List of publications:

 

I. Monographs and academic textbooks

1) Kuś A., Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej, wyd. Polskie Wydawnictwa Prawnicze IURIS, Warszawa - Poznań 2001, s. 344 (ISBN 83-915425-1-3) - monografia (rozprawa doktorska)
2) Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. I, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2002, s. 266-295 (ISBN 83-7284-465-8) - współautor podręcznika akademickiego
3) Kuś A., Prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2003, ss. 468 (ISBN 83-89073-26-9) - monografia (podręcznik akademicki)
4) Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. II, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2003, s. 289- 324 (ISBN 83-7284-925-0) - współautor podręcznika akademickiego
5) Kuś A., Wprowadzenie, w: Wspólnotowy Kodeks celny. Wspólnotowy system zwolnień celnych. Polskie prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2004, s. 326 (ISBN 83-89073-30-7) - monografia (wprowadzenie do przepisów)
6) Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. III, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2004, s. 307-346 (ISBN 83-7416-239-2) - współautor podręcznika akademickiego
7) Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. IV, Zakamycze 2005, s. 322-363 (ISBN: 83-7444-296-4); współautor podręcznika akademickiego
8) Kuś A. Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Szczecin-Lublin 2006, s. 357; monografia (rozprawa habilitacyjna)
9) Kuś A., Podstawy prawa celnego, w: A. Gorgol, A. Kuś, A. Niezgoda, P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. V, Zakamycze 2008, s. 292-328 (ISBN 978-83-7601-044-1); współautor podręcznika akademickiego
10) Dubaj S., Kuś A., P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, WSZiA, Zamość 2008.

11) A. Kuś, Przedmowa; Swobody i polityki Unii Europejskiej, w: Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2009, s. 15-18 i s. 295-347.

 

II. Collective works and scientific articles

1) Kuś A., Pozycja administracji celnej w Unii Europejskiej, w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod red. Z. Janku, Z. Leońskiego, M. Szewczyka, M. Waligórskiego, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005, s. 641 - 653 (ISBN 83-8816-88-3); rozdział w monografii (rozdział IV w części V pt. „Prawo administracyjne gospodarcze")
2) Kuś A., Podstawy prawne przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze swobodnym przepływem towarów w Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka i narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 121-140 (ISBN 83-7363-407-X)
3) Kuś A, Zarys integracji europejskiej, w: B. Kawałko (red), Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, Zamość 2006, s. 17-24 (w wersji językowej ukraińskiej) i s. 17-24 (w wersji językowej polskiej)
4) Kuś A., Procedury celne dla organizacji pozarządowych, cz. 10 w: Poradnik organizacji pozarządowej. Prawo, podatki, rachunkowość i finanse (red. P. Taracha), Verlag Dashöfer, Warszawa 2001, ss. 92 (ISBN 83-88285-30-0)
5) Kuś A., Procedura przetwarzania pod kontrolą celną, w: Studia z Prawa Publicznego, tom III (red. S. Fundowicz), Lublin 2000 (ISBN 83-87703-60-5), maszynopis
6) Kuś A., Ewolucja polskich procedur celnych. Procedury celne w Polsce przedrozbiorowej i międzywojennej (cz. I), „Monitor Prawa Celnego" 2001, nr 7, s. 321-326 (ISSN 1425-6274)
7) Kuś A., Ewolucja procedur celnych w latach 1945-1997 (cz. II), „Monitor Prawa Celnego" 2001, nr 8, s. 381-384 (ISSN 1425-6274)
8) Kuś A., Zarys aktualnie obowiązujących procedur celnych (cz. III) „Monitor Prawa Celnego" 2001, nr 10, s. 468-474 (ISSN 1425-6274)
9) Kuś A., Pojęcie i rodzaje ceł, w: „Prawo - Administracja - Kościół", nr 4 (8)/2001, Lublin 2002, s. 117-130 (ISBN 83-7363-010-4)
10) Kuś A., Cło i postępowanie celne w Polsce przedrozbiorowej, „Roczniki Nauk Prawnych KUL" Tom XII zeszyt 1 - 2002, Lublin 2002, s. 167 - 179 (ISSN 1507-7896)
11) Kuś A., Podatkowe skutki gospodarczych procedur celnych, „Studia Prawnicze" Zeszyt 2 (152), Warszawa 2002, s. 117-142 (ISSN 0039-3312)
12) Kuś A., Podstawowe opłaty celne w obrocie towarowym z zagranicą, „Glosa - Przegląd Prawa Gospodarczego" 2003 nr 2, s. 25-31 (ISSN 1233-4634)
13) Kuś A., Opłaty paszportowe dla studentów zaocznych niezgodne z Konstytucją, w: „Prawo - Administracja - Kościół", nr 1-2 (13) Lublin 2003, s. 59-72 (ISSN 1644-9924)
14) Kuś A., Procedura uszlachetniania biernego w polskim i wspólnotowym prawie celnym, w: IUS ET VERITAS, Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, (red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski), Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 491-506 (ISBN 83-7363-092-9)
15) Kuś A., The customs law and administrative law, w: Customs law in the system of law. International Conference Proceedings, Warsaw, Poland 10-12 December 2004, edited by Prof. Wiesław Czyżowicz, Prof. Janusz Merski, Warsaw 2005, s. 141-153 (ISBN 83-86322-12-8).
16) Kuś A., Prawo intertemporalne w sferze obrotów towarowych z zagranicą, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2005, nr 12, s. 508-512 (ISSN-1732-5544)
17) Kuś A., Zasady i funkcje prawa celnego, w: Studia z Prawa Publicznego tom poświęcony Prof. dr hab. Wojciechowi Łączkowskiemu (red. S. Fundowicz), Lublin 2005 (oddane do druku)
18) Kuś A., Prawo celne i prawo administracyjne - podobieństwa i różnice, Prawo, Administracja, Kościół, Nr 1-2, Lublin 2006, s. 85-100.
19) Kuś A., Zwolnienia cele kościelnych osób prawnych w systemie zwolnień celnych Unii Europejskiej, w: Studia z Prawa Wyznaniowego nr 8, Lublin 2006, s. 45-71.
20) Kuś A. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu obrotów towarowych z zagranicą, IUS ET FIDES. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin 2006, s. 591-604 (ISBN 83-7306-282-3)
21) Kuś A., Pojęcie i istota publicznoprawnych pozataryfowych i parataryfowych instrumentów reglamentacyjnych w obrocie towarowym z zagranicą, Gdańskie Studia Prawnicze 2006, s. 819-829.
22) Komentarz do art. 23, 24, 25, 26, 27 i 135 TWE, w: Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, Tom I pod red. D. Miąsika i N. Półtorak, Wolters Kluwer 2008, s. 499-543.
23) Kuś A., Polska we Wspólnej Polityce Handlowej Unii Europejskiej, Studia Prawnicze KUL, Lublin 2007 (oddane do druku)


III. Reviews

1) Kuś A., Czyżowicz W., Łączy teorię z praktyczną możliwością zastosowania regulacji dewizowych, Recenzja podręcznika prof. dr hab. Wandy Wójtowicz i dr Andrzeja Gorgola, Prawo dewizowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, w: Monitor Prawa Celnego 2003 nr 12, s. 582-583.
2) Kuś A., Recenzja książki prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza „Polskie cło 1997-2003", Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie 2003, Monitor Prawa Celnego 2003, nr 10, s. 487-489 (ISSN - 1425-6274).
3) Kuś A., Recenzja podręcznika pod red. Wiesława Czyżowicza „Prawo celne", Monitor Prawa Celnego 2004 nr 2, s. 93-95.
4) Recenzja wydawnicza: R. Biskup, M. Ganczar, red., Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin 2007 (maszynopis)
5) Recenzja wydawnicza pracy Gerarda Mosieja „Polityka celna Polski w okresie transformacji systemowej", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004 (ISBN 83-7441-009-4) - maszynopis
6) Recenzja wydawnicza: "Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i Nowoczesność", red. Marcin Szewczak, Rafał Sura, Lublin 2007, ss. 240 (maszynopis)
7) Recenzja wydawnicza: "Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej. Wybór dokumentów." Red. D. Bis, I. Szewczak, Lublin 2007, ss. 221 (maszynopis)
8) Recenzja wydawnicza: P.Witkowski "Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym", Chełm 2008 (maszynopis)
9) Recenzja wydawnicza: P.Fajgielski (red.) "10 lat ochrony danych osobowych w Polsce", Lublin 2007 (maszynopis)
10) Recenzja: Barometr Regionalny Nr 3(9), WSZiA, Zamość 2007 (maszynopis)
11) Recenzja: Barometr Regionalny Nr 4(10), WSZiA, Zamość 2007 (maszynopis)
12) Recenzja: ECCLESIA ET STATUS, Księga Jubileuszowa z Okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2004, Roczniki Nauk Prawnych KUL (oddane do druku)

13) Recenzja: Studia z Prawa Wyznaniowego, tom 11, Lublin 2008 (maszynopis)

14) Recenzja wydawnicza: W kierunku sprawnego państwa. Publicznoprawne instrumenty kształtowania polityki społecznej i gospodarczej, redakcja naukowa: M. Torz, E. Halawach, Częstochowa 2008.

15) Recenzja: Standardy wykonywania władzy publicznej, pod red. R.M. Pal i K. Miaskowskiej-Daszkiewicz, Lublin 2008 (maszynopis)

16) Recenzja: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego – Prawo Nr 7/2008, pod redakcją Elżbiety Dyni (maszynopis)

17) Recenzja wydawnicza: G. Mosiej „System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej” Wydawnictwo Adam Marszałek 2009 (maszynopis)

 

IV. Other publications

1) Kuś A., Ogródki działkowe „Wspólnota" 2002 nr 27-28, s. 29-32 (ISSN 0867-0935)
2) Kuś A., Opłaty parkingowe, „Wspólnota" 2002 nr 51-52, s. 34-37 (ISSN 0867-0935)
3) Kuś A., Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu cywilnym, Monitor Prawniczy 2003, nr 10, s. 469-472 (ISSN 1230-6509)
4) Kuś A., Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Monitor Prawniczy 2003, nr 17, s. 800-802 (ISSN 1230-6509)
5) Kuś A., Odpowiedzialność odszkodowawcza organów administracji publicznej za niezgodne z prawem działanie, Monitor Prawniczy 2004, nr 3, s. 139-142.
6) Kuś A., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej a pozycja Polski na arenie międzynarodowej, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, Lublin 2007, s. 53-64.


V. Editorial Works
1) A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka i narodu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
2) A. Kuś, T. Sieniow (red.), Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

3) A. Kuś (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2009, s. 347.