Przegląd Psychologiczny 51 (2008) nr 4

  • Ewa PISULA, Renata SIKORA, Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12-17 lat // Age and gender differences in coping with stress among adolescents aged 12-17 [405-421]
  • Elżbieta GALIŃSKA, Muzyka jako nośnik cech człowieka - Muzyczny Test Tożsamości (MTT) // Music as a carrier of human traits: Musical Identity Test (MIT) [423-441]
  • Tomasz JANKOWSKI, Integrująca rola uważności w kształtowaniu struktury koncepcji siebie // Mindfulness as an integrating factor for the self-concept structure [443-463]
  • Aneta CHYBICKA, Natasza KOSAKOWSKA, Karol KARASIEWICZ, Związek zachowania z jawnymi i utajonymi postawami wobec płci // Behaviour and explicit and implicit attitudes towards gender [465-490]
  • Urszula OSZWA, Grażyna KRASOWICZ-KUPIS, Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudnościami
  • w uczeniu się matematyki // Structure of intelligence in children with specific mathematical difficulties [491-511]
  • Elżbieta TALIK, Leszek SZEWCZYK, Ocena rownoważności kulturowej religijnych strategii radzenia sobie ze stresem na podstawie adaptacji kwestionariusza RCOPE - Kennetha I. Pargamenta // The assessment of cultural equivalence of religious coping strategies based on adaptation of Kenneth I. Pargament's RCOPE questionnaire [513-538]

RECENZJE // REVIEWS

  • Marek WOJTOWICZ, „Podstawowe zagadnienia psychologii religii", red. S. Głaz, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006, ss. 672 [539-541]
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 11:07 - Stanisław Sarek