A. EFL DHH books

 

 

Domagała-Zyśk, E. & Kontra, E.H. (Eds.) (2016). English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 200.

 

 

 

Table of Contents

 

 

Introduction.................................................. 1

 

Chapter One.................................................. 9

Oral Communication and Intelligibility in Deaf Speech

Nuzha Moritz

 

Chapter Two................................................ 23

The Use of Cued Speech to Support the Development of

 Verbal Language Skills in English Language Instruction

 for Deaf and Hard-of-Hearing Students

Anna Podlewska

 

Chapter Three.............................................. 41

Experiences in Teaching English to Deaf and Severely

Hard-of-Hearing Pupils in Norway

Patricia Pritchard

 

Chapter Four................................................ 55

Monolingual, Bilingual, Trilingual? Using Different Languages

in an EFL Class for the D/deaf

Joanna Falkowska

 

Chapter Five................................................ 73

Foreign Language Teachers at Schools for Deaf

and Hard-of-Hearing Students

Katalin Piniel, Edit H. Kontra and Kata Csizér

 

Chapter Six.................................................. 91

Teaching English to Deaf and Hard-of-Hearing Students

 in Serbia: A Personal Account

Iva Urdarević

 

Chapter Seven............................................. 109

Challenges of the Reading Comprehension Development

of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom:

Putting Theory into Practice

Jitka Sedláčková

 

Chapter Eight.............................................. 135

Teaching Vocabulary Strategies in EFL Classes for

Deaf and Hard-of-Hearing Students

Ewa Domagała-Zyśk

 

Chapter Nine............................................... 153

Visualizing: The Most Effective Way to Teach ESL to

Deaf and Hard-of-Hearing Students

Beata Gulati

 

Chapter Ten................................................ 169

Immersion in the English Language for Deaf Students

Anna Nabiałek

 

Chapter Eleven............................................ 183

Lesson Content Modifications: How to Adapt ESL

Teaching Strategies to the Special Needs of Deaf

and Hard-of-Hearing Students

Monika Malec

 

 

 

Domagała- Zyśk E. (Ed.), (2013). English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL. pp. 220.

 

 

 

Table of Contents

 

Part One

Deafness in contemporary research.

 

My deaf child – who is she? Who is he?

by Kazimiera Krakowiak . 13

 

What language development in deaf and hard of hearing children

should look like?

by Franz Dotter . 27

 

Narrating deafness: literary and autobiographical representations

of the d/Deaf

by Elena Intorcia . 47

 

Part Two

Foreign Languages in Deaf Education

English for Specific Purposes and the Deaf professional:

the SignMedia Project

by Elana Ochse . 77

 

Language learning against the odds: retrospective accounts

by Deaf adults

by Edit H. Kontra . 93

 

Teaching of English to Deaf and severely hard-of-hearing

pupils in Norway

by Pat Pritchard . 113

 

Reading strategy instruction for deaf learners of English:

definitions, contexts and implications

by Jitka Sedlačkova and Zuzana Foniokova . 135

 

An English Quest: an art of teaching English

to the deaf and hard-of-hearing students

by Marie Doleżalova . 153

 

Written English of Polish deaf and hard of hard of hearing

grammar school students

by Ewa Domagala-Zysk . 163

 

Cued Speech as an empirically-based approach

to teaching Englishas a foreign language to hard of hearing students

by Anna Podlewska . 181

 

From a blackboard to an interactive whiteboard. Teaching English

as a foreign language to deaf and hard of hearing students

at Adam Mickiewicz University in Poznań

by Anna Nabiałek . 197

 

Deaf students and English – the art of teaching and learning

by Beata Gulati . 207

 

 

B. Books, papers and chapters

 

2017

 

Domagała-Zyśk E., Kłos-Dacka A., Zadrożniak M. (2017). Uczenie się języka obcego przez osoby korzystające z implantów ślimakowych. Szkoła Specjalna, 1, 17-27.

Domagała-Zyśk E., Kłos-Dacka A., Zadrożniak M. (2017). Uczenie się języka obcego przez osoby korzystające z implantów ślimakowych. Szkoła Specjalna, 1, 17-27.

Domagała-Zyśk E. (2017). Notatki jako forma wsparcia edukacji studentów i uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania II/23, 53-66.

Domagała-Zyśk E. (2017). Uczeń z dysfunkcją słuchu – współpraca logopedy z nauczycielem języka angielskiego. Forum Logopedy 21,61-64.

Domagała-Zyśk E. (2017). Możliwości i doświadczenia nauczania języka angielskiego jako obcego studentki z zespołem Ushera. W: E. Domagała-Zyśk, G. Wiacek, M. Ksiażek (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 127-139. ISBN 978-83-62495-97-9

Kontra, E.H., Piniel, K, & Csizér, K. (2017). Deaf and hard-of-hearing university students' dispositions towards and experiences in foreign language learning. In É. Illés & J. Szazdovska (Eds.), Looking forward, looking back (pp. 37-51). Budapest: IATEFL Hungary. DOI: 10.1556/2059.01.2017.1

Kontra, E.H. (2017). Se non è vero, è ben  trovato: Deaf language learners about English being “easy.” In P. Szigetvári (Ed.), 70 snippets to mark Adam Nadasdy’s 70th Birthday. Budapest: Department of English Linguistics, Eötvös Loránd University. NA 70. ISBN: 978-963-284-850-1. http://seas3.elte.hu/nadasdy70

 

Kontra, E.H. (2017). The foreign language learning situation of Deaf adults: An overview. Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation, 1(1) on-line.  DOI: 10.1556/2059.01.2017.1

Kontra, E.H. (2017). Teaching English to dyslexic language learners: from research to practice.  In Bukor, J., E. Drahota-Szabó, S. Simon & S.J. Tóth (Eds.), Érték, minőség és versenyképesség - a 21. század  kihívásai: A Selye János Egyetem 2017-es nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete. Humántudományi szekciók (pp. 227-241). Komarno: Selye János Egyetem.

 

Sedláčková, J. (Paper accepted for publication). Individuální rozdíly v učení se cizím jazykům: specifická situace neslyšících. Komenský.

 

 

2016

 

Domagała-Zyśk E. Kontra E.H. (red.) (2016). English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ss. 200.

Domagała-Zyśk E. (2016). Głębokie i powierzchniowe strategie uczenia się języka obcego studentów niesłyszących i słabosłyszących. Rozprawy Społeczne Tom X, Nr 2, 31-35.

Domagała-Zyśk E. (2016). Przekonania studentów słyszących i niesłyszących o uczeniu się języka obcego. W: Domagała-Zyśk E., Borowicz A., Kołodziejczyk R. (red.) (2016). Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 535-549. 

Domagała-Zyśk E. (2016). Teaching English as a  Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students. W: M. Marschark, P.E. Spencer The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language, Nowy Jork: Oxford University Press, 231-246

Domagała-Zyśk E. (2016). Vocabulary teaching strategies in EFL classes for deaf and hard of hearing students. W: E. Domagała-Zyśk, E.H. Kontra (red.) English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 135-152.

Malec M. (2016). Lesson Content Modifications: How to Adapt ESL Teaching Strategies to the Special Needs of Deaf and Hard-of-Hearing Students. In: E. Domagała-Zyśk, E.H. Kontra (eds.) English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Persons – Challenges and Strategies. Cambridge Scholars Publishing.

Moritz N. (2016). Oral Communication and Intelligibility in Deaf Speech. In: E. Domagała-Zyśk, E.H. Kontra (eds.) English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Persons – Challenges and Strategies. Cambridge Scholars Publishing.

Nabiałek A., (2016). Immersion in the language for Deaf Students. In: E.Domagała-Zyśk, E.H. Kontra (eds.)  English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons Challenges and Strategies Cambridge Scholars Publishing, England.

Piniel, K., Kontra, E.H., & Csizér, K. (2016). Foreign language teachers at schools for Deaf and hard-of-hearing students. In E. Domagala-Zysk & E.H. Kontra (Eds.). English as a foreign language for Deaf and hard of hearing personsChallenges and strategies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Podlewska, A. (2016). The Use of Cued Speech to Support the Development of Verbal Language Skills in English Language Instruction for Deaf and Hard-of-hearing Students. In: E. Domagała-Zyśk, E. H. Kontra (eds.) English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-hearing Persons Challenges and Strategies. (pp. 23-40) Cambridge Scholars Publishing.

Podlewska, A. (2016). Wykorzystanie gier i zabaw towarzyskich w nauczaniu języków obcych studentów z uszkodzeniami słuchu. In: E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk (eds.) Język i wychowanie. (pp. 525-534). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pritchard, P. Experiences in teaching English to deaf and severely hard-of-hearing pupils in Norway (2016) In: E. Domagała-Zyśk, E. H. Kontra (eds.) English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-hearing Persons Challenges and Strategies. (pp. 41-54) Cambridge Scholars Publishing.

Sedláčková, J. (2016). Challenges of reading comprehension development of deaf learners in the foreign language classroom: putting theory into practice. In E. Kontra & E. Domagała-Zyśk, English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Persons – Challenges and Strategies (pp. 109-134). Newcastle upon Thyne, England: Cambridge Scholars Publishing.

Sedlackova I. (2016). Reading in English as a foreign language in deaf university students. Faculty of Education, Masaryk University, Brno, Czech Republic (PhD thesis)

Urdarević I., (2016), Specifičnost nastave engleskog jezika u školi za gluve i nagluve učenike (Specificity of teaching English language at school for the deaf and hard of hearing student), magistarska teza (master thesis), Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Belgrade

Urdarević I., Dimić N.,(2016), Primena informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) za učenje engleskog kao stranog jezika u gluvoj i nagluvoj populaciji (Application of ICT for learning English as a foreign language in deaf and hard of hearing population). In: Slavnić S., Radovanović V. (editors) (2016). Specifičnost oštećenja sluha – novi koraci (Specificity of hearing impairment – new steps), tematski zbornik radova, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Belgrade, 129 – 144

Urdarević, I (2016), Teaching English to Deaf and Hard of Hearing students in Serbia: a personal account. In Domagala-Zyśk, Е, Kontra, H. E, (2016). English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing persons – Challenges and Strategies, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p.91-108

Urdarevic I. (2016). Specificity of Teaching English Language at School for the Deaf and Hard of Hearing Students. Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade (MA dissertation)

 

 

2015

 

Csizér, K., Kontra, E.H., & Piniel, K. (2015). An investigation of the self-related concepts and foreign language motivation of young Deaf and hard of hearing learners in Hungary. Studies in Second Language Learning and Teaching, 5(2), 229-249.

Csizér, K., Piniel, K., & Kontra, E.H. (2015). The role of individual variables in shaping deaf and hard-of-hearing language learners’ motivated learning behavior. S.L. Krevelj & J. Mihaljevic Djigunovic (Eds.), UZRT 2014: Empirical Studies in Applied Linguistics (pp. 31-42). Zagreb: FFpress. Retrieved from https://books.google.hr/books?id=f7zmBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false

Domagała-Zyśk E. (2015). Beliefs about learning English as a foreign language – experience of deaf and hard-of-hearing Polish adolescents Studia Anglica Resoviensia 90, zeszyt 12, s. 16-29.

Domagała-Zyśk E. (2015). Kobiety niesłyszące i słabosłyszące na współczesnym rynku pracy. W: W. Janocha, K. Zielińska-Król  (red.) Kobiecość a niepełnosprawność. Lublin: Wydawnictwo KUL, 101-114.

Domagała-Zyśk E. (2015). O pasji uprawiania surdoglottodydaktyki – nowego pola badawczego w pedagogice. W: M. Dudzikowa, ks. M. Nowak (red.) O pasjach cudzych i własnych – profesorowie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 177-192.

Domagała-Zyśk E. (2015). Postrzeganie pracy przez osoby niesłyszące i słabosłyszące. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio J - Pedagogika, VOL. XXVIII, 1, 163-177. Doi: 10.17951/j.2015.28.1.

Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568

Domagała-Zyśk E. (2015). Uczenie się języków obcych jako element poszerzania udziału w kulturze dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 17, 64-75.

 Domagała-Zyśk W. (2015). Kompetencje w zakresie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących w opinii ich lektorów Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej Domagała-Zyśk E. (2015). Relacje społeczne osób niesłyszących i słabosłyszacych w środowisku pracy. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 1(27), 61-72.

Kontra, E.H., Csizér, K., & Piniel, K. (2015). Teaching and learning foreign languages in Hungarian schools for the hearing impaired: A nationwide study. Proceedings of ICED 2015 Athens, Greece, July 6-9. Available at http://www.deaf.elemedu.upatras.gr/index.php/iced-2015-proceedings

 

 

 

2014

 

 Domagała-Zyśk E. (2014). Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabołyszących. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss.220.

 

 

 

Domagała-Zyśk E. (2014). Neslyszycy a niedosłychavi vysokoskolnosti studenti – vyzvy a uspechy ve studiu cizich jazyku. W: Vysokoškolské studium bez bariér : sborník příspěvků ze VIII. ročníku mezinárodní konference : 19.-20. září 2013, Liberec / ed. Iveta Pospíšilová. - Liberec: Technická univerzita v Liberci, 44-53.

Domagała-Zyśk E. (2014). Poznawcze możliwości uczniów z wadą słuchu a ich integracja w klasach ogólnodostępnych. Roczniki Pedagogiczne, 5(41), 3, 109-122.

Domagała-Zyśk E. (2014). Teaching and learning strategies in English as a foreign language class for the D/deaf university students In: C. Bartha and H. Hattyár, Multilingualism in Europe - prospects and practices in East-Central Europe. Budapest: l'Harmattan, series: MultlingVia 1.

Domagała-Zyśk E. (2014). Teraźniejszość i perspektywy współczesnej surdoglottodydaktyki. W: K. Bieńkowska, K. Wereszka (red.) Tradycja, teraźniejszość i perspektywy w polskiej surdopedagogice. Warszawa: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, 139-157.

Kontra, E.H., Csizér, K., & Piniel, K. (2014). The challenge for Deaf students to learn foreign languages in special needs schools. European Journal of Special Needs Education. DOI:10.1080/08856257.2014.986905

Malec M. (2014). Tonal languages in the context of hearing impairments. In: E. Domagała-Zyśk (ed.) "Nie głos, ale słowo..." 4. Developing language competence of people with hearing and speech disorders. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Piniel, K., Csizér, K., & Kontráné Hegybíró, E. (2014). Validation of a questionnaire for measuring individual differences of hearing impaired language learners. In J. Horváth, & P. Medgyes (Eds.), Studies in honour of Marianne Nikolov (pp. 274-289). Pécs: Lingua Franca Csoport.

Podlewska A., & Keller P. (2014). The use of Cued Speech and Information Technology in English language instruction for students with hearing impairments. In: J. Baran, D. Baraniewicz, A. Ochman (eds.) Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability Vol. 2. (pp. 185-203). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Podlewska, A. (2014). Deaf and hard of hearing students’ perspectives on foreign language proficiency. In E. Domagała-Zyśk (ed.) “Nie głos, ale słowo…” 4 Developing Language Competence of People with Hearing and Speech Disorders. (pp. 153-162). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pritchard, P. & Zahl, T. Hørsel og kartlegging av språk – grunnlag for tilpasset opplæring av hørselshemmete. (2014) Spesialpedagogikk nr. 4/2014.  

Sedláčková, J. (2014). Výuka čtenářských strategií v hodinách angličtiny jako cizího jazyka u neslyšících: Intervence provedené v rámci disertačního výzkumu. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Eds.), Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III (pp. 207–221). Brno, Czech Republic: Masaryk University.

Urdarević I., (2014), Engleski kao strani jezik za gluve i nagluve učenike (English as a foreign language for the deaf and hard of hearing students), Beogradska defektološka škola, vol.20 (2), br.59, 269 – 293

Urdarević I., Dimić N.,(2014), Nastava engleskog kao stranog jezika za gluve i nagluve učenike u nekim evropskim zemljama i u Srbiji, Beogradska defektološka škola, vol.20 (3), br.60, 495 – 524

Urdarević I., Petrović L., Matović S., (2014), “Projektna nastava: aces projekat Medijski glasovi za tinejdžere sa posebnim potrebama” (Project teaching: Media voices for special teens), Zbornik rezimea, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,15-18. januar 2014., str.35

Urdarević, I. (2014). English as a foreign language for Deaf and Hard of Hearing students in Serbia. In: Domagała-Zyśk, Е. (ed.), (2014). Developing language competence of people with hearing and speech disorders, Wydawnictwo KUL, Lublin, Poland, p. 127 -138

 

 

 

2013

 

Domagała-Zyśk E. (2013). Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący
i słabosłyszący w procesie uczenia się nauczania języków obcych
. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss.420.

 

 

Domagała- Zyśk E. (red.), (2013). English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL. ss. 220.

Domagała-Zyśk E. (2013). Deaf and hard of hearing primary school pupils' motivation to learn English as a foreign language. In. S. Byra. E. Chodkowska (eds.) Socio-pedagogical contexts of social marginalization. UMCS, Lublin, 159-176.

Domagała-Zyśk E. (2013). Kompetencje młodzieży gimnazjalnej z uszkodzeniami słuchu w zakresie pisania w języku angielskim W: Baran J., Gunia G. (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, T. 2, vol. 1. Kraków: Wydawnictwo UP, 155-175.

Domagała-Zyśk E. (2013). Using technology to teach English as a foreign language to the deaf and hard of hearing. W: Vilar Beltran E., Abbott Ch., Jones J. (2013). Inclusive Language Education and Digital Technology. Bristol, London, Toronto: Multilingual Matters, 84-102.

Domagała-Zyśk E. (2013). Willingness to communicate in English as a foreign language of the deaf and hard of hearing university students. Proceedings of the conference Universal Learning Design (recenzowane materiały konferencyjne), Brno 2013. Brno: Masaryk University. ISSN 1805-3947, s. 65-71.

Domagała-Zyśk E. (2013). Written English of Polish deaf and hard of hearing grammar school students. W: English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 163-180.

Domagała-Zyśk E. (2013). Współczesne rozwiązania w zakresie wspierania zatrudnienia osób z uszkodzeniami słuchu. W: B. Sidor-Piekarska (red.) Kompetentne wspieranie osób
z niepełnosprawnością
. Lublin: Wydawnictwo KUL, 147-169.

Domagała-Zyśk E., Rosowicz. M. (2013). Udział w kulturze studentów niesłyszących
i słabosyszących- rzeczywistość i obszary wsparcia.
W: B. Sidor-Piekarska (red.) Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością Lublin: Wydawnictwo KUL, 171- 187.

Fonioková, Z., & Sedláčková, J. (2013). Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In E. Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin, Poland: Wydawnictwo KUL.

Kontra, E.H. (2013). Language learning against the odds: retrospective accounts by four Deaf adults. In E. Domagala-Zysk (Ed.), English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe - state of the art and future challenges (93-111). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kontra, E.H., & Csizér, K. (2013). An investigation into the relationship of foreign language learning motivation and sign language use among Deaf and hard of hearing Hungarians.  International Review of Applied Linguistics (IRAL), 51(1), 1-22. DOI: 10.1515/iral-2013-masthead1, February 2013.

Malec M. (2013). Culture embedded in words - How to learn Chinese through the cultural context. In: A. Kocjan (ed.) Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka jest czasem czerwona. Lublin: Werset.

Nabiałek A., (2013). From a blackboard to an interactive whiteboard. Teaching English as a foreign  language to deaf and hard of hearing students at Adam Mickiewicz University in Poznań. In: E. Domagała-Zyśk (ed.) English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Persons in Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Nabiałek A., (2013). Lektorat języka angielskiego dla studentów z zaburzeniami analizatora słuchowego. [English as a foreign language for students with auditory analyzer disorders.]  , In: B. Tylewska-Nowak, W. Dykcik (eds.) Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej. [Students with disabilities in tertiary education.]  Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ochse E. ( 2013). English for Specialized/Specific Purposes and the Deaf professional: the SignMedia Project. pp.77-91. In English as a foreign language for the deaf and hard of hearing in Europe - state of the art and future challenges.

Podlewska, A. (2013). The Use of Cued Speech within an Empirically-based Approach to Teaching English as a Foreign Language to Hard of Hearing Students. In E. Domagała-Zyśk (ed.) English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Persons in Europe. (pp. 181 – 196). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pritchard, P. Teaching of English to deaf and severely hard-of-hearing pupils in Norway. (2013). English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Ed. Domagala-Zysk, E. Lublin.

Sedláčková, J. (2013). Čtenářské strategie využívané neslyšícími studenty při čtení v angličtině. In V. Janíková, M. Píšová, & S. Hanušová (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (pp. 283–298). Brno, Czech Republic: Masaryk University.

Urdarević, I., (2013). Project presentation: Media Voices for Special Teens. In Media Literacy In Europe: 12 Good Practices That Will Inspire You, Evens Foundation, Belgium, p.46 – 49

 

2012

 

Domagała Zyśk E., Podlewska A. (2012). Umiejętności polskich studentów z uszkodzeniami słuchu w zakresie posługiwania się mówioną formą języka angielskiego. In: K. Kutek-Sładek (ed.) Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. (pp. 134-157). Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM.

Domagała-Zyśk E (2012). Supporting Deaf and Hard of Hearing Learners in Foreign Language Classes in an Inclusive Settings. In: E. Domagała-Zyśk, D. Bis, A. Rynio Social and Educational Support in Life-long Human Development. Lublin: Wydawnictwo KUL, s.161-180.

Domagała-Zyśk E (2012). Written Output of the Deaf and Hard of Hearing Primary School Students Learning English as a Second Language. Roczniki Pedagogiczne 4(40) 3, 93-110.

Domagała-Zyśk E. (2012). Deaf university students as foreign language learners in inclusive settings. W: Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2011. Brno: Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-6060-9, 51-60.

Domagała-Zyśk E. (2012). Kompetencje wzrokowe osób niesłyszących
i możliwości ich wykorzystania w zakresie nauczani języków obcych
. W: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan (red.) Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 255-270.

Domagała-Zyśk E. (2012). Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3 (17), 67-86.

Domagała-Zyśk E. (2012). Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 3 (17), 67-86.

Domagała-Zyśk E. (2012). Trudności osób niesłyszących w zakresie opanowania systemu leksykalnego i składniowego języka angielskiego jako obcego i strategie pokonywania tych trudności. W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.). Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 361-382.

Domagała-Zyśk E. (2012).Poziom motywacji niesłyszących studentów
w zakresie uczenia się języków obcych
. W: Kutek-Składek Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Wydawnictwo Sw.. Stanisława BM, s.173-200.

Domagała-Zyśk E., Podlewska A. (2012). Umiejętności polskich studentów
z uszkodzeniami słuchu w zakresie posługiwania się mówioną formą języka angielskiego
. W: Kutek-Składek Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Wydawnictwo Sw.. Stanisława BM, s. 134-157.

Fonioková, Z, & Sedláčková. J. (2012). Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012 (pp. 61-67). Brno, Czech Republic: Masaryk University.

Fonioková, Z, & Sedláčková. J. (2012). Early Language Development of the Deaf and Its Relation to Foreign Language Learning. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012 (pp. 61-67). Brno, Czech Republic: Masaryk University.

Krakowiak K., Domagała-Zyśk E., & Podlewska A. (2012). Cued Speech – a Tool to Enhance Development, Education and Full Family Life. In: E. Domagała-Zyśk, D. Bis, A. Rynio (eds.) Social and Educational Support in Life-long Human Development. (pp. 141-160). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krakowiak K., Domagała-Zyśk E., Podlewska A. (2012). Cued Speech – a Tool to Enhance Development, Education and Full Family Life. In: E. Domagała-Zyśk, D. Bis, A. Rynio Social and Educational Support in Life-long Human Development. Lublin: Wydawnictwo KUL, s.141-160.

Ochse E. (2012). Regenerating marginalized voices: ESP skills in the Deaf community. pp.167-172. In Regenerating community, Territory, Voices: Memory and Vision vol. 2.
 

Podlewska, A. (2012). Adaptacja materiałów dydaktycznych w nauce języka angielskiego studentów z dysfunkcją słuchu. In: Z. Palak, D. Chimicz, A Pawlak (eds.) Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej (pp. 385 – 386). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

2011

 

Domagała - Zyśk E. (2011). Organizacja lektoratu języka obcego dla niesłyszących
i słabosłyszących studentów uczelni wyższych http://www.abcd.edu.pl

 

 

Domagała - Zyśk E., Karpińska-Szaj K. (2011). Uczeń z wadą słuchu
w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych
. Kraków: Impuls, ss. 92.

 

 

 

Domagała-Zyśk E. (2011). Domagała-Zyśk E., 2011c, Kompetencje uczniów niesłyszących
i słabosłyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
, „Neofilolog” (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego), 36 (Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych, red. K. Karpińska-Szaj), s. 91–110.

Domagała-Zyśk E. (2011). Podstawowe trudności osób niesłyszących
w opanowaniu pisowni języka obcego i ich kompensowanie
. W: K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących. Lublin: Wydawnictwo KUL, 149-162.

Domagała-Zyśk E. (2011). Students with severe hearing impairment as competent learners of English as a foreign language. W: Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2011. Brno: Masaryk Univeristy, 2011. ISBN 978-80-210-5828-6, 61-68.

Domagała-Zyśk E. (2011). Style uczenie preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego. W M. Białas (red.) Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Kraków: Arson, s. 243-260.

Domagała-Zyśk E. (2011). Wspieranie osób z uszkodzeniami słuchu w edukacji uniwersyteckiej w Polsce i na świecie. W: J. Baran, T. Cierpiałowska, A. Mikrut Teoria
i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością.
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 212-218.

Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A., Domagała-Zysk E. (red.)(2011). Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL, ss. 129.

Ochse E. (2011). Language Choices in Deaf Education. pp.251-267. In Reflections on Children's Rights. Marginalized Identities in the discourse(s) of Justice - ISBN:9788876992056, 97...

Podlewska, A. (2011). Educational Technology and other Learning Resources in English Language Instruction for Students with Hearing Impairment. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2011. (pp. 101-107) Brno: Masaryk University.

 

2010

 

Domagała - Zyśk E. (2010). Idea integracji a potrzeby niesłyszących studentów w zakresie uczenia się języków obcych w szkołach wyższych. W: S. Byra. M. Parchomiuk (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 155-165.

Domagała-Zyśk E. (2010). Kształcenie studentów z uszkodzeniami słuchu
w Stanach Zjednoczonych
. W: S. Byra. M. Parchomiuk (red.) Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 169-180.

Domagała-Zyśk E. (2010). Postrzeganie predyspozycji zawodowych osób
z uszkodzeniami słuchu
. W: D. Bis, J. Ryś Szkolnictwo i kształcenie zawodowe- wybrane aspekty. Lublin: Studio Format, s. 235-265.

Domagała-Zyśk E. (2010). Procesy pamięciowe u osób z uszkodzeniami słuchu a nauczanie ich języka obcego. W: M. Wójcik (red.) (2010). Edukacja i rehabilitacji osób z wadą słuchu – wyzwania współczesności. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, s. 119-130.

Domagała-Zyśk E. (2010). Uso de las tic an el aprendizaje de lenguas extranjeras en estudiantes sordos universitarios. Una experiencia en la Universidad Catolica de Lublin. Escuela Abierta (Revista de investigacion educativa del Centro de Ensenanza Superior Cardenal Spinola CEU),13, 137-153.

Domagała-Zyśk E. (2010). Uwarunkowania rozumienia tekstu w języku obcym przez osoby z uszkodzeniami słuchu. W: Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.) Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 163-173

Kontra, E.H., & Bartha, Cs. (2010). Foreign language education in Hungary: Concerns and controversies. Sociolinguistica, 24, 61-84.

Pritchard, P. & Zahl, T. Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn. (2010. 2 utgave 2013.). Statped, Oslo

Pritchard, P. Døve og sterkt tunghørte elever - en elevgruppe i endring? Utfordringer og undringer: en samling spesialpedagogiske artikler. (2010) Eds Hansen, A., Garm, N. & Hjelmervik, E. Statped skriftserie nr 70.

 

2009

 

Domagała-Zyśk E. (2009). Lekcje i zajęcia języka obcego dla uczniów niepełnosprawnych. W: H. Komorowska (red.) Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: Wydawnictwo CODN, s. 232 – 246.

Domagała-Zyśk E. (2009). Trudności osób niesłyszących w nabywaniu słownictwa w języku obcym i sposoby przezwyciężania tych trudności. W: M. Dycht, L. Marszałek Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo – społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, s. 223 – 236.

Urdarević I., (2009), “Test nivoa znanja engleskog jezika kod slušno oštećenih učenika” (English language level in hearing impaired students), Zbornik rezimea, Dani defektologa Srbije, Zlatibor, 18-21. januar 2009., str.96

Urdarević I., (2009), Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu I programu srednjeg obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, nastavni plan I program rada za predmet engleski jezik za gluve I nagluve učenike (English language curriculum for the deaf and hard of hearing students), Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik, br. 2/2009, 80-87

 

 

2008

 

Bajkó, Á., & Kontra, E.H. (2008). Deaf EFL learners outside the school system. In J. Kormos & E.H. Kontra (Eds.), Language learners with special needs: An international perspective, pp. 158-188. Clevedon: Multilingual Matters.

Domagała-Zyśk E. (2008). Specific features of the deaf persons' memory and foreign language learning. W: Z. Telnarová Vidim, co Neslyšim. Proceedings of international conference on the problem of assistance to aurally-handicapped students in their preparation and study at universities. Ostrava: Ostravska univerzita v Ostravé. ISBN 978 80 7368 437 2, s. 98 - 102.

Kormos, J., & Kontra, E.H. (Eds.). (2008). Language learners with special needs: An international perspective. Clevedon, UK: Multilingual Matters.  

Ochse E. (2008). La coesione testuale e l'uso dello spazio segnico nelle lingue dei segni: un caso corpus based.. pp.85-94. In I segni parlano: Prospettive di ricerca sulla Lingua dei Segni Italian

Ochse E., Kellett Bidoli C.J. (2008). English in International Deaf Communication. pp.1-444 - vol. 72
Ochse E. (2008). Access through EFL to Multimodal Non-fictional Discourse. pp.251-275. In English in International Deaf Communication vol. 72

Pritchard, P. & Zahl, T. (2008). Kartlegging av døve og sterkt tunghørte barns utvikling av kommunikasjon. Nordisk tidskrift for hørsel och døvundervisning. (2008). Statped, Oslo.

Pritchard, P. & Zahl, T. (2008). Tilpasset opplæring og behov for kartlegging av døve og sterkt tunghørte barns utvikling av kommunikativ kompetanse. Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Eds Hansen, A., Garm, N. & Hjelmervik, E. Statped skriftserie nr 70.

Pritchard, P. & Zahl, T.(2008).  Hva kan vi lære om tospråklig undervisning av eksamensresultatene for døve og sterkt tunghørte elever? (2008). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Eds Hansen, A., Garm, N. & Hjelmervik, E. Statped skriftserie nr. 70.

 

2007

 

Domagała - Zyśk E. (2007). Uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole ogólnodostępnej. [przedruk] W: H. Komorowska (red) (2007). Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957 - 2007). Warszawa: CODN, s. 274-275.

Pritchard, P. & Zahl, T. På vei til å bli en god leser. Kartlegging av kommunikativ kompetanse. (2007).  Statped, Oslo.

Pritchard, P. The teaching of English to deaf pupils in Norway.  Deaf Worlds, international journal of deaf studies vol 23, issue 2 & 3. (2007). Gloucester: McLean.

Urdarević I. (2007), “Engleski kao strani jezik u školi za učenike oštećenog sluha” (English as a foreign language for hearing impaired students), Zbornik rezimea, Dani defektologa Srbije, Vrnjačka banja, 15-18. januar 2007, str.17-18

 

2006

 

Domagała-Zyśk E. (2006). Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskiego dla studentów niesłyszących. W: K. Krakowiak, A. Dziurda - Multan (red.) Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 423 - 432.

 

2005

 

Domagała-Zyśk E. (2005). Specjalne potrzeby edukacyjne niesłyszących studentów uczących się języka angielskiego. W: K. Ciepiela (red.) Procesy poznawcze i język. Klasyczna problematyka - współczesne rozwiązania. Cognition and Language. Classical problems - contemporary solutions. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie, s. 159 - 168.

Domagała-Zyśk E. (2005). Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W: B. Harań (red.) Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych. Teaching foreign languages to disabled people. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 107 - 122.

Harań (Gulati) B. (red.) Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych. Teaching foreign languages to disabled people. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

 

Ochse E. (2005). LIS/Italian as a Basis for Teaching EFL: Cognitive and Intercultural Implications. pp.228-237. In Cross-cultural Encounters: Linguistic Perspectives.

Ochse E. (2005). Working with the Deaf: Sociolinguistic, Intercultural and Educational Linguistic Perspectives. pp.1-112.

 

 

2004

 

Pritchard P. (2004). TEFL for deaf pupils in Norwegian bilingual schools: Can deaf primary school pupils acquire a foreign sign language? NTNU, Trondheim, Norway (Cand polit)

 

2003

 

Domagała–Zyśk E. (2003). Czy istnieje już surdoglottodydaktyka? Języki Obce w Szkole, 4,3-6.

Domagała–Zyśk E. (2003). Jak pomóc niesłyszącemu dziecku uczyć się języka angielskiego Szkoła Specjalna 4, 223 - 228.

Domagała–Zyśk E. (2003). Nauczanie języka angielskiego studentów z uszkodzonym narządem słuchu Audiofonologia XXIII, s. 127 - 136.

Domagała–Zyśk E. (2003). Nauczanie osób z uszkodzonym słuchem języka angielskiego jako języka obcego w Polsce i w innych krajach [W:] Z. Kazanowski, D. Osik - Chudowolska Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 49 - 58.

Domagała-Zyśk E. (2005). Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W: B. Harań (red.) Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych. Teaching foreign languages to disabled people. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 107 – 122.

Epstein Ganin N. (2003). The Book of Keys;  A Reading Comprehension Coursebook, "Shema".

Ochse E. (2004). Language - English - Difficult / Question You - Think - What?. pp.143-158. In TEXTUS vol. XVII/1

Ochse E. (2005). Working with the Deaf: Sociolinguistic, Intercultural and Educational Linguistic Perspectives. pp.1-112.

Pritchard P. ( 2004). A Language Via Two Others: Learning English through LIS.. pp.68-74. In Proceedings. LREC: Representation and Processing of Sign Languages PP. TEFL for deaf pupils in Norwegian bilingual schools. (2004) Hovedfagsoppgave. NTNU, Trondheim, Norway.

 

2001

 

Domagała-Zyśk E. (2001). Możliwości nauczania języków obcych uczniów z uszkodzonym słuchem. W: Z. Palak (red.) Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s.235-242.

Domagała-Zyśk E. (2001). O uczeniu języka angielskiego uczniów z uszkodzeniem słuchu. Języki Obce w Szkole, 7,106-110.

Ochse E.  (2001). EFL with Adult Deaf Students: Two Cultures, Two Approaches.. pp.447-472. In "Languaging" in and across Human Groups: Perspectives in Difference and Asymmetry. - vol. XIV/2 (001)

Pritchard, P. Oxford Reading Tree. Stages 1 – 5. (2001). Læremiddelsentralen, Oslo.

Pritchard, P. Search 9, 10  Engelsk for døve Tillegg til teacher's book. (2001). Læremiddelsentralen, Oslo.

Pritchard, P. Wow! Engelsk for døve : 3. klasse. 2001. Læremiddelsentralen, Oslo

 

 

2000

 

Pritchard, P. That's it! 6, 7, 8.  Engelsk for døve. Teacher's book. (2000). Læremiddelsentralen, Oslo.

 

Before 2000

 

Pritchard, P. Tilleggshefte til Lyse ideer 1 for lærere som skal undervise døve barn. (1997). Læremiddelsentralen, Oslo.

 

Epstein Ganin N. (1993). Apples and Zebras; a Beginners Workbook, "Shema".

 

Epstein Ganin N. (1990). Teaching English to Hearing Impaired Children",  English Teachers Journal (April 1990), No. 40, 33‑37.

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 21:19 - Aleksandra Borowicz