Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 
 
 

STUDIA I STOPNIA - OPIS KIERUNKU 

 

Studia na kierunku przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to studia unikatowe. KUL jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie z takim rozmachem realizowany jest ciekawy i ambitny program, łączący nauki przyrodnicze z filozofią i naukami humanistycznymi.

 

Kierunek wprowadza podstawowe a zarazem interesujące zagadnienia współczesnej nauki, stawiane w perspektywie filozoficznej: Jak powstał Wszechświat? Czy istnieją światy równoległe? Jak działa przyroda: deterministycznie, czy indeterministycznie? Jakie czynniki mają zasadnicze znaczenie w ukształtowaniu człowieka: genetyczne, czy kulturowe? Jak powstał świat istot żywych: w wyniku ewolucji, czy stworzył go Bóg?

 

Wysoką jakość kształcenia na Wydziale potwierdzają najwyższe oceny w zakresie działalności naukowej (kategoria A), czy też przyznane specjalne dofinansowanie przez MNiSW jako jednego z 25 najlepszych wydziałów w Polsce, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Potwierdzeniem jej są także sukcesy wybitnego kosmologa i filozofa przyrody, ks. prof. Michała Hellera, absolwenta Wydziału Filozofii KUL i - okresowo - pracownika.

 

Specjalizacje:
- nauki o życiu
- nauki o Ziemi i Wszechświecie
- nauczycielska w zakresie nauczania przyrody

 

Jak potwierdzają liczne badania - absolwenci kierunków, które uczą samodzielności myślenia i krytycyzmu, dzięki którym zdobywa się także specjalistyczną wiedzę - do takich kierunków możemy zaliczyć przyrodoznawstwo i filozofia przyrody - znajdują pracę niejednokrotnie łatwiej niż ich rówieśnicy po bardziej zawodowo nastawionych studiach. Aby jednak pomóc przyszłym absolwentom w wyborze kariery zawodowej, studia dają możliwość odbycia praktyk zawodowych. Służą temu liczne umowy, jakie zawiera Wydział Filozofii, jak choćby umowa z Urzędem Miasta Lublin promująca zatrudnienie naszych absolwentów w jednostkach samorządowych.

 

Studia to nie tylko nauka. Szczególne znaczenie posiada panująca na kierunku atmosfera. Różnorodność ciekawych świata osobowości, wspólne zainteresowania, także pozanaukowe, oraz elitarność kierunku pomagają podejmować wspólne inicjatywy i sprzyjają zawieraniu przyjaźni na całe życie.

 

Studenci mają możliwość uczestnictwa w praktykach w wybranych przez siebie instytucjach, a także w ramach oferty praktyk, jakie Wydział Filozofii realizuje w ramach podpisywanych umów.

 

Chętni mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w ramach wyjazdów krajowych - program MOST, a także bogatej oferty wyjazdów zagranicznych, w szczególności w ramach programu Erasmus+ oraz umów z uczelniami partnerskimi.

 

Aktywność studentów przyrodoznawstwa i filozofii przyrody rozwijana jest również w ramach Koła Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, którego członkowie organizują wydarzenia naukowe, zajęcia terenowe na Roztoczu, wykłady gościnne czy wyjazdy do obserwatoriów astronomicznych, a także wydarzenia kulturalne i sportowe - sportowy filozof przyrody, projekcje filmów.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Stacjonarne I stopnia:

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
    b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
    c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2015, godz. 10:35 - Magdalena Kargol