KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 
 
Opis kierunku:
 

Studia z psychologii prowadzimy w ramach dwóch specjalności: psychologii wspierania jakości życia i psychologii biznesu i przedsiębiorczości.

PSYCHOLOGIA WSPIERANIA JAKOŚCI ŻYCIA 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • diagnostyki w zakresie zaburzeń psychicznych, osobowości, inteligencji
 • poradnictwa i psychoterapii, interwencji kryzysowej, technik rozwoju osobistego
 • przygotowania pedagogicznego, terapii i rewalidacji w ośrodkach szkolno-wychowawczych

Zawody:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • specjalista ds. interwencji kryzysowej

 

 PSYCHOLOGIA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • kreowania wizerunku, brandingu, planowania mediów, testowania skuteczności reklam
 • prowadzenia szkoleń i warsztatów, rekrutacji pracowników, zarządzania personelem
  i stresem w organizacji
 • negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów w biznesie

Zawody:

 • trener biznesu (coach)
 • specjalista ds. rekrutacji i szkoleń pracowników
 • doradca zawodowy
 • psycholog transportu

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie


Studia z psychologii prowadzimy w ramach dwóch specjalności:

 • psychologia wspierania jakości życia
 • psychologia biznesu i przedsiębiorczości

 


NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego);

c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminu ustnego i konkursu świadectw.

Egzamin ustny – jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia (30% wyniku końcowego).

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego),

b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego).

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 13:09 - Magdalena Malec