, kontrola osobista pracownika) wymagają jednak prawnego uregulowania.

The author analyzed some infringements of employee’s interests such as: mobbing, (sexual) harassment, violation of the right to privacy, disclosure of confidentiality of salary, monitoring in the workplace and employee’s personal control. The introduction of the new previsions to the Labor Code has reinforced the position of the employee within the domain of the protection of personal rights. Employee is granted a number of remedies, which can be used in case of attack on his personal warfare. Personal interests of an employee are protected by both: the Civil Code and the Labor Code.  Despite this, it seems like certain issues (e.g.  monitoring in the workplace, employees personal control) require some legal regulations.

 

 

 

Szanse i ryzyko operacji giełdowych w warunkach wielkich kryzysów finansowych
The Chance and the risk of Stock market operationsin the conditions of the great financial crisis

prof. dr hab. Antoni STASCH, s. 61

 

Ostatni kryzys jest pierwszym tak jednoznacznie wskazującym na dominującą rolę aparatu państwowo politycznego zarówno w procesie „nadymania banki spekulacyjnej” jak i w fazie „pokryzysowego” okradania podatników z wypracowanych przez nich dóbr i usług. Histeryczna medialna kampania strachu lat 2007-2009 była efektem chęci uniknięcia odpowiedzialności oraz zabezpieczenia zysków i stanowisk aparatu polityczno-państwowego powstałych w efekcie turbulencji spekulacyjnych. W kampanii tej lobby państwowo-biurokratyczne używa dogmatów sowieckiej ideologii czerwonego faszyzmu twierdzących, iż ograniczanie wolności gospodarczej i politycznej obywateli:
1. kiedykolwiek pomogło w rozwiązaniu problemów
będących skutkiem państwowego totalitaryzmu gospodarczego
2. gospodarczy i polityczny terror państwowy nie cofa i nie zwyradnia procesu społeczno-ekonomiczno-technologicznego rozwoju

W rzeczywistym życiu gospodarczym drukowanie i pompowanie w system światowych rynków finansowych od 5 tys. do 15 tys. miliardów (15 bilionów) US $ oznacza ignorancje ostrzeżenia Alberta Einsteina “It is impossible to solve a problem with the same methods that caused this problem” (problemu nie da się rozwiązać metodami, które spowodowały jego powstanie). W efekcie kolejna państwowa interwencja polegająca na dodrukowaniu i eksporcie dolarów, podstawowego towaru eksportowego „made in USA” prowadzi do:
1. przyspieszenia terminu nadejścia kolejnego kryzysu made in USA,
2. zwiększenia jego głębi,
3. wzrost presji inflacyjnej w okresie między-kryzysowym.
Rzeczywiste przyczyny podjęcia prób przesunięcia terminu bankructwa źle zarządzanych państwowych instytucji finansowych przy pomocy ponad 5 tys. miliardów US $ z kieszeni podatników to: odwrócenie uwagi od odpowiedzialności

1. państwowych banków powiązanych koruptogennym stykiem z aparatem państwowo-polityczno-biurokratycznym za początek ostatniego kryzysu finansowego i recesji gospodarczej lat 2007-2009 [3],[10]. ukrycie olbrzymich prowizji jakie członkowie

2. zarządów banków państwowych przyznali sobie, z pieniędzy podatników za przyspieszenie
kryzysu i ukrywanie jego przyczyn wytworzenie przekonania, iż potworna,

3. nad 5 tys. miliardów US $ (5 bilionów US $) kradzież pieniędzy podatników z budżetów państwowych ma pozytywny wpływ na zakończenie obecnego kryzysu i zapobieżenie następnej fali spekulacyjnej zachowanie stanowisk przez nieudolnych

4. przedstawicieli lobby państwowo-polityczno-bankowego zasiadających w managemencie banków państwowych i parapaństwowych

In the paper we show that at present we are 5. near the maximum of the next bull market. It means that, according to the rules of Andree Kostolany we have to sell shares.

The next crash of USA stock market is expected no later than 2013. The real cause of the next crisis will be, similar as in the crisis of 2007-2009, the overvaluation of objects of speculation. Their value, corresponding to the value of global financial assets. grew in 2006 to 650 thousand billion (650billions)U.S. $. This value overestimates 13,5-fold the world annual Gross Domestic Product, of 48.3 billions US $. In 1980 both values, GDP and value of assets were approximately equal to ten billions US $. One of the main reasons for the bursting of speculation bubble in 2007 was vote buying of NINJA electors by politicians using the state full controlled financial institutions like banks: Fannie Mae and Freddie Mac.

 

 

 

Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych

klientów handlu detalicznego
Economic and non-economic determinants of purchasing behaviours

of retail trade clients

dr Piotr CYREK, s. 71

 

Postępowanie konsumenta na rynku determinowane jest wieloma czynnikami mającymi dwojaki charakter. Czynniki psychologiczne tkwią wewnątrz jednostki i są nierozerwalnie z nią związane. Determinanty kulturowe, społeczne i ekonomiczne oddziałują natomiast na nabywcę z zewnątrz. Znajomość wszystkich czynników kształtujących zachowanie potencjalnego klienta na rynku stanowić powinno punkt wyjścia do opracowania odpowiedniego zestawu marketing-mix. W przypadku każdej z grup docelowych należy uwzględniać i zachować reguły nienaruszające światopoglądu, symboli kulturowych, przekonań i wartości wyznawanych przez poszczególne osoby.

The customer behaviour on the market is determined by many factors that have dual character. Psychological factors can be found inside the human being and they are directly connected with them. Cultural, social and economic determinants influence on the consumers from the surrounding. The knowledge about all the factors that have influence on market behaviour of the potential client should constitute the starting point to create adequate marketing-mix. Concerning every group of customers,
there must be taken into account and preserved the rules consistent with general opinions, cultural symbols and values of each person.

 

 

 

Giełda Papierów Wartościowych i jej przeobrażenia w gospodarce wolnorynkowej
Wybrane aspekty
Stock Exchange and its transformations in the economy free market.

Selected aspects

dr Jarosław PRZYBYTNIOWSKI, s. 80

 

Transformacja systemowa w Polsce zapoczątkowana „planem Balcerowicza” w 1990 r. i sprowadzająca się do przeobrażenia gospodarki centralnie kierowanej w gospodarkę rynkową pociągała za sobą szereg fundamentalnych zmian gospodarczych, politycznych i społecznych. Rynek kapitałowy jest bowiem głównym mechanizmem alokacji zasobów finansowych. Istnienie i sprawne działanie instytucji rynku kapitałowego jest warunkiem efektywnej alokacji tych zasobów. Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu jednej z najważniejszych instytucji finansowych, czyli Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), która organizuje giełdowy obrót instrumentami finansowymi.

Systemic transformation started in Poland, “Balcerowicz Plan”in 1990 and bringing to the transformation of a centrally directed in a market economy entailed a number of fundamental changes in economic, political and social issues. Capital market is the main mechanism of allocation of financial resources. The existence and smooth functioning of capital market institutions are subject to an efficient allocation of resources. This is made possible through the operation of one of the most important financial institutions, namely the Warsaw Stock Exchange (WSE), which organizes exchange trading in financial instruments.

 

 

Rola Niemieckiej Giełdy Papierów wartościowych we Frankfurcie nad Menem

(Deutsche Boerse AG) w gospodarce europejskiej i światowej
The role of Frankfurt Stock Exchange

(Deutsche Boerse AG) in the European and word economy

mgr Zbigniew ROCH, s. 90

 

W pierwszej części artykułu zaprezentowano i przeanalizowano ważność DAX (Niemieckiego Indeksu Akcji), składającego się z 30 głównych niemieckich przedsiębiorstw obecnych na Giełdzie we Frankfurcie, dla rozwoju europejskiego i globalnego rynku finansowego. W drugiej części pokazano, że chociaż wybierane są różne drogi, to sposobem zostania milionerem jest naśladowanie milionerów, którzy odnieśli duży sukces. Są pewne zasady mającej powodzenie spekulacji opracowane przez Andrzeja Kostolany, Warrena Buffeta i Antoniego Stacha – zaprezentowane w artykule. Pokazano, że są także inne mniej niebezpieczne sposoby zarobienia pierwszego miliona € - na przykład zainwestowanie we własny dom, zyskowne indywidualne źródła odnawialnej energii, oszczędzania energii. Wskazano także, że według Buffeta oszacowanie obiektów spekulacji koresponduje z wartością globalnych finansowych aktywów - wzrosły w 2006 do 650 tysięcy miliardów dolarów USA - ta wartość to 13,5krotny globalny roczny narodowy dochód brutto – 48,3 mld dolarów USA. W 1980 obydwie te wartości – GDP i globalne aktywa – wynosiły około 10 miliardów dolarów.

In the first part of the present paper the importance  of the  DAX (Deutscher Aktien Index) consisting of the 30 major German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange for the development of European and global financial markets has been analysed. In the second part of the paper it is showed that although they had taken different routes, the way to became millionaire is to follow the rules  of highly successful millionaires. There are some rules of successful speculation elaborated by Andree Kostolany, Warren Buffet and Antony Stasch hare presented. It is shown also that there are other, less dangerous ways to make a first million € - for example to invest in the own home, profitable, individual sources of renewable energy, saving energy. It is also pointed out that according to Warren Buffet the over-valuation of objects of speculation corresponding to the value of global financial assets grew in 2006 to 650 thousand billion (650billions) U.S. $. This value overestimates 13,5-world annual Gross Domestic Product, of 48.3 billions US $. In 1980 both values, GDP and value of assets were approximately equal to ten billions.

 

 

 

Zarządzanie wiedzą w sieciach relacji międzyorganizacyjnych województwa świętokrzyskiego
Knowledge Management in Regional Interorganizational Networks of the Swietokrzyskie Region

mgr Anna SABAT, s. 100

 

Regionalne sieci międzyorganizacyjne generują wzrost kapitału intelektualnego. Rozwój sieci jest możliwy poprzez koordynację struktur sieciowych budowanych dzięki rozwojowi czynników takich jak kapitał organizacyjny, czynniki poznawcze czy społeczne. Podstawowe znaczenie w rozwoju i wdrażaniu zarządzania wiedzą w regionie ma kapitał intelektualny którego rezultatem jest rozwój budowy relacji międzyorganizacyjnych, a wyższy poziom rozwoju kapitału intelektualnego jest gwarantowany poprzez silne relacje międzyorganizacyjne. Szybkość rozwoju organizacji regionalnych wpływa na budowę kapitału społecznego – który warunkuje innowacyjne zarządzanie wiedzą w rozwijających się strukturach.

The bigger potential of intellectual capital is generated by regional inter-organizational networks, the higher level of maturity they are marked with. The network maturity is understood as the level of harmony of all types of the network structure relations (that is, organizational, cognitive, social relations). The fundamental meaning in the creation and the implementation of knowledge management in the region has intellectual capital, which emerges mainly as a result of the activity and development of inter-organizational relations, but the higher level of intellectual capital is generated by the networks of inter-organizational relations. The speed of development in the regions organizations influence the potential of building positive social capital as a condition for innovative knowledge management development structures.

 

 

Sprawozdania

 

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Jednostka a władcze działanie administracji publicznej" z cyklu "Prawo, Gospodarka, Społeczeństwo"

dr Mirosław KARPIUK, s. 112

 

 

 

Sprawozdanie z I Spotkania romanistów zorganizowanego przez Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UW oraz Komisję Praw Antycznych KNoKA PAN, 30 września 2009 r.

dr Magdalena PYTER, s. 116

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015, godz. 21:34 - Filip Ciepły