§ 21
1. Parlament wybiera ze swojego grona Prezydium Parlamentu.
2. Prezydium Parlamentu tworzą:
1) Przewodniczący,
2) trzech Wiceprzewodniczących,
3) Sekretarz.
3. Przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium Parlamentu, w przypadku równej liczby
głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.
4. Do kompetencji Prezydium Parlamentu należy:
1) ustalanie planowanego porządku posiedzenia,
2) przyjmowanie wniosków do rozpatrzenia przez Parlament,
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac Parlamentu,
4) podejmowanie decyzji o usprawiedliwieniu nieobecności posła,
5) udzielanie posłowi urlopu,
6) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu posła,
7) podejmowanie decyzji w sprawach nagłych w imieniu Parlamentu.

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2016, godz. 22:12 - Paweł Fil