Alfred Wierzbicki

 

 


Books

 • Na ziemi w Lublinie (Somewhere on the Earth in Lublin), Lublin: Wydawnictwo
 • Norbertinum, 2008
 • Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny (Philosophy and totalitarianism. Augusto Del Noce's interpretation of the crisis of
 • modernity), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.
 • Spotkania na placu (The encounters at the public square), Lublin: Gaudium, 2001.
 • The Ethics of Struggle for Liberation. Towards a Personalistic Interpretation of the
 • Principle of Non-Violence, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992.

Editor

 • Adam Stanowski [a volume dedicated to the Polish philosopher of XX century],
 • Lublin: Gaudium, 2003.
 • Świadkowie świadka. Jan Paweł II w oczach współczesnych (The witnesses to a witness. John Paul II in the eyes of his contemporaries), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.
 • Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II (About "The Roman Tryptych" of
 • John Paul II), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003.
 • Hanna Malewska [a volume dedicated to the Polish writer of XX c.], Lublin:
 • Gaudium, 2003.
 • Codzienne pytania Antygony. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin [The daily questions of Antigone. A volume in honor to Rev. Professor Tadeusz Styczeń on his 70 birthday], Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, 2001.

Translations

 • A. Rosmini – Zasady etyki (translated from Italian: I principi della scienza morale), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1999.

Papers

 • Philosophy of the Human Person: the Ground for the Maintenance of Human Rigjts, in: C.A. Casanova (ed.), El amor a la verdad: toda verdad y en todas cosas. Ensayos en honor de Josef Seifert a sus 65 años de edad, Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile 2010, pp. 309-321.
 • La centralità della persona nella filozofia di Karol Wojtyła, in: A. Delogu (ed.), Filosofia e letteratura in Karol Wojtyła, Roma: Urbaniana University Press, 2007, pp. 145-160.
 • Leggi imperfette in Evangelium vitae 73, in: L. Mellina (ed.), Lo splendore della vita: Vangelo della vita a dieci anni da Evangelium vitae", Roma: Lateran University Press, 2006, pp. 540-543.
 • Una filosofia capace di pensare la storia, "Il Nuovo Areopago" 2005 nr 4, pp.6-19.
 • Aspettando San Benedetto, "Il Nuovo Areopago" 2005 nr 3, pp. 16-23.
 • Jan Paweł a "Solidarność" [John Paul II and "Solidarność"], in: P. Gach (ed), [25 years of Solidarność], Lublin: Zarząd Regionu ŚW, 2005, pp.15-20.
 • Drogi nowożytnego racjonalizmu w Augusta Del Nocego interpretacji moderny ( The ways of the modern rationalism in Augusto Del Noce's interpratation of modernisty), "Studia z filozofii Boga, religii i człowieka" 2005, vol. 3, pp. 205-226.
 • Wprowadzenie [Introduction], in: R. Buttiglione, Etyka wobec historii [Ethics in front of history], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005, pp. 7-17.
 • Lubelski Sokrates (Socrates from Lublin), in: A. M. Wierzbicki (ed.), Adam Stanowski, Lublin: Gaudium, 2004, pp. 147-155.
 • O moralnym wymiarze poezji [The moral dimension of poetry], "Przegląd Powszechny" 2004 nr 10, pp. 106-112.
 • Zasada jednocząca ludzkiego poznania [The unifying principle of the human knowledge], in: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, T. Styczeń (ed.), W. Chudy (ed.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 305-317.
 • Na izvorima humanizma Ivana Pavla II[(At the sources of the humanism of John Paul II], in: I. Koprek (ed.), Defensor hominis, Zagreb: FTI, 2003, pp.9-23. [in Croatian]
 • Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania. Jana Pawła II ewangelia pracy [The basic dimension of the human existence. John Paul II teaching on the value of the human labour], "Ethos" 2003 nr 3-4, pp. 197-206.
 • Ewangelia Życia [ The Gospel of Life], in: Servo Veritatis.[ The International Conference on the occasion of 25 years of Pontificate of John Paul II], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2003, pp. 525-533.
 • Referendum w sprawie wartości. Totalitarne skrzywienie demokracji? [A referendum in the issue of values. A totalitarian distortion of democracy?], "Ethos" 2003 nr 3-4, pp. 73-82.
 • Pomiędzy zdziwieniem a widzeniem [Between wondering and seeing], in: A. M. Wierzbicki (ed.), Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, pp. 89-94.
 • La persona e la morale, in: K. Wojtyła, La metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Milano: Bompiani: 2003, p. 1219-1227.
 • La barca interiore. Affinità spirituale del pensiero di Karol Wojtyła con il pensiero di San Giovanni della Croce, in: K. Wojtyła, La metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e sagi integrattivi, pp. 3-20.
 • Moralność a Bóg [Morality and God], "Przegląd Powszechny" 2002 nr 12, pp. 307-319.
 • Satyagraha Mahatmy Gandhiego jako soteriologia moralna [ The Mahatma Gandhi's satyagraha as a moral soteriology], in: In. Kłos (ed.), Człowiek i polityka [Man and politics], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002, pp. 277-285.
 • Normatywna moc prawdy w etyce Antonia Rosminiego [ The normative power of truth in the ethics of Antonio Rosmini], : A. M. Wierzbicki (ed.), Codzienne pytania Antygony, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, 2001, pp. 111-123.
 • Zmysł religijny a moralność [ The religious sense and moralisty], in: A. Rynio (ed.), Wychowanie człowieka otwartego [The education of the openminded man], Kielce: Jedność 2001, pp. 158-163.
 • Etyka a eudajmonologia [Ehics or Eudaimonology], "Roczniki Filozoficzne" 48-49 (2000-2001) vol. 2, pp. 47-64.
 • "Satyagraha" i "Solidarność". Wydarzenia odległe... i bliskie [ "Satyagraha" and "Solidarność". The events which are far and close], "Ethos" 2000 nr 3, pp. 141-151.
 • Problem realizmu w etyce Antonia Rosminiego [The problem of realism in the ethics of Antonio Rosmini], "Roczniki Filozoficzne" 47 (1999) vol. 2, pp. 353-367.
 • Der Realismus in Antonio Rosminis Ethik, in: H. Seidl (ed.), Realismus als philosophisches Problem, Hildesheim: Olms Verlag, 2000, pp. 115-129. [ In German]
 • Osoba jest prawem. Komentarz do Antonia Rosminiego personalistycznej koncepcji prawa [The person is a subsitent right. A comment to the personalistic idea of a right in Antonio Rosmini's philosophy of right], "Ethos", 1999 nr 1-2, pp. 95-108.
 • - Asami ira teise. Antonio Rosminio personalistines koncepcijos komentaras,[The same paper as above translated in Lithuanian], "Logos" 2000 nr 21, pp. 18-29.
 • - Troska i odpowiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20- lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II [ Care and Responsibility for a Man. The considerations on the occasion of 20 anniversary of the pontificate of John Paul II], "Ethos" 1998 nr 4, pp. 40-58.
 • "Najgłębszy zapis mego bytu"( O roli poezji w myśli Karola Wojtyły") ["The deepest recording of my being" (The role of poetry in the thought of Karol Wojtyła)], "Akcent" 1998 nr 3, pp. 126-132.
 • Rosmini in lingua polacca, in: U. Muratore (ed.), Rosmini e la komanda di Dio tra ranione e religijne. Atti del Congresso Internazionale della "Cattedra Rosmini" nel secondo centernario della nascita di Antonio Rosmini (1797-1997), Stresa: Edizioni Sodalitas, 1998, pp. 259-263.
 • Freedom and Necessity, in: Z. Zdybicka (ed.), Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, pp. 81-96.
 • Postmodernizm, czyli kłopoty z moderną [Postmodernism or troubles with modernity], "Ethos" 1996 nr 1-2, pp. 116-124.
 • Demokracja bez wartości? [ Democracy without values?], "Filozofia" 1995 nr 24, 49-58.
 • "W ręku Rady Jego". Komentarz do Encykliki Veritatis splendor ["In the hand of His Advice". A comment to the Encyclical Veritatis Splendor], "Resovia Sacra" 1994 nr 1, pp. 195-205.
 • Prawda o człowieku w polityce [The truth about man and politics], in: J. Dębowski (ed.), Prawdy o prawdzie [Some truths about truth], Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1994, pp. 87-96.
 • Sokrates: narodziny Europy [Socrates: a birth of Europe], "Ethos", 1993 nr 2-3, pp. 202-212.
 • Refleksje o etyce dziennikarskiej (Remarks concerning the ethics of journalism), "Chrześcijanin w świecie" 1992 nr 1, pp. 161-172.
 • Doświadczalny punkt wyjścia filozofii wyzwolenia [The starting point of a philosophy of the social and moral liberation], "Ethos" 1992 nr 1, pp. 145-152.
 • Coscienza della dignità della persona e liberazione, "Il Nuovo Areopago" 1991 nr 1, pp. 76-85.