Katolicki Uniwersytet Lubelski od początku swego istnienia korzystał z pomocy ludzi dobrej woli. To dzięki swym przyjaciołom mógł trwać i rozwijać się. Tak zresztą jest i dziś. Wśród „dobrych duchów” Uniwersytetu w różnych miejscach w Polsce było wiele wybitnych postaci. Jedną z nich była śp. matka Janina Wizor, w latach 1958-74 przełożona polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame i inspiratorka powstania Instytutu „Janineum” w Wiedniu.

 

Świadectwo zaangażowania matki Janiny na rzecz KUL znajduje się w dokumentach dotyczących oddziału Towarzystwa w Bielsku-Białej.

 

Oto fragment dotyczący okresu poprzedzającego powstanie oddziału, powołanego w 1958 roku:

 

„Gdy po latach wojny i okupacji życie w naszym mieście zaczęło powracać do normy, w sercach i umysłach wielu mieszkańców – po obu stronach rzeki Białej – zrodziła się idea niesienia duchowej i materialnej pomocy Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Początkowo były to akcje spontaniczne, w miarę upływu czasu przybierały formy bardziej zorganizowane.

 

W bielskiej części naszego miasta działalność związana z niesieniem pomocy KUL koncentrowała się w pierwszym rzędzie przy parafii św. Mikołaja. Do prekursorów akcji pomocy dla KUL należy zaliczyć siostrę Janinę Wizor, ówczesną przełożoną Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, która już w latach 1948 i następnych współdziałała przy organizacji zbiórek pieniężnych [tu należy się sprostowanie: w owym czasie matka Janina była przełożoną bielskiego domu zakonnego]. W tamtych latach aktywnie włączali się w to dzieło Władysław Duława, Maria Mazanowska, niektórzy członkowie rady parafialnej, jak Teofil Adamecki, Albin Herzyk, prowadząca Caritas Maria Rychlik, występująca w chórze parafialnym Henryka Niesyt, jej mąż Karol Niesyt (długoletni bibliotekarz parafialny) i wielu innych. Byli to ludzie bardzo oddani sprawom lubelskiej uczelni katolickiej. Sprawy KUL były poruszane na spotkaniach (dniach skupienia) inteligencji katolickiej. (...) Uczennice mieszkające w internacie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych gorliwie dodawały swoje grosze. Angażowali się do tego dzieła także uczestnicy kursów katechetycznych organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr”.

 

Elfryda Małgorzata Wizor urodziła się w 1915 roku w Gliwicach. W wieku 15 lat zgłosiła się do kandydatury Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Bielsku, w 1935 roku rozpoczęła we Lwowie nowicjat, zaś rok później złożyła śluby zakonne. Studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza, tam zastała ją II wojna światowa. Odmówiła podpisania volkslisty, za co trafiła do obozu przejściowego w Łodzi.

 

W 1941 roku wróciła do Bielska. W czasach stalinowskich była przełożoną bielskiego domu zakonnego. Był to jednocześnie ważny punkt oporu przeciwko polityce prowadzonej przez ówczesne władze wobec Kościoła. Matka Janina pomagała prześladowanym, w tym szczególnie kapłanom z diecezji katowickiej. Dbała też o wielokierunkowe dokształcanie sióstr, co w okresie ograniczeń komunistycznych było wielkim wyzwaniem.

 

W latach 1958-74 była przełożoną prowincjalną zgromadzenia Sióstr de Notre Dame, mieszkała wtedy w Opolu. W 1974 roku wróciła do Bielska-Białej i ponownie pełniła służbę przełożonej domu. Znana była z pomocy biednym i potrzebującym. W stanie wojennym pomoc kierowała do rodzin internowanych i aresztowanych. Zmarła 3 listopada 2010 roku w Bielsku-Białej.

 

Jedna z uczennic s. Wizor, Lonny Glaser, kierująca wiedeńską centralą „Pax Christi”, z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego i przy wsparciu kard. Franza Königa założyła w 1957 roku dzieło pomocy dla polskich studentów i naukowców zwane „Janineum”. Zakonnica, jako przełożona internatu, obok babki wywarła największy wpływ na życie założycielki Instytutu.

 

Zadaniem „Janineum” było stworzenie możliwości kształcenia się polskiej inteligencji na Zachodzie. Placówka ściśle współpracowała z Episkopatem Polski. Na okresowe stypendia zapraszano do Austrii przedstawicieli świata nauki i kultury. Bliskie związki łączyły Lonny Glaser z ówczesnym abp. Karolem Wojtyłą, z kard. Franciszkiem Macharskim i Stanisławem Dziwiszem. Z „Janineum” związany był także abp Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL w latach 1997-2011.

 

Od 1993 r. „Janineum” jest instytutem kościelnym Austriackiej Konferencji Biskupów. Placówką kieruje córka Lonny Glaser, Anna.

 

(Źródło: ekai.pl)  

 

/mj/

 

 

Autor: Tomasz Adamczyk
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013, godz. 11:05 - Tomasz Adamczyk