Krótki przewodnik Krok po kroku dla osób pragnących uczestniczyć
w VIII edycji Festiwalu na KUL.

 

 

 

Kto może przygotować projekt?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • studenci studiów I, II stopnia i studiów jednolitych,
 • studenci studiów III stopnia - doktoranckich,
 • koła naukowe i organizacje studenckie.

 

Od czego zacząć?

 • Pomysł, jego oryginalność i forma prezentacji zasadniczo decydują o atrakcyjności projektu. Ważne jest też to, co chcemy zaprezentować. A zaprezentować można ciekawe wyniki badań naukowych (niekoniecznie swoich), główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną etc.
 • Festiwal to przede wszystkim świetna zabawa nauką i z nauką.

 

Gdzie są realizowane prezentacje festiwalowe?

 • Zwykle projekty realizowane są w salach wykładowych i ćwiczeniowych instytutów. Przewidujemy również prezentacje plenerowe (na przykład na dziedzińcu Gmachu Głównego KUL) - wówczas prosimy o podanie tych informacji w uwagach karty zgłoszenia. P.T. Pracownicy i Studenci Wydziałów Zamiejscowych realizują projekty w siedzibach Wydziałów w Stalowej Woli lub Tomaszowie Lubelskim.

 

Jestem studentem i mam świetny pomysł na projekt

 • Zadbaj o to, aby kierownikiem projektu był pracownik naukowy KUL (opiekun roku, zaprzyjaźniony wykładowca, kurator koła naukowego, promotor pracy dyplomowej etc.). Jest to formalny warunek akceptacji projektu.
 • Jeśli projekt przygotowuje koło naukowe - wówczas kierownikiem projektu jest kurator koła. Proszę pamiętać o podaniu nazwy koła lub organizacji studenckiej.
 • Projekty zgłoszone przez członków koła naukowego mogą być zrealizowane na KULu, a także - do czego gorąco zachęcamy - na III Lubelskim Kongresie Studenckich Kół Naukowych. 
 • Jeśli jest to projekt zespołowy - pamiętaj o wymienieniu wszystkich współautorów.

 

Czy kierownik projektu musi osobiście przedstawić prezentację?

 • Nie! Wykonanie projektu, rozdział funkcji i obowiązków związanych z realizacją prezentacji jest wewnętrzną kwestią grupy osób przygotowujących projekt. Kierownik projektu odpowiada za realizację prezentacji i jest osobą, z którą bezpośrednio może kontaktować się koordynator lub Biuro Festiwalu.

 

Jak wypełnić kartę zgłoszenia?

 • Prosimy o zwrócenie uwagi na to, żeby wszystkie zmienne w polach rozwijanych zostały wybrane.
 • Między polami najłatwiej poruszać się strzałkami kierunkowymi lub tabulatorem (tab - do przodu, tab+shift - do tyłu).
 • Karta zgłoszenia projektu jest podstawą do uczestnictwa w VIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki na KUL. Proszę pamiętać o podpisie i akceptacji przełożonego (dyrektora, dziekana).

Czy projekt zgłaszany na Festiwal musi mieć koniecznie jakieś odniesienia do przyrody?

 • Nie! Mimo, iż Nauka w służenie przyrody jest hasłem tegorocznej edycji Festiwalu projekty niekoniecznie muszą nawiązywać do tego hasła.

 

Wypełniłem kartę zgłoszenia i co dalej?

 • Podpisaną wersję zgłoszenia należy przekazać właściwemu koordynatorowi wydziałowemu (lista znajduje się na stronie www.kul.pl/festiwal), podobnie, kopię dokumentu w pliku .doc - należy przesłać koordynatorowi jako załącznik do listu elektronicznego.
 • Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez koordynatora wydziałowego Kierownik prezentacji otrzyma potwierdzenie emailem.
 • Po wprowadzeniu danych do systemu LFN Kierownik projektu listem elektronicznym zostanie poproszony o sprawdzenie poprawności opisu projektu. Sprawdzenie danych w bazie LFN jest ważne ze względów organizacyjnych, ponieważ na podstawie tych danych zostanie opracowany program VIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w wersji drukowanej.

 

Czy można ubiegać się o dofinansowanie zgłoszonego projektu?

 • Tak, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie tematów badawczych z rezerwy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
 • Należy jednak pamiętać, że przyznana dotacja powinna zostać przeznaczona wyłącznie na promocję wyników prowadzonych badań naukowych podczas VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, np. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektu w ramach VIII LFN. Kwota dofinansowania projektu np. na zakup materiałów nie może przekroczyć 150 zł. A zatem wniosek nie dotyczy dofinansowania projektu przygotowanego na LFN tylko realizowanych badań, których wyniki są prezentowane na Festiwalu.
 • Wzór wniosku, który po wypełnieniu - wraz z kartą projektu - należy przekazać Koordynatorowi wydziałowemu (oraz przesłać w wersji elektronicznej):

dofinansowanie_badan_LFN_2011.doc

 

 

Co to jest TYGIEL 2011?

TYGIEL 2011 to III Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, czyli:

 • największa studencka impreza naukowa w województwie lubelskim,
 • 2 dni obrad (22 i 23 września 2010 r.) i wiele paneli tematycznych,
 • prezentacja dorobku organizacyjnego oraz działalności naukowej i artystycznej Studenckich Kół Naukowych Uczelni Lubelskich na forum międzyuczelnianym,
 • studenckie projekty badawcze i wymiana doświadczeń,
 • znakomita forma popularyzacji nauki,
 • okazja do wygłoszenia referatu i przygotowania recenzowanego artykułu,
 • referaty zaproszonych Gości,
 • prezentacja pasji, zainteresowań naukowych i pozanaukowych Studentów,
 • wiele stoisk wystawowych,
 • spotkania naukowe, kulturalne oraz integracyjne w obiektach głównego koordynatora przedsięwzięć festiwalowych - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • także prezentacja kierunków studiów i oferty dydaktycznej uczelni.

Jest to w całości inicjatywa studencka.

 • Aby uczestniczyć w TYGLU 2011 należy skontaktować się z Panem Kacprem Lewandowskim - Koordynatorem TYGLA 2011 z ramienia Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

 

Ważne informacje organizacyjne III Lubelskiego Kongresu Studenckich Kół Naukowych

 • Udział w Kongresie jest bezpłatny!
 • W Kongresie mogą wziąć udział studenci będący członkami Kół Naukowych działających na lubelskich uczelniach wyższych.
 • Jedno koło naukowe może przygotować i zaprezentować maksymalnie 2 referaty. Autorem jednego referatu mogą być maksymalnie 3 osoby.
 • Autorzy referatów, prócz wygłoszenia referatów, winni również zaprezentować działalność koła naukowego.
 • Objętość referatu winna wynosić od 4 do 8 stron maszynopisu.
 • Rolę kart zgłoszeniowych pełni napisany na podstawie szablonu i wysłany na adres kongreslfn@gmail.com artykuł. W artykule zamieszczone zostaną dane uczestników Kongresu (imię i nazwisko autorów referatu, pozostałe dane w postaci przypisów).
 • Do udziału w TYGLU 2011 zostaną zakwalifikowane artykuły nadesłane wraz z pozytywnymi recenzjami do 31 maja 2011 r.
 • Organizatorzy nie zapewniają recenzji prac w tegorocznych materiałach konferencyjnych, dlatego prosimy o dołączenie do przesłanego na Konferencję referatu jego pozytywnej recenzji wystawionej przez samodzielnego pracownika naukowego nie będącego współautorem pracy.
 • Artykuł oraz recenzję należy dostarczyć do uczelnianych koordynatorów TYGIEL również w formie papierowej.
 • Organizatorzy przewidują wydanie publikacji z pozytywnie zrecenzowanymi artykułami.
 • Szablon referatu, w którym należy tworzyć swój referat oraz formatka recenzji:

 

Uwaga: Dodatkowe informacje znajdują się w serwisie www VIII LFN


 

Do którego koordynatora na KULu należy zgłosić projekt studencki?

W przypadku projektu studenckiego mogą istnieć trzy możliwości jego realizacji:

 • realizacja tylko na KUL
 • Koordynator wydziałowy, do którego należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia
 • realizacja na KUL i na TYGLU 2011

Projekt zgłaszamy dwa razy:

 • Prezentacja projektu na Uczelni jest w tym wypadku nadrzędną, dlatego te projekty koordynuje właściwy Koordynator wydziałowy, do którego należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
 • Aby uczestniczyć w TYGLU 2011 należy skontaktować się z Panem Kacprem Lewandowskim - Koordynatorem TYGLA 2011 z ramienia Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.
 • realizacja tylko na TYGLU 2011
 • Pan Kacper Lewandowski - Koordynator TYGLA 2011 z ramienia Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 22:55 - Andrzej Zykubek