Program studiów

Psychologia wspierania jakości życia

STUDIA SKŁADAJĄ SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA

etap wprowadzający (I i II rok studiów) - podstawy psychologii, z elementami biologii, fizjologii, filozofii i antropologii, logiki (zob. minima programowe)

Dodatkowo studia:

 • odzwierciedlają współczesne tendencje w nauce i praktyce psychologicznej
 • są zgodne z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS - European Community Course Credit Transfer System)

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE:

wykłady:

 • podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji, m.in. psychologia: percepcji, emocji i motywacji, procesów poznawczych, różnic indywidualnych, rozwojowa, kliniczna, osobowości, społeczna, eksperymentalna, rehabilitacji, a także neuropsychologia, diagnostyka inteligencji, psychoprofilaktyka, psychiatria, poradnictwo psychologiczne, statystyka, etyka zawodu psychologa.
 • specjalizacyjne, obowiązkowe dla studentów realizujących program wybranej specjalności. Dla specjalności Psychologia wspierania jakości życia są to m.in. wykłady z: psychologii rodziny, wychowania i nauczania, psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej, neuropsychologii, psychologii sądowej. Ponadto w ramach modułu Psychologia edukacji i komunikacji studenci mają możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego.

ćwiczenia i konwersatoria:

 • obowiązkowe – dla wszystkich studentów oraz specjalizacyjne – w ramach wybranej specjalności. Są to zajęcia o charakterze dopełniającym tematykę poruszaną na wykładzie, zwłaszcza w aspekcie aplikacyjnym;


proseminaria

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów, niezależnie od specjalizacji.

seminaria magisterskie

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów, niezależnie od specjalizacji.

praktyki studenckie (czterotygodniowe lub 100 godzin),

 • obowiązkowe dla wszystkich studentów po IV roku studiów, realizowane zgodnie z zainteresowaniem studenta i akceptacją osoby prowadzącej seminarium magisterskie, m.in. w służbie zdrowia, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, wojsku, policji, więziennictwie, na obozach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

praktyka pedagogiczna (30 godzin)

 • obowiązkowa dla studentów po IV roku realizujących program modułu "Psychologia edukacji i komunikacji".

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBU UZYSKIWANIA ZALICZEŃ

 • Zaliczenie jednego roku odpowiada 60 punktom ECTS (podczas pięciu lat studiów student musi zaliczyć zajęcia za minimum 300 punktów)
 • Wykłady, ćwiczenia, proseminaria i konwersatoria są zaliczane na ocenę; seminaria magisterskie są akceptowane przez osobę prowadzącą na podstawie aktualnego poziomu zaawansowania pracy magisterskiej
 • W ramach ćwiczeń studenta obowiązują prace zaliczeniowe, w postaci recenzji książki lub artykułu, samodzielnego opracowania przypadku i sporządzenia opinii psychologicznej (o charakterze rozwojowym, klinicznym, pedagogiczno-wychowawczym, rodzinnym, osobowościowym), opracowania propozycji programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenie dzienniczków obserwacyjnych, przygotowanie projektu eksperymentu na ustalony temat itp.
 • Podczas studiów student jest zobowiązany do napisania pracy proseminaryjnej (III rok) i magisterskiej (IV-V rok)

 

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, godz. 21:28 - Agata Błachnio